Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adli olgu kavramı ve Adli olgularda işlemler Prof. Dr. Nesime Yaycı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adli olgu kavramı ve Adli olgularda işlemler Prof. Dr. Nesime Yaycı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Adli olgu kavramı ve Adli olgularda işlemler Prof. Dr. Nesime Yaycı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

2 Adli Olgu nedir?  İ çerisinde suç unsuru bulunan olgulardır  Bir yargılanma sürecinde yer alması öngörülen durumlar

3 TIPHUKUK ADL İ OLGU İ nsan eliyle veya insanın sorumlu oldu ğ u bir işleyiş içinde ortaya çıkan ve dış etki sonucu zarar gören yaralanan olgular

4 Dış etkinin kişiye ulaşma şekli ( orijini )  Cinayet  İ ntihar  Kaza

5 Yara  Bu dış etkiler ile kişide oluşan zarar, harabiyet  En büyük zarar ÖLÜM

6 Dış etkiler 1. Mekanik 2. Fiziksel 3. Kimyasal 4. Biyolojik 5. Psikolojik

7 Mekanik dış etkiler  Ezici cisim (Künt cisim) yaralanmaları  Kesici, delici cisim yaralanmaları  Ateşli silahlar ve patlayıcılar

8 Fiziksel dış etkiler  So ğ uk-Sıcak  Elektrik  Radyasyon

9 Kimyasal dış etkiler  Koroziv (Yakıcı-aşındırıcı) maddeler (asid/alkali)  Zehirli maddeler

10 Biyolojik dış etkiler  Hayvan ısırıkları ve sokmaları  Mikroorganizmalar  Açlık- besin eksikli ğ i

11 Psikolojik etkiler  Yoksunluk  Sınırlama  Sözlü uyaran  Bedensel uyaran

12  Bu dış etkiler tek tek görülebilece ğ i gibi biri ikisi bir arada da görülebilir.

13  Ateşli silah ve patlayıcılarla olan yaralanmalar  Bıçaklama  Trafik kazaları,  Düşmeler,  Dövülme, Darp olguları

14  İ ş kazaları  Zehirlenmeler (tıbbi ilaç, böcek ilacı, bo ğ ucu gazlar)  Yanıklar (alev, kızgın cisim, yakıcı-aşındırıcı madde)  Elektrik çarpmaları  Cinsel saldırı olguları

15  Yabancı cisim  Her türlü intihar girişimleri  İ şkence iddiaları  Hekim hataları  Aile içi şiddet olguları

16 Adli Olgu mudur?  Evde çamaşır suyu içmiş 4 yaşında bir kız çocuk  Kendi tüfe ğ ini temizlerken omuzundan vurulmuş 70 yaşında bir erkek  Bir kutu parasetamol içti ğ i söylenen bir genç kız  Evinde ıslak parkede aya ğ ı kayarak düşen ve sa ğ el bile ğ i kırılan 40 yaşlarında bir kadın

17 Adli olgu yaralanma ile ilk sağlık kuruluşuna başvurursa?  Sa ğ lık elemanının Adli olgu bildirimi yükümlülü ğ ü

18 Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi TCK: MADDE 280.  (1) G ö revini yaptı ğ ı sırada bir su ç un işlendi ğ i y ö n ü nde bir belirti ile karşılaşmasına ra ğ men, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme g ö steren sa ğ lık mesle ğ i mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  (2) Sa ğ lık mesle ğ i mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sa ğ lık hizmeti veren di ğ er kişiler anlaşılır.

19 Sa ğ lık mensupları Adli Olguyu Kime Bildirir?

20  Hastanelerin acil biriminde görevli bir polis memuru bulunmaktadır. Acile gelen adli olgular burada görevli memura bildirilir.  Hastanede görevli polis memuru yoksa en yakın karakola veya savcılı ğ a bildirim yapılır.

21  Olgunun adli olup olmadı ğ ına savcılık veya hakimlik makamı karar verir  Sa ğ lık çalışanı adli vaka oldu ğ undan şüphe etti ğ i vakayı bildirir

22 HASTAHEKİM ADLİ YETKİLİ ADLİ OLGU TCK 280 ADLİ RAPOR istemi BAŞVURU Adli olgu bildirimi geçici rapor ADL İ hekim

23 T.C. Sağlık Bakanlığı Genelgesi 22.09.05 / 13292 1. Adli tabiplik hizmetlerinin kapsamı ve yasal çerçeve, 2. Hizmetin il içi düzenlenmesi, 3. Adli olguların muayenesi ve rapor tanzimi, 4. Ölü kimli ğ ini belirleme, otopsi ve ölü muayenesi, 5. Muhtelif hususlar 6. EKLER 1. Yeni TCK’da tanımlanan yaralama suçlarının Adli Tıp açısından de ğ erlendirilmesi ve adli rapor tanzimi için rehber 2. Adli rapor formları 3. Adli tabiplik hizmetleri ile do ğ rudan ilgili mevzuat

24 Adli Raporu kim yazıyor? (Sağlık Bakanlığının 20.09.2000 gün ve 13243 sayılı genelgesi)  Adli Tıp Kurumu başkanlı ğ ı, Grup başkanlıkları, Şube m ü d ü rl ü kleri  Y ü ksek öğ retim kurumları veya birimleri  Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Birimleri

25 Hangi Sağlık Bakanlığı Birimleri? Yataklı tedavi kurumlarının bulundu ğ u il ve il ç e merkezlerinde  Mesai saatleri i ç erisinde t ü m sa ğ lık ocakları ve yataklı tedavi kurumları  Mesai saatleri dışında otopsi hizmetleri sa ğ lık oca ğ ı, rapor hizmetleri devlet hastaneleri Yataklı tedavi kurumlarının bulunmadı ğ ı yerlerde  Mesai saatleri i ç erisinde ve dışında t ü m sa ğ lık ocakları

26 Adli Rapor ile ne istiyoruz? Sorulan sorunun niteli ğ ine göre de ğ işmekle birlikte:  Ma ğ durdaki travmatik bulgular tıbbi olarak derecelendirilir  ve yargıya Türk Ceza kanunundaki yaralama suçlarının kriterlerine göre  sanık için verebilece ğ i suçu belirleyebilece ğ i bir sonuç verilir.

27 Sorulan sorunun niteliği?  Travmaya ba ğ lı adli olguların de ğ erlendirilmesi  Cinsel saldırı olgularının de ğ erlendirilmesi  Ceza ehliyeti, hukuki ehliyet  Ma ğ durun ve sanı ğ ın ruhsal durumu  Maluliyet  Yaş Tayini  ……………..

28 Adli Olguların muayenesinde uyulması gerekli kurallar  Muayene ve tetkikler sırasında temel insan hak ve h ü rriyetlerine ve mahremiyet kurallarına uyulmalıdır  Hekim hastayı bizzat g ö rmeli ve muayene etmelidir.  Uygun şartlar altında yapılmalıdır (Adli kolluk-Sa ğ lık personeli ile – tamamen soyularak)  Ateşli silah ve kesici delici alet yaralanmalarında, cinsel saldırı olgularında giysiler emanete alınmalıdır.  Adli Rapor formları kullanılmalıdır.

29 Örnek rapor istemi Tarih: ……… Sayı: ……… Marmara Ü niversitesi Tıp Fak ü ltesi Adli Tıp Anabilim Dalına, …… tarihinde ateşli silahla yaralanan ……..o ğ lu …… do ğ umlu ……..nın bu yaralanmasının, 1-Basit bir tıbbi m ü dahaleyle giderilebilecek nitelikte olup olmadı ğ ı, 2- Yaşamını tehlikeye sokup sokmadı ğ ı, 3- Duyularından veya organlarından birinin işlevinin s ü rekli zayıflamasına ya da yitirilmesine, 4- Y ü z ü nde sabit ize neden olup olmadı ğ ı konusunda adli rapor düzenlenmesi rica olunur. Üsküdar Cum. Svc. …………

30 TCK, Vücut Dokunulmazlığına karşı suçlar Kasten yaralama  madde 86 (1)  Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sa ğ lı ğ ının ya da algılama yetene ğ inin bozulmasına neden olan kişi bir yıldan 3 yıla kadar kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. madde 86 (2)  Kasten yaralama fiilinin kişi ü zerindeki etkisinin basit bir tıbbi m ü dahale ile giderilebilecek ö l çü de hafif olması halinde,  ma ğ durun şikayeti ü zerine,  4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına h ü kmolunur.

31 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama madde 87 (1) Kasıtlı yaralama fiili, ma ğ durun; a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin s ü rekli zayıflamasına, b) Konuşmasında s ü rekli zorlu ğ a, c) Y ü z ü nde sabit ize, d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, e) Gebe bir kadının ç ocu ğ unun vaktinden ö nce do ğ masına, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye g ö re belirlenen ceza, bir kat oranında artırılır.  Ancak verilecek ceza birinci fıkraya giren hallerde 3 yıldan ikinci fıkraya giren hallerde 5 yıldan az olamaz.

32 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama madde 87 (2) Kasten yaralama fiili, ma ğ durun; a) İ yileşmesi olana ğ ı bulunmayan bir hastalı ğ a veya bitkisel hayata girmesine, b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, c) Konuşma ya da ç ocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, d) Y ü z ü n ü n s ü rekli de ğ işikli ğ ine, e) Gebe bir kadının ç ocu ğ unun d ü şmesine, Neden olmuşsa, birinci fıkraya g ö re belirlenen ceza, iki kat artırılır.  Ancak verilecek ceza birinci fıkraya giren hallerde 5 yıldan ikinci fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

33 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama madde 87 (3) Kasten yaralamanın v ü cutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırı ğ ın hayat fonksiyonlarındaki etkisine g ö re bir yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına h ü kmolunur.

34 Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına,  …………………… SONU Ç 1-Şahsın v ü cuduna batın sol alt kadrandan girip, gluteal b ö lge sa ğ taraftan ç ıkan bir adet ateşli silah mermi ç ekirde ğ i isabet etmiş oldu ğ u, 2-Batın yaralanmasına ba ğ lı çok sayıda ileum, ç ekum ve mezo perforasyonu ile sa ğ eksternal iliak venin perfore oldu ğ u gerekli onarım esnasında 15 cm.lik barsak kısmının rezeke edildi ğ i tarif edildi ğ ine g ö re yaralanmanın; a-Şahsın yaşamını tehlikeye soktu ğ u, b-Y ü z sınırları dahilinde herhangi bir lezyon tarif edilmedi ğ inden, y ü zde sabit iz tayinine gerek olmadı ğ ı, c-Duyularından veya organlarından birinin işlevinin s ü rekli zayıflamasına ya da yitirilmesine neden olmadı ğ ı kanaatini bildirir rapordur. Dr. …………. İ mza


"Adli olgu kavramı ve Adli olgularda işlemler Prof. Dr. Nesime Yaycı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları