Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı
T.C ADALET BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı AMAÇLAR, HEDEFLER STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ Mehmet ÇALIŞIR Tetkik Hakimi

2 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ
Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER 2. NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?

3 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ
Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme Performans programı Bütçeleme STRATEJİLER FAALİYETLER VE PROJELER 3. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

4 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ
Raporlama Karşılaştırma İZLEME Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME 4. BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?

5 STRATEJİK PLAN’DA AMAÇ ÇALIŞMASI

6 STRATEJİK PLAN UNSURLARININ ORGANİZASYONU
MİSYON VİZYON İLKELER STRATEJİK AMAÇ 1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.1 FAALİYET 1.1.2 FAALİYET 1.2.3 FAALİYET 1.2.2 FAALİYET 1.2.1 FAALİYET 1.1.1 STRATEJİK AMAÇ 2 HEDEF 2.1 HEDEF 2.2 HEDEF 2.3 FAALİYET 2.1.2 FAALİYET 2.1.1 FAALİYET 2.2.3 FAALİYET 2.2.2 FAALİYET 2.2.1 FAALİYET 2.3.2 FAALİYET 2.3.1

7 AMAÇLAR Stratejik amaç ve hedefler, stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir. Amaçlar, belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi arzu edilen veya ulaşılmak istenen sonuçlar demektir.

8 AMAÇLAR Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

9 Amaçlar, soyut veya somut olabileceği gibi, maddi veya manevi, beşeri veya sosyal niteliklerde de olabilir. Amaçlar kurumun üst yönetimi tarafından katılımcılık ilkesi gözetilerek belirlenir.Ancak herkes tarafından benimsendiği takdirde gerçekleşebilir ve başarıya ulaşılabilir.

10 AMAÇLARIN ÖZELLİKLERİ-1
Danıştay’ın misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. İddialı ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.

11 AMAÇLARIN ÖZELLİKLERİ-2
Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

12 AMAÇLARIN ÖZELLİKLERİ-3
Amaçlar motive edici olmalıdır. Amaçlar birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Örgüt amaçlarını belirlerken örgütle ilişkili birimlerin arasında denge kurulmalı.

13 VİZYON-AMAÇ UYUMU MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER AMAÇ 1 AMAÇ 2 AMAÇ 3

14 (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2007-2011)
AMAÇ ÖRNEKLERİ-I İNSAN KAYNAKLARI Kurumda optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli hizmet sunmak. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi )

15 Kentsel estetik seviyeyi yükseltmek.
AMAÇ ÖRNEKLERİ-II Kentsel estetik seviyeyi yükseltmek. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı )

16 Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve
AMAÇ ÖRNEKLERİ-III Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. (Karayolları Genel Müdürlüğü Stratejik Planı )

17 AMAÇ ÖRNEKLERİ-IV Yerel Yönetimler Reformu kapsamında yer alan mevzuatlara, İl Özel İdaresi Kanununa uygun biçimde yeniden yapılandırılarak, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da performansın artırılması; kamu kurum ve kuruluşlarında görev ve teşkilat yapıları arasında uyum sağlanması, gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı, personelin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitiminin sağlanması,

18 (Adana İl Özel İdaresi)
çalışanların performansını etkin bir şekilde ölçen bir sisteme kavuşturulması, yetki devri ve esneklikle beraber hesap verme sorumluluğunun ve yönetsel saydamlığın güçlendirilmesi; kamu yöneticilerinin ve çalışanlarının politika ve strateji oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda kalite anlayışının ve bu amaca yönelik yönetsel yöntemlerin yerleştirilmesi temel amacımızdır. (Adana İl Özel İdaresi)

19 AMAÇ ÖRNEKLERİ-V Amaç: Müşterilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. DOĞRU MU YANLIŞ MI? Yanlış Neden? : Amaç, geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kuruluşun şu andaki hizmet kalitesi kötü ise, bunun devam edeceğini ifade etmektedir.

20 AMAÇ ÖRNEKLERİ-VI Amaç: Temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması için kirlilik ve çöp miktarı azaltılarak şehrimizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir. DOĞRU MU YANLIŞ MI? Doğru Neden? : Ulaşılmak istenen amacın yönü ve varılmak istenen nokta açık bir şekilde ifade edilmiştir. Geleceğe yönelik olarak güçlü bir çerçeve çizilmiştir. Amacın belirttiği hususlar hedeflerin nasıl geliştirileceği konusunda yol göstermektedir. Burada “temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması” ile kirliliğin ve çöp miktarının azaltılması arasında bir ilişki kurulmaktadır.

21 AMAÇ ÖRNEKLERİ-7 Amaç: Bakanlığımızın her birimi yılda bir kez seminer düzenleyecektir. DOĞRU MU YANLIŞ MI? Yanlış Neden? : Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus amaçtan daha çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir.

22 YURT DIŞI ÖRNEKLERİ-1 Yeni Zelanda Adalet Bakanlığı Stratejik Planında Stratejik Amaçlar Yeni Zelanda’nın adalet sistemini etkileyecek sağlam politika önerileri geliştirmek Yeni Zelandalılar tarafından güvenilen, verimli ve ulaşılabilir bir yargı sistemini sürdürmek Bağımsız yargı kararları için gereken etkin hizmeti sağlamak Toplumla birlikte çalışarak güvenlik ve refahı artırmak.

23 YURT DIŞI ÖRNEKLERİ-2 Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı planında Stratejik Amaçlar; Terörizmi engellemek ve ulusal güvenliği sağlamak Federal yasaları uygulamak ve Amerikalılar’ın hak ve çıkarlarını temsil etmek Federal adalet sisteminin adil ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak Suç ve şiddeti engellemeye yönelik yerel ve merkezi çabaları desteklemek

24 CALIFORNIA YÜKSEK MAHKEMESİ AMAÇ ÖRNEKLERİ
Adalete erişim, tarafsızlık ve çeşitlilik Bağımsızlık ve hesap verebilirlik Kamuya sunulan hizmetin ve adaletin kalitesini artırmak Tüm branşlarda mesleki profesyonellik

25 ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN TASLAĞI (Amaç Örnekleri) I
Yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması ile yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasını sağlama doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak Uyuşmazlıkları önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hale getirilmesini ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesini sağlamak Adalet hizmetlerinde güncel teknolojik imkânlar ile bilişim sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi

26 ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN TASLAĞI (Amaç Örnekleri) II
Adli mimarinin özgün yapısı gözetilmek suretiyle adalet hizmet binası yapımına devam etmek, teknik alt yapı hizmetlerini yeterli düzeyde sunmak Adalet örgütü yönetim sistemini geliştirmek Medya ve halkla ilişkilerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak Mesleki yetkinliği geliştirmek

27 YARGITAY ÇALIŞMASI AMAÇ ÖRNEKLERİ
İnsan kaynaklarının sürekli gelişimi için gerekli düzenlemelerin yapılması Adaletin hızlı gerçekleşmesi için son teknolojileri etkin olarak kullanmak Yargıtay personelinin, insan onuruna yakışır yaşam düzeyi gereksinimlerini karşılayacak mali, kültürel ve sosyal olanakların sağlanması Halkla ilişkilerin etkin biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanması

28 HEDEFLER

29 HEDEFLER Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler, ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.

30 Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.

31 HEDEFLER Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

32 Hedeflerin Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular-1
Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, temel değerler ve amaçları ile tutarlı mı? Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen etkenler nelerdir? Bir amaca ilişkin hedeflerin tümü gerçekleştirildiğinde o amaca ne ölçüde ulaşılabiliyor?

33 Hedeflerin Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular-2
İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir? Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür? Ölçme için hangi verilerin ne şekilde temin edilmesi gerekir? Kıyas noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir?

34 VİZYON-AMAÇ-HEDEF UYUMU
MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER AMAÇ 1 AMAÇ 2 AMAÇ 3 AMAÇ 4 HEDEF 1 HEDEF 2 HEDEF 1 HEDEF 2 HEDEF 3 HEDEF 1 HEDEF 1

35 HEDEF ÖRNEKLER-1 Hedef: Ölümlü trafik kazaları ortadan kaldırılacaktır. DOĞRU MU YANLIŞ MI? Yanlış Neden? Gerçekçi değil. Zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

36 STRATEJİK HEDEF ÖRNEĞİ
Bebek ölüm oranı, 2010 yılına kadar binde 5 oranında azaltılacaktır. ÖLÇÜLEBİLİR SPESİFİK ZAMAN ÇERÇEVESİ SAYISAL

37 AMAÇ : Yol ağımız üzerindeki trafik
HEDEF ÖRNEKLERİ-I AMAÇ : Yol ağımız üzerindeki trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. Hedef 1: 2010 yılına kadar yol ağımızda kar ve buzla mücadele uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılarak yapılacaktır. Hedef 2 : Yol bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içinde müşteri memnuniyeti %20 artırılacaktır. Hedef 3 : Karayollarından kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı kazalar 5 yıl içinde %40 azaltılacaktır. (KGM Stratejik Planı)

38 HEDEF ÖRNEKLERİ-II Hedef 3 : Türk boğazlarını kullanan gemilerde
pratika yapılmama oranı 2009 yılı sonuna kadar %5’e indirilecektir. Hedef 4 : 2009 yılı sonuna kadar kara ve hava hudut kapılarında, risk analizleri sonucunda riskli ülkelerden gelen araç ve kişilerin denetimi %99 oranında yapılacaktır. (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Stratejik Planı)

39 HEDEF ÖRNEKLERİ-III AMAÇ : ADANA İL HALKININ EKONOMİK GELİRİNİN
ARTTIRILMASINA YÖNELİK PROJELER DESTEKLENECEK, TARIM, SANAYİ, TİCARET VE HİZMETLER SEKTÖRLERİNİN GELİŞİMİ MOTİVE EDİLECEKTİR. Hedef 1 : Tarım Hedef 2 : Mikro krediler Hedef 3 : Turizm (Adana İl Özel İdaresi Stratejik Planı )

40 (İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)
İNSAN KAYNAKLARI Stratejik Amaç: Kurumda optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli hizmet sunmak. Stratejik Hedef 1- 2009 yılı sonuna kadar %44.1 olan lisans ve ön lisans mezunu oranını %60’a çıkarmak. Hedef 2 - 2009 yılı sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mevcut durumda 38.5 olan çalışan yaş ortalamasını 35’e düşürmek. Hedef 3- 2009 yılı sonuna kadar işgücünü ve verimliliği artırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan sözleşmeli personel sayısını, memur personel sayısının %25’i oranına çıkarmak. (İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

41 ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN TASLAĞI (Hedef Örnekleri -1)
AMAÇ:Yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması ile yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasını sağlama doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak HEDEFLER: 2014 yılı sonuna kadar yargı mensubu ve çalışanı sayısının uluslararası standartlara ulaştırılması 2014 yılı sonuna kadar adalet aktörleri arasındaki iletişimin artırılması ve yargının sorunlarına yönelik ortak çözüm önerileri geliştirilmesi 2010 yılı sonuna kadar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi için çalışmaların tamamlanması

42 ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN TASLAĞI (Hedef Örnekleri -2)
AMAÇ: Uyuşmazlıkları önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hale getirilmesini ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesini sağlamak HEDEFLER: İlköğretimden başlamak suretiyle temel hukuk bilgilerinin müfredata alınmasının sağlanması Hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk usulünü öngören kanuni düzenleme yapılması konusunda çalışma yürütülmesi Tahkim kurumunun uygulanmasının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi konusunda çalışma yürütülmesi İdari yargıda uyuşmazlıkların yargı öncesi çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin hale getirilmesi

43 ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN TASLAĞI (Hedef Örnekleri -3)
AMAÇ: Adalet hizmetlerinde güncel teknolojik imkânlar ile bilişim sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi HEDEFLER: 2014 yılına kadar Bakanlık merkez teşkilatı ile tüm yargı birimlerinde yapılan iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasının sağlanması 2014 yılı sonuna kadar UYAP ın ilgili kurumlarla dış entegrasyonunun tamamlanması 2014 yılı sonuna kadar adli istatistik çalışmalarının tamamen elektronik ortamda yürütülmesinin sağlanması

44 YARGITAY ÇALIŞMASI HEDEF ÖRNEKLERİ
AMAÇ: İnsan kaynaklarının sürekli gelişimi için gerekli düzenlemelerin yapılması HEDEF: 2010 yılı sonuna kadar bir Yargıtay üyesi başkanlığında yeteri kadar tetkik hâkiminden ve adli hizmet uzmanından oluşacak eğitim biriminin oluşturulması. Yargıtay tarafından her yıl en az iki kez uluslararası düzeyde sempozyumun hazırlanması. Adalet Akademisi ve benzer kuruluşlarla işbirliği içerisinde insan kaynaklarının kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yılda en az bir hafta süreyle eğitiminin sağlanması

45 AMAÇ: Yargıtay personelinin, insan onuruna yakışır yaşam düzeyi gereksinimlerini karşılayacak mali, kültürel ve sosyal olanakların sağlanması HEDEF: Yargılama faaliyetinden yararlananlar tarafından yapılana katkılardan Yargıtay personeline de pay ayrılması, Yargıtay personelinden emeklilik öncesi ölenler veya maluliyet nedeniyle görevden ayrılanların çocuklarına işe alınmada kontenjan tanınması

46 AVUSTRALYA DANIŞTAY’I AMAÇ-HEDEF ÖRNEĞİ
Toplumun güvenini sağlayan şeffaf, hesap verebilir yapıda, yüksek kalitede ulusal karar denetleme mekanizması sağlamak Hedefler -Dava yönetim süreçlerini ve uygulamalarını geliştirmek -Mahkeme’nin yararlanıcılar ve kamuoyu ile iletişimini artırmak -Kullanıcıları Mahkeme süreçleri hakkında bilgilendirmek Performans göstergeleri Süreç izlendi ve geliştirildi mi? Mahkeme’nin kamuoyu ile iletişimi gelişti mi?

47 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan ölçütlerdir.

48 PERFORMANS GÖSTERGE ÖRNEKLERİ
Hedef 2014 yılı sonuna kadar yargı mensubu ve çalışanı sayısının uluslararası standartlara getirilmesi Performans Göstergeleri Yargı mensubu sayısındaki artış oranı Yargı çalışanı sayısındaki artış oranı Yeni kurulan mahkeme sayısı Hakim ve Cumhuriyet savcısı başına düşen dosya sayısındaki azalma oranı Hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısının nüfusa oranındaki artış

49 STRATEJİLER Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Stratejiler belirlenirken kuruluşun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde bulundurulmalıdır. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmelidir.

50 STRATEJİ ÖRNEKLERİ Hedef:
2010 yılı sonuna kadar bilirkişilik kurumunun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesi Stratejiler Yargı mensupları, adalet aktörleri ve akademisyenler ile işbirliği içerisinde bilimsel etkinlikler (toplantı, seminer, sempozyum, çalıştay vb.) düzenlenmesi Diğer ülke uygulamalarının karşılıklı işbirliği yapılmak suretiyle incelenmesi ve ulaşılan sonuçları içeren rapor hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması Bilirkişilik etik ilkelerinin belirlenmesi Mevzuat değişikliklerinin hazırlanması

51 AMAÇ-HEDEF-PERFORMANS GÖSTERGESİ-STRATEJİ ÖRNEĞİ
Yargının Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılması İle Yargılamaların Makul Sürede Sonuçlandırılması Amacıyla Gerekli Düzenlemeleri Yapmak Hedef 2010 yılı sonuna kadar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması Stratejiler Hizmet binalarının ve teknik alt yapının tamamlanması Bölge adliye mahkemelerinde insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesi ve atamaların tamamlanması UYAP kapsamında yazılım çalışmalarının yapılması

52 Performans Göstergesi
Tamamlanan hizmet binası sayısı İnsan kaynakları ihtiyacının karşılanma oranı Faaliyete geçen mahkeme sayısı Birim İlişkisi PGM - SGB - TİDB - İMİD - BİDB

53 TEŞEKKÜRLER


"Strateji Geliştirme Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları