Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 A-KES İ N KARARLAR  B- İ T İ RAZ  C-TEMY İ Z  D-KARAR DÜZELTME  E-KANUN YARARINA BOZMA  F-YARGILAMANIN YEN İ LENMES İ  G-YD.YE İ T İ RAZ  H-4483.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " A-KES İ N KARARLAR  B- İ T İ RAZ  C-TEMY İ Z  D-KARAR DÜZELTME  E-KANUN YARARINA BOZMA  F-YARGILAMANIN YEN İ LENMES İ  G-YD.YE İ T İ RAZ  H-4483."— Sunum transkripti:

1

2

3  A-KES İ N KARARLAR  B- İ T İ RAZ  C-TEMY İ Z  D-KARAR DÜZELTME  E-KANUN YARARINA BOZMA  F-YARGILAMANIN YEN İ LENMES İ  G-YD.YE İ T İ RAZ  H-4483 UYGULAMASI

4  1-USUL YASASINDA KESİN OLAN KARARLAR BELİRTİLMEMİŞTİR  2-USUL YASASINA GÖİRE İTİRAZ VEYA TEMYİZ YOLU VARDIR  3-KESİN KARARLAR KENDİ ÖZEL YASALARINDA BELİRTİLİR.GENELLİKLE İDARİ PARA CEZALARINDA VARDIR.  4-GENELLİKLE BASİT NİTELİKLİ TEK HAKİM KARARLARIDIR.

5  a-itiraza tabi konularlar  1-tek hakim kararlarının tümü  2-ilköğretim öğrencilerinin sınıf geçme ve not davaları  3-mahalli birimlerce tesis edilen:  -geçici görevlendirme  -görevden uzaklaştırma  -yolluk  -lojman  -izinler  4-3091 sayılı yasa uygulaması  5- 65 yaş aylığı ile ilgili davalar  6-fak-fuk-fon ile ilgili davalar  7- 213 sayılı yasa uyarınca verilen işyeri kapatma

6  1-BİM lerine hitaplı taraf sayısından bir fazla dilekçe ile yapılır  2-dilekçe kararı veren mahkemeye verilir  3-idari yargı olmayan yerlerde asl.hk.mh.kanalıyla gönderilir  4-harca tabidir  5-itiraz süresi genelolarak 30 gündür.özel yasasında farklı süre öngörülebilir  6-karşı tarafın savunması alındıktan sonra BİM ne gönderilir  7-YD. Talep edilebilir  8-duruşma istenebilir.bu talep BİM nin kabulüne bağlıdır

7  1-dosya esasa kaydedildikten sonra hakime havale edilir  2-harçlar,süre,dilekçe şeklmi ve tekemmül yönünden ilk incelemeye tabi tutulur  3-hakim iş durumuna göre dosyayı heyete sunar  4-1 başkan 2 üyeden oluşan heyet tarafından incelenip karar verilir  5-öncelikle YD.talebi karara bağlanır

8  1-danıştay hata bulursa kararı bozup geri gönderir.BİM ise bozduğu karar hakkında kendisi yeni karar verir  2-dosya eksikse kendisi tekemmül ettirir  3-yetkisiz hakim bakmışsa veya ilk incelemeden karar verilmişse bozup iade eder  4-BİM kararları kesindir direnilmez

9  a-temyize tabi kararlar  1-yasa itiraza tabi kararları saymıştır.  2-yasada sayılanlar dışındaki tüm kararlar temyize tabidir  b-temyiz usulü  1-danıştay başkanlığına hitaplı dilekçe ile yapılır  2-taraf sayısından bir fazla dilekçe yazılır  3-dilekçeler kararı veren mahkemeye sunulur  4-süre genel olarak 30 gündür  5-karşı tarafın savunması alındıktan sonra gönderilir  6-temyizde YD.istenilebilir  7-duruşma danıştayın kabulüne bağlıdır

10  1-dilekçe yerel mahkemede ilk incelemeye tabi tutulur  2-dilekçe usule uygun değilse 15 gün süre verilir  3-eksiklik giderilmezse temyiz isteminden vazgeçilmiş sayılır  4-temyiz süresini geçiren karşı dilekçede temyiz talep edebilir  5-öncelikle,harç,süre,ve usul incelemesi yapılır  6-harç eksiği 15 gün içinde giderilmezse temyiz edilmemiş sayılır  7-temyiz edilmemiş sayılma kararı 7 gün içinde temyiz edilir  8-önce YD talebi hakkında karar verilir

11  1-beş kişilik yüksek hakimlerden oluşan heyet inceler  2-savcıdan ve dosyasyı sunan tetkik hakiminden görüş alınır.  3-yanlış karar bozulup dosya geri gönderilir  4-maddi yanlışlıklar düzeltilerek onanır  5-ilk karara karşı taraflar kara düzeltme isteyebilir  6-yerel mahkeme bozma kararına karşı direnebilir  7-direnme halinde dava daireleri kurulu karar verir

12  1-hem itirazda hem temyizde mevcuttur  2-onbeş gün içinde talep edilir  3-YD istenemez  4-ilk kararı veren BİM veya Danıştay dairesinden istenir  5-İlgili mahkeme veya daire taleplerle bağlıdır  6-temyiz incelemesine katılan tetkik hakimi karar düzeltmeye katılamaz

13  1-kesinleşen BİM kararlarına ve ilk dereceden verilip temyiz edilmeden kesinleşen mahkeme kararlarına karşı istenir  2-ilgili bakanlıkların talebi üzerine yada resen danıştay başsavcısı tarafından istenir  3-talep kabul edilirse karar bozulur  4-karar,tarafların leh veya aleyhine sonuç doğurmaz  5-resmi gazetede yayımlanır

14  a-sebebleri  1-önceden elde edilemeyen belgenin elde edilmiş olması  2-kararı etkileyen belgenin sahte olduğunun anlaşılması  3-kararı etkileyen bir ilamın kesinleşen bir mahkeme kararıyla ortadan kalkması  4-bilirkişinin sahteciliğinin mahkeme kararıyla ortaya çıkması  5-lehinekarar verilenin hilesinin ortaya çıkması  6-vekil veya kanuni temsilci olmayanların davaya katılması  7-gerektiği halde hakimlerin çekilmeyip karara katılması  8-tarafları-konusu –sebebi aynı olan bir konuda sebeb yokken ilk karara aykırı karar vermek  9-hükmün AİHM kararıyla AİHS ne aykırılığının tespit edilmiş olması

15  1-ilk kararı veren mahkemeden istenir  2-sebebin öğrenilmesinden itibaren  60 gün içinde istenir  3-AİHM kararına dayanan hallerde süre 1 yıldır

16  1-bir kanun yolu değildir  2-yerel mahkemenin YD.hakkındaki kararına BİM de itiraz edilir.  3-Danıştay dairesinin YD. Kararına Danıştay D.D.G.K.da itiraz edilir  4-süre 7 gündür  5-harca tabidir  6-itiraz incelemesinde keşif veya ara kararı yapamaz  7-YD.kabul kararının teminatlı olup olmadığına karar verilir

17  1-yargısal bir faaliyet değildir  2-idari yargılama usulü dışında özel bir görevdir  3-üst düzey bürokratlarla ilgili Danıştay,yerel memurlarla ilgili BİM karar verir  4-kaymakam veya valinin izin verme ya da vermeme kararına karşı 10 gün içinde BİM ne itiraz edilir  5-Bim kararları kesindir

18 OSMAN ERMUMCU B İ M HAK İ M İ AYDIN


" A-KES İ N KARARLAR  B- İ T İ RAZ  C-TEMY İ Z  D-KARAR DÜZELTME  E-KANUN YARARINA BOZMA  F-YARGILAMANIN YEN İ LENMES İ  G-YD.YE İ T İ RAZ  H-4483." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları