Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI."— Sunum transkripti:

1 MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

2 Kilit Terimlerin Belirlenmesi 861 KEL İ ME 2

3 Kilit Terimlerin Belirlenmesi  MATER İ AL  S İ GN İ F İ CANT ÖNEML İ ????  İ MPORTANT  MAJOR 3

4 Kilit Terimlerin Belirlenmesi  MON İ TOR  REV İ EW GÖZET İ M???  SUPERV İ SE  OVERSEE  OVERS İ GHT 4

5 Kilit Terimlerin Belirlenmesi  Significant risks of Material Misstatement 5

6 Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İ lk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol – İ kinci Uzman Kontrolü 5. Metnin Danışma Komisyonlarına Gönderilmesi 6. Uzmanlardan Oluşan Ekiplerce Kontrolü 7. Metnin Denetim Dairesi Başkanınca Kontrolü 8. KGK Başkanlı ğ ınca Metnin Kontrolü 9. Metnin Gözden Geçirme Komitesi ve Kurul Üyelerine Sunumu 10. Kamuoyuna Duyurulması 11. Görüşlerin Alınması ve De ğ erlendirilmeleri 12. Son Kontroller, Kurul Kararı ve Metnin Yayınlanması 6

7 Türkiye Denetim Standartları  Çalışma ve danışma komisyonları: Ba ğ ımsız denetim konusundaki bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak amacıyla uygulama alanında uzmanlaşmış kamu görevlileri, ö ğ retim elemanları ile uygulayıcılar geçici çalışma ve danışma komisyonlarında görevlendirilmiştir. TDS Kapsamında 5 Komisyon Kurulmuştur. 7

8 Türkiye Denetim Standartları  Çalışma ve danışma komisyonları: 1) Kilit Terimlerin Türkçe karşılıklarının belirlenmesi 2) Etik Kurallar ve E ğ itim Standartları 3) Ba ğ ımsız Denetim Standartları 200 ler grubu 4) Ba ğ ımsız Denetim Standartları 300,400 ve 500 ler 5) Ba ğ ımsız Denetim Standartları 600,700 ve 800’ler grubu TDS Kapsamında 5 Komisyon Kurulmuştur. 8

9 Bağımsız Denetim Standartlarının Yapısı  Kapsam  Yürürlük tarihi  Amaç  Tanımlar  Hükümler  Uygulama ve Di ğ er Açıklayıcı Bilgiler Bölümü 9

10 KAL İ TE KONTROL STANDARDI 1 10

11 KKS’nin NİTELİĞİ VE KAPSAMI Denetim şirketi tarafından oluşturulacak kalite kontrol sisteminin niteli ğ i ve kapsamı;  denetim şirketinin büyüklü ğ üne,  operasyonel özelliklerine,  denetim şirketinin bir denetim a ğ ının parçası olup olmamasına göre de ğ işir 11

12 SORUMLULUK Denetim şirketinin tüm çalışanları ve yöneticileri;  kalite kontrol sistemini kurmaktan ve  bu sistemin devamlılı ğ ını sa ğ lamaktan Çeşitli düzeylerde sorumludur. 12

13 Kalite Kontrol Sistemi İlk Aşama Bir Kalite Kontrol Sistemi Oluşturmak Politika ve Prosedürleri Yazılı Hale Getir (Kalite Kontrol Rehberi) Personele Bildirme ve Uygulama 13

14 KKS’nin AMACI KKS 1 11 inci paragraf: Denetim şirketinin amacı aşa ğ ıdaki hususlara ilişkin kendisine makul güvence sa ğ layan bir kalite kontrol sistemi kurmak ve bu sistemin devamlılı ğ ını sa ğ lamaktır; (a) Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluk sa ğ ladı ğ ı, (b) Denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygunlu ğ u. 14

15 KKS 1- Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları 15 Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları. 1. İ lgili etik hükümler. 2. Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi. 3. İ nsan kaynakları. 4. Denetimin yürütülmesi (Denetimin Kalitesine Yönelik Gözden Geçirme dahil). 5. İ zleme 6.

16 Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları 16

17 Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları  Kalite Kontrol Sisteminden sorumlu Kişi belirlendi mi?  Denetim ş İ rketinin Yapısını ve hizmetlerini yansıtan GÜNCEL bir Kalite Kontrol Rehberi Mevcut Mu?  Geliştirme, Güncelleme, Belgelendirme için Yeterli Kaynak ayrıldı mı?  Kalite Kontrol sisteminin unsurlarına ilişkin operasyonel sorumluluklar - Yeterli ve uygun tecrübeye - Gerekli yetkiye sahip kişilere verildi mi? 17

18 KALİTEYE ÖNCELİK VERME Ticari kaygılar yönetimin kaliteye ilişkin sorumluluklarının önüne geçemez 18

19 İlgili Etik Hükümler Şirket ile bütünleşik:  Dürüstlük,  Tarafsızlık,  Mesleki yeterlik ve özen,  Sır saklama  Mesle ğ e uygun davranış. * Aykırılık durumlarının tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasını sa ğ lamaya yönelik politika ve prosedürlerin oluşturulması 19

20 İlgili Etik Hükümler  Ba ğ ımsızlık tüm güvence denetimlerinin ön koşuludur.  Tehditlerin ve alınabilecek önlemlerin anlaşılması (Kurum tarafından yayımlanacak Etik Kurallar bu konuda rehberlik sa ğ layacaktır.  Ba ğ ımsızlı ğ ı yönelik tehditlerin tespit edilmesi, belgelendirilmesi ve uygun bir şekilde yönetilmesi: - Firma düzeyinde: Ba ğ ımsızlık taahhütleri - Her bir denetim Düzeyinde: Ba ğ ımsızlık taahhütleri  Çıkar Çatışmalarının tespiti ve gere ğ inin yapılması  Sır Saklama prosedürlerinin oluşturulması 20

21 İlgili Etik Hükümler  Denetim Şirketi Etik Hükümlere ilişkin Politika ve Prosedürler oluşturdu mu?  Bu Politika ve Prosedürler örne ğ in, - çalışanların etik hükümlerle ilgili olarak bilgilendirilmelerini sa ğ lıyor mu? - Mevcut ve potansiyel tehditlerin tespiti ne imkan veriyor mu? - Sorumlu denetçilerin ve di ğ er kişilerin gerekli bildirimleri yapmalarını gerektiriyor mu? - Ba ğ ımsızlık Taahhütlerinin zamanında alınmasını sa ğ lıyor mu? - Aykırılıklar sorumlu denetçilere zamanında bildiriliyor mu? - Denetlenen İ şletmelerin (iştirakler…) Listesi oluşturulmuş ve denetçilere bildidirilmiş mi? - Rotasyon hükümleri, Ücret, Denetimin Kapsamı, Denetlenen işletmeyle çıkar ilişkisinin oldu ğ unu gösteren durumlara karşı…… 21

22 Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi 22 Kabul ve Devam prosedürlerinin uygulanması (Etik Hükümler ve Yeterlili ğ in de ğ erlendirilmesi Kabul veya devam edip etmeme kararının verilmesi (Müşterinin Dürüstlü ğ ü ve riskler Risk faktörlerin Listelenmesi

23 Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi 23 Aşa ğ ıdaki hususlarda denetim şirketinin politika ve prosedürleri denetim firmasına güvence sa ğ lamalıdır:  Denetimin yürütülmesi konusunda yetkin olmak, zaman ve kaynaklar dâhil denetimi yürütmek için gerekli beceri ve kapasiteye sahip olmak  Etik hükümlere uygunlu ğ u sa ğ layabilmek Ayrıca risklerin ve alınan önlemlerin yeterli bir şekilde belgelendirilmesi lazım. Gerekti ğ inde mevzuat izin vermesi halinde denetim çekilme ve bunun nedenlerinin yeterli bir şekilde belgelendirilmesi

24 İnsan Kaynakları 24 Aşa ğ ıdaki alanlarda politika ve prosedürlerin geliştirilmesi:  İ şe alma.  Performans de ğ erlendirmesi.  Verilen görevleri yerine getirme süresi dâhil kabiliyetler.  Yeterlik.  Kariyer gelişimi.  Terfi etme.  Ücret ve sair haklar.  Personel ihtiyacının tahmini. Bu hususlar çalışanların motivasyon (etik hükümlere uyum dahil) ve gerekli yeterli ğ e sahip olmalarını sa ğ layarak yapılan denetimlerin kalitesini artırır.

25 İnsan Kaynakları 25

26 Denetimin Yürütülmesi 26  Denetimin yürütülme kalitesinin tutarlılı ğ ını sa ğ layan politika ve prosedürler oluşturma  Bu tutarlılık, genellikle yazılı veya elektronik rehberler, yazılımlar veya di ğ er standart belgelendirme biçimleri ile sektöre veya denetimin konusuna özgü rehberlerin oluşturulması suretiyle sa ğ lanır.  Sorumlu Denetçinin tanımlanmış sorumlulukları olmalıdır.  Etkin planlama, yönlendirme ve gözetim ile gözden geçirme prosedürleri  İ stişare Prosedürleri (Kim, Ne zaman, Nasıl …..gerekti ğ inde dışardan temin)  Görüş Ayrılıklarının çözümüne yönelik prosedürler gibi..

27 Denetimin Yürütülmesi 27

28 Denetimin Yürütülmesi Denetimin Kalitesine Yönelik Gözden Geçirme 28 Denetimin kalitesine yönelik gözden geçirme nedir? Denetim ekibinin vardı ğ ı önemli yargıların ve raporu oluştururken ulaştı ğ ı sonuçların ve raporun uygunlu ğ unun tarafsız olarak de ğ erlendirilmesidir. Ne zaman yapılır?  Rapor tarihinde veya öncesinde

29 Kalite kontrol sisteminin gözden geçirilmesi sırasında neler yapılır?  Denetim sırasında belirlenen önemli riskler ve bu risklere karşı yapılacak işler.  Özellikle önemli risklerle ve önemlilikle ilgili olarak varılan yargılar.  Denetim sırasında tespit edilen düzeltilmiş veya düzeltilmemiş yanlışlıkların önemi ve yapısı.  Yönetime, üst yönetimden sorumlu olanlara ve gereken hâllerde düzenleyici kurumlar gibi di ğ er taraflara iletilecek olan hususlar. 29

30 Denetimin Yürütülmesi Denetimin Kalitesine Yönelik Gözden Geçirme 30  Kurum tarafından belirlenen işletmeler ile borsada işlem gören işletmelerin finansal tablolarının ba ğ ımsız denetimlerde zorunlu  Di ğ er denetimlerin hangilerine yönelik uygulanaca ğ ına yönelik denetim şirketinin prosedürler oluşturması  Asgari olarak kapsam belirlenmelidir.  Uygun niteliklere sahip denetimin kalitesini gözden geçiren Kişinin atanması (Kurum içi – Kurum dışı)  Teknik beceriye sahip olmalı  Gerekli yetki ve deneyime sahip olmalı  Tarafsız olmalı

31 Denetİmİn Yürütülmesİ-Görüş Farklılıkları  Aşa ğ ıdaki kişiler arasındaki görüş farklılıklarının ele alınması ve çözüme kavuşturulması denetim şirketinin sorumlulu ğ udur:  denetim ekibi içindeki  istişare edilen kişilerle olan  ilgili durumlarda sorumlu denetçi ile denetimin kalite kontrolünü gözden geçiren kişilerle. Sorun çözüme kavuşturuluncaya kadar rapora tarih verilemez ve ulaşılan sonuçlar belgelendirilerek uygulanır. 31

32 İzleme 32  Kalite Kontrol Sisteminin üzerinde bir İ zleme Programı oluşturmak  Teftiş Prosedürleri oluşturmak (denetim tamamlandıktan sonra) - dönemsel olarak mutlaka her bir sorumlu denetçinin çalışması teftiş kapsamına girmeli - Gerekti ğ inde mutlaka dışardan birilerine yaptırılması - - Resmi raporlama  Eksiklerin bildirilmesi ve önlemlerin alınması  Şikayet ve iddiaları ele alan prosedürlerin oluşturulması

33 İzleme izleme süreci sonunda tespit edilen eksiklikler & uygun düzeltici adımlara yönelik tavsiyeler ilgili sorumlu denetçilere ve di ğ er uygun personele bildirilir 33

34 İzleme Tespit edilen eksikliklere karşı atılacak düzeltici adımlar nelerdir?  Tek bir denetim veya tek bir personele ilişkin uygun düzeltici adımların atılması,  Bulguların, e ğ itim ve mesleki gelişimden sorumlu kişilere iletilmesi,  Kalite kontrol politika ve prosedürlerinde de ğ işiklik yapılması ve  Şirket tarafından disiplin işlemlerinin uygulanması (özellikle bu davranışı birden fazla tekrarlayanlar hakkında). 34

35 İ ZLEME -T ESP İ T E D İ LEN E KS İ KL İ KLER İ N D EĞERLEND İ R İ LMES İ, Bİ LD İ R İ LMES İ VE D ÜZELT İ LMES İ İzleme prosedürlerinin sonuçları: Denetim raporunun uygun olmayabileceğine veya Denetimin yürütülmesi sırasında bazı prosedürlerin atlandığına İşaret ediyorsa; denetim şirketinin mesleki standartlara ve mevzuata uygunluğunun sağlanabilmesi için atılması gereken ilave adımlara karar vermesini ve hukuki danışmanlık alıp almama hususu değerlendirilir. 35

36 İ ZLEME -T ESP İ T E D İ LEN E KS İ KL İ KLER İ N D EĞERLEND İ R İ LMES İ, Bİ LD İ R İ LMES İ VE D ÜZELT İ LMES İ Denetim şirketi, izleme sonuçlarını : sorumlu denetçilere denetim şirketinin genel müdürüne veya uygun hallerde yönetim kurulu da dahil şirketteki diğer uygun kişilere Yılda en az bir kere bildirir. 36

37 Belgelendirme 37  Kalite Kontrol Politika ve Prosedürleri  Denetim Dosyaları  Kalite Kontrol Gözden Geçirmeleri  Saklama ve erişim

38 Belgelendirme 38  Kalite Kontrol Politika ve Prosedürleri  Denetim Dosyaları  Kalite Kontrol Gözden Geçirmeleri  Saklama ve erişim

39 KKS 1 ve BDS 220 arasındaki bağlantı 39  KKS 1 11inci paragraf denetim şirketi seviyesinde kalite kontrol sisteminin amacını tanımlar  BDS 220 6 ıncı paragraf her bir denetim düzeyindeki amacı tanımlar: Yürütülen her bir denetimle ilgili olarak denetçiye, (a) Denetimin mesleki standartlar ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun oldu ğ una ve (b) (b) Düzenlenen denetçi raporunun içinde bulunulan şartlara uygunlu ğ una ilişkin makul güvence sa ğ layan kalite kontrol prosedürlerini uygulamaktır

40 Bağımsız Denetim Standartları 40  BDS’ler risk bazlı bir yaklaşım üzerine kurulmuştur. BDS 200, BDS ler kapsamındaki bir denetimden ne anlaşılması gerekti ğ i hususunda da açıklamalar yapar  Riskleri De ğ erleme a) Planlama (ön denetim çalışmaları dahil) b) Risk De ğ erlendirme Prosedürlerini Uygulama  Risklere Karşılık Verme a)Müteakip Denetim Prosedürlerini tasarlama b) Bunları uygulama  Raporlama: a) Denetim kanıtlarını De ğ erlendirme b)Denetim raporunu hazırlama

41 Bağımsız Denetim Standartları GENEL İ LKE VE SORUMLULUKLAR BDS 200 Bağımsız denetçinin genel amaçları ve bağımsız denetimin bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesi BDS 210Bağımsız denetim sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılması BDS 220Finansal tabloların bağımsız denetiminde kalite kontrol BDS 230Bağımsız denetimin belgelendirilmesi BDS 240 Finansal tabloların bağımsız denetiminde bağımsız denetçinin hileye ilişkin sorumlulukları BDS 250Finansal tabloların bağımsız denetiminde ilgili mevzuatın dikkate alınması BDS 260Üst yönetimden sorumlu olanlarla kurulacak iletişim BDS 265 İç kontrol eksikliklerinin üst yönetimden sorumlu olanlara ve yönetime bildirilmesi 41

42 Bağımsız Denetim Standartları R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ VE DE Ğ ERLEND İ R İ LM İ Ş R İ SKLERE VER İ LECEK KARŞILIKLAR BDS 300Finansal Tablo Bağımsız Denetiminin Planlanması BDS 315 İşletmeyi ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi BDS 320Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik BDS 330bağımsız denetçinin değerlendirilmiş risklere karşılık yapacağı işler BDS 402 Hizmet kuruluşu kullanan bir işletmenin bağımsız denetiminde dikkate alınacak hususlar BDS 450 Bağımsız denetimin yürütülmesi sırasında belirlenen yanlışlıkların değerlendirilmesi 42

43 Bağımsız Denetim Standartları BA Ğ IMSIZ DENET İ M KANITLARI BDS 500Bağımsız denetim kanıtları BDS 501 Bağımsız denetimi kanıtları belirli kalemler için dikkate alınması gereken özel hususlar BDS 505Dış teyitler BDS 510İlk bağımsız denetimler- açılış bakiyeleri BDS 520Analitik prosedürler BDS 530Bağımsız denetimde örnekleme BDS 540 Gerçeğe uygun değere ilişkin olanlar dâhil muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların bağımsız denetimi BDS 550İlişkili taraflar BDS 560Bilanço tarihinden sonraki olaylar BDS 570İşletmenin sürekliliği BDS580Yazılı açıklamalar 43

44 Bağımsız Denetim Standartları BAŞKALARININ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI BDS 600 Özel hususlar-topluluk finansal tablolarının bağımsız denetimi (topluluğa bağlı birim denetçilerinin çalışmaları dâhil) BDS 610İç denetçi çalışmalarının kullanılması BDS 620Uzman çalışmalarının kullanılması 44 Ba ğ ımsız denetimin sonuçları ve raporlama BDS 700 Finansal tablolara ilişkin görüş oluşturma ve raporlama BDS 705 Bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş dışında bir görüş verilmesi BDS 706 Bağımsız denetçi raporunda yer alan dikkat çekilen hususlar ve diğer hususlar paragrafları BDS 710 Önceki dönemlere ait karşılık gelen bilgiler ve karşılaştırmalı finansal tablolar BDS 720 Bağımsız denetçinin denetlenmiş finansal tabloları içeren dokümanlardaki diğer bilgilere ilişkin sorumlulukları

45 Bağımsız Denetim Standartları ÖZEL ALANLAR BDS 800 Özel hususlar – özel amaçlı çerçevelere göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi BDS 805 Özel hususlar – tek bir finansal tablonun bağımsız denetimi ile finansal tablolardaki belirli unsurların, hesapların veya kalemlerin bağımsız denetimi BDS 810 Özet finansal tablolara ilişkin rapor vermek üzere yapılan denetimler 45

46 46 Teşekkürler


"MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları