Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlıkta özelleştirmenin truva atları: kamu ha$tane birlikleri kamu özel ortaklığı dr. osman öztürk türkiye (büyük) sağlıkçılar meclisi dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlıkta özelleştirmenin truva atları: kamu ha$tane birlikleri kamu özel ortaklığı dr. osman öztürk türkiye (büyük) sağlıkçılar meclisi dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013."— Sunum transkripti:

1 sağlıkta özelleştirmenin truva atları: kamu ha$tane birlikleri kamu özel ortaklığı dr. osman öztürk türkiye (büyük) sağlıkçılar meclisi dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

2 khb tıbbi hizmetler bşk. idari hizmetler bşk. mali hizmetler bşk. başhekimlik idari ve mali işler md. sağlık bakım hizmetleri md. hastane yöneticisi hastane yöneticisi hastane yöneticisi hastane yöneticisi hastane yöneticisi hastane yöneticisi genel sekreter genel sekreter hastane yöneticisi hastane yöneticisi dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

3 ceolarını, ceolarını genel sekreter, idarî ve malî hizmetler başkanları, hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından … mezun olmak ve kamu veya özel sektörde, genel sekreter için 8 yıl, idarî ve malî hizmetler başkanları, hastane yöneticisi ve müdürler için en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak şarttır. 3 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

4 insan sınıf sınıf, hastane grup grup * hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. * bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da yaptırılabilir. * değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (a), (b), (c), (d) ve (e) şeklinde gruplandırılır. * birliğin grubu, hastanelerinin ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. 4 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

5 karne zamanı 5 * başlangıç karnesi: birlik, sağlık tesisleri ve birlik yöneticileri için kurum tarafından ocak 2013’te düzenlenecek karne * geçici karne: birliklerin ilk kuruluşu aşamasında birliğin, sağlık tesislerinin ve birlik yöneticilerinin mevcut durumlarını gösteren karne * ara karne: her yılın altıncı ayının sonunda birlik, sağlık tesisleri ve birlik yöneticileri için kurum tarafından düzenlenen karne * birlik karnesi: her yılın sonunda kurum tarafından birlik, genel sekreter ve birlik başkanları için kurum tarafından düzenlenen karne * karne: her yılın sonunda kurum tarafından birlik, sağlık tesisi ve birlik yöneticileri için düzenlenen karne dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

6 performansını görelim (1) 6 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

7 performansını görelim (2) 7 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

8 mevcut çalışanlar * birliklerde, ekli (ıı) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde personel istihdam edilir. * birliklerdeki diğer personel, 657 sayılı kanun ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanuna tabi olarak çalışır. 8 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

9 sözleşmeli yöneticiler dönemi pozisyon unvanı pozisyon sayısı genel sekreter 100 tıbbi hizmetler başkanı 100 idari hizmetler başkanı 100 mali hizmetler başkanı 100 uzman 2000 hastane yöneticisi 500 başhekim 850 müdür 1700 başhekim yardımcısı 2000 müdür yardımcısı 2400 büro görevlisi 450 toplam 10300 9 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

10 süper yetkili ceo’lar * birliği belirlenen hedef, politika ve stratejilere, ilgili düzenlemelere ve performans programına göre yönetmek. * birlik bünyesindeki sağlık kurumlarında etkili ve verimli hizmet sunumunu sağlamak, bu amaçla kaynak ve personel ihtiyaçlarını tespit etmek, istihdam planlaması yapmak ve personel hareketlerini gerçekleştirmek. * hastaneler arası koordinasyon ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak. * bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Kuruma sunmak. * hastane yöneticisi, hastane ölçeğinde genel sekreterin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip. 10 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

11 sıfır güvenceli ceo’lar (1) yapılan değerlendirme sonuçlarına göre birliğin; *a) grup düşürülmesi, * b) (d) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması, * c) (e) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması, *d) bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi, e) (e) grubu hastane ile devralınması halinde, ikinci değerlendirmede bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamaması hallerinde kurumca genel sekreterin görevine son verilir. * bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise, genel sekreterce hastane yöneticisinin görevine son verilir. 11 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

12 sıfır güvenceli ceo’lar (2) sözleşmelerin süresi iki yıldan dört yıla kadar olabilir. sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilir. başarısızlık sebebiyle genel sekreterin değişmesi halinde başkanların ve başarısızlığa sebebiyet veren hastane yöneticilerinin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. yeni hastane yöneticisinin göreve başlamasından itibaren, ilgili hastane başhekimi, müdürleri, başhekim yardımcıları ve müdür yardımcılarının; yeni başhekim ve müdürlerin göreve başlamasından itibaren de yardımcılarının bir ay sonunda sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. açıktan sözleşmeli istihdam, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş bakımından kazanılmış hak teşkil etmez. 12 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

13 demokles’in kılıcı:smk (1) a) sağlık hizmetleri genel müdürü veya görevlendireceği bir yetkili temsilci. b) bakanlık ı. hukuk müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri. c) türkiye halk sağlığı kurumu başkanı veya görevlendireceği yardımcısı. ç) türkiye kamu hastaneleri kurumu başkanı veya görevlendireceği yardımcısı. d) bakanın seçeceği en az doktora seviyesinde eğitim almış beş ayrı sağlık meslek mensubu üye. e) en az genel müdür yardımcısı seviyesinde millî eğitim bakanlığı temsilcisi bir üye. f) yükseköğretim kurulunun seçeceği iki üye. g) meslekî yeterlilik kurumu temsilcisi bir üye. ğ) kanunla kurulan sağlık meslek birliklerinden birer üye. 13 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

14 demokles’in kılıcı:smk (2) kurulun görevleri şunlardır: a) yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında görüş bildirmek. b) sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş bildirmek. c) sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek ile uyumu denetlemek. ç) mesleki uygulamalarda yetersizliği tespit edilen sağlık meslek mensuplarının mesleki yeterlilik, hasta hakları ile etik ilkeler eğitimine tâbi tutulmasına ve bu eğitimlerin süresi ile müfredatına karar vermek. e) meslek icrasından geçici veya sürekli men etmeye karar vermek. 14 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

15 çanlar senin için çalıyor (1) * kurulca; mesleki uygulamalarda yetersizliği tespit edilenler ile dikkatsiz ve özensiz davranışla ölüme veya vücut fonksiyon kaybına sebep olanların yetersiz görüldükleri alanda, süresi ve müfredatı kurulca belirlenen mesleki yeterlilik eğitimine tâbi tutulmalarına karar verilir. * bu eğitim, yetersizliğin tespit edildiği alanda teorik ve/veya pratik eğitim ve/veya başka bir sağlık meslek mensubunun nezaret ve sorumluluğunda meslek icrası şeklinde yaptırılabilir. * mesleki uygulamalardaki yetersizliğinden dolayı bir uzmanlık dalında mesleğini icra edemeyeceğine karar verilen sağlık meslek mensuplarının yetersizliğinin niteliğine göre uzmanlık öncesi sahip olduğu sağlık mesleğini icra edebilmelerine karar verilebilir. 15 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

16 çanlar senin için çalıyor (2) * mesleğini geçici olarak sürdüremeyeceklerin durumları kayıtlara işlenir. meslekten sürekli men edilmesine karar verilenlerin veya mesleğini icra etmekten yasaklananların, uzmanlık veya meslek belgeleri ve tescilleri bakanlıkça iptal edilir ve kayıtları silinir. * meslekten geçici men edilmesine karar verilen devlet memurları, men müddetince aylıksız izinli sayılır veya talepleri hâlinde aynı süreyle mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanır. * meslekten sürekli men edilmesine karar verilen devlet memurları istekleri hâlinde, mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanır, aksi halde görevleri sona erer. 16 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

17 khb tıbbi hizmetler bşk. idari hizmetler bşk. mali hizmetler bşk. başhekimlik idari ve mali işler md. sağlık bakım hizmetleri md. hastane yöneticisi hastane yöneticisi hastane yöneticisi hastane yöneticisi hastane yöneticisi hastane yöneticisi genel sekreter genel sekreter hastane yöneticisi hastane yöneticisi dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

18 sağlıkta konsorsiyumlar dönemi yapılmasının gerekli olduğuna yüksek planlama kurulu tarafından karar verilen sağlık tesislerinin, sağlık bakanlığınca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılması bu amaçla maliye bakanlığınca hazineye ait taşınmazlar üzerinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri lehine bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilmek suretiyle bu taşınmazların devredilmesi dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

19 etlik entegre sağlık kampüsü 504 yataklı genel branşlar 344 yataklı kadın hastalıkları ve yeni doğan 496 yataklı çocuk 328 yataklı kvc 328 yataklı onkoloji ve çocuk onkolojisi 456 yataklı ortopedi 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon 200 yataklı ruh ve sinir hastalıkları 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi toplam 3056 yataklı 19 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

20 kamu özel ortaklığı tıbbi hizmetler dışındaki alanlar otopark, otel, banka şubesi, restoran, kafeterya, konferans ve kültür merkezi, internet ve iletişim merkezi, yaşlı bakım evi, kreş, personel servisi, taksi hizmetleri ve benzeri ulaştırma hizmetleri, zayıflama ve diyet merkezi gibi ön proje ile tanımlanacak olan sağlık tesisi konsepti ile uyumlu alanlar tıbbî hizmetler dışındaki hizmetler tıbbî destek hizmetleri ile bilgi işlem, hasta danışmanlığı, sterilizasyon, çamaşırhane, temizlik, güvenlik, yemekhane, arşivleme ve benzeri hizmetler/aydınlatma, asansör, ısıtma, soğutma, havalandırma, tıbbî gaz, su ve enerji temini, atık ve atık su uzaklaştırma hizmetleri de dâhil olmak üzere binaların tamiri, bakımı ve işletilmesi/park ve bahçe bakımı/kara, hava, deniz ambulans hizmetleri/morg ve gasilhane hizmetleri 20 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

21 sağlıkta konsorsiyumlar dönemi 21 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

22 bütün hastane konsorsiyuma hizmet bedeli: bedelin bir unsuru olup 657 sayılı devlet memurları kanunu’nun 36ncı maddesinde belirtilen yardımcı hizmetler sınıfı ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı* personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden yükleniciye gördürülecek hizmetlerin sunulması karşılığında idare tarafından yükleniciye ödenen dönemsel piyasa testi ile güncellenen bedel * tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personeli 22 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

23 sağlıkta “tahkim” dönemi sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek hukuki ihtilaflarda türk hukuku uygulanır ve ihtilafların çözümünde türkiye cumhuriyeti mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Ancak, taraflar ihtilafın esasına türk hukukunun uygulanması ve davanın türkiye’de görülmesi kaydıyla 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı milletlerarası tahkim kanunu çerçevesinde çözümlenebileceğini kararlaştırabilirler 23 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

24 Sağlık Bakanlığı Hastane Kampüs İhaleleri İhaleKira Bedeli25 Yıllık Toplam KiraSabit Yatırım TutarıFazla Ödeme (25 yıl için) Kayseri137.730.0003 Milyar 443 Milyon 250 Bin TL 427 Milyon 454 Bin 111 TL3 Milyar 15 Milyon 795 Bin 889 TL Ankara-Etlik276.000.0006 Milyar 900 Milyon TL1 Milyar 97 Milyon 491 Bin 420 TL 5 Milyar 802 Milyon 508 Bin 580 TL Ankara-Bilkent240.000.0006 Milyar TL1 Milyar 97 Milyon 491 Bin 420 TL 4 Milyar 902 Milyon 508 Bin 580 TL Elazığ94.837.1042 Milyar 370 Milyon 927 Bin 600 TL 218 Milyon 445 Bin 768 TL2 Milyar 152 Milyon 481 Bin 832 TL Yozgat54.750.0001 Milyar 368 Milyon 750 Bin TL 122 Milyon 771 Bin 927 TL1 Milyar 245 Milyon 978 Bin 73 TL Manisa64.250.0001 Milyar 606 Milyon 250 Bin TL 122 Milyon 788 Bin 993 TL1 Milyar 483 Milyon 461 Bin 7 TL Konya-Karatay88.791.6342 Milyar 219 Milyon 790 Bin 850 TL 246 Milyon 20 Bin 811 TL1 Milyar 973 Milyon 770 Bin 39 TL İstanbul-İkitelli258.900.0006 Milyar 472 Milyon 500 Bin TL 548 Milyon 49 Bin 141 TL5 Milyar 924 Milyon 450 Bin 859 TL Mersin140.900.0003 Milyar 522 Milyon 500 Bin TL -- Adana115.500.0002 Milyar 887 Milyon 500 Bin TL -- Gaziantep---- Bursa---- İzmir-Bayraklı---- YILLIK TOPLAM1.471.658.738--- 25 YILLIK TOPLAM-36.791.468.450 TL3.880.513.591 TL./8 ihalede sabit yatırım tutarları toplamı 26 Milyar 500 Milyon 954 Bin 859 TL/Toplam Fazla ödeme tutarı dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013

25 başbakanı nasıl kızdırdık? benim yapacağım yatırımı bir kelimeden dolayı 3 ay, 6 ay erteletirsen bu 1-2 seneye giderse o zaman bu ülkenin kaybının bedelinin, ne tarihe hesabını verebilirsiniz ne de bu toprağın altında yatanlara hesabını verebilirsiniz. bu fakirin üzerinde 6 yıldır ısrarla durduğu bir şehir hastaneleri projesi vardır. artık biz sedye üzerinde bir hastanenin kampüsünde dışarıda hastalarımızın taşındığını görmek istemiyoruz. ama bunu hala aşamadık. bunu hala bitiremedik. en başarılı olduğumuz alanlardan birisi olmasına rağmen sağlıkta bunu aşamadık. niye? işte bürokratik oligarşi ve yargı, bunlara takılıp kalıyoruz. … kuvvetler ayrılığı denilen olay var ya o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor. 25 dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013


"Sağlıkta özelleştirmenin truva atları: kamu ha$tane birlikleri kamu özel ortaklığı dr. osman öztürk türkiye (büyük) sağlıkçılar meclisi dr. osman öztürk/t(b)sm/05.01.2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları