Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Barış Türkmenoğlu Gizem Yıldırım 05090039021 05090039023 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II OKUTMAN Fatih Mehmet AVCU Konu:İşletme Yönetimine Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Barış Türkmenoğlu Gizem Yıldırım 05090039021 05090039023 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II OKUTMAN Fatih Mehmet AVCU Konu:İşletme Yönetimine Giriş."— Sunum transkripti:

1 Barış Türkmenoğlu Gizem Yıldırım 05090039021 05090039023 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II OKUTMAN Fatih Mehmet AVCU Konu:İşletme Yönetimine Giriş

2 İşletme Yönetimine Giriş

3 Genel Tanımlar İhtiyaç gereklilik, yokluk. İhtiyaç gereklilik, yokluk. Ekonomik bir kavram olarak ihtiyaç; “giderilmek isteği ile birlikteki yokluk duygusu” olarak tanımlanabilir.

4 İhtiyaçların Sınıflandırılması Birincil İhtiyaçlar Birincil İhtiyaçlar İkincil İhtiyaçlar İkincil İhtiyaçlar

5 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 1. Fizyolojik İhtiyaçlar Yemek, su, uyku, dengeli beslenme, ısı, giyinme, barınma, v.b. 2. Güvenlik İhtiyacı Tehlikeye, tehdide ve yokluğa karşı korunma ihtiyacı. 3. Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı Ait olma, sevme, sevilme (Örn: İşletme içinde oluşan enformel gruplar)

6 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 4. Saygı Görme İhtiyacı İnsanlar başkalarının kendisine değer vermesini, saygı göstermesini ister. 5. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Bundan önceki her türlü ihtiyaçlarının tatmin olma mutluluğunu görmüş olan kişiler için ortaya çıkar. Kişinin kendi kendine yeterli olması, devamlı olarak kendisini geliştirmesi, yaratıcı olma. Örnek: Rahmi Koç ve Koç Sanayi Müzesi

7 İşletme İşletme terimi üç farklı anlamda kullanılır: 1. Bir aracı çalıştırma, ona “iş gördürme”. 2. Çeşitli işlerin, faaliyetlerin yapıldığı yer, “iş – yeri”. 3. Maddi ve beşeri unsurlardan oluşan bir “üretim birimi”.

8 İşletme Belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan, üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getirerek toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri üreten ekonomik bir birimdir.

9 İşletmelerin Amaçları Genel Amaçlar Genel Amaçlar 1. Kâr sağlama amacı 2. Sosyal sorumluluk (Topluma hizmet) İşletmelerin Sorumlulukları Devlete karşı Devlete karşı Topluma karşı Topluma karşı Ortaklarına karşı Ortaklarına karşı Çalışanlarına karşı Çalışanlarına karşı Çevreye karşı Çevreye karşı Toplumda yer alan kurumlara karşı Toplumda yer alan kurumlara karşı Rakiplerine karşı Rakiplerine karşı Uluslararası sorumluluklar Uluslararası sorumluluklar 3. Varlığını sürdürme ve büyüme amacı

10 İşletmelerin Amaçları Özel Amaçlar Özel Amaçlar 1. Daha kaliteli ve /veya ucuz mal ve hizmet sunma 2. Çalışanlara iyi ücret verme ve çalışma şartlarını iyileştirme 3. Yönetici yetiştirme ve çalışanları eğitme 4. Sürekli istihdam yaratm a

11 İşletmecilikle İlgili Bazı Temel Kavramlar Kâr Kâr Müşteri tatmini sağlayan, mal ve hizmetlerin yaratılması ve paylaşılması için, insan, teknoloji ve bilgiyi bir araya getiren ve belli bir risk alan işletmecilerin kazancıdır. ( Toplam Gelir – Toplam Gider ve Amortismanlar) = KÂR Toplam Gelirler -(Toplam Giderler) -(Amortismanlar) Vergi Öncesi Kâr -(Vergiler) Vergi Sonrası Net Kâr

12 İşletmecilikle İlgili Bazı Temel Kavramlar Toplam Gelir (Satış Gelirleri, Satış Hasılatı, Ciro) = Fiyat X Satış Miktarı Toplam Gelir (Satış Gelirleri, Satış Hasılatı, Ciro) = Fiyat X Satış Miktarı KÂR = Hasılat – Maliyet KÂR = Hasılat – Maliyet Maliyet = Direkt işçilik + Hammadde maliyeti + Genel Üretim Maliyeti Maliyet = Direkt işçilik + Hammadde maliyeti + Genel Üretim Maliyeti

13 Sosyal Kârlılık Sosyal kârlılıkta doğrudan doğruya bir gelir elde etmek mümkün değildir. Uzun dönemde toplum gelişmesine dolaylı katkı sağlamak söz konusudur.

14 İşletmecilikle İlgili Bazı Temel Kavramlar İş: Bireyi toplumsal, kültürel ve ekonomik çevreye bağlayan bir araç. Toplumsal prestij, Toplumsal prestij, Mevki, Mevki, Başarı sağlama, Başarı sağlama, Amaçlara ulaşma, Amaçlara ulaşma, Kendilerini başkalarına kabul ettirme Kendilerini başkalarına kabul ettirme Kendi kişiliğine saygı gibi psikolojik ve toplumsal gereksinmelerin doyum aracı. Kendi kişiliğine saygı gibi psikolojik ve toplumsal gereksinmelerin doyum aracı.

15 İşletmecilikle İlgili Bazı Temel Kavramlar Meslek: Bir kimsenin hayatını kazanmak amacıyla başvurduğu faaliyetlerin tümünü içeren daha geniş bir kavram. Görev: Herhangi bir işletmede yerine getirilen özel rol / işlevler. Daha dar kapsamlıdır.

16 İşletmecilikle İlgili Bazı Temel Kavramlar Mal: İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı olarak karşılamaya yarayan her şey. Hizmet: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan ancak, gözle görülüp elle tutulamayan şeyler.

17 İşletmecilikle İlgili Bazı Temel Kavramlar Fayda: Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme niteliği. İşletmeler mal ve hizmet üreterek topluma fayda sağlarlar. Tüketim: Faydalı mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılması.

18 Kâr ve Kârlılık Belirli bir sürede elde edilen kârın, o süre içerisinde kullanılan sermayeye oranı kârlılık düzeyini gösterir.

19 Kârlılık Ölçütü Ne İşe Yarar? İşletmenin faaliyetinin başarısını devamlı olarak ölçmeye imkan sağlar, İşletmenin faaliyetinin başarısını devamlı olarak ölçmeye imkan sağlar, Sermayenin gelecekteki kullanımından beklenen gelir düzerinden tahminler yapmaya imkan sağlar, Sermayenin gelecekteki kullanımından beklenen gelir düzerinden tahminler yapmaya imkan sağlar, Farklı sanayi kollarındaki işletmelerin durumlarını karşılaştırmaya yardımcı olur. Farklı sanayi kollarındaki işletmelerin durumlarını karşılaştırmaya yardımcı olur.

20 Kâr Artırma Faaliyetleri 1. Hasılatı Artırma Faaliyetleri 2. Maliyeti Düşürme 3. Üretim Faktörlerini Düzenli Bir Şekilde Sıralamak

21 Kâr Artırma Faaliyetleri : Hasılatı Artırma Faaliyetleri Hasılatı Artırma Faaliyetleri Üretim kapasitesini artırma Üretim kapasitesini artırma Kaliteyi yükseltme Kaliteyi yükseltme Reklam (İmaj yaratma) Reklam (İmaj yaratma) Düşük fiyat Düşük fiyat

22 Kâr Artırma Faaliyetleri Maliyeti Düşürme Faaliyetleri Maliyeti Düşürme Faaliyetleri Direkt işçilik masraflarını düşürme Direkt işçilik masraflarını düşürme Verimliliğin artırılması Verimliliğin artırılması Primli ödeme sistemi Primli ödeme sistemi Yapılan işle orantılı ödeme Yapılan işle orantılı ödeme Motivasyon etkisi Motivasyon etkisi Hammadde masrafını düşük tutma Hammadde masrafını düşük tutma Genel üretim masrafını düşürme Genel üretim masrafını düşürme

23 Verimlilik Üretilen mal veya hizmet miktarı ile bunların üretilmesi için gerekli insan ve diğer kaynak girdileri arasındaki ilişki. Üretilen mal veya hizmet miktarı ile bunların üretilmesi için gerekli insan ve diğer kaynak girdileri arasındaki ilişki. Verimlilik iki şekilde arttırılabilir: Verimlilik iki şekilde arttırılabilir: Aynı çıktıyı daha az girdi kullanarak elde etmek Aynı çıktıyı daha az girdi kullanarak elde etmek Aynı miktar girdiyi daha etkin kullanarak Aynı miktar girdiyi daha etkin kullanarak

24 Verimliliği Ölçmenin Nedenleri 1. Üretimi yakından izlemek 2. Üretim hedeflerinden ortaya çıkacak sapmalara anında müdahale etmek 3. Hammadde ve malzeme israfını önlemek 4. Zamandan tasarruf etmek 5. Makine ve teçhizatın randımanını artırmak 6. Maliyetleri düşürmek

25 Verimliliği Arttırmanın Makro Açıdan Faydaları 1. Bir ülkede iş saatlerinin azaltılması, 2. Öğrenim sürelerinin artırılması, 3. Emeklilere daha sağlıklı bir geçinme imkanının sağlanması, 4. Ülkenin ekonomik ve sosyal gücünün yükseltilmesi için gerekli şartların hazırlanması açısından önem taşır.

26 Etkinlik Faaliyetler sonucunda hedeflerine ölçüde ulaşıldığının araştırma çabalarına etkinlik denir. Başka bir tanımla etkinlik; işletmenin amaca ulaşabilme yeteneği olarak da ifade edilebilir.

27 EKONOMİK SİSTEMLER: Kapitalizm: Özel teşebbüs sistemi Kapitalizm: Özel teşebbüs sistemi Komünizm: Üretim faktörleri topluma ait Komünizm: Üretim faktörleri topluma ait Sosyalizm : Üretim faktörleri devlete ait Sosyalizm : Üretim faktörleri devlete ait Karma Ekonomi: Ekonomide hem devletin, hem özel sektörün olduğu sistemler. Karma Ekonomi: Ekonomide hem devletin, hem özel sektörün olduğu sistemler.

28 Özel Teşebbüs (Girişim) Sistemi (Kapitalizm) İşletmelerin başarı ya da başarısızlıklarının kendi eylemlerine bağlı olarak değiştiği rekabete dayalı bir ekonomik sistem.

29 Rekabet İşletmelerin daha çok sayıda müşteri kazanabilmek için bir mücadele içinde olmaları.

30 Rekabet Türleri Tam Rekabet Tam Rekabet Piyasada bir çok firmanın bulunması. Tek bir işletmenin kendi başına piyasa fiyatını belirleyemediği ortam. Örnek: Tekstil sektörü Monopolistik (Tekelci) Rekabet Monopolistik (Tekelci) Rekabet Bazı firmaların bazı ürünleri açısından rakiplerinden farklı olmaları. Bu durum işletmelere fiyatları değiştirme gücü verir. Örnek: Büyük perakende mağazalar

31 Rekabet Türleri Oligopol Oligopol Piyasada az sayıda satıcı işletme vardır. Pazara giriş zordur. Az sayıdaki satıcılar piyasa fiyatını kontrol ederler. Örnek: Turkcell – Vodafone- Avea Monopol Monopol Piyasada tek bir işletme vardır, başka rakip yoktur. Bu firma piyasada fiyatı oluşturur. Örn: Tekel – Türk Telekom

32 Üretim ve Üretim Faktörleri Üretim İşletme biliminde her türlü fayda yaratmaya, diğer bir deyişle iktisadi mallar ve hizmetler meydana getirmeye üretim denir. Üretim faaliyeti için bir araya getirilmesi gereken bazı temel unsurlara da “üretim faktörleri” denir.

33 Üretim ve Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Açısından İşletme: Üretim Faktörleri Açısından İşletme: Üretim faktörlerinin uyumlu bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşan bir birim olarak tanımlanabilir. “Uyum”; “Uyum”; Üretilecek mal veya hizmetin niteliğine göre gerekli miktarda, gerekli nitelikte, (gerekli olduğu zaman) üretim faktörünün bir araya getirilmesi.

34 Üretim Faktörleri 1. Doğal Kaynaklar 2. Emek (İnsan Kaynakları) 3. Sermaye 4. Girişimci

35 Doğal Kaynaklar Doğal yaşamda bulunan ve üretim için girdi olabilen her türlü kaynak. Doğal yaşamda bulunan ve üretim için girdi olabilen her türlü kaynak.  Toprak,  Tarımsal alanlar,  Ormanlar,  Akarsu,  Göl ve Denizler,  Yeraltı Zenginlikleri (Madenler, Doğal Gazlar, Petrol ve Yeraltı Suları)

36 Emek (İnsan Kaynakları) Üretimin en önemli unsuru. Üretimin en önemli unsuru. Emek kim? Emek kim? Büyük bir firmanın tepe yönetimini oluşturan yöneticilerden, kendi başına iş yapan oto tamircisine kadar herkes. Büyük bir firmanın tepe yönetimini oluşturan yöneticilerden, kendi başına iş yapan oto tamircisine kadar herkes.

37 Sermaye İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan finansal kaynaklar. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan finansal kaynaklar. Para, Hisse senetleri, Tahvil vb. + Makineler, Araçlar, Binalar, Malzemeler vs.

38 Sermaye Sermaye salt para anlamına gelmez. Sermaye salt para anlamına gelmez. Sermaye, insanlar tarafından üretilmiş üretim araçlarının tümü. Sermaye, insanlar tarafından üretilmiş üretim araçlarının tümü. İnsan yapısı olan ve üretimde insan emeğinin verimliliğini arttıran her türlü alet, makine, tesis, bina ve malzeme. İnsan yapısı olan ve üretimde insan emeğinin verimliliğini arttıran her türlü alet, makine, tesis, bina ve malzeme. Sermayenin doğal kaynaklardan farkı, insanlar tarafından üretilmiş olması. Sermayenin doğal kaynaklardan farkı, insanlar tarafından üretilmiş olması.

39 Girişimci Girişimci (müteşebbis) ilk üç üretim unsurunu bir araya getiren ve sisteme katan kişi (ya da kuruluştur). TOPLUMUN GEREKSİNİMLERİNE CEVAP VERMEK VE KÂR ELDE ETMEK AMACIYLA RİSK ALAN VE SIFIRDAN BİR İŞ KURAN İŞ İNSANIDIR.

40 Başarılı Girişimcilerin Özellikleri 1. İçsel Kontrol 2. Enerjisinin Çok Olması 3. Başarma İhtiyacı 4. Belirsizliğe Katlanma 5. Zamana Karşı Duyarlı Olma 6. Kendine Güven 7. Kendi Kendinin Patronu Olma 8. Yaratıcılık 9. Optimizm 10. Vizyon Sahibi Olma

41 Girişimci vs. Yönetici Girişimci; Girişimci; Ü retim faktörlerini, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için tedarik eden ve uygun şekilde birleştiren kimsedir. Ü retim faktörlerini, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için tedarik eden ve uygun şekilde birleştiren kimsedir. Kâr amacı güder ve risk alır. Kâr amacı güder ve risk alır. Profesyonel Yönetici; K âr ve riski başkalarına ait olmak üzere, üretim faktörlerini tedarik ederek, mal veya hizmet üretimi için yöneten kişidir. K âr ve riski başkalarına ait olmak üzere, üretim faktörlerini tedarik ederek, mal veya hizmet üretimi için yöneten kişidir. İyi bir yönetici olmak, iyi bir girişimci olmayı gerektirmez. İyi bir yönetici olmak, iyi bir girişimci olmayı gerektirmez.

42 Girişimci Türleri Klasik Girişimci : Yukarıda anlatılan girişimci tipi. Klasik Girişimci : Yukarıda anlatılan girişimci tipi. İşletme İçi Girişimci: Girişimci ruhu olan, büyük bir işletme içinde yeni ürünler, fikirler, ticari girişimler geliştirebilen kişi. İşletme İçi Girişimci: Girişimci ruhu olan, büyük bir işletme içinde yeni ürünler, fikirler, ticari girişimler geliştirebilen kişi. Değişim Ajanı : Modern pazarlarda işletmelerinin rekabetçiliğini korumak ve mevcut faaliyetleri tekrar diriltmek (atağa geçirmek) için çalışan yöneticiler. Değişim Ajanı : Modern pazarlarda işletmelerinin rekabetçiliğini korumak ve mevcut faaliyetleri tekrar diriltmek (atağa geçirmek) için çalışan yöneticiler.


"Barış Türkmenoğlu Gizem Yıldırım 05090039021 05090039023 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II OKUTMAN Fatih Mehmet AVCU Konu:İşletme Yönetimine Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları