Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd.Doç.Dr. Bahri Devrim ÖZCAN OKÜ Kalite Geliştirme Birimi Koordinatörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd.Doç.Dr. Bahri Devrim ÖZCAN OKÜ Kalite Geliştirme Birimi Koordinatörü."— Sunum transkripti:

1 Yrd.Doç.Dr. Bahri Devrim ÖZCAN OKÜ Kalite Geliştirme Birimi Koordinatörü

2 AMAÇ: Öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek, Ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir, Ulusötesi eğitim boyutlarını dikkate alan, Eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş ve Tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı oluşturmak Kısaca; Yükseköğretim reformu

3 3 TEMEL HEDEFLER: Yükseköğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır ve ulusal ve uluslararası bir çerçevede tanınır duruma getirmek Yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak

4 4 Uluslararası rekabette yer almak Eğitim-öğretim kalitesini ve şeffaflığını arttırmak Öğrenci merkezli uygulamaların ve ders programlarını oluşturmak İstihdam edilebilirliği arttırmak Derece ve diplomaların tanınırlığını arttırmak Hareketliliği özendirmek, kalitesini yükseltmek Yükseköğretimimizi kalite ve yeterlilikler çerçevesinde yeniden yapılandırılmak Küreselleşen dünyada öğrencilerin, öğretim elemanlarının, bilim adamlarının, mezunların dolaşımını/hareketliliğini kolaylaştırmak Türk Yükseköğretimi ile Bologna Süreci’nin Ortak Hedefleri

5 5 YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLERİ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) VE AKADEMİK TANINMA YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİ ÖĞRENCİLER VE SOSYAL BOYUT BOLOGNA KAPSAMINDA YER ALAN KONULAR

6 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (2005 Bergen Bakanlar Konferansı) Türkiye YÖ Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikler Çerçevesi Program Öğrenme Çıktıları Dış Paydaşlar İç Paydaşlar Ders Öğrenme Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları PÇ1PÇ2PÇ3 D1X XXD2 XD3 D4X HazırÜniversitelerde Bölüm / Program Bazında Hazırlanacak D: Ders PÇ: Program Çıktısı

7 Amaçlar Hedefler Program Öğrenme Çıktıları Eğitim Öğretim Metotları Ders Planları AKTS Kredileri Program ve Ders Öğrenme Çıktıları İlişkileri Alınacak Derece Kabul Koşulları İstihdam Olanakları Mezuniyet Koşulları Ölçme ve Değerlendirme Bölüm Başkanları AKTS Koordinatörleri Anketler

8  Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi ve becerileri tanımlayan ifadelerdir.  Öğrencinin mezun olduğunda neyi bilmesinin ve neyi yapabilmesinin beklendiği program çıktıları ile açıklanır.  Öğrencinin hangi yeterliliklere (bilgi, beceri ve yetkinliklere) sahip olması bekleniyor?

9 Program Yeterliliklerinin belirlenmesinde; Nasıl Bir Program ? Nasıl Bir Mezun İstiyoruz? Sorularına yanıt ararız.

10  Programın eğitim amaçları; Eğitim süreci sonunda mezunlardan gerçekleştirmeleri beklenen davranışları tanımlayan ifadelerdir. 1. Önce programın eğitim amaçlarını ve hedeflerini oluştururuz.

11 2. Program çıktıları açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir. 3. Program yeterliliklerini alan yeterliklerine dayalı olarak belirleriz. 4. Program yeterliliklerini bilgi, beceri ve yetkinlik başlıkları altında oluşturabiliriz. 5. Programa ilişkin içerik ve yapıyı oluştururuz (Müfredat geliştirme) 6. Programın çıktılarını karşılayacağı varsayılan dersleri belirleriz. 7. Derslerin öğrenme çıktılarını oluştururuz. 8. Öğretme-öğrenme süreçlerini ve değerlendirme yöntemlerini kararlaştırırız. 9. Dersin iş yükü ve AKTS kredisini belirleriz. Program Yeterliliklerini Nasıl Belirleriz?

12 DIŞ PAYDAŞLAR ULUSLAR ARASI STANDARTLAR İÇ PAYDAŞLAR Sivil Toplum Kuruluşları İşveren Mezunlar ÖğrencilerÖğretim Elemanları PROGRAM YETERLİLİKLERİ/ÖĞRENME ÇIKTILARI BİLGİBECERİ MESLEKİ YETKİNLİKLER ALAN YETERLİLİKLERİ Diğer Üniversiteler

13 (PÇ1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini B mühendisliği problemlerine uygulama becerisi (PÇ2) B mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi (PÇ3) Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi....... PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ Örnek: A Üniversitesi B Mühendislik Bölümü Program Çıktıları

14 (PÇ1)Kamu yönetimi alanında temel bilgileri anımsamak (PÇ2) Kamu yönetimi alanında güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek (PÇ3) Kamu yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak...............

15 PROGRAM BİLGİ FORMU: PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI Yeterlik Kategorisi Alt KategoriÖğrenme Çıktıları BİLGİ Kuramsal ………………………………………………………………………….. Uygulamalı …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………... BECERİLER Kavramsal/Bilişsel ………………………………………………………………………… Uygulamalı …………………………………………………………………………. KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİK LER Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme …………………………………………………………………………. Öğrenme yetkinliği …………………………………………………………………………. İletişim ve sosyal yetkinlik …………………………………………………………………………. Alana özgü ve mesleki yetkinlik ………………………………………………………………………….

16  Bilgi (Knowledge):  Her hangi bir çalışma veya araştırma alanı ile ilgili olguların, ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların bütünüdür. “Bilgi” teorik ve/veya uygulamalı olarak tanımlanmaktadır.  Teorik bilgi: Kimya ile ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklama  Uygulamalı bilgi: Kimya deneylerinin nasıl yapılacağını açıklama  Beceri (Skill):  Bilgiyi uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri tamamlayabilmek için bilgiyi kullanabilme yeteneğidir. “Beceriler”, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce) veya uygulamalı (el becerisi ve yöntem, materyal, araç gereç kullanabilme) olarak tanımlanmaktadır.  Bilişsel/kavramsal beceri: Karşılaştığı problemleri problem çözmenin temel adımlarını izleyerek çözme  Uygulamalı beceri: Kurallara uygun olarak otomobil kullanma

17  Kişisel ve Mesleki Yetkinlik (Competence):  Bilgiyi, beceriyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneğidir.

18  Programı başarıyla tamamlayan bir mezunda bulunması gereken özellikler (bilgi, beceri ve yetkinlik olarak) paydaş analizi, uluslar arası standartların analizi ve alan yeterlilikleri göz önüne alınarak belirlenir.  Bu özellikler, daha sonra, bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında gözlenebilir, ölçülebilir öğrenme çıktılarına dönüştürülür.  Program öğrenme çıktılarının belirlenmesinde iki boyutlu bir matriksten yararlanılabilir. Bu matriksin bir boyutunda bilgi, beceri ve yetkinlikler; diğer boyutunda ise programın temel konu alanları olabilir

19

20 Amaç: Dünya standartlarında mühendislik ve teknoloji bilgisine sahip, Yenilikleri takip eden, Doğru bilgiye ulaşmada izleyeceği yolu bilen, Türk gıda endüstrisinin öncü ve yenilikçi kadrosunu oluşturacak, Yapacağı araştırmalar ile yurt içinde üniversitemizi yurt dışında ise ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek, Araştırma geliştirme ruhuna sahip, Aydın, dürüst, çalışkan öğrenciler yetiştirmek. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

21 Hedef: Gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, Dünya standartlarına uygun güvenli gıda ve organik ürünler üretmede gerekli donanımı olan, Geleneksel değerlerimizi evrensel değerlerle bütünleştirebilen, Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilme ve yeni sistemler tasarlayabilme bilgi ve becerisine sahip, Ülkemiz öz varlıklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi ve kaliteli ham maddeden kaliteli ürün üretmeyi bilen, İnsanların sağlıklı ve yeterli beslenmelerini sağlayacak gıdaları üretebilecek bilgi, beceri ve kişiliğe sahip gıda mühendisleri yetiştirmek. Gıda sanayi ile üniversitelerin Gıda Mühendisliği bölümleri arasındaki işbirliğini geliştirerek, birlikten güç doğar anlayışı ile kalite ve verimlilikte en iyi olanı başarmak. Sanayinin eksikliklerini ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bu ihtiyaçlara uygun eğitimin gerçekleşmesini sağlamak. Yapılan bilimsel araştırmalar ile dünya standartlarında bir akademik seviye yakalamak. Günümüz ihtiyaçlarına uygun bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları ilgili kurum ve sektörle paylaşmak Öğrenciler üzerinde sorumluluk anlayışı oluşturarak, toplumsal görev bilincinin yerleşmesini sağlamak, toplumda bireysel başarının genel başarıya dönüşeceği bilincini oluşturmak. Birlikte hareket etme ve karar vermenin bireyselcilikten çok daha verimli ve faydalı olduğunu öğrencilere algılatmak.

22 Ders Bilgileri: Dersin dil, Dersin seviyesi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora), Tür (zorunlu/seçmeli), Öğretim üyesi, Dersin yardımcıları, Dersin amacı, Dersin içeriği, Dersin öğrenme çıktıları Dersin akışı, Kaynaklar, Ölçme değerlendirme, AKTS işyükü, Dersin program çıktılarına katkısı,

23 Alınacak Derece: Bu bölüm, yüksek öğretimde mühendislik (Gıda Mühendisliği) alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gıda Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

24 Kabul Koşulları: Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

25 Mezuniyet Koşulları: Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 60 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.

26 Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş: Mezunlar gıda sanayinin AR-GE, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Gıda Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

27 PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (Gıda Mühendisliği) ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEMLERİ DEĞERLENDİRME BİLGİ Kuramsal -Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme, Uygulamalı -Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Okuma,ders, seminer, ödev, web tabanlı öğrenme, proje hazırlama Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma BECERİLER Kavramsal -Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, Bilişsel Uygulamalı -Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, -Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, Laboratuar, seminer, grup ödevi, bağımsız ödev, Web tabanlı öğrenme, arazi çalışmaları, stajlar, teknik geziler Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma, bilgisayar destekli sunum KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği -Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, Grup ödevi, seminer, Sunum,rapor Öğrenme Yetkinliği -Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, -Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, Ödev, grup çalışması, web tabanlı öğrenme Sunum,rapor, bilgisayar destekli sunum İletişim ve Sosyal Yetkinlik -Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, Ödev, ders, serbest çalışma, web tabanlı öğrenme Sözlü ve yazılı merkezi sınav Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik -Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, -Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık, -Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak Okuma, grup çalışması tartışma Sunum,rapor

28 Program Öğrenme Çıktıları (İşletme) 1 İşletmecilik temel kavramlarını anlama, anlatma ve kullanma 2 İş/ işletme kurma gereklerini kavrama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama 3 İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama 4 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrama 5 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutlarını kavrama 6 Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma 7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla çalışma 8 Yenilik ve değişime açık, girişimci yaşamboyu öğrenme davranışı kazanma 9 İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama ve toplumsal dönüşümü algılama 10 Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda Türkçe´yi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini doğru, kurallara uygun biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanabilme beceri ve yeterliliğine sahip, 11 Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma 12 İşletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe alanlarının en az birinde uygulayabilme

29 Program Öğrenme Çıktıları (Kimya) 1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, kimya alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek, 2 Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek 3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek, 4 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek, 5 Kimya alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek, 6 Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek, 7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 8 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, 9 Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak, 10 Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak, 11 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak, 12 Elde edilen verileri istatistikî olarak değerlendirip yorumlayabilme yeterliliğine sahip olmak

30 Program Öğrenme Çıktıları (Çevre Koruma ve Kontrol) 1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve çevre kirlenmesi ve kontrolü programında temel kavramları kavradığını göstermek, 2 Çevre kirlenmesi ve kontrolü programında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek, 3 Çevre kirlenmesi ve kontrolü programı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek, 4 Çevre kirlenmesi ve kontrolü programında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek, 5 Çevre kirlenmesi ve kontrolü programı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek, 6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek, 7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (European Computer Driving Licence, Basic Level ) 8 Çevre kirlenmesi ve kontrolü programı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak, 9 Çevre kirlenmesi ve kontrolü programı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 10 İngilizce çevre ve çevre kirliliği ile ilgili güncel bilgi, kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etme, etkin iletişim kurma becerisini kazanma. 11 Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimleri çevre biliminin diğer bilim dalları ile ilişkileri önemli çevresel faktörler olan ışık, sıcaklık, su ve edafik faktörler, ekosistem, yaşam kuşakları (biyomlar) hakkında bilgi kazandırmak. 12 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak

31 Program Öğrenme Çıktıları (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları) 1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve muhasebe mesleğinde temel kavramları kavradığını göstermek 2 İşletmeler içinde muhasebenin tanımı iyi yapılmış, muhasebe problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ya da düşünsel becerileri kullanarak mali ve hukuksal raporları hazırlama becerisini göstermek. 3 Muhasebe ile ilgili uygulamalı çalışmalarda arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplarla iletişime açık olmak ve takım çalışması yapabilmek 4 Muhasebe ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi gerçekleştirmek ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 5 Muhasebe içinde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 6 Muhasebe ortamında sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmek ve denetlemek 7 Muhasebe alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 8 Muhasebe ortamında Bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis, bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilmek 9 Muhasebe alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak, 10 Muhasebe alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak

32 PROGRAM Ç IKTILARI (KT Ü - Makine M ü hendisliği) A) Matematik, fen ve m ü hendislik bilgilerini uygulama becerisi B) Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonu ç larını analiz etme ve yorumlama becerisi C) İstenen gereksinimleri karşılayacak bi ç imde bir sistemi, par ç ayı ya da s ü reci tasarımlama becerisi D) Disiplinlerarası takımlarda ç alışabilme becerisi E) M ü hendislik problemlerini tanımlama, form ü le etme ve çö zme becerisi F) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci G) Etkin iletişim kurma becerisi H) M ü hendislik çö z ü mlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak i ç in gerekli genişlikte eğitim I) Yaşam boyu ö ğrenmenin gerekliliği bilinci J) Ç ağın sorunları hakkında bilgi K) M ü hendislik uygulamaları i ç in gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern ara ç ları kullanma becerisi

33 İŞLETME B Ö L Ü M Ü / İŞLETME PROGRAMI (Işık Ü niversitesi) 1. Ö rg ü tsel yapı i ç erisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyeceğini idrak etmek. 2. Teorileri ger ç ek hayat fonksiyonları ile bağdaştırabilmek. 3. S ö zl ü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak. 4. Takım ç alışmalarında etkin bi ç imde rol alarak takımın ilerlemesine katkıda bulunmak. 5. Bilgisayar ve gerekli paket programı kullanımı becerisine sahip olmak. 6. İş d ü nyasının yasal ç er ç evesini d ü zenleyen başlıca hukuk kurallarını dikkate almak. 7. Muhasebede kullanılan temel y ö ntemleri ve bu y ö ntemlerin iş d ü nyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak. 8. İş ç evresinde finansal analiz tekniklerinden faydalanabilmek. 9. Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek. 10. Başlıca sayısal analiz y ö ntemlerinden ve bu y ö ntemlerin iş d ü nyasındaki uygulamalarından yararlanabilmak. 11. İş s ü re ç leri ve proje y ö netimi tekniklerinin temel prensiplerini uygulayabilmek. 12. Problem çö zme ve karar almaya ilişkin veri toplama tekniklerinden faydalanabilmek. 13. Disiplinler arası bakış a ç ısı kazanmak. 14. İş etiği ve sosyal sorumluluk konularında bilince sahip olmak.

34


"Yrd.Doç.Dr. Bahri Devrim ÖZCAN OKÜ Kalite Geliştirme Birimi Koordinatörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları