Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞELERİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞELERİ
PROGRAM GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞELERİ

2 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM PROGRAMI
Öğrenene,okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir.(Demirel,2001) Bireyin bedeni,zihni duygusal ve toplumsal yönlerden gelişmesine yardım eden davranışların kazanılmasını sağlayan eğitsel yaşantıların tümüdür(Varış,1971)

3 PROGRAM GELİŞTİRME Eğitim programının hedef, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür (Demirel,2001)

4 Eğitim Programının Dört Öğesi Bulunmaktadır:
HEDEF İÇERİK EĞİTİM DURUMLARI DEĞERLENDİRME

5 HEDEFLER Hedeflerin gerekliliği Hedeflerin İşlevleri Hedef Belirleme
Toplumsal çevre Konu Alanı Birey Doğa

6 HEDEFLER HEDEF SÜZGEÇLERİ EĞİTİM FELSEFESİ
Temel Ölçütlerle Açıklığa Varma Aday Hedeflere Yenilerini Katma Uygunluk Esasına Göre Tarama Tutarlılık Kontrolü ve Örgütleme Muhtemel Hedefleri Önem Sırasına Koyma Felsefenin Kaçınılmazlığı

7 HEDEF SÜZGEÇLERİ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EĞİTİM EKONOMİSİ

8 HEDEFLERİN SAPTANMASINDA GİRDİLER
Öğrencinin Hazır bulunuşluk düzeyi Yatırım Yeni Araç-Gereç Yeni Personel Yeni Bilgi

9 HEDEF KİMLERCE SAPTANIR?
Programcı Değerlendirmeci Konu Alanı Uzmanı Konu Alanı Öğretmeni Eğitim Felsefecisi Eğitim Psikoloğu Eğitim Ekonomisti Eğitim Planlamacısı

10 HEDEFLERİN SAPTANMASINDA ÖLÇÜTLER
Amaçlar toplumun şartlarına ve ihtiyaçlarına yanıt vermelidir. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak yönde olmalıdır. Demokratik ideallere uymalıdır. Kendi içinde çelişki halinde bulunmamalıdır. Amaçlar gerçekleşebilecek nitelikte olmalıdır. İstenen davranış değişikliğini açıklayan bir yönde dile getirilmelidir.

11 HEDEFLERİN NİTELİKLERİ
Öğrenci Davranışına Dönüklük Genellilik ve Sınırlılık Açık-Seçiklik Bir İçerik ile Kenetlilik

12 HEDEFLERİN AŞAMALI SINIFLAMASI
BİLİŞSEL ALAN BİLGİ Belirgenler Bilgisi Belirgenlerle Uğraşma Araçları ve Yolları Bilgisi Bir Alandaki Evrenseller ve Soyutlamalar Bilgisi

13 BİLİŞSEL ALAN KAVRAMA Çevirme Yorumlama Öteleme UYGULAMA ANALİZ
Öğelere Dönük Analiz İlişkilere Dönük Analiz Örgütleme ilkelerine Dönük Analiz

14 BİLİŞSEL ALAN SENTEZ Özdeşsiz Bir İletişim Muhtevası Oluşturma
Bir Plan veya İşlemler Takımı Önerisi Ortaya Koyma Bir Soyut İlişkiler Takımı Geliştirme DEĞERLENDİRME İç Kanıtlar Bakımından Yargılama Dış Ölçütler Bakımından Yargılama

15 DUYUŞSAL ALAN ALMA Farkında Olma Almaya Açıklık
Kontrollü-Seçici Dikkat TEPKİDE BULUNMA Uysallık İsteklilik Doyum

16 DUYUŞSAL ALAN DEĞER VERME -Değeri Kabullenme -Değeri Yeğleme -Değere Adanmışlık ÖRGÜTLEME -Değeri Kuramsallaştırma -Değeri Örgütleme BİR DEĞERLER YADA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE NİTELENMİŞLİK

17 DEVİNİŞSEL (PSİKOMOTOR-HAREKİ) ALAN
UYARILMA Algılama Bedensel kurulma KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA Kılavuzlayanla Yapma Kendi Kendine Yapma BECERİ HALİNE GETİRME İstenilen Nitelikte Yapma İstenilen Nitelikte ve Sürede Yapma İstenilen Nitelikte Sürede ve Yeterlilikte Yapma DURUMA UYDURMA YARATMA

18 EĞİTİMİN HEDEFLERİ KONUSUNDA TAKSONOMİK YAKLAŞIMLAR
BİLİŞSEL ALANI SINIFLAYANLAR Bloom Taksonomisi Guilford’un Zekâ Modeli Gardner’in Çoklu Zekâ Modeli De Corte Modeli Taba’nın Sınıflaması De Block Taksonomisi Gagne_Merril Taksonomisi Gerlack ve Sullivan Taksonomisi

19 TAKSONOMİK YAKLAŞIMLAR
DUYUŞSAL ALANI SINIFLAYANLAR Krathwohl’un Taksonomisi G.De Landshere Taksonomisi Ruths,Harmin ve Simons Taksonomisi

20 TAKSONOMİK YAKLAŞIMLAR
DEVİNİŞSEL ALANI SINIFLAYANLAR Ragsdale’nin Taksonomisi Guilford’un Taksonomisi Dave’nin Taksonomisi Kibler’in Taksonomisi Simpson’un Taksonomisi Harrow’un Taksonomisi Veysel Sönmez’in Taksonomisi

21 TAKSONOMİK YAKLAŞIMLAR
SOSYAL BECERİ ALANINI SINIFLAYANLAR Fraenkel’in Taksonomisi NCSS’in Taksonomisi

22 2. İÇERİK

23 Küçükahmet’e göre içeriğin seçimindeki ölçütler:
Geçerlik ve Güvenirlik Bilimsellik Öğrenci İlgi ve İhtiyaçlarını Karşılama Faydalılık Öğrenilebilirlik Sosyal Gerçeklerle Tutarlılık

24 İÇERİK DÜZENLEME İLKELERİ
Hedef Davranışlar ve İçerik Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik Öğrencinin Hazırbulunuşluk Düzeyi ve İçerik Diğer İlkeler ve İçerik Soyutlama İlkesi Düzey İlkesi Şema İlkesi Vardama İlkesi Materyal Örgütlenişi İlkesi Alıştırma İlkesi Görsel Düzen İlkesi Değişik Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri ve İçerik

25 İÇERİKLE İLGİLİ ÖĞRENME İLKELERİ
Öğrenci Beklentilerine Uygunluk Anlamlı Öğrenme Mantıksal Olarak İyi Organize Edilmiş Bilgi Somut Bilgiler

26 İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI
Doğrusal Programlama Yaklaşımı Sarmal Programlama Yaklaşımı Modüller Programlama Yaklaşımlar Piramitsel ve Çekirdek Programlama Yaklaşımı Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı

27 İÇERİĞİN SEÇİMİ İÇİN YÖNTEMLER
Araştırma Bulgularından Yaralanarak İçerik Belirleme Uzman Görüşlerinden Yaralanarak İçerik Belirleme Katılımcıların Aracılığıyla İçerik Belirleme İhtiyaç Analizlerinden Yararlanarak İçerik Belirleme

28 3. EĞİTİM DURUMLARI Yaşantı Öğrenme Yaşantısı Eğitim Durumları

29 EĞİTİM DURUMLARININ DÜZENLENMESİ
Öğrenme Yaşantıları Giriş ya da Hazırlık Etkinlikleri Gelişme Etkinlikleri Sonuç Etkinlikleri

30 ÖĞRENME STRATEJİLERİ Anlamlandırma Stratejisi Örgütleme Stratejisi
Tekrar Stratejisi

31 ÖĞRENME MODELLERİ Buluş Yoluyla Öğrenme Modelleri Programlı Öğrenme
Anlamlı Öğrenme Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemi(Keller Planı) Bloom’un Tam Öğrenme Modeli Gagne’nin Öğrenme Modeli Glaser’in Temel Öğretme Modeli

32 Gagne’nin Öğrenme Modeli
Dikkati Sağlama Öğrenciyi Hedeften Haberdar Etme Yeni Öğrenme İle İlgili Daha Önceden Öğrenilmiş Olan Bilgileri Hatırlatma Uyarıcı Materyalleri Sunma Öğrenciye Rehberlik Etme Davranışı Ortaya Çıkarma Dönüt Verme Değerlendirme Kalıcılığı Sağlama

33 Carroll’un Okulda Öğrenme Modeli
Yetenek Öğretimden Yararlanma Yeteneği Sebat Fırsat Öğretimin Niteliği

34 EĞİTİM DURUMLARI Öğretme Durumları Giriş Etkinlikleri
Gelişme Etkinlikleri Sonuç Etkinlikleri Öğrenme Stilleri

35 EĞİTİM DURUMUNUN ÖZELLİKLERİ
Hedefe Görelik Öğrenene Görelik Ekonomiklik Kaynaşıklık

36 ÖĞRETME STRATEJİLERİ Sunuş Yoluyla Öğretme Buluş Yoluyla Öğretme
Araştırma Yoluyla Öğretme

37 Öğretme Yöntemleri Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi Örnek Olay Yöntemi
Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi Bireysel Çalışma Yöntemi

38 ÖĞRETME TEKNİKLERİ Demonstrasyon (Bilen) Grupla Öğretim
Labaratuar Çalışma Tekniği Yansıtma Örnek olay İnceleme Workshop Tekniği Seminer Tekniği Bireysel Öğretim Bireyselleştirilmiş Öğretim Programlı Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretim Grupla Öğretim Beyin Fırtınası Gösteri Soru-Cevap Drama ve Rol Yapma Benzetim İkili ve Grup Çalışmaları Mikroöğretim Eğitsel Oyunlar

39 EĞİTİM DURUMLARININ DEĞİŞKENLERİ
Pekiştireç (Demirel) İpucu Dönüt Düzeltme Öğrenci katılımı Öğretmen nitelikleri (Sönmez ) Sevgi Zaman Eğitim teknolojisi Öğretme ortamının fiziksel özellikleri Sınıfın düzenlemesi

40 DEĞERLENDİRME Değerlendirmenin İşgörüleri Değerlendirmenin çeşitleri
Tanıma yerleştirmeye dönük değerlendirme Biçimlendirmeye dönük değerlendirme Durum muhasebesine dönük değerlendirme

41 Uygulanış şekline göre değerlendirme;
Düzenli değerlendirme Düzensiz değerlendirme

42 Kıyaslama yapmak amacıyla değerlendirme;
Göreli (norma dayalı) değerlendirme Ölçüt dayanıklı (hedefe dayalı) değerlendirme

43 PROGRAM DEĞERLENDİRİLMESİ ve ÇEŞİTLİ YAKLAŞIMLAR
Hedefe Dayalı Değerlendirme Metfessel-Michael Değerlendirme Modeli Farklar Yaklaşımı İle Değerlendirme Modeli (Prows) Uygunluk Olasılık Modeli (Stake) Çevre-Girdi-Süreç ve Ürün Modeli (Stufflebean) Eğitsel Eleştiri Modeli

44 PLANLAR Plan dört temel soruya cevap verecek nitelikte olmalıdır;
Niçin? Ne ile? Nasıl? Ne kadar?

45 Ünitelendirilmiş yıllık plan Ünite planı Günlük plan Ders planı
PLANLAR Plan türleri Yıllık plan Ünitelendirilmiş yıllık plan Ünite planı Günlük plan Ders planı Gezi gözlem planı Deney planı


"EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları