Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ

2 TAKDİM PLANI I.BÖLÜM 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Kanun Ve Yönetmelik Uygulamaları II.BÖLÜM 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulamaları Ve 5746 Sayılı Kanunla Karşılaştırılması III.BÖLÜM Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanununda AR-GE İndirimi IV.BÖLÜM AR-GE İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

3 I.BÖLÜM AR-GE DESTEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI AMAÇLI 5746 SAYILI KANUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ DETAYLAR

4 I. BÖLÜM İÇERİĞİ GİRİŞ NE-NEDİR? (Tanımlar) KİM VE HANGİ FAALİYETLER
(Kapsam ve Çerçeve) NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar) UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

5 GİRİŞ Ülkemizdeki mevzuat değişiklikleri ve gelişmeleri konularında; devletin en önemli fonksiyonunun uluslar arası rekabet gücünün korunması ve geliştirilmesi ve istihdamı artırmak olduğu, bunun içinde AR-GE faaliyetlerine çok fazla önem vermek gerektiği vurgulanmıştır. Ülke ekonomimizin en önemli sorunlarından biri olarak düşünülen cari işlemler dengesindeki sorunların, ileri teknoloji gerektiren ürünler ile ilgili dışa bağımlılığın azaltılması ile mücadele edilebileceği belirtilerek bunun içinde AR-GE yatırımlarına ait desteklerin önemsenmesi gereği vurgulanmıştır.

6 GİRİŞ AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi ilişkin kanun;12 Mart 2008 resmi gazetede yayınlamış, 5746 sayılı AR-GE destekleri hakkındaki kanun uygulaması ile ilgili beklenen yönetmelik 31 Temmuz 2008 tarihinde resmi gazete yayımlanmış ve genel olarak 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir AR-GE faaliyetleri ile ilgili ülkemizde mali mevzuat anlamında 3 ana kanunun bulunmaktadır. Tanımlar ve kapsam açısından 3 kanunda bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak ise aynı uygulama farklı kanunlar açısından değiş sınırlarda uygulanabilecektir.

7 NE-NEDİR? (TANIMLAR) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (AR-GE):
Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

8 NE-NEDİR? (TANIMLAR) AR-GE Merkezi:
Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam eden, yeterli AR-GE birikimi ve yeteneği olan birimleri,

9 NE-NEDİR? (TANIMLAR) AR-GE personeli:
AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri; Destek personeli: AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, AR-GE projesi: (TEYDEB – TTGV – AB çerçeve – KOSGEB vs kamu kaynaklı ve/veya destekli projeleri kapsar ) Rekabet öncesi işbirliği projeleri: İşbirliği yap desteği kap – Ülkemizdeki eksik bir yapı gibi görünen İŞBİRLİKLERİNİ özendirmek için tesis edilmiştir.)

10 NE-NEDİR? (TANIMLAR) TEKNOLOJİ Merkezleri (Teknoloji merkezi işletmeleri): KOSGEB Kanun kapsamında üniversite ve araştırma merkezlerinin imkânlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hâle getirilerek işletmelerin kullanımına sunulmak için kurulan veya kurdurulan AR-GE ve yenilik projesi sahibi işletmelerin, KOSGEB teknoloji geliştirme ve yenilik destekleri kapsamında desteklendiği teknoloji geliştirme merkezlerini (TEKMER),

11 NE-NEDİR? (TANIMLAR) TEKNOGİRİŞİM Sermayesi:
Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğini,

12 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ( Kapsam ve Çerçeve )
KANUNDAN FAYDALANABİLECEK YAPILAR / OLUŞUMLAR ; AR-GE Merkezleri, VEYA AR-GE ve Yenilik Projeleri, KOSGEB Kapsamındaki Teknoloji Merkezleri İşletmeleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri, Teknogirişim Sermayesi Girişimcileri,

13 AR-GE MERKEZİ Asgari Şartlar; AR-GE merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam edilmesi, b. AR-GE merkezlerinin Kanun kapsamındaki AR-GE faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, Yeterli AR-GE yönetimi ile teknolojik varlıklar, AR-GE insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

14 AR-GE MERKEZİ ç. AR-GE merkezlerinin, AR-GE ve destek personelinin AR-GE merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması, AR-GE merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış AR-GE ve yenilik program ve projelerinin bulunması, AR-GE merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke VEYA fiziki mekân içinde yer alması, f. AR-GE merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması, gerekmektedir.

15 AR-GE MERKEZİ Her AR-GE merkezi için ayrı başvuru yapılır. Münhasıran AR-GE faaliyetinde bulunmak üzere AR-GE merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ön incelemesini yapar, eksik bilgi ve evrak bulunması hâlinde, eksiklikleri en geç 15 gün içinde tamamlatır ve Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üyelerine iletir.

16 AR-GE MERKEZİ Başvuru, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç 2 ay içinde değerlendirilip karara bağlanır.Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararının olumsuz olması hâlinde ise sonuç Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından işletmeye yazılı olarak bildirilir. 6. Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından AR-GE merkezi başvurusu olumlu olarak değerlendirilen işletmenin AR-GE Merkezi Belgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilir. 7. Başvurusu uygun bulunarak AR-GE Merkezi Belgesi alan işletme, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren Kanunda belirtilen şartlarla Kanunla sağlanan destek ve teşviklerden yararlanır.

17 AR-GE MERKEZİ AR-GE merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer AR-GE personeli sayısı; fiilen çalışan personelin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine, 9. Herhangi bir üç aylık dönemde asgari AR-GE personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar.

18 AR-GE MERKEZİ 10.AR-GE merkezi ve rekabet öncesi işbirliği projelerinin değerlendirme ve denetimi, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılır.Değerlendirme ve Denetim Komisyonu aşağıda belirtilen beş üyeden oluşur. 11.Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, en az 15 günde bir toplanır. 12.Değerlendirme ve Denetim Komisyonu en az dört üyenin katılımıyla toplanır ve üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.

19 14. AR-GE merkezleri en geç 2 yılda bir denetlenir.
AR-GE MERKEZİ 13. AR-GE merkezi bulunan işletmeler, bu merkezlerde çalışan personel listesini her bir ay bazında ayrı ayrı olmak üzere, geçici vergilendirme dönemlerini izleyen ayın sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine ve ilgili Sosyal Güvenlik (Devredilen SGK) İl Sigorta Müdürlüğüne verirler. 14. AR-GE merkezleri en geç 2 yılda bir denetlenir. 15. AR-GE merkezi, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin faaliyet raporunu her yıl belgenin verildiği takvim ayını izleyen ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderir.

20 AR-GE MERKEZİ 16.Değerlendirme ve Denetim Komisyonu değerlendirmesi sonucunda, denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre belge iptal edilir. 17. Tespit edilen eksiklikler verilen süre içinde giderilmediği takdirde işletmeye verilen AR-GE Merkezi Belgesi iptal edilir.. 18. AR-GE Merkezi Belgesi iptal edilen işletmeler belgenin iptalini müteakip en erken 1 yıl sonra "AR-GE Merkezi Belgesi" başvurusu yapabilirler.

21 AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ
Teknoloji merkezi işletmeleri ile AR-GE merkezlerinde yürütülen, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen veya TÜBİTAK tarafından yürütülen AR-GE ve yenilik projeleri yeniden incelemeye tabi tutulmaksızın, AR-GE ve yenilik projelerine yönelik destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

22 AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ
Türkiye’nin antlaşmalarla taraf olduğu ikili ya da çok taraflı uluslararası AR-GE işbirliği programları fonlarından malî olarak desteklenen AR-GE ve yenilik projelerini yürüten işletmeler de Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden söz konusu proje kapsamında ve proje destek süresince yararlanırlar. 3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içerisinde gerçekleştirilen AR-GE faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen AR-GE ve yenilik projeleri için Kanunla sağlanılan destek ve teşviklerden bütün hâlinde yararlanılabilir. Bu durumda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre sağlanan destek ve teşviklerden ayrıca yararlanılamaz.

23 AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ
4. AR-GE ve yenilik projelerinde, projenin herhangi bir sebeple sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hâllerinde, AR-GE ve yenilik faaliyeti bitmiş sayılır ve bu tarihten itibaren Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanılamaz

24 KOSGEB KAPSAMINDAKİ TEKNOLOJİ MERKEZLERİ İŞLETMELERİ (TEKMER)
2. işletme başvuruları, KOSGEB Destekleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TEKMER lerce inceleme ve değerlendirmeye tabi tutularak desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir 3. İlgili mevzuat uyarınca desteklenmesi uygun bulunan işletmeler, Kanunla sağlanan destek ve teşvik uygulamalarından, AR-GE ve yenilik projesinin onaylandığı tarihten itibaren ve proje süresince yararlanır. 1. İşletmeler, KOSGEB destek mevzuatı kapsamında sağlanan desteklerden yararlanmak üzere, AR-GE ve yenilik projeleriyle teknoloji merkezlerine ( TEKMER ler bünyesinde ki ) başvuru yaparlar. 4. yürütülen projelerin herhangi bir sebeple sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hâllerinde, AR-GE ve yenilik faaliyeti bitmiş sayılır ve bu tarihten itibaren Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanılamaz.

25 REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
1. Rekabet öncesi işbirliği projelerinde birden fazla kuruluşun yer alması zorunludur. 3. Başvuru dosyasının şekil ve içerik açısından ön incelemesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılır, eksik bilgi ve evrak bulunması halinde eksikliklerin en geç 15 gün içinde tamamlanması istenir. 5. Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararının olumlu olması halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile işletme arasında proje sözleşmesi imzalanır. İşletmeler, rekabet öncesi işbirliği projesi sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ve proje süresince Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. Kanun kapsamında rekabet öncesi işbirliği projelerine tanınan destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için yürütücü işletme, protokolün düzenlenme tarihini takip eden 3 ay içinde hazırladığı proje başvurusunu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına elden veya posta yoluyla teslim eder. 4. Başvurunun değerlendirilmesi, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en fazla 2 ayda tamamlanır. 6. Rekabet öncesi işbirliği proje süresi en fazla 36 ay olup, en fazla 12 ay ek süre verilebilir

26 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ GİRİŞİMCİLERİ
1. Teknogirişim sermayesi desteğine, bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişiler başvurabilir. 2. Birinci fıkrada belirtilen "bir yıl içinde mezun olabilme" şartının; bir yazıyla “ tevsik edilmesi gerekir. 3. Destekten, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından kabul edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme yararlanabilir.

27 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ GİRİŞİMCİLERİ
4. İşletme yetkilisi, işletme düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan işletmeyi tek başına ve en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişidir. 5. Bir defaya mahsus olmak üzere, teminat alınmaksızın ve hibe olarak Yeni Türk Lirasına kadar Teknogirişim sermayesi desteği verilebilir. 6. Teknogirişim sermaye desteğinden yararlanan işletmelere ait AR-GE ve yenilik projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenmesi durumunda, Teknogirişim sermayesi olarak verilen destek tutarı, AR-GE ve yenilik projesi harcamalarından veya desteğinden indirilmez.

28 KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER (Çerçeve-Kapsam)
AR-GE ve Yenilik Faaliyetleri; AR-GE ve yenilik faaliyetleri; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan çevre uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dâhil olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetlerdir.

29 AR-GE VE YENİLİK SAYILMAYAN FAALİYETLER
a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu, b) Kalite kontrol, c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, d) İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,

30 AR-GE VE YENİLİK SAYILMAYAN FAALİYETLER
e) Bir AR-GE projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, f) AR-GE sayılan amaçlara yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler, g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

31 AR-GE VE YENİLİK SAYILMAYAN FAALİYETLER
ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, h) İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, ı) AR-GE ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar,

32 AR-GE VE YENİLİK SAYILMAYAN FAALİYETLER
i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar, k) Bir AR-GE projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.

33 AR-GE VE YENİLİK HARCAMALARININ KAPSAMI
İlk Madde ve Malzeme Giderleri Amortismanlar Personel Giderleri Genel Giderler Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Vergi Resim ve Harçlar

34 NELER GETİRİYOR ? ( Destekler ve Sağlanan İmkanlar )
AR-GE İndirimi Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Sigorta Prim Desteği Teknogirişim Sermaye Desteği Damga Vergisi İstisnası

35 AR-GE İNDİRİMİ AR-GE ve yenilik harcamalarının tamamı 31/12/2023 tarihine kadar, ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. ( %100 AR-GE indirimi ) 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam eden AR-GE merkezlerinde o yıl yapılan AR-GE ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı kurum kazancı veya ticari kazancın tespitinde ayrıca indirim konusu yapılır. İlgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan AR-GE indirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredilir. AR-GE ve yenilik faaliyeti kapsamındaki harcamalar ayrıca, Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir.

36 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ
Yukarıdaki kapsam bölümünde açıklanan kişi- kurum ve yapılara ait işletmelerde çalışan AR-GE ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır. 5746 sayılı Kanun uyarınca AR-GE Merkezi belgesi alabilmek için AR-GE merkezlerinde en az 50 (elli) tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam edilmesi zorunludur. AR-GE merkezleri dışında, teknoloji merkezi işletmelerinde AR-GE ve yenilik projelerinde, Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için personel sınırlaması bulunmamaktadır.

37 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ
Hesaplama Şekilleri ; Kanun – yönetmelik ve ilgili tebliğ de ki örnekler bir arada değerlendirildiğinde , gelir vergisi stopaj desteğinin hesaplanması ile ilgili tespitler yapılmaktadır; Brüt anlaşma ve hesaplama yapılan durumlarda tereddütlü bir husus bulunmamaktadır. Ücretin net anlaşıldığı durumlarda ise ; Normal vergi varmış gibi reel brütü hesaplamak Sonrasında matrahı bölerek istisna edilen ve edilmeyen vergiyi hesaplamak bizce uygun olacaktır. Ücretin net anlaşıldığı durumlarda aksi takdirde; Hem SGK matrahı yanlış ( eksik ) hesaplanmakta Hem de vergi kısmı nete eklenememektedir.

38 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ
İstisna Başlama Süreleri; AR-GE merkezlerinde, AR-GE merkezi belgesinin düzenlendiği,     Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, Teknoloji merkezi işletmelerinde, AR-GE ve yenilik projesinin onaylandığı,  Teknogirişim sermaye desteklerinde, kamu idaresi tarafından iş planının onaylandığı,

39 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ
İstisna Başlama Süreleri; Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen yada TÜBİTAK tarafından yürütülen  AR-GE ve yenilik projelerinde, destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, tarihten itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılabilecektir. Öte yandan, 5746 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ( ) başlanılmış olan AR-GE ve yenilik projelerinde; Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen AR-GE ve yenilik projelerine ilişkin destek karar yazısı veya proje sözleşmesinin 01/04/2008 tarihinden önce yürürlüğe girmesi halinde 01/04/2008, AR-GE merkezlerinde yürütülen AR-GE ve yenilik projelerinde, AR-GE merkezi belgesinin düzenlendiği,

40 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ
Teşvik dışında kalan personel ödemeleri ; Aşağıda belirtilen ödemeler için gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasından yararlanılamayacaktır. AR-GE ve yenilik faaliyeti kapsamı dışındaki çalışmalara ait ücret ödemeleri,  AR-GE ve yenilik projelerinde görev alan ve/veya işletmelerde çalışan kamu  personeline yapılan ücret ödemeleri, AR-GE ve yenilik faaliyeti kapsamında ay içinde kısmî zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili, yıllık ücretli izin ve mazeret izni gibi sürelere isabet eden ücret ödemeleri.

41 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ
Teşvik Uygulamasının Sona Erdiği Haller; Kanunda belirtilen sayıda (50) personel istihdam şartının ihlal edildiği geçici vergilendirme dönemi itibarıyla, AR-GE ve yenilik projelerinde, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hallerinde bu tarihten itibaren, KOSGEB teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir nedenle sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hallerinde, bu tarihten itibaren, Rekabet öncesi işbirliği projesinde yer alan işletmeler, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu tarihten itibaren,

42 SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ AR-GE personeli ile destek personelinin, AR-GE faaliyeti kapsamındaki çalışmaları nedeniyle elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, beş yılı aşmamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. İşveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı toplam tam zamanlı AR-GE personeli sayısının %10’unu aşamaz.

43 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ
Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için; TEKMER müdürlüğünden, TÜBİTAK’tan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından, Yönetici şirketten alacakları belgeyle işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik (Devredilen SGK) İl Sigorta Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri şarttır.

44 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ
Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik (Devredilen SGK) İl Sigorta Müdürlüğüne vermeleri zorunludur. Sigorta primi işveren hissesi desteğinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen AR-GE ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır. Kapsama giren personelin ay içindeki çalışmalarının tamamının AR-GE ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olması hâlinde hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri de bu kapsamda değerlendirilir. her bir personel için beş yılı aşmamak üzere uygulanır.

45 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ
TGB, ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş ve bölgede fiilen çalışan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında, Tamamlanmamış bir AR-GE ve yenilik projesinin devredilmesi durumunda, Kanun kapsamına giren sigortalılara ücret dışında yapılan ödemeler, Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan prime esas kazanca dâhil edilmez. Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri hakkında işveren hissesi sigorta primi desteği uygulanmaz. Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz.

46 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ
SGK desteğinden yararlanmaları gerektiği halde, genelgenin yayımlandığı tarihten önceki dönemlere ilişkin (2008 / Nisan Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos dönemleri) anılan Kanunda aranılan şartların taşındığına ve destekten yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin belgelerini Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine ibraz edememiş olmaları nedeniyle sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanamamış olan işverenlerin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, aynı sigortalılar için 5746 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi vermeleri halinde, bu süreler için de sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecektir. Buna karşın, 2008/Eylül ve sonrası aylardan dolayı 5746 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

47 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ
İşverenlerce aynı dönem içinde aynı sigortalı için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerektiği durumlarda her iki belgede de eksik gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecek ve Ek8 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formları ekine, sigortalıların bildirildiği diğer prim belgesinin sureti eklenerek bağlı olunan SGK Müdürlüklerine ibraz edilecektir. Diğer teşvik kanunlarına istinaden sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan işverenlerin, ilgili sigortalılar için aynı dönemde 5746 sayılı kanun kapsamından sağlanan SGK desteğinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

48 TEKNOGİRİŞİM DESTEĞİ Bu destek çalışmamızın önceki bölümde detaylı bir şeklide açıklanmıştır.

49 DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
Kanun kapsamındaki her türlü AR-GE ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için AR-GE ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılacak işlemleri belirten ve desteği veren kamu kurum ve kuruluşu, AR-GE merkezleri ile rekabet öncesi işbirliği projeleri için başvuru yapılan kamu kurumu, teknoloji merkezi işletmeleri için TEKMER müdürlüğü, uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen AR-GE ve yenilik projeleri için TÜBİTAK tarafından onaylı listenin, işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum veya kuruluşlarca başka belge aranmaz. İşlem esnasında, söz konusu onaylı listenin herhangi bir sebeple ibraz edilememesi durumunda, kâğıtlara ilişkin damga vergisi ilgililerce ödenir.

50 5746 SAYILI KANUN’LA SAĞLNAN İNDİRİM VE TEŞVİKLERİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ
AR-GE MERKEZİ AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ TEKNOGİRİŞİM SERMAYE GİRİŞİMCİLERİ AR-GE İNDİRİMİ AR-GE Merkezi Belgesinin onaylandığı tarih itibari ile AR-GE ve yenilik projesinin destek karar yazısı veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi itibari ile (Bu kanunda belirtilen Tübitak vb Kuruluşlar ile daha öncesinden başlanmış projelerde İtibari ile) San.Bak.ile Firma arasında imzalanacak olan proje sözleşmesi yürürlük tarihinden itibaren İş Planının onaylandığı tarihten itibaren.(Bu kanunda belirtilen Kuruluşlar ile daha öncesinden başlanmış projelerde İtibari ile) GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ İş Planının onaylandığı tarihten itibaren(Bu kanunda belirtilen Kuruluşlar ile daha öncesinden başlanmış projelerde İtibari ile)

51 5746 SAYILI KANUN’LA SAĞLNAN İNDİRİM VE TEŞVİKLERİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ
AR-GE MERKEZİ AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ TEKNOGİRİŞİM SERMAYE GİRİŞİMCİLERİ SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ AR-GE Merkezi Belgesinin onaylandığı tarih itibari ile AR-GE ve yenilik projesinin destek karar yazısı veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi itibari ile (Bu kanunda belirtilen Tübitak vb Kuruluşlar ile daha öncesinden başlanmış projelerde İtibari ile) San.Bak.ile Firma arasında imzalanacak olan proje sözleşmesi yürürlük tarihinden itibaren İş Planının onaylandığı tarihten itibaren (Bu kanunda belirtilen Kuruluşlar ile daha öncesinden başlanmış projelerde İtibari ile) DAMGA VERGİSİ TEŞVİKİ AR-GE ve yenilik projesinin destek karar yazısı veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi itibari ile

52 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜLÜK
Bu hesabın elde edildiği hesap dönemini izleyen 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi hâlinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi zıyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte işletmeden tahsil edilir. AR-GE ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları geri dönüşlü destekler bu kapsamda değerlendirilmez. Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/8/2008 tarihinde yürürlüğe girer. AR-GE ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları hibe destekler, desteğin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun olarak özel bir hesapta izlenir.

53 4691 SAYILI TEKNOPARKLAR KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
II.BÖLÜM 4691 SAYILI TEKNOPARKLAR KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT & 5746 SAYILI KANUN VE 4691 SAYILI KANUN KARŞILAŞTIRILMASI

54 II.BÖLÜM İÇERİK A- GİRİŞ - AMAÇ ( Neden Teknopark? ) B-NE-NEDİR? (Tanımlar) C-KİM, HANGİ FAALİYETLER D- NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar) E- UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK ; F- MALİ UYGULAMALAR AÇISINDAN 5746 SAYILI KANUN VE 4691 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

55 AMAÇ (NEDEN TEKNOPARK)
ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ Üniversiteler açısından; Firmalar açısından ; Ülke açısından;

56 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE İLGİLİ KANUNSAL GELİŞİM
Tarihli 4691 Sayılı Kanun, ( İlk Esaslı Kanun ) Tarihli Uygulama Yönetmeliği , ( Uygulama Yönetmeliği ) Tarihinde Yayımlanan 5035 sayılı kanun ( Vergisel düzenlemeler kanun esas maddesinden çıkarılıp geçici madde de daha net ifade edildi) Tarihinde Yayımlanan sayılı kanun (TUBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi kapsama dahil edildi )

57 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM
T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ nde mevcut durum bilgi notundan alınan istatistiki bilgilere göre; Mayıs 2010 tarihi itibariyle 38 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara 6 adet, İstanbul 5 adet, Kocaeli 3 adet, İzmir, Konya, Antalya, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun,Malatya ve Urfa illeri) kurulmuştur.

58 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM
Grafik Yılları Arasında Kurulmuş Olan Toplam Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sayısı

59 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM
Grafik Yılları Arasında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yer alan Toplam Firma Sayısı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firma sayısı Ağustos 2008 sonu itibariyle 887’ye ulaşmıştır.

60 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM

61 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ağırlıklı olarak sırasıyla; Yazılım, Bilişim, Elektronik, İleri Malzeme teknolojileri başta olmak üzere; Tasarım, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Otomotiv, Tıp Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji konularında çalışan yenilikçi firmalar yer almakta olup, bölgelerde yürütülen toplam AR-GE proje sayısı Mayıs 2010 sonu itibariyle adettir. Grafik 4. Yıllara Göre Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yürütülen Proje Sayısı

62 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM

63 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM

64 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM
PATENT DURUMU

65 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM
SONUÇ OLARAK; Firma sayısı 1.381’e, İstihdam edilen personel sayısı ’e, ( AR-GE , Destek Personeli) Üzerinde çalışılan proje sayısı 3.698’e, Biten proje Sayısı 6.350’ye İhracat 540 Milyon A.B.D. Dolarına, Yabancı firma sayısı 53’e, bu firmalarca yapılan yatırım tutarı 450 milyon A.B.D. Dolarına, Alınan patent sayısı 301’e Ulaşmıştır.

66 NE - NEDİR ? ( Tanımlar ) Araştırma Geliştirme (AR-GE) AR-GE Merkez veya Enstitüleri AR-GE ‘ye Dayalı Üretim Faaliyetleri Yenilik Üründe Yenilik Üretim Yöntemlerinde Yenilik Yazılım Araştırmacı Personel Yazılımcı Personel AR-GE Personeli

67 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ;
KANUNDAN FAYDALANABİLECEK YAPILAR / OLUŞUMLAR Bölgede Yer alma ve İstisnaya Başlama Sistemi KİM ; Bünyelerinde AR-GE personeli, yazılımcı personel, araştırmacı personel çalıştıran ve yukarıda tanımlarını verdiğimiz AR-GE ve yazılım konularında çalışma yapan firmalar, Teknoparklarda şube veya merkez açarak yer alabilirler. PROJE ONAYI;Firmalar, gerçekleştirecekleri projelerini yönetime sunarlar, yönetimin, proje denetleme ekibi projelerini denetleyip uygun projelere onay verirler.

68 KANUNDAN FAYDALANABİLECEK YAPILAR / OLUŞUMLAR
KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ; KANUNDAN FAYDALANABİLECEK YAPILAR / OLUŞUMLAR Bölgede Yer alma ve İstisnaya Başlama Sistemi İstisnadan Faydalanma; Personellerden Kesilen Gelir Vergisi Müstesnası; Katma Değer Vergisi İstisnası; Değişiklik Bildirimleri; 3 ay 6 ay işletici firmaya sumalıdırlar.

69 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ;
Münhasıran AR-GE Faaliyetleri İçin Yapılan Oluşumlar ( MERKEZ) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyete geçecek olan firmalar merkezlerini burada oluşturup AR-GE ve yazılım faaliyetlerine başlayabilirler. ilgili AR-GE veya yazılım firmasının grup firmasına ( veya direk ilişkili firmasına ) bu AR-GE sonuçlarını fatura etmesi noktasında TRANSFER FİYATLAMASI müessesesinin dinamiklerine çok dikkat edilmesi gereğidir. ilgili firmanın mali tabloları ilk önce istisna olan ve olmayan olarak iki şeklinde düzenlenmeli , sonrasında müşterek giderlerden istisna olmayan bölüme pay verilerek gelir tablosu netleştirilmeli ve nihai olarak istisna olmayan bölümden vergi matrahı tespit edilmelidir.

70 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ;
Şube şeklinde yapılan oluşumlar (ŞUBE) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyete geçecek olan firmaların faaliyet konuları çeşitli ise şirket merkezlerini burada kurmak yerine bölgede şube oluşturarak AR-GE ve yazılım faaliyetlerine başlayabilirler. Merkezde oluşan ve kayıtlanan gider ve maliyetlerden mutlaka şube gelir tablosuna (istisna ) pay verilmesi gerekmektedir.

71 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ;
Şube şeklinde yapılan oluşumlar (ŞUBE) Şube yapılanması şeklinde ki mali tablo ve beyanname işleyişinde; ilk önce şube gelir tablosu istisna olan ve olmayan olarak iki grupta yapılmalı, şube müşterek giderleri, istisna olan ve olmayan şeklinde pay verilerek dağıtıma tabi tutulmalı , Merkezde oluşmuş ama yukarda ki paragrafta da izah edilen ilişkili giderlerden de yine istisna olan gelir tablosuna pay verilmelidir. Bu şekilde oluşan merkez gelir tablosu ile şubede ki istisna olmayan gelir tablosu birleştirilerek vergi matrahı tespit edilmelidir. Şubeden merkeze istisnaya konu olacak faaliyetlerle ilgili fatura düzenlenmesi çok riskli sonuçlar doğurabilecektir

72 KİM HANGİ FAALİYETLER? KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
AR-GE Faaliyetleri Kapsamındaki Faaliyetler Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgileri yeni malzeme ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar AR-GE faaliyetleri kapsamındadır.

73 KİM VE HANGİ FAALİYETLER? KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
AR-GE sayılmayan faaliyetler; Pazar araştırması ya da satış promosyonu, Kalite kontrol, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, Biçimsel değişiklikler (şekil, renk, dekorasyon v.b., estetik ve görsel değişiklikler),

74 KİM VE HANGİ FAALİYETLER? KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
AR-GE sayılmayan faaliyetler; Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için kullanılan program, yazılım gibi üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları), İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri. Vergi hukuku açısından , AR-GE sayılan ve sayılmayan faaliyetleri iyi değerlendirmek ve bu doğrultuda işlem yapmak gerekmektedir.

75 KİM HANGİ FAALİYETLER? KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
Yazılım Faaliyetleri Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı diğer bir cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesinin, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren bilgi ve belgeler ile ilgili faaliyetlerdir. Diğer Faaliyetler Tamamlayıcı eğitim, danışmanlık, bakım, ek donanım vb faaliyetler bölgede yapılabilir. Ancak bu faaliyetlerden elde edilen kazançların İstisna kapsamına giren AR-GE ve yazılım faaliyetlerinde içerisinde yer almadığı için Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanmayacağı nettir.

76 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası ( Kazanç İstisnası ) Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası KDV İstisnası Üniversite personeline yönelik imkanlar

77 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası ) yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden tarihine kadar istisna tutulmuştur. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının istisna kapsamında olması için iki koşul bulunmakta olup, bu koşullar birlikte aranmaktadır. ilgili koşullar şu şekildedir; *Kazancı doğuran faaliyet bölgede yapılmış olmalıdır. *kazancı doğuran faaliyet yazılım ve AR-GE faaliyetlerinde biri olmalıdır

78 Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası )
NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar) Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası ) Kazancın istisna kapsamına girip girmediğinin tespiti için öncelikle kazancı doğuran faaliyetin tanımlanası ve Yazılım ve AR-GE faaliyeti olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında üretim faaliyeti sonrası verilen kurulum, destek, bakım, onarım, teknik, hizmet ve uygulama danışmanlığı gibi hizmetlerden sağlanan kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığıdır.

79 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisna Tutarının Hesaplanması; İstisna kazancın ve bu çerçevede gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, istisna kapsamında olan faaliyetler ile diğer faaliyetlere ilişkin hasılat, maliyet, ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, İstisna kapsamına giren faaliyetlerle bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, müşterek genel giderlerin ve amortismanlarının bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde bu zararların diğer kazançlardan indirilmesi mümkün değildir.

80 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisna Tutarının Hesaplanması; Bölgede faaliyet gösteren kurumlardan kar payı elde eden gerçek kişilerin, elde ettikleri kar paylarını genel hükümler çerçevesinde beyan etmeleri gerekmektedir. İstisna kapsamındaki kazançlarının, kurumlar vergisi beyannamesinin zarar olsa dahi indirilecek istisnalar bölümünde yer alan teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar satırında gösterilerek istisna uygulamasının yapılması gerekir. Bölgede faaliyete geçen mükelleflerin, işe başlama, işi bırakma ve diğer değişiklikler konusunda vergi usul kanununda yer alan hükümlere uymaları gerekir.

81 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Ücretlere Uygulanan Gelir Vergisi İstisnası Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar gelir ve damga vergisinden istisnadır. AR-GE personeli dışında kalan diğer personele yapılan ücret ödemeleri istisna kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ücretleri istisna kapsamında değerlendirilen personelin hem bölge içinde hem de bölge dışındaki projelerde çalışıyor olması halinde sadece bölge içerisinde çalışılan süreye tekabül eden ücret gelir vergisinden müstesna olacaktır. Araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeline yapılan aylık ücretler dışında prim, ikramiye gibi adlar altında yapılan ve bu faaliyetler ile ilgili olan tüm ödemeler istisna kapsamında değerlendirilecektir.

82 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
KDV İstisnası; 3065 sayılı KDVK geçici 20 maddesine göre ; Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu hükmü yer almaktadır.

83 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Üniversite Personeline Yönelik imkanlar Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı Zamanlı Görev Alan; Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzmanların, bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulur. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını, ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

84 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK Alım ve Gider Uygulamaları
İşlerin birlikte yapılması halinde, müşterek genel giderlerin, cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekir. Amortismanlarının ise bunların her bir işte kullandıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Faaliyetlere ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi gerekmektedir. Mükelleflerin istisna kapsamına giren üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlar ile istisna kapsamında değerlendirilmeyecek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının ayrımını yapabilecek şekilde kayıtlarını tutmaları gerekmektedir.

85 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK Personel Uygulamaları
İstisnanın uygulanabilmesi için firmaların bu kapsamdaki personellerinin projedeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini belirleyerek yönetici şirkete onaylatmaları ve aylık olarak Maliye Bakanlığı”na bildirmeleri gerekmektedir. Bölgede gerçekleştirilen projelerin pazarlanması amaçlı olarak bölge dışında çalışılan sürelerin istisna kapsamına dahil edilmesi mümkün değildir. Ücreti gelir ve damga vergisinden müstesna olan araştırmacı, yazılımcı ve AR – GE personelinin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığı yönetici şirket tarafından denetlenecek olup , bölgede fiilen çalışmayanlara veya bölge dışında çalışılan süreye istisna uygulandığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan yönetici şirket de ayrıca sorumlu tutulacaktır.

86 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK KDV Uygulamaları
istisnaya konu işlem nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirim ve iadesi mümkün bulunmamaktadır.; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

87 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK KDV Uygulamaları.
Ayrıca; KDV İstisnasına tabi olan yazılım faaliyetleri dışında başka faaliyetlerinde bulunması halinde ; İstisna işleme direkt ilgili olan faturalarda belirtilen KDV indirilmeyecek , mahiyetine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır. Direkt ilgili olmayan ve/veya müşterek giderlerle ilgili olan indirilecek KDV , makül bir anahtar uygulanmak suretiyle ayıklanacak ve indirilmeden , gider veya maliyet hesaplarına intikal ettirilecektir. Daha önceki dönemlerde indirilmiş ancak sonra dan istisna işlemle direkt veya dolaylı irtibatı belirlenen ve/veya karar verilen KDV bu dönemde ilave KDV olarak beyan edilerek indirimi iptal edilmiş olacaktır.

88 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜLÜK Hibe ve Geri Ödemeli Desteklerin Bölge Açısından Uygulanması
5422 sayılı eski kurumlar vergisi kanunun ; 6 Numaralı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; "bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine herhangi bir karşılık beklemeksizin TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından yapılan bağış ve yardımların, Kurumlar Vergisi Kanununun 1 nci maddesinde yer alan kurum kazancının gelir vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından terekküp edeceğine yönelik hüküm gereğince vergiye tabi olacak kazancın tespitinde dikkate alınmayacağı" belirtilmiştir.

89 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜLÜK Hibe ve Geri Ödemeli Desteklerin Bölge Açısından Uygulanması
5422 (Eski) kurumlar vergisi kanununa ait tarihli 86 sıra numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile "diğer kurumlardan geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan yardımların borç mahiyetinde olduğundan ticari kazanca dahil edilmesinin söz konusu olmadığı, ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarlarının ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edileceği" . şeklinde açıklama yapılmıştır.

90 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜLÜK Hibe ve Geri Ödemeli Desteklerin Bölge Açısından Uygulanması
5520 ( YENİ) kurumlar vergisi kanunun tarihli 1 sıra numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ise ; Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere, istisnadan yararlanan AR-GE projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.” İfadesi yer almaktadır.

91 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜLÜK Hibe ve Geri Ödemeli Desteklerin Bölge Açısından Uygulanması
5746 sayılı kanunun tarihli yönetmeliğinin 8. maddesinin (10) alt bendin de ise ; “ (10) AR-GE ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, AR-GE indirimi tutarının tespitinde AR-GE harcaması olarak dikkate alınmaz. Bu şekilde sağlanan karşılıksız fonlardan yapılan harcamalar, yapıldığı yere göre doğrudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kıymet olarak muhasebeleştirilir. “ hükmü yer almaktadır

92 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜLÜK Hibe ve Geri Ödemeli Desteklerin Bölge Açısından Uygulanması
Kronolojik sıra ile sunulan bu düzenleme neticesinde, hibe desteği alan proje ; Alınan destek 01 Nisan 2008 den ÖNCE alınmış ise ; Proje Teknoloji Geliştirme Bölgesi DIŞINDA ise ; kurum kazancına dahil edilecek ve vergi matrahı hesabında vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Proje Teknoloji Geliştirme Bölgesi KAPSAMINDA ise ; kurum kazancına dahil edilmekle birlikte aynı zamanda 5520 sayılı kanundaki istisna uygulanacak ve dolayısı ile vergi matrahı hesabında vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmayacaktır. Alınan destek 01 Nisan 2008 den SONRA alınmış ise ; Her durumda bu hibe desteği kurum kazancına dahil edilmeyecek ve dolayısı ile vergiye tabi tutulmayacaktır.

93 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜLÜK Hibe ve Geri Ödemeli Desteklerin Bölge Açısından Uygulanması
Nihayetinde; bu şeklide ki proje hibe destekleri bize göre de bir gelir değil tamamı ile bir sermaye desteği niteliği taşımaktadır. Dolayısı ile sermaye girişi hükmünde ki bu fonun vergi karşında bir gelir olmaması yönündeki kanun koyucunun görüşüne tamamı ile katılıyoruz. Bununla birlikte her istisna fon girişinde olduğu gibi bu sermaye niteliğindeki fon girişinin en az 5 yıl firma kaynaklarında kullanılması gereğinin , vergisiz sermaye sistemi için gerekli bir şart olması da kaçınılmazdır.

94 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜLÜK
Bu kanun kapsamında olan istisnalar tarihinde sona erecektir. Kanunla ilgili bir değişiklik tasarısı üzerinde çalışılmaktadır.

95 AR-GE HARCAMALARININ KAPSAMI
MALİ UYGULAMALAR AÇISINDAN 5746 SAYILI KANUN VE 4691 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KAPSAM SAYILI KANUN SAYILI KANUN TANIM Yazılım AR-GE tanımının içersinde yer almaktadır. Ayrıca tanımlanmamıştır. Yazılım ve AR-GE AYRI AYRI tanımlanmıştır. AR-GE FAALİYET KAPSAMI 5746 Sayılı Kanun’da kapsam dahilindeki yazılım faaliyetleri detaylı olarak belirlenmiştir. 5746 Sayılı Kanun’da AR-GE Sayılan Faaliyetler içerisinde Üretim ve altyapının dahil olmadığı netleşmiştir. Genel olarak 4691 Sayılı kanun ile 5746 sayılı kanunda belirlenen faaliyetler benzer olmakla birlikte , fark yaratacak kısımlar ilerdeki 3 ve 4. bölümlerde detaylı aktarılmıştır. AR-GE HARCAMALARININ KAPSAMI İki Kanun kapsamında Belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Bu Farklılıklara ilişkin ayrıntılar AR-GE indirimi ve AR-GE nin muhasebeleştirilmesi kısmında yer almaktadır. Destek personeli AR-GE harcamalarının kapsamında Destek Personeli tanımı AR-GE harcamalarının kapsamında değerlendirilmemektedir. AR-GE İNDİRİMİ %100 Oranında uygulanmaktadır. Genel olarak Uygulanmamaktadır. (Kendisi için AR-GE yapıyor ve İstisnadan faydalanmıyor ise uygulanabilir) KAZANÇA İLİŞKİN DESTEKLER GVK KVK Uygulanmıyor (-) Uygulanıyor (+)

96 ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI %80 (%90) Oranında Uygulanıyor
KAPSAM SAYILI KANUN SAYILI KANUN ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI %80 (%90) Oranında Uygulanıyor %100 oranında uygulanıyor SGK İŞVEREN TEŞVİKİ %50 Uygulanıyor KDV DESTEĞİ Uygulanmıyor Sadece belirli YAZILIM faaliyetleri için uygulanıyor ÜNİVERSİTE PERSONELİNE YÖNELİK İMKANLAR Uygulanmıyor (-) Uygulanıyor (+) TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ VAR (+) YOK (-) DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI VAR SADECE ÜCRET ÖEMELERİ İÇİN VAR

97 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE AR-GE HARCAMALARI İNDİRİMİ
III.BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE AR-GE HARCAMALARI İNDİRİMİ

98 NE ŞEKİLDE BAŞLADI, NE OLDU
AR-GE İNDİRİMİ VERGİ ERTELEMESİ

99 AR-GE FAALİYETLERİNİN MEVZUATTAKİ YERİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KATMA DEĞER VERGİSİ GELİR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ 1 Seri No’lu KVK Tebliğ 5746 Sayılı AR-GE Kanunu 5746 Sayılı Kanun Yönetmeliği

100 (01.04.2008 tarihinden itibaren)
YÖNTEMLER 5520 5746 Normal Proje (Desteksi) + - Destekli Proje ( tarihine kadar) ( tarihinden itibaren) AR-GE Merkezi

101 AR-GE İNDİRİMİNİN UYGULANMASI
Mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde yaptıkları harcamaların %100'ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir. %100

102 AR-GE HARCAMALARININ KAYITLARDA İZLENMESİ
AKTİF / GİDER Kurumlar, hesap dönemi içerisinde gayri maddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorundadırlar. Ancak, gayri maddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar doğrudan gider yazılabilirler

103 AR-GE İNDİRİMİNİN UYGULANMASI
AR-GE indirimini, beyanname üzerinde kazançtan indirilerek uygulanır. Ar-Ge faaliyetine başlandığı tarihten itibaren hem geçici vergi beyannamesinde, hem de yıllık beyannamede uygulanabilir. KAZANÇTAN İNDİRİLİR

104 AR-GE İNDİRİMİNİN UYGULANMASI
Dönem kazancının Ar-Ge indirimlerinden az olması durumda, 5746 sayılı Kanuna göre indirilemeyen tutarlar sonraki yıllarda yeniden değerleme oranıyla arttırılarak, kurum kazancından indirilebilecektir

105 AKTİFLEŞTİRİLEN KIYMETLERİN DEVRİ
Projenin bir başka kuruma satılması TAMAMLANMAMIŞ TAMAMLANMIŞ

106 AR-GE İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Gelir İdaresine Rapor gönderilmesi Tübitak ve/veya Üniversitelerin konuda uzmanlaşmış kurumlarına intikal ettirilmesi TÜBİTAK tarafından daha önce incelemesi yapılmış olan projelerle ilgili olarak yeniden inceleme yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. YMM Raporu

107 AR-GE İNDİRİMİN MÜESSESESİNİN GENEL DEĞERLENDİRME (5520 KVK-5746 AR-GE)
AR-GE indirimi, işletmelerin kendi imkanlarıyla yapmakta oldukları, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, bu firmaların üzerindeki vergi yükünü azaltarak, kısmen de olsa bu tür faaliyetlerdeki maliyetlerini devletin paylaşması amacıyla düzenlenmiş bir teşvik müessesesidir. Her iki Kanunun ayrıldığı en temel nokta AR-GE Projeleridir.Bir Ar-Ge projesinin 5520 sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge İndiriminden yararlanabilmesi için herhangi bir Kurumsal (Tübitak, TTGV, vb.) destek alamsı şartı bulunmaz iken, 5746 sayılı Kanun kapsamında bir Ar-Ge projesinin Ar-Ge İndiriminden yararlanabilmesi için ya bu projenin AR-GE MERKEZİNDE yürütülmesi ya da mutlak surette kurumsal olarak (Tübitak, TTGV, vb.) onaylanan ve desteklenen bir proje olması gerekmektedir.

108 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN HUSUSLAR
AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan çevre uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dâhil olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetlerdir.

109 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN HUSUSLAR
AR-GE VE YENİLİK SAYILMAYAN FAALİYETLER; a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu, b) Kalite kontrol, c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, d) İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar, e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, f) 5 inci maddede sayılan amaçlara yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler, g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri, ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, h) İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, ı) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar, i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar, k) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.

110 İlk Madde ve Malzeme Giderleri Personel Giderleri Genel Giderler
AR-GE HARCAMALARI İlk Madde ve Malzeme Giderleri Personel Giderleri Genel Giderler Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Finansman Giderleri

111 FARKLI YÖNLER İlk Madde ve Malzeme; 5520 Sayılı Kurumlar vergisi kanununda maddi ve gayrimaddi kıymet iktisaplarına ilişkin giderler kabul edilirken, 5746 sayılı kanunda gayrimaddi kıymet giderleri AR-GE harcaması olarak kabul edilmemiştir.

112 FARKLI YÖNLER PERSONEL GİDERLERİ; 5520’de Destek Personeli yok, 5746 da % 10 ‘luk Destek Personeli var.5520’de kısmi çalışma hiç kabul edilmezken,5746’da kısmi çalışma halinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmakta ve bu tutar Ar-Ge harcaması olarak kabul edilmektedir. AR-GE İNDİRİMİ 17

113 FARKLI YÖNLER GENEL GİDERLER; 5520’de Ar-Ge departmanında fiilen kullanıldığı tespit edilen genel giderler kabul edilmiş , aynı şeklide 5746’da da yalnızca Ar-Ge Merkezinde fiilen yapıldığı tespit edilen genel giderler kabul edilmektedir. Her iki kanunda da Çeşitli kıstaslara göre genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar kabul edilmemektedir . AR-GE İNDİRİMİ 18

114 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER;
FARKLI YÖNLER DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER; 5520’de bu tür giderlerin tamamı kabul edilirken, 5746’da bu türdeki harcamaların Ar-Ge ve yenilik harcaması kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %20’sini aşan kısmı kabul edilmemektedir. AR-GE İNDİRİMİ 19

115 5746 sayılı kanun uygulamasında AYNİ tanımı yer almamıştır.
FARKLI YÖNLER VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 5746 sayılı kanun uygulamasında AYNİ tanımı yer almamıştır. AR-GE İNDİRİMİ 20

116 FARKLI YÖNLER AMORTİSMANLAR; 5520’de iktisadi kıymetin münhasıran Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması ve bu kullanımın sürekli olması gerekmektedir. Başka faaliyetlerde de kullanılanların amortismanı kabul edilmemektedir. 5746’da başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır. AR-GE İNDİRİMİ 21

117 FARKLI YÖNLER FİNANSMAN GİDERLERİ; 5520 kanun uygulamasında finansman giderleri indirim kapsamı dahilinde düşünülmüşken, 5746 uygulamasında ise finansman giderleri dahil edilmemiştir. AR-GE İNDİRİMİ 22

118 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN HUSUSLAR
AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMA ESASLARI 1. Gerek AR-GE merkezlerinde, gerekse, proje bazlı AR-GE Harcamaları; Ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir, ve üzeri AR-GE personeli istihdam eden AR-GE merkezlerinde, AR-GE harcamasındaki artışın yarısı, ayrıca indirim konusu yapılır, Ar-Ge indirimden yararlananlar, ayırca 5520 hükümlerinden yararlanamazlar, 4. Hesaplanan AR-GE indirimi, Beyanname üzerinde indirim konusu yapılır, 5. Sonraki döneme devreden AR-GE harcamaları yeniden değerlendirilir,

119 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN HUSUSLAR
AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMA ESASLARI 6. AR-GE harcamaları aktife alınır ve amortisman yoluyla itfa edilir. 7. Proje tamamlanmazsa, harcamalar doğrudan gider yazılır, 8. Tamamlanmamış AR-GE Projesin Devredilmesi, 9. Tamanlanmış AR-GE projesinin Devredilmesi, 10. Aynı Proje için alınan Fonlar, Ticari Kazancın tespitinde Gelir, AR-GE indiriminde harcama olarak dikkate alınmaz 11.Muhasebeleştirmenin doğru organize edilmesi gerekir.

120 5520 SAYILI KVK AR-GE İNDİRİMİ 5746 SAYILI YASA AR-GEİNDİRİMİ
Yürürlük 01/01/2006 01/04/2008 İndirim Hesabında Oran %100 ( öncesi Harcamalarda %40, sonrası %100) YMM Raporu YMM Tasdik Raporu zorunludur.Ancak Tam Tasdik Raporu bulunan ve raporun ilgili bölümünde gerekli açıklama ve hesaplamalar yapılanlar için , ayrıca YMM Tasdik Raporu verilmesi gerekmemektedir. Diğer Destek Unsurları * Gelir Vergisi Stopajı Teşviki * Sigorta Primi Desteği (SGK İşveren Payının %50’si) * Damga Vergisi İstisnası Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Sağlanan Hibe Vergi Matrahına Dahil edilir. Vergi Matrahına Dahil Edilmez.  ( 5 yıl süreyle özel bir fon hesabında, sermayeye ilavesi dışında işletmeden çekildiği takdirde vergilendirilir )

121 DİĞER HUSUSLAR AR-GE İndirimi İhtiyaridir. Hem Yıllık Beyannamede, hem geçici vergi beyannamesinde uygulanabilir. Kazanç varken indirilmeyen AR-GE Harcaması, sonraki yıllar kazancından indirilemez, AR-GE Faaliyetinin tespiti AR-GE Merkezi personel Sayısı Bu dönemde indirilemeyen AR-GE harcamalarının sonraki yıl kazancından indirilmesi Hibe Gelirlerinin AR-GE Harcamaları AR-GE indirimde zamanaşımı %100 AR-GE İndirimi ’den sonraki harcamalar için uygulanır., İndirilemeyip devreden AR-GE harcamalarında yeniden değerlendirme,

122 İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
IV.BÖLÜM AR-GE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

123 TANIMLAR Gayri Maddi Hak (Maddi Olmayan Duran Varlıklar) Aktifleştirme İtfa Etmek Maliyet Araştırma Geliştirme

124 AR-GE FAALİYET TÜRÜ SATIŞ AMAÇLI AR-GE FİRMA KULLANIMI AMAÇLI AR-GE
ÜRÜN AMAÇLI AR-GE

125 FİRMA KULLANIMI AMAÇLI AR-GE KULLANILMASI GEREKEN HESAP
AR-GE FAALİYET TÜRÜ FİRMA KULLANIMI AMAÇLI AR-GE ÜRÜN AMAÇLI AR-GE SATIŞ AMAÇLI AR-GE KULLANILMASI GEREKEN HESAP  263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri GİDER YÖNTEMİ İtfa Edilir. İtfa Edilmez. DÖNEM Her ay  Her ay Fatura kesildiğinde-Maliyet oluştuğunda PAY Dönemde oluşan faaliyet giderlerinden pay verilmez.(4691 Hariç) Dönemde oluşan faaliyet giderlerinden pay verilmez.   Dönemde oluşan faaliyet giderlerinden pay verilmez  HAK OLUŞUMU Hak oluşur HAKLARIN DEVRİ Devir edilemez Devir edilemez (İstisna durumlar Hariç) Devir Edilir

126 5746 SAYILI KANUNLA AR-GE HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
AR-GE VE YENİLİK HARCAMALARININ KAPSAMI İlk Madde ve Malzeme Giderleri Amortismanlar Personel Giderleri Genel Giderler Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Vergi, Resim ve Harçlar

127 5746 SAYILI KANUNLA AR-GE HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
AR-GE ve Yenilik Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.Dönem içerisinde oluşan giderleri, Faaliyet giderleri içerisinde yer alan 750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına Kaydetmemiz gerekli 750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 01. İlk Madde Malzeme Giderleri 02. İşçi Ücret ve Giderleri 03. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 04. Genel Giderler 05. Vergi Resim ve Harçlar 06. Amortisman ve Tükenme Payları

128 5746 SAYILI KANUNLA AR-GE HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Araştırma ve Geliştirme Giderlerinde oluşan maliyetler Aylık/Üç aylık Dönemler halinde Bilançonun aktifinde yer alan 263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabına alınarak aktifleştirilmelidir. 263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yılı Ar-Ge Giderleri 01. 1.Dönem veya (Ocak) 02. 2.Dönem (Şubat)

129 5746 SAYILI KANUNLA AR-GE HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
3. Dönem Sonunda 263.Araştırma ve Geliştirme Hesaplarında yer alan Ar-Ge maliyetleri İtfa edilerek Gelir Tablosu hesaplarına alınmalıdır. (630-Araştırma ve Geliştirme Giderleri)

130 1. Harcamanın kayıtlanması                                                                             ./.                                               750 Araştırma Geliştirme Giderleri                   XXXX İlk Madde ve Malzeme    xxx        Personnel Giderleri         xxx Genel Giderler                xxx                                                            102 Bankalar                          XXXX                                                                   ./.                                                         

131 2. 750- Araştırma ve Geliştirme Hesabında oluşan maliyetleri ay sonunda yansıtma kayıtlarıyla aktifleştirmek                                                                ./.                                                                         263- Araştırma Geliştirme Giderleri      XXXX         Yılı Ar-Ge Giderleri    01. Ocak Ayı Ar-Ge Gideri           Araştırma   ve Geliştirme Giderleri yansıtma Hesabı  XXX                                                                                  ./.                                                              

132 3. Yansıtma Hesabı ile Gider Hesaplarının kapatılması (Dönem Sonu)                                                                   ./.                                                            751. Araştırma   ve Geliştirme Giderleri yansıtma Hesabı             Araştırma Geliştirme Giderleri                                                                                                                                  ./.                                             4. 263- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabında oluşan maliyetlerin Dönem sonunda İtfa Yöntemiyle Gider kaydedilmesi 630 Araştırma   ve Geliştirme Giderleri Hesabı        Birikmiş Amortismanlar    01. Araştırma Geliştirme Giderleri Birikmiş Amortismanlar Yılı                                                                                                                      ./.                                                              

133 4691 SAYILI KANUNLA AR-GE HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
AR-GE HARCAMALARININ KAPSAMI Diğer Ar-Ge giderlerinden farklı olarak; İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderlerin, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir.

134 4691 SAYILI KANUNDA AR-GE HARCAMALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Genel Giderlerden Pay verilmesi X Firması Teknoloji geliştirme bölgesinde Bilgisayar ve bilgisayar malzemelerinin satışı ve Yazılım Faaliyetiyle uğraşmaktadır. Yazılım faaliyeti 4691 Sayılı kanun kapsamında değerlendirilirken, Bilgisayar satışı istisna kapsamında değildir. Bu durumda firma;, * Yazılım işi için yaptığı harcamaları 750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında, * Pazarlama Giderlerimi 760-Pazarlama Satış Dağıtım giderleri hesabına, * Genel Yönetim Giderlerini 770-Genel Yönetim Giderleri hesabında kaydederler.

135 Firmanın yıl sonunda oluşan giderlerinin dağılımı için yapılması gerekenler;
Dönem içerisinde oluşan Ar-Ge Gideri ; ,00-YTL Pazarlama Satış dağıtım gideri ; ,50-YTL Genel Yönetim gideri ; ,20-YTL Toplam Faaliyet Gider ; ,70-YTL Ar-Ge Gideri / Toplam Faaliyet Gideri: ,00/ ,70= 0,46 Genel Yönetim gideri*0,46= ,09-YTL Bu döneme ait Genel Yönetim giderlerinden Ar-Ge giderlerine verilmesi gereken pay 0,46 tutar ise ,09-YTL Böyle Dönem AR-GE Gideri= ,00-YTL Genel Yönetimden AR-GE giderleri için düşen pay= ,09-YTL Toplam Ar-Ge Gideri( , ,09)= ,09-YTL Aynı şeklide pazarlama giderlerinden de AR-GE maliyetlerine pay verilmelidir. Ayrıca dağıtım anahtarı olarak hem işin ruhuna uygun analitik bir sistem uygulanmalı hem de her alt gider türü için en uygun ayrı kriterler uygulanabilmelidir.

136 TEKNOLOJİ GELİŞTİRMELERİ BÖLGELERİNDE YER ALAN KAZANÇ TUTARININ TESPİTİ
4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna, bir kazanç istisnası olup istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır

137 5520 SAYILI KANUNDA AR-GE HARCAMALARI VE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASININ MUHASEBELEŞTİRMESİ

138 AR-GE İNDİRİMİ KAPSAMINDA YER ALAN GİDERLERİ
İlk Madde ve Malzeme Giderleri Personel Giderleri Genel Giderler Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Vergi Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Finansman Giderleri

139 KURUMLAR VERGİSİNDE AR-GE İNDİRİMİN HESAPLANMASI
“Hesaplanan Ar-Ge indirimi tutarı, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde “Tablo 5- Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünün ilgili satırına, gelir vergisi mükellefleri tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinde “Tablo 2- Gelir Bildirimi” bölümünün ilgili satırına, geçici vergi beyannamesinde ise; kurumlar vergisi mükellefleri tarafından “Tablo I – Matrah Bildirimi” bölümünün 10 numaralı satırına, gelir vergisi mükellefleri tarafından aynı bölümün 20 numaralı satırına yazılarak kazançtan indirilecektir.”

140 XXX Firmasının 2008 yılı Dönem Karı 260
XXX Firmasının 2008 yılı Dönem Karı YTL’dir( 263 hesaptan 630 hesaba gelen itfa payı dahil) . Bu dönemde Yaptığı Ar-Ge harcamaları YTL’dir. XXX Firması 2008 yılında Ödeyeceği Kurumlar vergisini hesaplarken elde ettiği Dönem Karından Ar-Ge harcamalarını düşmesi gerekir. (Ar-Ge Harcamalarının tamamı indirilebilmektedir. Ödenecek kurumlar Vergisi= = *%20

141 YYY Firmasının 2008 yılı Dönem Karı 60. 000-YTL’dir
YYY Firmasının 2008 yılı Dönem Karı YTL’dir. Bu dönemde Yaptığı Ar-Ge harcamaları YTL’dir. XXX Firması 2008 yılında Ödeyeceği Kurumlar vergisini hesaplarken elde ettiği Dönem Karından Ar-Ge harcamalarını düşmesi gerekir. Dönem Karı= Ar-Ge Harcamaları= Dönem karından Ar-ge harcamalarını düştükten sonra kalan YTL sonraki dönemde yeniden değerleme oranıyla değerlendirilerek, bir sonraki dönem karından düşülebilemektedir..

142 Bu uygulamayı yıllar bazında 900 hesaplarda aşağıdaki kod yapısına benzer bir biçimde dönemler bazında takip etmeyi öneriyoruz. 930 AR-GE İNDİRİMİ TUTARI Yılı AR-GE İndirimi Tutarı Yılı AR-GE İndirimi Tutarı AR-GE İNDİRİMİ KARŞILIK HSB. AR-GE İnd.Karşılık Hsb AR-GE İnd.Karşılık Hsb. Ayrıca ; yine proje türlerine göre ayırım mümkünse hesap planında değil özel kod –masraf merkezi benzer bir geri sistemde takip edilmelidir. b. Ar-Ge Harcamalarının Desteklenmesi durumda;

143 AR-GE HARCAMALARININ KAVRAMSAL KARŞILAŞTIRILMASI (Kanunlara Göre)
GİDER TÜRÜ 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AR-GE HARCAMALARI 4691 / SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA AR-GE HARCAMALARI İlk Madde Malzeme Giderleri Gayrimaddi kiymetler DAHİL DEĞİL DAHİL İşçi Ücret ve Giderleri 1. Destek Personelleri kapsama DAHİL 2. Kısmi Çalışma süreleri DİKKATE ALINIYOR 1. Destek Personelleri kapsama DAHİL DEĞİL 2.Kısmi Çalışma süreleri DİKKATE ALINMIYOR Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler %20 sınır VAR %20 Sınır YOK Genel Giderler + Vergi Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Kısmi Çalışma esası GEÇERLİ Kısmi Çalışma esası GEÇERLİ DEĞİL Finansman Giderleri Kapsama Dahil DEĞİLDİR Kapsama Dahil EDİLMİŞTİR Genel Giderlerden verilen pay -

144 ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Firma Hem AR-GE İndirimden Faydalanıyor, Hem de Tübitak’a proje yapıyorsa, Teydeb den Tarafından alınan Hibe tutarlarının kayıtlara alınması, TTGV fonlarının kayıtlarda izlenmesi

145 AR-GE İNDİRİMİ ÖRNEK HESAPLAMA
Ar-Ge projesi bulunan işletmenin, bu projesi, TÜBİTAK-TEYDEB Başkanlığı tarafından ar-ge projelerine sağlanan Kobi Ar-ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. İşletmenin ilgili ar-ge projesi ile tarihleri arasında tamamlanmıştır. İşletme,2009 yılı kurumlar beyannamesinde, ar-ge projesi kapsamında yaptığı harcamaları ile ilgili olarak 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge İndirimi uygulamıştır. İşletme, 2009 yılı kurumlar beyannamesinde kar beyan etmiştir.

146 PROJE KAPSAMINDAKİ AR-GE HARCAMALARI
2008 YILI Danışmanlık Gideri: ,49 Bu tutar aktifleştirilmek suretiyle, amortismana tabi tutularak itfa edilmiştir. 2009 YILI Ücret Giderleri: ,94 Danışmanlık Gideri: 6.843,53 İlk Madde Malzeme Gideri: ,20 Toplam ,67 TL tutarındaki harcamalar, aktifleştirilmek suretiyle, amortismana tabi tutularak itfa edilmiştir. Makine Teçhizat Alımları: ,33

147 PROJE İLE İLGİLİ TÜBİTAK’tan YAPILAN TAHSİLATLAR
2008 yılına ilişkin ödemeler; 42.810,00 TL 2009 yılına ilişkin ödemeler; ,00 TL

148 AR-GE İNDİRİMİ HESAPLAMA
Ar-Ge harcamaları; 2008 2009 TOPLAM UCRET GIDERLERI 76.620,94 DANIŞMANLIK GIDERLERI 50.873,49 6.843,53 57.717,02 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 65.911,20 ,67 ,16

149 AR-GE İNDİRİMİ HESAPLAMA
Ar-Ge Harcamaları : ,16 TL Makine Teçhizat Alımı : ,33 TL ,49 TL İşletme, 2009 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde ,49 TL’yi Ar-Ge İndirimi olarak dikkate alarak kurumlar vergisi matrahından indirmiştir. Ar-Ge İndirimi, yanlış hesaplanmıştır.

150 AR-GE İNDİRİMİ HESAPLAMA
İşletme, Ar-Ge indirimi desteğinden 5746 sayılı Kanun kapsamında faydalanmıştır. Ancak, Ar-Ge İndirimi hesaplamasını yaparken, kanunda belirtilen bazı önemli unsurları gözardı etmiştir. Bu sebeple de hesapladığı Ar-Ge İndirimi tutarı hatalı olmuştur. İşletme, faydalanacağı Ar-Ge İndirimi’ni hesaplarken aşağıda bahsedeceğimiz unsurları dikkate alması ve Ar-Ge İndirimi’ni bu şekilde hesaplaması gerekirdi.

151 GÖZARDI EDİLEN UNSURLAR
İşletmenin 2008 yılında gerçekleştirdiği ar-ge harcamalarının tamamı danışmanlık hizmeti alımlarından oluşmaktadır. Danışmanlık harcamaları ile ilgili olarak, 5746 sayılı Kanunun Yönetmeliği’nin 7.maddesi ile danışmanlık harcamalarının, Ar-Ge ve yenilik harcaması kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %20'sini geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. İşletme, hesaplama yaparken bu maddeyi dikkate almamıştır.

152 GÖZARDI EDİLEN UNSURLAR
İşletme’nin yürüttüğü ar-ge projesi TÜBİTAK-TEYDEB Başkanlığı tarafından, Kobi Ar-ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. 5746 sayılı Kanunun Yönetmeliği’nin, 8. maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan desteklerin, ar-ge indirimi tutarının tespitinden ar-ge harcaması olarak dikkate alınmaması gerektiği belirtilmiştir. İşletme, hesaplama yaparken bu maddeyi dikkate almamıştır.

153 GÖZARDI EDİLEN UNSURLAR
3. İşletme, 2009 yılına ilişkin Ar-Ge İndirimi’ni hesaplarken, makine ve teçhizatların alım bedelini ar-ge harcaması olarak dikkate almıştır. 5746 sayılı Kanun Yönetmeliğinin 7. maddesinde ar-ge harcamalarının kapsamı açıklanmıştır. Buna göre Ar-Ge İndirimi hesaplanırken ar-ge harcaması olarak dikkate alınacak tutar makine teçhizat bedeli değil, ilgili döneme isabet eden amortisman tutarı olmalıdır. İşletme, hesaplama yaparken bu maddeyi dikkate almamıştır.

154 GÖZARDI EDİLEN UNSURLAR
4. İşletme, ar-ge harcamalarını 2008 ve 2009 yıllarında yapmıştır. Buna karşılık Ar-Ge İndirimini 2009 yılı kurumlar beyannamesinde göstermiştir. Yapılan bu uygulama yanlıştır. Ar-Ge İndirimi, harcamanın yapıldığı yılda hesaplanarak, geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerine dahil edilmelidir. İşletme, bu unsuru dikkate almayarak, dönemsellik ilkesine aykırı hareket etmiştir.

155 AR-GE İNDİRİMİ DOĞRU HESAPLAMA
Ar-Ge İndirimi’ni hesaplarken bize göre benimsenebilecek 2 alternatif vardır. Bu alternatifler, proje ile ilgili TÜBİTAK’tan yapılacak ödemelerin hangi dönemde dikkate alınacağı sonucuna göre ortaya çıkmaktadır. Tahsil Esası Tahakkuk Esası

156 1. TAHSİL ESASI Yukarıda açıkladığımız unsurlar dikkate alındığında ve tahsil esası benimsendiğinde Ar-Ge İndirimi aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır; 2008 YILI: AR-GE HARCAMALARI 50.873,49 DANIŞMANLIK ÜST SINIRI %20 10.174,70 AR-GE İNDİRMİNE ESAS AR-GE HARCAMASI  TÜBİTAK DESTEK KISMI 8.562,00 NET AR-GE İNDİRİMİ 1.612,70

157 1. TAHSİL ESASI 2009 YILI NET AR-GE İNDRİMİ -32.582,73
AR-GE HARCAMALARI ,67 AMORTİSMANLAR 67.138,13 PROJE SÜRESİ İÇİN KIST AMORTİSMAN 50.353,60 AR-GE İNDİRMİNE ESAS AR-GE HARCAMASI ,27 TÜBİTAK DESTEK TUTARI ,00 NET AR-GE İNDRİMİ ,73

158 1.TAHSİL ESASI İşletme’nin hesapladığı Ar-Ge İndirimi ile tahsil esasına göre hesaplanması gereken Ar-Ge İndirimi karşılaştırıldığında aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır; HESAPLANAN AR-GE İNDİRİMİ ,49 HESAPLANMASI GEREKEN AR-GE İNDİRİMİ 1.612,70 MATRAH FARKI ,79

159 2. TAHAKKUK ESASI Yukarıda açıkladığımız unsurlar dikkate alındığında ve tahakkuk esası benimsendiğinde Ar-Ge İndirimi aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır; 2008 YILI; AR-GE HARCAMALARI 50.873,49 DANIŞMANLIK ÜST SINIRI %20 10.174,70 AR-GE İNDİRMİNE ESAS AR-GE HARCAMASI TÜBİTAK DESTEK ORANI ( 1507 programı -%75 ) 7.631,02 NET AR-GE İNDRİMİ 2.543,67

160 2. TAHAKKUK ESASI 2009 YILI; NET AR-GE İNDRİMİ 49.932,32
AR-GE HARCAMALARI ,67 AMORTİSMANLAR 67.138,13 PROJE SÜRESİ İÇİN KIST AMORTİSMAN 50.353,60 AR-GE İNDİRMİNE ESAS AR-GE HARCAMASI ,27 TÜBİTAK DESTEK ORANI ( 1507 için -%75 ) ,95 NET AR-GE İNDRİMİ 49.932,32

161 SONUÇ-DEĞERLENDİRME Örnekten de anlaşılacağı üzere 2 alternatife göre hesaplanan Ar-Ge İndirimi sonuçları birbirlerinden oldukça farklıdır. Bize göre doğru olan ise tahakkuk esasına göre ve geçici vergi dönemleri itibariyle hesaplama yapılmasıdır. Tahsil esasının benimsenmesi durumunda aşağıda kısaca özetlediğimiz sonuçlar ortaya çıkacaktır.

162 SONUÇ-DEĞERLENDİRME Kurumlar Vergisi açısından ( ticari kar ) uygulama tahakkuk esasına dayandığı için, AR - GE İndirimi’ nin tahsil esasına göre yapılması her zaman dönem kayması yaratacaktır. Eğer Ar-Ge indirimi hesaplanan dönemde Kurumlar Vergisi matrahı bulunmasına karşın, hibe tutarın tahsil edildiği dönemde zarar oluşması durumunda, vergi ziyaı oluşacaktır. 2. Hibe tutarın tahsil edildiği dönemde Ar-Ge harcaması bulunmadığı durumda, tahsil edilen tutarın düşülebileceği bir Ar-Ge İndirimi matrahı olmayacaktır. Bununla birlikte, tahsil edilen tutar gelir de yazılmayacağı için tam bir vergi kaybı yaratılacaktır.


"HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları