Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK"— Sunum transkripti:

1 İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
R.G. 30 Mart 2013/28603 ESRA KAYA UMUT KAPLAN ÜMİT DALLI

2 TEMEL FELSEFE Tek müfettiş işi durduramaz.
3 kişilik bir heyet durdurabilir. Acil ve hayati tehlike varsa heyet karar verinceye kadar da tek müfettiş durdurabilir.

3 İŞİ KİM DURDURABİLİR? İşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurmaya 3 müfettişten oluşan bir heyet karar verir.

4 Heyetin görevleri ve kararlar
Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını, müfettişin tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde verir. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve heyetçe imzalanır. Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını, gerekçeleri ile birlikte yazar.

5 Heyetin görevleri ve kararlar
Heyet, gerekli gördüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilir. İşyerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin düzenlenen raporlar ile işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi taleplerinin değerlendirilmesi heyet tarafından yapılır.

6 İşin durdurulması İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

7 İşin durdurulması (DİKKAT)
Çok tehlikeli sınıfta yer alan; Maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.

8 İşin durdurulması Müfettişçe, TEHLİKELİ durumlardan biriyle karşılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor düzenlenir ve en geç tespitin yapıldığı tarihin ertesi günü ilgili heyete verilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir. Raporda, durdurmayı gerektiren hususlara, alınması gereken tedbirlerin niteliğine ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer verilir.

9 İşin durdurulması Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne 1 gün içinde gönderilir. Heyetin işin durdurulmaması yönünde karar vermesi halinde rapor işleme konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir

10 İşin durdurulması İş durdurma işlemleri sırasında zor kullanılmasını gerektiren durum olursa genel güvenliğin sağlanması amacıyla mülki idare amirinden kolluk personeli görevlendirilmesi talebinde bulunulabilir.

11 Mühürlerin Geçici Olarak Sökülmesi
İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi ile ilgili talebini dilekçeyle ilgili il müdürlüğüne iletir. Durdurma kararına sebep olan hususlar 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında ise, hayati tehlikenin giderilmesi için alınması gereken tedbirler, bu tedbirlerin alınması için yapılacak çalışmanın koordinasyonu, alınması gerekli iş ekipmanları, yapılacak çalışmaların süresi ve çalıştırılacak çalışan sayısı ve benzeri bilgilerin yer aldığı, işverenin taahhüdü ile hazırlanan bir dosya dilekçe ekinde, aynı zamanda bu dosyanın elektronik ortama aktarılmış hali il müdürlüğüne sunulur. İşverenin taahhüdü ve dilekçesi ıslak imzalı olur.

12 Durdurma kararına sebep olan husus 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ise işyerinde yapılacak risk değerlendirmesi hakkında iş ve işlemleri belirtir bilgiler dosyaya eklenir.

13 Kurul Başkanlığı, işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini heyete intikal ettirir. Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde sunulan bilgiler ışığında değerlendirir ve kararını iki gün içerisinde verir. Gerektiğinde işverenden ek bilgi talep edilebilir.

14 Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare amirine ve il müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilir. Mülki idare amiri, kararın kendisine intikalinden itibaren 24 saat içerisinde, belirtilen şartlarda ve süreyle çalışma yapılabilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini sağlar ve düzenlenen tutanağın bir nüshasını işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne iletir.

15 Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin uygun görülmemesi halinde karar, işverene intikal ettirilmek üzere gerekçesi ile birlikte ilgili il müdürlüğüne bildirilir. Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini sağlar.

16 Durdurma kararını kim uygular?
Mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirtilir. İşin durdurulması kararında belirtildiği şekilde, işyerinin bir bölümü veya tamamında iş durdurulur. Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi mülki idare amirinin emriyle gerçekleştirilir. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Durdurmayla ilgili belgeler il müdürlüğünde saklanır.

17 Durdurma kararını kim kaldırabilir?
Heyet Mahkeme

18 Durdurma kararını kim kaldırabilir?
İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işveren, durdurma kararının kaldırılması için ilgili il müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. Durdurmaya sebep hususları gidermeye yönelik yapılan çalışmaları, alınan veya revize edilen iş ekipmanlarına ait bilgi, belge ve yeterlilik sertifikalarını, tedbirlerin alındığı bölgelerin fotoğraflarını ve işyeri risk değerlendirmesini içeren bir dosya talebin ekinde, aynı zamanda bu dosyanın elektronik ve benzeri ortama aktarılmış hali il müdürlüğüne sunulur.

19 Durdurma kararını kim kaldırır?
İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet tarafından gerekli inceleme yapılır ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir.

20 Durdurma kararının kaldırılması
Heyetin durdurmanın kaldırılmasına karar vermesi halinde karar, mülki idare amirine ve ilgili il müdürlüğüne bildirilir. Mülki idare amirince söz konusu kararın gereği kendisine intikalinden itibaren 24 saat içerisinde yerine getirtilir

21 Acil hallerde yapılacak işlemler
Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise, tespiti yapan müfettiş, durumu Kurul Başkanlığına derhal bildirerek, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işin durdurulmasını ilgili mülki idare amirinden talep eder.

22 Acil hallerde yapılacak işlemler
Müfettiş tarafından durdurmaya gerekçe olan hususlar ile alınması gereken tedbirlerin niteliğini, işyerinin fiziki ve teknik özellikleri ile yapılan işin niteliği doğrultusunda mühürlemenin usul ve esaslarını belirten rapor düzenlenir. Raporun birer örneği en geç teftiş tarihini takip eden gün içerisinde ilgili mülki idare amirine verilir ve Kurul Başkanlığına gönderilir. Mülki idare amirince iş aynı gün, raporda belirtildiği şekilde, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçici olarak durdurulur.

23 Acil hallerde yapılacak işlemler
Heyet tarafından gerekli inceleme yapılır ve karar verilir. Karar, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. Karar, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir.

24 İlamların yerine getirilmesi
Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu kararın yerine getirildiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde itiraz hakkı vardır.

25 İlamların yerine getirilmesi
İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve 6 iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir. İş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına dair kararları, uygulanmak üzere, il müdürlüğünce mülki idare amirine intikal ettirilir. Mülki idare amirinin emriyle işyeri açılır. Duruma ilişkin tutanaklar il müdürlüğüne intikal ettirilerek işyeri dosyasında saklanır.

26 Ücret ödemeleri İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

27 Soru Hangisi işyerlerinde işin durdurulması açısından doğru değildir?
A)İşi durdurmak için 3 kişilik bir komisyon gereklidir. B)İşverenin işi durdurma kararına karşı iş mahkemesine 6 gün içinde dava açma hakkı vardır. C)İşveren işsiz kalan işçilerin ücretini ödemek zorundadır. D)Acil hallerde teftişi yapan tek müfettiş de işi durdurmaya yetkilidir.

28 İşi durdurmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili beş iş müfettişinden oluşan heyet işin durdurulmasına karar verebilir. B) Acil müdahaleyi gerektirmesi halinde teftişi yapan bir iş müfettişi heyet tarafından karar alınıncaya kadar işin durdurulmasına karar verebilir. C) Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü elemanları işin durdurulmasına karar verebilir. D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri her zaman işin durdurulmasına karar verebilir.

29 1-İşyerinde işin bir bolumunu veya tamamını durdurma karan
vermeye yetkili heyet kac mufettişten oluşur? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

30 2-İşyerinde İşin bir bolumunu veya tamamını durdurma karan
vermeye yetkili heyet başkanı kim tarafından belirlenir? a) Kurul Başkanlığı b) Calışma ve İş Kurumu il mudurluğu c) Mufettişler kendi aralannda seçerler d) Mufettişlerin en kıdemlisi başkan olur

31 3-İşyerinl kapatma heyetinin gorevleri konusunda hangisi yanlış verilmiştir?
a) Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını, gerekceleri ile birlikte yazar. b) Heyet, gerekli gorulduğu takdirde, karara konu İşyerinde inceleme yapabilir. c) İşyerinin acılmasına yonelik taleplere ilişkin duzenlenen raporlar ile işverenin muhurlerin gecici olarak sokulmesi taleplerinin değerlendirilmesi heyet tarafından yapılır. d) Heyet, kendisine intikal eden raporlar uzerinde gerekil incelemeyi yapar ve kararını, mufettişin tespit tarihinden itibaren on gun İcerisinde verir. ( 2 GÜN İÇERİSİNDE VERİR )

32 4-Risk değerlendirmesi yapılmadığı icin hangi işyerinde iş durdurulmaz?
a) Maden c) Yapı işleri b) Metal d) Az tehlikeli işyerleri

33 5-Risk değerlendirmesi yapılmadığı icin hangi işyerinde iş durdurulmaz?
a) Tehlikeli kimyasallarla calışılan işlerin yapıldığı yerler b) Buyuk endustriyel kazaların olabileceği işyerlerinde c) Yapı işleri d) Az tehlikeli işyerleri

34 6-Mufettişce, işyerinde işin durdurulması gereken durumlardan biriyle
karşılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor duzenlenir ve en gec tespitin yapıldığı tarihin ertesi gunu ilgili heyete verilmek uzere Kurul Başkanlığına gonderilir. Raporda aşağıdakilerden hangisine yer verilmez? a) Durdurmayı gerektiren hususlara b) Alınması gereken tedbirlerin niteliğine c) Yapılması gereken diğer iş ve işlemlere d) Calışanlann maruziyet bilgilerine

35 7-Heyetin İşyerinin bir bolumunde veya tamamında işin durdurulması
kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu II mudurluğune kac gun içinde gönderilir? a) b) c) d) 4

36 8-Heyet İşin durdurulmaması yonunde karar verirse, rapor ne yapılır?
a) İşleme konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir b) Rapor imha edilir c) İşverene verilir d) Valilikce saklanır

37 9-Yapılacak iş durdurma işlemleri sırasında zor kullanılmasını
gerektiren durumların varlığı halinde guvenlik nasıl sağlanır? a) Mulki idare amirinden kolluk personeli gorevlendirilmesi talebinde bulunulabilir b) Ozel guvenlik şirketlerinden destek istenir c) Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığına durum bir yazı İle bildirilir d) Komisyon başkanı doğrudan kendisi kolluk kuvvetlerini cağırır

38 10-İşin durdurulması kararı, mulki idare amiri tarafından kac saat
icinde yerine getirtilir? Derhal 6 saat icinde 12 saat icinde 24 saat icinde

39 11-İşin durdurulması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) İşin durdurulması karannda belirtildiği şekilde, işyerinin bir bolumu veya tamamında iş durdurulur. b) Durdurma kararına ilişkin muhurleme işlemi mulki idare amirinin emriyle gercekleştirilir. Durumu belirleyen bir tutanak duzenlenir. Duzenlenen tutanağın bir nushası işyeri dosyasına konulmak uzere ilgili il mudurluğune gonderilir. c) Durdurmayla ilgili belgeler il mudurluğunde saklanır. d) Durdurma kararına ilişkin muhurleme işlemi İl mudurluğunun emriyle gercekleştirilir.

40 12-İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için
muhurlerin gecici olarak sokulmesi ile ilgili talebini kime yapar? a) Dilekceyle ilgili il mudurluğune iletir. b) Heyet başkanına iletir c) Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığına iletir d) Kolluk kuvvetlerinin bağlı olduğu karakola

41 13-İşin durdurulması karşısında işverenin muhurlerin gecici olarak sökülmesi
talebi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? a) İşverenin taahhudunu iceren bir dosya ve bu dosyanın elektronik kopyası İl Mudurluğune sunulur b) İşverenin taahhudu ve dilekcesi ıslak imzalı olur. c) İlgili il mudurluğu işverenin talebini aynı gun elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle beraber Kurul Başkanlığına gonderir. d) İşverenin taahhudu ve dilekcesi elektronik imzalı olabilir

42 14-İşin durdurulması karşısında işverenin muhurlerin gecici olarak
sökülmesi talebi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? a) Kurul Başkanlığı, işverenin muhurlerin gecici olarak sokulmesi talebini heyete intikal ettirir. b) Heyet, talebi dilekce ve eklerinde sunulan bilgiler ışığında değerlendirir ve kararını iki gun icerisinde verir. c) Heyet gerektiğinde işverenden ek bilgi talep edilebilir. d) Dilekceyi veren işveren muhru kendisi sokebilir

43 15-İşin durdurulması karşısında İşverenin muhurlerin gecici olarak sokulmesi
talebi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? a) Muhurlerin gecici olarak sokulmesi karan verilmesi halinde karar, mulki idare amirine ve II mudurluğune bir yazı ekinde gonderilir. b) Mulki idare amiri, kararın kendisine intikalinden itibaren 36 saat icerisinde, belirtilen şartlarda ve sureyle calışma yapılabilmesi icin muhurlerin gecici olarak sokulmesini ve durumu belirtir bir tutanak duzenlenmesini sağlar ve duzenlenen tutanağın bir nushasını işyeri dosyasına konulmak uzere ilgili il mudurluğune iletir. c) Muhurlerin gecici olarak sokulmesi talebinin uygun gorulmemesi halinde karar, işverene intikal ettirilmek uzere gerekcesi ile birlikte ilgili il mudurluğune bildirilir d) Mulki idare amiri, muhurlerin gecici olarak sokulduğu sure sonunda işyerinin tekrar muhurlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini sağlar.

44 16-Durdurma karannın kaldınlması konusunda hangisi doğrudur?
a) İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işveren, durdurma kararının kaldırılması icin ilgili il mudurluğune yazılı talepte bulunur. b) İl mudurluğu talebi aynı gun elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle beraber Kurul Başkanlığına İletir. c) İşverenin bildirimi uzerine mufettiş tarafından yapılan inceleme sonucu duzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususlann giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet tarafından gerekli inceleme yapılır ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en gec 7 gun icerisinde karar verilir. d) Hepsi de doğrudur

45 17-Durdurma karannın kaldınlması konusunda hangisi doğrudur?
a) Heyetin durdurmanın kaldırılmasına karar vermesi halinde karar, mulki idare amirine ve ilgili il mudurluğune bildirilir. b) Mulki idare amirince durdurmanın kaldınlması kararının gereği kendisine intikalinden itibaren 24 saat icerisinde yerine getirtilir. c) Mufettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda durdurma kararına sebep olan hususlann giderilmediğinin tespit edilmesi halinde ise durdurma karannın devamı yonunde alınan karar, ilgili raporla beraber işverene tebliğ edilmek ve işyeri dosyasında saklanmak uzere ilgili il mudurluğune iletilir. d) Hepsi

46 18-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu kararın yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş gunu icinde itiraz hakkı vardır. b) İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz. c) Mahkeme itirazı oncelikle goruşur ve altı iş gunu icinde karara bağlar. Kararlar kesindir. d) Hepsi

47 19-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İş mahkemelerinin İşin durdurulması kararlannın kaldırılmasına dair kararları, uygulanmak uzere, il mudurluğunce mulki idare amirine intikal ettirilir. b) Mulki idare amirinin emriyle işyeri acılır. Duruma ilişkin tutanaklar il mudurluğune intikal ettirilerek işyeri dosyasında saklanır. c) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan calışanlara ucretlerini odemekle veya ucretlerinde bir duşukluk olmamak uzere meslek veya durumlarına gore başka bir iş vermekle yukumludur d) Hepsi

48 B A D D D D A A A D 11-D A D D B D D D C

49 Teşekkürler… ESRA KAYA UMUT KAPLAN ÜMİT DALLI


"İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları