Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fas Bayra ğ ı Fas Arması Resmi adı: Fas Krallığı Yönetim Şekli: Anayasal Monar ş i Devlet Başkanı: Kral VI.Muhammed Başkenti: RABAT Nüfusu: 31.968.361.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fas Bayra ğ ı Fas Arması Resmi adı: Fas Krallığı Yönetim Şekli: Anayasal Monar ş i Devlet Başkanı: Kral VI.Muhammed Başkenti: RABAT Nüfusu: 31.968.361."— Sunum transkripti:

1

2 Fas Bayra ğ ı Fas Arması Resmi adı: Fas Krallığı Yönetim Şekli: Anayasal Monar ş i Devlet Başkanı: Kral VI.Muhammed Başkenti: RABAT Nüfusu: 31.968.361 milyon (Temmuz 2011 tahmini) Büyük şehirleri: Rabat,Kasablanka,Fes, Marakeş,Tangier, Kenitra Yüzölçümü: 710.850 km2 Coğrafi durum: Kuzey Afrika, Kuzey Atlas Okyanusu ve Akdeniz kıyısında, Cezayir ve Batı Sahra arasında yer alır. Komşu Ülkeleri: Cezayir 1,559 km, Batı Sahra 443 km, İspanya (Ceuta) 6.3 km, İspanya (Melilla) 9.6 km GENEL B İ LG İ LER

3 FAS HAR İ TASI

4  Fas nüfusunun % 59’unu Ortadoğu’dan gelmiş Araplar, % 40’ını ise bölgeye daha önce yerleşmiş Berberiler teşkil etmektedir.  Faslılar hem diğer Afrikalılardan, hem de Araplardan ayrı bir ulusal benlik bilinci taşımaktadır. Ülkelerini hem bir Arap hem de bir Afrika ülkesi olarak algılayan Faslılar, kendilerini de “Arabo- Berber” olarak nitelemektedir. 2011 Temmuz ayında yapılan referandumla Berberi dili Arapçanın yanı sıra resmi dil olarak kabul edildi. Fransızca da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

5  Resmi din İslam'dır. Halkın % 98.7'si Müslümandır. Müslümanların büyük çoğunluğu Maliki, az bir kısmi Hanefi'dir. Çoğu Avrupa asıllı olan Hristiyanların oranı % 1, Yahudilerin oranı da % 0.5'tir.  Fas'a İslâmiyet, İslâm'ın ilk dönemlerinde 686 yılında Ukbe ibnu Nafi komutasındaki ordu ile ulaşmış ve kısa zamanda bütün ülkeye yayılmıştır. Tarih boyunca değişik yönetimlere şahit olan Fas 1912 yılında Fransızlar tarafından işgal edildi ve bu işgal 1956 yılına kadar sürdü. Fransız işgalciler Cezayir'de gerçekleştirdikleri katliam ve zulmün aynısını Fas'ta da gerçekleştirdiler.  Fas'ta mevcut olan İslami cemaatlerin sayısı 29'u bulmaktadır. Bunların bazıları devletin İslamileştirilmesini amaçlayan siyasi faaliyetlerde bulunurken bazıları sadece tebliğ ve eğitim çalışmaları yapmaktadırlar. Bu cemaatlerin çalışma metotları arasında da çeşitli farklılıklar bulunmaktadır.

6  Fas'taki İ slami cemaatler içinde en geni ş kitle tabanına sahip olan ve faaliyetlerini en geni ş alana yayan cemaatin Islah ve Tecdid Cemaati oldu ğ unu söyleyebiliriz. Bu cemaatin lideri Abdulilah Benkiran 'dır. Bu cemaat önceleri " İ slami Cemaat" adıyla faaliyet yürütüyordu. Islah ve Tecdid Cemaati yönetimle herhangi bir çeki ş meye girmeden ve daha çok tebli ğ ve davet metodunu kullanarak tabana yayılma yolunu tercih etmektedir. Buna ra ğ men yönetim bu cemaatin çalı ş malarına da zaman zaman engel olmakta halka ula ş masını zorla ş tırmak için çe ş itli yollara ba ş vurmaktadır. Islah ve Tecdid Cemaati 'nin "Genel Bildiri" ba ş lı ğ ını ta ş ıyan bir bro ş üründe: "Islah ve Tecdid Cemaati halkımızın bütün yasama, yürütme ve yargı kurumlarını İ slâm'a dönü ş türme konusunda üzerlerine dü ş en sorumlulu ğ u yerine getirmeye ve üstlenmi ş oldukları role uygun hareket etmeye ça ğ ırmaktadır" ifadesi yer alır. Hareketin ba ş ında ş u anda ba ş bakan olan Abdülilah Benkiran bulunmaktadır. Bu hareket Müslüman Karde ş ler 'den etkilenmi ş, onun fikirlerini ve çizgisini benimsemi ş ; ancak onun örgütsel ba ğ lantı içinde faaliyet yürüten bir kanadı de ğ ildi.  Fas'taki İ slami cemaatlerin önde gelenlerinin ikincisi Adalet ve İ hsan Cemaati 'dir. Adalet ve İ hsan Cemaati, Islah ve Tecdid cemaatine nispetle daha sert ve tavizsiz bir tutum izlemektedir. Cemaatin lideri Abdusselâm Yasin, 1975'te kral II. Hasan'a "Ya İ slâm ya da Tufan" ba ş lıklı ve 100 sahifeden fazla tutan bir açık mektup yazması üzerine delirmekle itham edilerek hapse atıldı. 1978'de hapisten çıkan Abdusselâm Yasin, 1983'te "es-Subh (Sabah)" dergisinin ilk sayısında çıkan bir yazısından dolayı tekrar hapse atıldı ve iki yıl hapiste kaldı. Hapisten çıktı ğ ı 1985'den buyana da, ba ş kent Rabat yakınlarındaki Sella ş ehrinde mecburi ikamete tabi tutulmaktadır.

7  Fas'taki İ slami cemaatlerin önde gelenlerinden biri de İ slami Gençlik Hareketi 'dir. Bu hareketin kurucusu Fas'ın Seyyid Kutb'u diye adlandırılan Abdulkerim Muti 'dir. Fas'taki mevcut İ slami cemaatlerin ileri gelenlerinin ço ğ unun bu hareketin içinde yeti ş tiklerini söyleyebiliriz. Yukarıda sözünü etti ğ imiz Islah ve Tecdid Cemaati de bu hareketten çıkmı ş tır. İ slami Gençlik Hareketi 'nin kurucusu Abdulkerim Muti ' hakkında iki kez idam kararı verildi ancak infaz edilmedi.  Di ğ er Fas'a özgü cemaatlerden bazıları ş unlardır: Tebyin Cemaati, Fas Mücahitleri Örgütü, Allah'ın Askerleri Örgütü, Mukaddes Cihad Örgütü, Devrimci İ slâmcı Gençlik Örgütü. Bunların yanı sıra hilafet konusuna a ğ ırlık vermesiyle bilinen Hizbu't-Tahrir, merkezi Pakistan'da olan ve siyasi alanda herhangi bir faaliyeti bulunmayan Tebli ğ Cemaati gibi birtakım akımların da Fas'ta uzantıları bulunmaktadır. Hayra Davet Cemiyeti, Hakka Davet Cemiyeti, Allah'a Davet Cemiyeti, Muhammedi Ça ğ rı Cemaati, Vaaz ve İ r ş ad Cemiyeti gibi birtakım kurulu ş lar ise e ğ itim ve tebli ğ çalı ş malarına a ğ ırlık vermektedirler.

8  Fas kralı kendini bölgesinin Emirul Müminini ilan etmi ş tir.  Fas kralı 1963 do ğ umlu Rabat üniversitesinden hukuk fakültesi mezunu, aynı üniversitede Siyaset bilimi yüksek lisansı yaptı. Sonrasında Nice Sophia Antipolis Üniversite'sinde hukuk alanında doktora yaptı. 2002 yılında George Washington Üniversitesinden fahri doktora verildi.

9  Resmi Dil: Arapça resmi dil olarak kullanılmaktadır.  Ticari Dil: Arapça, Berber lehçeleri, Fransızca

10  788 yılında Müslüman hanedanlar Fas’ ı yönetmeye başladılar.  1860 yılında İspanya tarafından işgal edilmeye başlandı. Diğer Avrupa devletleri tarafından da işgal başladı. Ancak 1912 yılında tamamen Fransa tarafından işgal tamamlandı.  1956 yılında işgal sona erdi ve 1957 yılında Kral 5. Muhammed tarafından oligarşik monarşi ilan edildi. Ayrıca Fas’ın güneyinde yer alan Batı Sahra üzerinde hak iddia etmektedir. 1975 yılından beri bu bölge kontrol altında tutulmaya devam etmektedir, konu çözümlemeye kavuşmamıştır.  NOT: 1975 yılında Faslılar ‘’Yeşil Yürüyüş’’ adı ile ellerinde Kur-an’ı Kerim ile yürüyüşe geçmişler herhangi bir direnişle karşılaşmamışlar ve böylece çölün hakimiyetine kavuşmuşlardır.  1990 yıllarda siyasi reformlar başladı. 1997 yılında iki meclisli yasama organı kuruldu. İnsan hakları ile gelişmeler başladı.  Halen kral yönetimde olan ülkede Kralın çok yetkileri bulunmakta ve parlamenter monarşi ile yönetilmektedir.

11 2008200920102011* GSYH (Milyar $) 88,890,5 90,7100,5 Reel Büyüme Hızı (%) 5,6 3,8 3,3 4,5 Enflasyon Oranı (ortalama %) 3,9 1 1,1 1,9 Fob İ hracat (milyar $) 33,326,0 29,936,6 Fob İ thalat (milyar $) 45,235,9 38,947,9 Cari İş lemler Dengesi (Milyon $) -4,7 -4,2 -6,2 Toplam Dı ş Borç (Milyon $) 20.82523.915 27.095 29.362 Dirhem: Dolar 7,768,09 8,428,10

12  1980’li yıllardan itibaren Fas, IMF ve Dünya Bankası ile i ş birli ğ i içinde reform sürecine girmi ş, süreç kapsamında, dı ş ticaret rejiminin liberalle ş tirilmi ş, yeni yatırım kanunu çıkarılmı ş, özelle ş tirme programı ve bankacılık sistemde iyile ş tirilmeler yapılmı ş tır.  Dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip olan Fas, ekonomisini tarım, imalat, balıkçılık ve turizm sektörü gelirleri ve dı ş ülkelerde çalı ş an Faslıların ülkeye getirdikleri dövizlerle ayakta tutmaktadır.  Hükümetin önceli ğ i, gayri resmi verilere göre %23 civarında seyreden i ş sizlik oranını dü ş ürmek ve ekonomik durgunlu ğ a ba ğ lı olarak artan fakirli ğ i azaltmaktır.  Hükümet, 2008-2009’da özelle ş tirmeye hız vermi ş ve ekonomik liberalizasyon yönündeki çalı ş malarını sürdürmeye devam etmi ş tir.  ABD ile Fas arasında imzalanan Serbest Ticaret Anla ş ması 2004 yılı Haziran ayında yürürlü ğ e girmi ş tir.  Ürdün, Mısır ve Tunus ile dörtlü bir Serbest Ticaret Anla ş ması imzalamı ş dır.

13  Halk, 2011 yılında Ş ubat ve Mart aylarında anayasal reform ve daha fazla demokrasi talep etmek; hükümeti, yolsuzlukları ve yüksek gıda fiyatlarını protesto etmek için Rabat ve di ğ er büyük ş ehirlerde toplandı. Mart ayı ba ş larında kral ülkenin anayasasında reform yapmak için komisyon kurma kararı aldı. 2011 yılı temmuz ayında referandum sonucunda yeni anayasa kabul edildi.


"Fas Bayra ğ ı Fas Arması Resmi adı: Fas Krallığı Yönetim Şekli: Anayasal Monar ş i Devlet Başkanı: Kral VI.Muhammed Başkenti: RABAT Nüfusu: 31.968.361." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları