Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel eğitim semineri 2008-istanbul1 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel eğitim semineri 2008-istanbul1 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI."— Sunum transkripti:

1 özel eğitim semineri 2008-istanbul1 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI

2 özel eğitim semineri 2008-istanbul2 Tanımı BEP’i gerekli kılan nedenler Kimlerin BEP’e ihtiyacı var BEP’in yararları Bep’in aşamaları BEP’in yasal dayanakları BEP geliştirme birimi ve görevleri BEP nasıl değerlendirilir BEP’te ilerlemeyi engelleyen nedenler

3 özel eğitim semineri 2008-istanbul3 BEP Bireyselleştirilmiş eğitim programı özel gereksinimli bireyin gelişim veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz-bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb.) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, İş okulu, vb.) ve destek hizmetlerden (kaynak oda, sınıf-içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümanlardır.

4 özel eğitim semineri 2008-istanbul4 BEP; Bir özel eğitim programıdır. Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir.

5 özel eğitim semineri 2008-istanbul5 Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.

6 özel eğitim semineri 2008-istanbul6 BEP; Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır. Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır.

7 özel eğitim semineri 2008-istanbul7 Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uygulandıkları ve gelişmeleri izledikleri, gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır.

8 özel eğitim semineri 2008-istanbul8 BEP’i Gerekli Kılan Nedenler Aynı ortamda yaşayan çocuklar bile farklıdır. Örneğin, aynı yaş grubunda olup aynı sınıfta eğitim gören çocukların bedensel gelişimleri ve davranışsal özellikleri farklılık gösterebilir. Ayrıca, çocukların kendi içindeki özellikleri ve davranışları da farklıdır. Örneğin, bir kişi spor etkinliklerinde çok başarılı; ancak sanatsal faaliyetlerde başarısız olabilir.

9 özel eğitim semineri 2008-istanbul9 Neden BEP (devam) Programın daha etkili olmasını sağlayabilmek için öğrencilerin aileleri ya da velileriyle erken, sürekli ve anlamlı ilişkiye girilmelidir. Öğrencide meydan gelen değişikliklerin genellenebilirliği ve farklı ortamlarda gerçekleştirilmesi önemli olduğundan bu ortamlarda gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir.

10 özel eğitim semineri 2008-istanbul10 Neden BEP (devam) Hafif derecede zihin engelli bireylere oranla daha yavaş olmakla birlikte tüm ileri derecede zihin engelli bireyler de öğrenebilirler. Öğrenciye evde ya da toplumda kendisinden beklenen davranışlar olarak nitelendirilen günlük yaşamında gerekli olan beceriler öğretilmelidir.

11 özel eğitim semineri 2008-istanbul11 Neden BEP (devam) Çocuklarda, dil, problem çözme, zihinsel süreçler, davranışsal özellikler ve öğrenme özellikleri birbirinden farklılık gösterebilir. Ayrıca, belirtilen bu özellikler her kişide aynı şekilde gelişmez ve bu gelişme de diğer kişilerden farklılık gösterir. Bireylerin zayıf ve güçlü yönleri kendi içinde farklı ilerler.

12 özel eğitim semineri 2008-istanbul12 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Madde (f) bendinde “özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirerek uygulanması esastır” diyerek BEP yasal olarak zorunlu hale getirmiştir. Yasal Dayanaklar

13 özel eğitim semineri 2008-istanbul13 Eğitim programları Madde: 68 (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin devam ettiği okul ve kurumlarda Bakanlıkça hazırlanan genel ve mesleki eğitim programları ile özel eğitim okul, kurum ve sınıflarında içerikleri öğrencilerin özelliklerine göre hazırlanmış özel eğitim programları uygulanır.

14 özel eğitim semineri 2008-istanbul14 ÖEH Yönetmeliğinin 69. Maddesinde BEP; (1)Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır. 72. Maddede BEP Birimi, 73-74. Mad. BEP biriminin görevleri tanımlanmaktadır.

15 özel eğitim semineri 2008-istanbul15 Madde:69 (3) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin işbirliğiyle hazırlanır.

16 özel eğitim semineri 2008-istanbul16 Kimlerin BEP’e İhtiyacı Vardır? Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını engelleyen özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, Engeli ya da yetersizliği, eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin,

17 özel eğitim semineri 2008-istanbul17 Gereksinimlerinin karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime gereksinim duyulan bireylerin Bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyacı var demektir.

18 özel eğitim semineri 2008-istanbul18 BEP’in Yararları Bireye uygun eğitim hizmetlerinin sunulması, Bireye uygun ve gerçekçi amaçların belirlenmesi, Bu amaçlarının karşılanıp karşılanmadığını ortaya koymak olarak sıralanabilir.  Ayrıca, BEP yararları, ebeveyn, çocuk, öğretmen ve toplum açısından da sıralanabilir.

19 özel eğitim semineri 2008-istanbul19 Öğrenci açısından; öğrencinin engelinden kaynaklanan farklı gereksinimlerin neler olduğu belirlenir ve sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle öğrencinin bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderileceği açığa kavuşturulur. BEP sürecinde öğrenmeyi daha anlamlı hale getirecek teknikleri öğrenmiş öğretmenlerin katılımı sağlanarak, çocuğun eğitiminde becerilerin geliştirilmesi ve öğretimde farklı düzenlemelerin yapılması sağlanır. BEP’in Yararları(devam)

20 özel eğitim semineri 2008-istanbul20 Anne-baba açısından; ebeveynle okul personeli arasında iletişim aracı görevi görür ve çocuğun gereksinimleri, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılacak sonuçların neler olabileceği konusunda her iki tarafta da eşit söz hakkı sağlar. Ebeveynlerle okul arasındaki görüş farklılıklarının çözümlenmesi konusunda önemli yarar sağlamaktadır. BEP’in Yararları(devam)

21 özel eğitim semineri 2008-istanbul21 Öğretmen açısından; öğretmenin çocuğun hedeflenen amaçlar doğrultusunda ilerlemesini belirlemede değerlendirme aracı olarak işlev görmesine olanak sağlar. Sınıf ortamı, sınıf dışından danışmanlarla ve diğer disiplinlerden gelen kişilerle paylaşılarak sınıf öğretmenin alternatifler geliştirmesini sağlar. Öğretmeninin günlük ders planı hazırlamasına yardımcı olur. BEP’in Yararları(devam)

22 özel eğitim semineri 2008-istanbul22 Toplum açısından; gelişmiş toplumlarda engelli çocuklara normal çocuklara verilen hakların verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, engelli çocukların karşı karşıya bulundukları problemlerin çok yönlü bir yapıya sahip oldukları ve engelli çocukların eğitim gereksinimleriyle bu gereksinimlerin karşılanma düzeyleri arasında uçurum olduğu fark edilmiştir. BEP’in Yararları(devam)

23 özel eğitim semineri 2008-istanbul23 BEP Nasıl Hazırlanır? BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması, 2.Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi

24 özel eğitim semineri 2008-istanbul24 devam 3.Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi 4.Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi 5.Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması

25 özel eğitim semineri 2008-istanbul25 devam 6.Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi 7.BEP’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi.

26 özel eğitim semineri 2008-istanbul26 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması Okul müdürü yada görevlendireceği müdür yardımcısı Sınıf öğretmeni Özel eğitim öğretmeni Rehber öğretmen İlgili branş öğretmenleri Aile

27 özel eğitim semineri 2008-istanbul27 2.Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi Ayrıntılı değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarının betimlenmesidir. İlerlemelerin görülebilmesi için performans düzeyinin betimlenmesi son derece önemlidir, çünkü bu betimlemeler değerlendirme sonuçlarının açık ve anlaşılır hale gelmesini sağlar. Ayrıca, öğrencinin belirli gereksinimlerini tanımlamayı ve öncelik sırasına dizmeyi sağlar.

28 özel eğitim semineri 2008-istanbul28 (devam) Performans düzeyinde yer alması gereken bilgiler: 1. Belirli bir alanda öğrencinin düzeyini akran grubu ile karşılaştıran bilgiler. 2. Öğrencinin program alanlarına göre yapabildikleri ve yapamadıklarını belirten bilgiler 3. Öğrencinin belirli bir müfredat programına katılımını gösteren bilgiler

29 özel eğitim semineri 2008-istanbul29 Performans düzeyi yazarken kullanılacak bileşenler Öğrencinin yetersizliğinin genel eğitim programına katılımını nasıl etkilediğine ilişkin bilgi Öğrencinin sahip olduğu özür ya da eğitim yaşantıları nedeniyle gerçekleştiremediği beceri alanlarına ilişkin bilgiler Öğretim amaçlarını belirlemek için mantıksal ipuçları

30 özel eğitim semineri 2008-istanbul30 Öncelikli Becerilerin Seçimi Öğrenci için işlevsel ve sık kullanılacak beceriler Pek çok ortamda gerçekleştirilebilecek beceriler Diğer bireyleri gözleyerek öğrenebileceği beceriler Öğrencinin kendine güvenini artırmasını sağlayacak beceriler Başka becerilerin gerçekleştirilebilmesi/öğretilebilmesi için önkoşul olabilecek beceriler

31 özel eğitim semineri 2008-istanbul31 Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlar Uzun dönemli amaç: Öğrencinin bir öğretim dönemi ya da bir öğretim yılı sonunda gerçekleştirmesi istenen davranışlardır. Yıllık amaçlar da denilebilir.

32 özel eğitim semineri 2008-istanbul32 Uzun dönemli amaçların seçiminde dikkat edilecek faktörler Öğrencinin önceki başarısı Öğrencinin varolan performans düzeyi Öğrencinin tercihleri Seçilen amaçları uygulanabilirliği Öğrencinin öncelikli gereksinimleri Amaçların kazanımı için ayrılan zaman

33 özel eğitim semineri 2008-istanbul33 Kısa dönemli amaçlar ve yazımı Öğrencinin varolan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç arasında kalan ve daha kısa sürede gerçekleştirilen amaçlardır.

34 özel eğitim semineri 2008-istanbul34 Kısa dönemi amaçları ögeleri Birey Beklenen davranışın tanımlanması Davranışın koşullarının belirlenmesi Sözel istekler ya da yönergeler Yazılı istekler ya da yönergeler Materyaller Gereksinim duyulan yardım düzeyi Çevresel ortam ve uyarlamalar

35 özel eğitim semineri 2008-istanbul35 (devam) Kabul edilebilir performans için ölçüt belirlemek Zaman sınırını belirlemek Yeterli sayıda doğru cevap yüzdesi ya da oranını belirlemek Kabul edilecek en az doğru oranını belirlemek Belirleyici öğeyi tanımlamak Ölçütlerin kombinasyonunu sağlamak.

36 özel eğitim semineri 2008-istanbul36 Uygun amaç yazımı Amaçlar işlevsel olmalı Gerçekçi ve başarılabilir olmalı Edinim düzeyindeki davranışlarla sınırlandırılmamalı

37 özel eğitim semineri 2008-istanbul37 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ Madde:72 (1) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP lerini hazırlamak amacıyla BEP geliştirme oluşturulur.

38 özel eğitim semineri 2008-istanbul38 BEP Geliştirme Birimi; Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında,  Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen,  Aile,  Özel eğitim gerektiren öğrenci,

39 özel eğitim semineri 2008-istanbul39 devam  Rehber öğretmen-psikolojik danışman,  Eğitim programları hazırlamakla görevli öğretmen,  Özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni  Hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, gerektiğinde özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır.

40 özel eğitim semineri 2008-istanbul40 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Madde: 73-74 Başkan, 1.Birimde görev alacak üyeleri belirleyerek BEP geliştirme birimini oluşturmak. 2. Üyelerin katılımını sağlamak. 3.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapmak.

41 özel eğitim semineri 2008-istanbul41 4. Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışmak.

42 özel eğitim semineri 2008-istanbul42 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen: Kurumun olanaklarına ve bireyin gereksinimlerine göre hazırlanan bireysel eğitim planlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygular. 1.Değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir. 2.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir.

43 özel eğitim semineri 2008-istanbul43 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Öğretmen: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır.

44 özel eğitim semineri 2008-istanbul44 2.Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar.

45 özel eğitim semineri 2008-istanbul45 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Aile: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde gereksinimleri iletir.

46 özel eğitim semineri 2008-istanbul46 2.Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir. 3.Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar.

47 özel eğitim semineri 2008-istanbul47 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Özel Eğitim Gerektiren Birey: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi gereksinim ve isteklerini belirtir.

48 özel eğitim semineri 2008-istanbul48 2.Çalışmalara etkin biçimde katılır. 3.Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.

49 özel eğitim semineri 2008-istanbul49 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman: 1.Bireyin özel eğitim gereksinimleri doğrultusunda görüşünü belirtir ve bireye rehberlik yapar. 2.Bireyin gelişimini izler.

50 özel eğitim semineri 2008-istanbul50 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır.

51 özel eğitim semineri 2008-istanbul51 2.Değerlendirme ölçekleri geliştirir. Gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için başkan ile eş güdümlü çalışır. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireyselleştirilmiş eğitim programı önerileri hazırlar. 4.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene danışmanlık yapar

52 özel eğitim semineri 2008-istanbul52 BEP NASIL DEĞERLENDİRİLİR? BEP geliştirme birimi, üyelerin değerlendirme raporlarını alır ve BEP’ in amaçları doğrultusunda, bireydeki ilerlemeyi değerlendirir.

53 özel eğitim semineri 2008-istanbul53 devam Bu değerlendirmeye göre, ilerleme kaydedilmişse BEP’ in sonraki amaçları belirlenir. Öngörülen süre içerisinde bireyselleştirilmiş eğitim programının uzun dönemli amaçları doğrultusunda ilerleme kaydedilememişse, ilerlemeyi sınırlandıran ya da engelleyen nedenler belirlenir.

54 özel eğitim semineri 2008-istanbul54 Bep Planında İlerlemeyi Engelleyen Nedenler 1.Öğrenciden kaynaklanan nedenler; 2.Öğretim ile ilgili nedenler; 3.Ortamdan kaynaklanan nedenler;

55 özel eğitim semineri 2008-istanbul55 devam 4.Destek hizmetleri ile ilgili nedenler; 5.Anne-babanın (yatılı kurumlarda ise grup ve etüd öğretmenlerinin) öğretim sürecindeki yeri ile ilgili nedenler; 6.BEP geliştirme birimi ile ilgili nedenler;

56 özel eğitim semineri 2008-istanbul56 devam 7.Eğitim personeli ile ilgili nedenler; 8. Ekip ile ilgili nedenler; 9.Yerleştirme kararı ile ilgili nedenler.

57 özel eğitim semineri 2008-istanbul57

58 özel eğitim semineri 2008-istanbul58

59 özel eğitim semineri 2008-istanbul59

60 özel eğitim semineri 2008-istanbul60 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP)

61 özel eğitim semineri 2008-istanbul61 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI NEDİR? BÖP;öğrencinin performansına uygun olarak belirlenen kısa dönemli amaçların öğretiminin öğretimsel amaçlar şeklinde yazılmasıdır. BÖP;Öğrenci için öğretilmesi gereken kısa dönemli amaçların nasıl öğretileceğini açıklayan yazılı dökümandır.

62 özel eğitim semineri 2008-istanbul62 BÖP’ÜN ÖGELERİ NELERDİR? 1.Öğrenci 2.Ölçülebilir kısa dönemli amaç 3.Süre 4.yöntem-teknik 5.Başlangıç performans düzeyi 6.Öğretim süreci 7.değerlendirme

63 özel eğitim semineri 2008-istanbul63 Örnek böp BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI DEĞERLENDİRME FORMU ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:BAŞLAMA TARİHİ: KISA DÖNEMLİ HEDEF:BİTİRME TARİHİ: ARAÇ-GEREÇ: DAVRANIŞLAR BAŞLANGIÇ DEĞERLENDİR MESİ 123456789101112131415 SINIF ÖĞRETMENİ BİRİM SORUMLUS U OKUL MÜDÜRÜ

64 özel eğitim semineri 2008-istanbul64 İLGİYLE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

65 özel eğitim semineri 2008-istanbul65 KAYNAKÇA 573 SKHK ve Özel E ğ itim Hizmetleri Yönetmeli ğ i. Yrd.Doç.Dr.O ğ uz GÜRSEL, Anadolu Üniversitesi, E ğ itim Fakültesi


"Özel eğitim semineri 2008-istanbul1 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları