Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yard. Doç. Dr. İhsan Alur Biküspit aort kapak ve asendan aort anevrizmalı olgularda matriks metalloproteinaz gen polimorfizminin literatür eşliğinde değerlendirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yard. Doç. Dr. İhsan Alur Biküspit aort kapak ve asendan aort anevrizmalı olgularda matriks metalloproteinaz gen polimorfizminin literatür eşliğinde değerlendirilmesi."— Sunum transkripti:

1 Yard. Doç. Dr. İhsan Alur Biküspit aort kapak ve asendan aort anevrizmalı olgularda matriks metalloproteinaz gen polimorfizminin literatür eşliğinde değerlendirilmesi

2 AMAÇ Biküspit aort kapak ve asendan aort anevrizması olan üç olguda matriks metalloproteinaz-2 (MMP 2 ) ve 9 (MMP 9 ) gen polimorfizmi literatür e ş li ğ inde de ğ erlendirildi.

3 EPİDEMİYOLOJİ Biküspit aort kapak (BAK) en sık konjenital kalp malformasyonudur. BAK, popülasyonun %1-2’sinde görülür. Torasik aort anevrizması (TAA), aort çapının 1.5 katın üzerinde geni ş lemesidir. Tüm aortik anevrizmaların %20’sini olu ş turur, genellikle genç ya ş ta görülür ve herediter geçi ş li olabilir ( * ). *. Cao J, Geng L, Wu Q, Wang W, Chen Q, Lu L, Shen W, Chen Y. Spatiotemporal expression of matrix metalloproteinases (MMPs) is regulated by the Ca2+-signal transducer S100A4 in the pathogenesis of thoracic aortic aneurysm. PLoS One. 2013 Jul 29;8(7):e70057. doi: 10.1371/journal.pone.0070057.PLoS One.

4 EPİDEMİYOLOJİ Bu patolojinin (BAK) aort kapak hastalı ğ ı, torasik aort dilatasyonu (TAD) veya anevrizması (TAA) geli ş imini kolayla ş tırdı ğ ı çalı ş malarda gösterilmi ş tir(*). *. Cao J, Geng L, Wu Q, Wang W, Chen Q, Lu L, Shen W, Chen Y. Spatiotemporal expression of matrix metalloproteinases (MMPs) is regulated by the Ca2+-signal transducer S100A4 in the pathogenesis of thoracic aortic aneurysm. PLoS One. 2013 Jul 29;8(7):e70057. doi: 10.1371/journal.pone.0070057.PLoS One.

5 ETİYOLOJİ Aort’un patolojik dilatasyonu; -Ya ş lanma, Ateroskleroz -Hipertansiyon -Enfeksiyon (sifiliz, tüberküloz, mantar) -Enflamasyon (Behçet hastalı ğ ı) -Travma (ate ş li silah yaralanması, künt travma) -Konjenital anomaliler (biküspit aort kapak) -Mediyal dejenerasyona (Marfan, Ehlers-Danlos Sendromu) ba ğ lı geli ş ebilir ( + ) +. Milewicz DM, Guo DC, Tran-Fadulu V, Lafont AL, Papke CL, et al. Genetic basis of thoracic aortic aneurysms and dissections: focus on smooth muscle cell contractile dysfunction. Annu Rev Genomics Hum Genet 2008;9: 283– 302.

6 FİZYOPATOLOJİ Matriks metalloproteinazlar (MMP), aort duvarı, lökositler ve düz kas hücreleri tarafından üretilen çinko ba ğ ımlı endopeptidaz ailesidir ve aortun bütününde yer alan elastin, kollajen ve di ğ er proteinlerin degredasyonundan sorumludur(#). #. Scott A. LeMaire, Xinwen Wang, Jonathan A. WilksStacey A. Carter, Shixiang Wen, TaeheeWon, Dominic Leonardelli, Gobind Anand, Lori D. Conklin, Xing Li Wang, Robert W. Thompson, and Joseph S. Coselli. Matrix metalloproteinases in Ascending Aortic Aneurysms: Bicuspid versus Trilea fl et Aortic Valves. Journal of Surgical Research 2005;123: 40–48.

7 FİZYOPATOLOJİ MMP’ler gerek fizyolojik gerekse patolojik durumlarda hücre migrasyonu ve doku yeniden ş ekillenmesi için zorunludurlar. Damar duvarında vasküler düz kas hücre migrasyonunda ve monosit invazyonunda rol alırlar( & ). &. Uemura S, Matsushita H, LiW, et al. Diabetes mellitus enhances vascular matrix metalloproteinase activity: role of oxidative stress. Circ Res 2001;88:1291-1298.

8 FİZYOPATOLOJİ MMP’ler ateromatöz pla ğ ın fibröz ba ş lı ğ ını ve hücre dı ş ı matriks bile ş enlerini parçalayıp sindirerek anstabil plak olu ş umuna ve pla ğ ın yırtılmasına neden olurlar. Bu da ilerlemi ş aterosklerotik lezyon olu ş umuyla sonuçlanır( & ) &. Uemura S, Matsushita H, LiW, et al. Diabetes mellitus enhances vascular matrix metalloproteinase activity: role of oxidative stress. Circ Res 2001;88:1291-1298.

9 FİZYOPATOLOJİ Matriks metalloproteinaz’lar (MMP); fibronektin, kollajen ve bazal membran gibi tüm ekstraselüler matriks komponentlerinin degredasyonunda anahtar rol oynayan çinko ba ğ ımlı matrix metalloproteinaz protein ailesi olarak tanımlanmaktadır. MMP ’ler, organ rejenerasyonu, lezyon onarımı, üreme, artrit, karsinogenez, kanser metastazı ve ateroskleroz gibi fizyolojik ve patolojik olaylarda önemli rol oynamaktadır ( @ ) @. Yan Y, Liang H,LiT, Li M, Li R, QinX, Li S. The MMP-1, MMP-2, and MMP-9 gene polymorphisms and susceptibility to bladder cancer: a meta-analysis. Tumour Biol 2014; 35(4):3047–52.

10 FİZYOPATOLOJİ İ nsanda 25 tane MMP aile üyesi bulunmaktadır. Di ğ er MMP ailesi üyeleri arasında MMP 2 ve MMP 9 sırasıyla düz kas hücreleri ve makrofajlar tarafından üretilmekte ve abdominal aortik anevrizma ve daha yaygın olarak torasik aortik anevrizma patogenezinde yer almaktadır( £ ). £. NagaseH, VisseR, Murphy. Structure and function of matrix metalloproteinases and TIMPs. Cardiovascular Research 2006; 69: 562 – 573.

11 OLGULAR B İ R İ NC İ OLGU: 24 y. erkek, gö ğ üste batma yakınması ile ba ş vurdu. TTE: 3˚ AY, aort kapak biküspit yapıda, gradiyent normal, 3-4˚ MY, 1˚ TY, EF: %68, Aort kök geni ş li ğ i 47 mm, çıkan aort en geni ş yerinde 45 mm sol kalp bo ş luklarında dilatasyon izlendi. Kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografide (BT) aort kökü 45 mm, çıkan aort 45 mm, biküspit yapıda aort kapak, sol ventrikül hipertrofisi ş eklinde raporlandı. Olgunun 24 ya ş ında olması ve amcasında da aort anevrizması tanısı bulunması nedeniyle matriks metalloproteinaz 2 (MMP 2 ) ve 9 (MMP 9 ) genleri çalı ş ıldı. Hastaya AVR, MVR, asendan aort replasmanı uygulandı.

12 OLGULAR İ K İ NC İ OLGU: 33 y. erkek, çarpıntı ve nefes darlı ğ ı yakınması ile ba ş vurdu. TTE: 3˚ AY, aort kapak biküspit yapıda, gradiyent normal, 1˚ MY, 1˚ TY, EF: %67, Aort kök geni ş li ğ i 54 mm, çıkan aort en geni ş yerinde 54 mm izlendi. Kontrastlı toraks BT’de aort kökü 61 mm, çıkan aort 54-55 mm, biküspit yapıda aort kapak ş eklinde raporlandı. Olgu 33 ya ş ında, Marfanoid görünümdeydi ve erkek karde ş inde de aort anevrizması mevcuttu. Konnektif doku bozuklu ğ u olabilece ğ i dü ş ünülerek matriks metalloproteinaz 2 (MMP 2 ) ve 9 (MMP 9 ) genleri çalı ş ıldı. Hastaya AVR, kompozit greftle asendan aort replasmanı yapıldı. Sol koroner arter 8 mm greftle reimplante edildi.

13 OLGULAR ÜÇÜNCÜ OLGU: 49 y. erkek, nefes darlı ğ ı ve çabuk yorulma yakınması ile ba ş vurdu. TTE: 1˚ AYsizli ğ i, aort kapak biküspit yapıda ve a ş ırı kalsifik, maksimum gradiyent 212 mmHg, ortalama gradiyent 148 mmHg, 1-2˚MY, 1˚TY, EF: %60 Çıkan aort en geni ş yerinde 45 mm izlendi. Kontrastlı toraks BT: çıkan aort 46 mm ş eklinde raporlandı. Olgunun Marfanoid görünümü ve babası, amcası ve iki erkek karde ş inde aort anevrizması bulunması nedeniyle konnektif doku bozuklu ğ u olabilece ğ i dü ş ünülerek matriks metalloproteinaz 2 (MMP 2 ) ve 9 (MMP 9 ) genleri çalı ş ıldı. Hastaya AVR, kompozit greftle asendan aort replasmanı+Buton Bentall yapıldı.

14 YÖNTEM Olgularımızdan alınan kan örneklerinden QIAGEN DNA izolasyonu kiti kullanılarak DNA izolasyonu gerçekle ş tirilmi ş tir. MMP 2 C1306T ve MMP 9 C1562T gen polimorfizm analizleri LightCycler™1.5 cihazında gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile gerçekle ş tirilmi ş tir. MMP 2 C1306T ve MMP 9 C1562T gen polimorfizmi saptanabilmesi için spesifik problar dizayn edilmi ş tir.

15 YÖNTEM MMP 2 C1306T polimorfizm analizi sonucunda, homozigot yabanıl tip (CC) genotiplerde (64 °C) ve homozigot mutant (TT) genotiplerde (54°C) tek sıcaklık derecesinde erime e ğ risi olu ş urken, heterozigot (CT) genotiplerde (54 °C ve 64°C) ise iki farklı sıcaklık derecesinde erime e ğ risi olu ş maktadır. MMP 9 C1562T polimorfizm analizi sonucunda, homozigot yabanıl tip (CC) genotiplerde (64 °C) ve homozigot mutant (TT) genotiplerde (58,5°C) tek sıcaklık derecesinde erime e ğ risi olu ş urken, heterozigot (CT) genotiplerde (58,5 °C ve 64°C) ise iki farklı sıcaklık derecesinde erime e ğ risi olu ş maktadır.

16 BULGULAR Olgularımızın ikisinde (Olgu 2 ve 3) Marfanoid görünüm (uzun ve ince boy, elonge kollar ve bacaklar, uzun parmaklar, girintili çıkıntılı sternum kemi ğ i vb.) vardı. Üç olguda da aile hikâyesi pozitifti. Birinci derece akrabalarında asendan aort anevrizması oldu ğ u bilgisine ula ş ıldı. Olgularımızla ilgili demografik veriler Tablo 1’de gösterilmi ş tir.

17 SONUÇLAR Olgularımız MMP-2-1306 C/T ve MMP-9-1562 C/T gen polimorfizm de ğ i ş ikli ğ i açısından de ğ erlendirildi ğ inde; olgu 1 MMP2 ve 9 wild tip, olgu 2 MMP2 heterozigot ve MMP9 wild tipi, olgu 3 her iki polimorfizm açısından heterozigot oldu ğ u görülmü ş tür (Tablo 2).

18 TABLO 1 YAŞCİNSİYETAYADAKGAAÇBAK OLGU 124E3˚YOK4745VAR OLGU 233E3˚YOK54 VAR OLGU 349E1˚VAR4445VAR Kısaltmalar: AY: Aort yetersizliği, AD: Aort darlığı, AKG: Aort k ö k genişliği, AA Ç : Asendan aort ç apı, BAK: Bik ü spit aort kapak

19 TABLO 2 MMP2 (C1562T)MMP9 (C1306T) OLGU 1Wild type (CC) OLGU 2Heterozigot (CT)Wild type(CC) OLGU 3Heterozigot(CT)

20 TARTIŞMA Biküspit aort kapak (BAK) olgularında aort diseksiyonu veya torasik aort anevrizması, aort kapak yetersizli ğ i, aort kökü geni ş leme riski artmı ş tır. Kapak fonksiyonu normal olsa bile BAK hastalarında torasik aort dilatasyonunun (TAD) %50-70 oranında görüldü ğ ü tahmin edilmektedir ( $ ). $. Fedak PW, David TE, Borger M, Verma S, Butany J, Weisel RD. Bicuspid aortic valve disease: recent insights in pathophysiology and treatment. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2005;3:295–308.

21 TARTIŞMA Biküspit aort kapak (BAK) olgularında aort diseksiyonu veya torasik aort anevrizması, aort kapak yetersizli ğ i, aort kökü geni ş leme e ğ iliminin sebebi kesin bilinmemektedir. Bu bireyler genç ya ş ta aortik operasyon geçirmeye ve hatta aortik reoperasyonlara adaydırlar( ® ). ®. Cao J, Geng L, Wu Q, Wang W, Chen Q, Lu L, Shen W, Chen Y. Spatiotemporal expression of matrix metalloproteinases (MMPs) is regulated by the Ca2+-signal transducer S100A4 in the pathogenesis of thoracic aortic aneurysm. PLoS One. 2013 Jul 29;8(7):e70057. doi: 10.1371/journal.pone.0070057.PLoS One.

22 TARTIŞMA Yılda 0.5 cm’den daha fazla büyüme hızına sahip anevrizması olan, semptomatik veya ailesinde 5 cm’den küçük anevrizması olup aort diseksiyon hikayesi olan, aortik regurjitasyonu olan BAK’lı bireylerde cerrahi giri ş im zamanlamasında Marfan sendromu kriterlerinin esas alınması önerilmektedir ( © ). ©. Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, de Leon AC Jr, Faxon DP, Freed MD, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (writing Committee to Revise the 1998 guidelines for the management of patients with valvular heart disease) developed in collaboration with the Society of Cardiovascular Anesthesiologists endorsed by the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions and the Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol 2006;48:e1-148.

23 TARTIŞMA Dick Wagsater ve ark. BAK’lı hastaların aortlarında yaptıkları çalı ş mada, kollajen biyosentezinin ve post-translasyonel modifikasyonunun bozulmu ş oldu ğ unu belirtmi ş lerdir( ¥ ). ¥. Wågsäter D, Paloschi V, Hanemaaijer R, Hultenby K, Bank RA, Franco-Cereceda A, Lindeman JH, Eriksson P. Impaired collagen biosynthesis and cross-linking in aorta of patients with bicuspid aortic valve. J Am Heart Assoc. 2013;2: e000034 doi: 10.1161/JAHA.112.000034

24 TARTIŞMA BAK hastalarında cerrahi giri ş imden sonra veya kapak fonksiyonu normal olsa bile yüksek oranlarda TAD görülmesinin sadece aort kapaktaki hemodinamik bozuklukla ili ş kili olmadı ğ ı, asendan aorttaki yapısal eksiklikle ba ğ lantılı oldu ğ u öne sürülmü ş tür( ¥ ). ¥. Wågsäter D, Paloschi V, Hanemaaijer R, Hultenby K, Bank RA, Franco-Cereceda A, Lindeman JH, Eriksson P. Impaired collagen biosynthesis and cross-linking in aorta of patients with bicuspid aortic valve. J Am Heart Assoc. 2013;2: e000034 doi: 10.1161/JAHA.112.000034

25 TARTIŞMA BAK’lı hastalarda yapılmı ş biyomekanik çalı ş malarda aort kök sertli ğ inin artmı ş oldu ğ u, asendan aortun mekanik özelliklerindeki (elastisite) de ğ i ş ikliklerle aort dilatasyonunun ili ş kili oldu ğ u görülmü ş tür (¥). ¥. Wågsäter D, Paloschi V, Hanemaaijer R, Hultenby K, Bank RA, Franco- Cereceda A, Lindeman JH, Eriksson P. Impaired collagen biosynthesis and cross- linking in aorta of patients with bicuspid aortic valve. J Am Heart Assoc. 2013;2: e000034 doi: 10.1161/JAHA.112.000034

26 TARTIŞMA Aortta biyomekanik ve elastik özellikler, elastin ve fibriler kollajen proteinlerinin yapısına ba ğ lıdır. Bu proteinlerin sentezi ve metabolizmasındaki patofizyolojik etmenler TAD veya TAA ile sonuçlanabilir. Kollajen yapısındaki de ğ i ş imler TAD veya TAA rüptürü ile do ğ rudan ili ş kilidir( * ). *. Cao J, Geng L, Wu Q, Wang W, Chen Q, Lu L, Shen W, Chen Y. Spatiotemporal expression of matrix metalloproteinases (MMPs) is regulated by the Ca2+-signal transducer S100A4 in the pathogenesis of thoracic aortic aneurysm. PLoS One. 2013 Jul 29;8(7):e70057. doi: 10.1371/journal.pone.0070057.PLoS One.

27 TARTIŞMA TAA’sının tipik bulguları; elastik lif bozulması, proteoglikan birikimi ve düz kas hücre kaybı olan ilerleyici mediyal dejenerasyondur. Ayrıca subintima ve mediya tabakasında düz kas hücrelerinde nodüler ço ğ almadan sorumlu gen mutasyonları bulunmu ş tur ( * ). *. Cao J, Geng L, Wu Q, Wang W, Chen Q, Lu L, Shen W, Chen Y. Spatiotemporal expression of matrix metalloproteinases (MMPs) is regulated by the Ca2+-signal transducer S100A4 in the pathogenesis of thoracic aortic aneurysm. PLoS One. 2013 Jul 29;8(7):e70057. doi: 10.1371/journal.pone.0070057.PLoS One.

28 TARTIŞMA MMP geni knockout farelerde yapılan çalı ş malarda miyokardial enfarktüs sonrası geli ş en kardiyak bozukluklarda MMP 2 ve MMP 9 ’ un anahtar rol oynadı ğ ı gösterilmi ş tir. MMP gen delesyonu saptanan farede yapılan çalı ş mada ise MMP 2 ve MMP 9 ’ un abdominal aortik anevrizma geli ş iminde kritik role sahip oldu ğ u gösterilmi ş tir(£). £. NagaseH, VisseR, Murphy. Structure and function of matrix metalloproteinases and TIMPs. Cardiovascular Research 2006; 69: 562 – 573.

29 TARTIŞMA Günümüzde MMP gen polimorfizmleri koroner arter hastalı ğ ı, miyokard enfarktüsü, koroner anevrizma gibi kardiyovasküler hastalıkların geli ş iminde rol oynadı ğ ı gösterilmi ş tir ( £ ). £. NagaseH, VisseR, Murphy. Structure and function of matrix metalloproteinases and TIMPs. Cardiovascular Research 2006; 69: 562 – 573.

30 SONUÇ Bu olgu sunumunda elde edilen ilk veriler de ğ erlendirildi ğ inde, MMP 2 ve MMP 9 gen polimorfizmleri açısından daha geni ş olgu ve kontrol grupları ile planlanan çalı ş malar yapılması gerekti ğ ini dü ş ündürmektedir.

31

32 TE Ş EKKÜRLER


"Yard. Doç. Dr. İhsan Alur Biküspit aort kapak ve asendan aort anevrizmalı olgularda matriks metalloproteinaz gen polimorfizminin literatür eşliğinde değerlendirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları