Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AC İ L SERV İ STE ADL İ OLGULAR. ADL İ OLGULAR: • Her türlü ateşli silah ve patlayıcı madde ile olan yaralanmalar, • Her türlü kesici, kesici-batıcı (kesici-delici),

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AC İ L SERV İ STE ADL İ OLGULAR. ADL İ OLGULAR: • Her türlü ateşli silah ve patlayıcı madde ile olan yaralanmalar, • Her türlü kesici, kesici-batıcı (kesici-delici),"— Sunum transkripti:

1 AC İ L SERV İ STE ADL İ OLGULAR

2 ADL İ OLGULAR: • Her türlü ateşli silah ve patlayıcı madde ile olan yaralanmalar, • Her türlü kesici, kesici-batıcı (kesici-delici), batıcı (delici), kesici-ezici ve ezici alet yaralanmaları, • Trafik kazaları, düşmeler, darp olguları ve iş kazaları, • İ ntoksikasyonlar (ilaç, insektisit, bo ğ ucu gazlar), • Yanıklar (alev, kızgın cisim, yakıcı-aşındırıcı madde), • Elektrik ve yıldırım çarpmaları, • Sindirim kanalına oral veya anal yoldan yabancı madde girmesi,

3 • Mekanik asfiksi olguları A- Tıkama, tıkanma, B- Ası, elle veya iple bo ğ ulma, C- Karın - gö ğ üs tazyiki, D- Diri gömülme, E- Suda bo ğ ulma • Her türlü intihar girişimleri, • İ şkence iddiaları, • Cinayet, intihar, kaza orijinli oldu ğ undan kuşkulanılan tüm ölümler (şüpheli ölümler)

4 ADL İ OLGU İ LE KARŞILAŞTI Ğ IMIZDA NE YAPMALIYIZ ?

5  1. Acil Müdahale  2. İ hbar  3. Raporlama

6 Adli Olguyu İ hbar Etmezsek Ne Olur

7 TCK MADDE 280- (1) Görevini yaptı ğ ı sırada bir suçun işlendi ğ i yönünde bir belirti ile karşılaşmasına ra ğ men, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sa ğ lık mesle ğ i mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Sa ğ lık mesle ğ i mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sa ğ lık hizmeti veren di ğ er kişiler anlaşılır.

8 Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi MADDE 279 (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendi ğ ini göreviyle ba ğ lantılı olarak ö ğ renip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun, adli kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

9 Biyoloji ve tıbbın uygulanması bakımından insan hakları ve insan haysiyetinin korunması sözleşmesi: insan hakları ve biyotıp sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu ğ una dair kanun

10 Madde 10. (Özel yaşam ve bilgilendirilme hakkı) 1. Herkes, kendi sa ğ lı ğ ıyla ilgili bilgiler bakımından, özel yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 2. Herkes, kendi sa ğ lı ğ ı hakkında toplanmış herhangi bir bilgiyi ö ğ renme hakkına sahiptir. Bununla beraber, bireylerin, bilgilendirilmeme istekleri de gözetilecektir. 3. İ stisnai durumlarda, 2 nci paragrafta belirtilen hakların kullanılmasında hastanın yararları bakımından kanun tarafından kısıtlamalar öngörülebilir.

11 Adli Rapor Nedir ? Niçin düzenlenir ? Ne işe yarar ?

12 KASTEN YARALAMA TCK MADDE 86 (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sa ğ lı ğ ının ya da algılama yetene ğ inin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, ma ğ durun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

13 MADDE 87 (1) Kasten yaralama fiili, ma ğ durun; a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, b) Konuşmasında sürekli zorlu ğ a, c) Yüzünde sabit ize, d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocu ğ unun vaktinden önce do ğ masına, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

14 (2) Kasten yaralama fiili, ma ğ durun; a) İ yileşmesi olana ğ ı bulunmayan bir hastalı ğ a veya bitkisel hayata girmesine, b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, d) Yüzünün sürekli de ğ işikli ğ ine, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocu ğ unun düşmesine, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

15 (3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırı ğ ın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

16 Adli Raporlarda Yer Alması Gereken Standart Kavramlar Nelerdir ?

17 • Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif yaralanma • Yaşamını tehlikeye sokacak derecede yaralanma • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması / yitirilmesi • Yüzünde sabit ize / yüzünün sürekli de ğ işikli ğ ine neden olma

18 • Konuşmada sürekli zorluk / konuşma yetene ğ inin kaybı • Gebe bir kadında, çocu ğ unun vaktinden önce do ğ masına/ çocu ğ un düşmesine neden olma • Kişinin iyileşmesi olana ğ ı bulunmayan bir hastalı ğ a /bitkisel hayata girmesine neden olma • Çocuk yapma yetene ğ inin kaybolması • Yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması

19 YAŞAMSAL TEHL İ KE KR İ TERLER İ

20 • KAFATASI KEM İ KLER İ NDE ÇATLAK, KIRIK, ÇÖKME KIRI Ğ I • EKSTRA VEYA İ NTRASEREBRAL VEYA SEREBELLAR KANAMALAR, KONTÜZYONLAR • A Ğ IZ, BURUN VEYA KULAKTAN KANLI L İ KÖR GELMES İ, HEMOT İ MPAN İ UM • VERTEBRA KIRIKLARINDA KORD LEZYONUNUN ORTAYA ÇIKMASI • 3. SERV İ KAL VERTEBRA VE ÜZER İ NDEK İ SEV İ YEDE OLUŞAN VERTEBRA FRAKTÜRLER İ (LEZYON SADECE KEM İĞİ İ LG İ LEND İ RSE B İ LE)

21 • VÜCUT BOŞLUKLARINI İ LG İ LEND İ REN YARALAR (KAFATASI, GÖ Ğ ÜS, KARIN BOŞLU Ğ U) • İ Ç ORGAN YARALANMALARI • BÜYÜK DAMAR VE S İ N İ R KES İ S İ (M.SP İ NAL İ S) • TOPLAM VÜCUT YÜZEY İ N İ N % 20 DEN FAZLASININ 2. VEYA % 10 DAN FAZLASININ 3. DERECEDEN YANMIŞ OLMASI • ZEH İ RLENMELERDE ALINAN ETK İ L İ MADDEN İ N SOLUNUM, DOLAŞIM VEYA S İ N İ R S İ STEM İ NDEN B İ R İ N İ MÜDAHALEY İ GEREKT İ RECEK DERECEDE ETK İ LEM İ Ş OLMASI

22 ZEH İ RLENME OLGULARI

23 Basit tıbbî müdahale ile giderilebilecek nitelikteki zehirlenme olguları • Yalnızca semptomatik tedavi ile yetinilen olgular • Gözlem süresince her hangi bir komplikasyon saptanılmayan olgular • Gastrik lavaj ve aktif kömür dışında tedavi gerektirmeyen olgular

24 Yaşamsal tehlike oluşturan zehirlenme olguları 1) Dozaj: Toksik doz biliniyor ve güvenilir verilere dayanıyorsa, maddenin kan düzeyinin toksik dozda olması 2) GKS: 8 ve altındaki de ğ erler yaşamsal tehlikenin varlı ğ ı açısından gösterge olmakla birlikte, 9 ve üzerindeki de ğ erler negatif bir gösterge olarak kabul edilmemelidir. 3) Entübasyon endikasyonu 4) Hekim tarafından CPR (Cardio-Pulmoner Resusitasyon) uygulanması. 5) Dializ, hemoperfüzyon, hemofiltrasyon, plazmoferez uygulanmış olması 6) Metabolik de ğ erlendirmede: - Açıklanamayan anyon açı ğ ı yüksek metabolik asidoz durumlarında intoksikasyon düşünülmelidir. - pH de ğ erinin 7,2’nin altında olması - pCO2 de ğ erinin 45 mmHg’dan yüksek olması - K de ğ erinin 6.4mEq/L’nin üzerinde ve 2mEq/L’nin altında olması 7) Konvülziyonların olması 8) Tansiyon arterial sistolik komponentin 80mmHg’nın altında olması 9) Sinüs ritmi dışında ritmi olan ve blok bulunan olgular

25 BTM ile giderilemeyecek olgular Belirlenen yaşamsal tehlike ölçütlerinin bulunmadı ğ ı, ancak basit tıbbî müdahale ile giderilemeyecek ölçüde klinik bulgusu olan olgular bu gruptadır.

26 STANDART RAPOR FORMLARI

27

28

29

30

31 FORMLARIN DOLDURULMASINDA D İ KKAT ED İ LECEK ORTAK HUSUSLAR • Her bir rapor, üç nüsha olarak doldurulacaktır. Nüshaların da ğ ıtımı, olguların muayene istek nedenine göre de ğ işmekte olup, da ğ ıtım şekli için Genelgeye bakınız (Raporların tanzimi ve adlî makamlara iletilmesi başlıklı 3.3.4 numaralı paragraf). • Basılı formlar, okunaklı el yazısı ile doldurulacak; elektronik formlar ise bilgisayar çıktısı şeklinde düzenlenecektir. • Raporların ilk sayfasındaki sa ğ lık kuruluşunun adı, her bir sayfada yer alan muayene edilen kişinin adı-soyadı, rapor tarihi ve numarası gibi alanlar mutlaka doldurulacaktır • Adlî vaka başka bir sa ğ lık kuruluşundan sevk edilerek gelmişse, gönderen kuruluşça düzenlenen geçici rapor de ğ il, ayrı bir rapor formu kullanılmalıdır.

32 Muayenede dikkat edilecek hususlar ve muayene koşulları • Adlî vaka olarak sevk edilen kişi, hekim tarafından bizzat görülecek ve muayene edilecektir. Başkasının ifadesine dayanılarak rapor tanzim edilmeyecektir. • Muayene ve tetkikler sırasında temel insan hak ve hürriyetleri ile mahremiyete saygı kurallarına mutlaka uyulacaktır. • Muayenenin di ğ er kişilerin göremeyece ğ i ve duyamayaca ğ ı bir ortamda yapılması, muayene esnasında tabip ile muayene edilen kişinin yalnız kalmaları ve muayenenin hekim-hasta ilişkileri çerçevesinde gerçekleştirilmesi esastır. Gözaltı işlemi nedeniyle yapılan muayenelerde buna özellikle dikkat edilecek; di ğ er muayenelerde tabibin gerek görmesi halinde bir sa ğ lık mesle ğ i mensubu personel muayene ortamında hazır bulundurulabilecektir.

33 • Ancak tabip, kişisel güvenlik endişesi ile muayenenin kolluk görevlisinin gözetiminde yapılmasını isteyebilir. Bu durumda, tabibin iste ğ i belgelendirilerek yerine getirilecektir. • Muayenenin kolluk görevlisinin gözetiminde yapılması ve muayene edilenin talebi halinde, müdafii de - muayenede gecikmeye neden olmamak kaydıyla- muayene sırasında hazır bulunabilecektir. • Muayene edilecek kişi kadınsa ve talebine ra ğ men bir kadın tabibin bulunması mümkün olmamışsa, tabip ile birlikte bir başka kadın sa ğ lık mesle ğ i mensubu personel muayene ortamında bulundurulacaktır.

34 • Muayene, kişinin bütün vücudu üzerinde yapılmalıdır. Rapor yazımında yardımcı olmak üzere, muayene bulguları kısaca not alınmalıdır. • Muayeneyi yapan tabip, bütün adlî vakalarda ve özellikle gözaltına alınmış kişilerin muayenesi esnasında TCK’da yer alan işkence (Madde 94), neticesi sebebiyle a ğ ırlaşmış işkence (Madde 95) ve eziyet (Madde 96) suçlarının işlendi ğ i yolunda herhangi bir bulguya rastlaması hâlinde, durumu derhâl Cumhuriyet Savcısına bildirecektir. • Adlî vakalarda, suçun aydınlatılmasına katkıda bulunabilecek delil ihtiva etmesi muhtemel elbise ve benzeri materyalin saklanması için gerekli tedbirler alınmalı veya tedbirlerin alınması hususu kolluk kuvvetlerine hatırlatılmalıdır.

35 Kimlik Tespiti Muayene edilmek üzere getirilen kişinin resmî evrakta belirtilen kişi olup olmadı ğ ına dikkat edilecek; kişinin kimli ğ i konusunda şüpheye düşülmesi halinde durum derhal Cumhuriyet Başsavcılı ğ ına bildirilecektir. Kişinin kimli ğ inin kontrolünde, yasal olarak geçerli bir kimlik belgesi ibrazı esastır. Böyle bir belge ibraz edilememesi halinde, durum raporda belirtilecek ve tıbbî kimlik bilgileri yazılacaktır.

36 Muayene edilenin bilgilendirilmesi Muayene edilenin, tabip tarafından muayene ve yapılacak işlemler konusunda bilgilendirilmesi esastır. İ lgilinin, buna ra ğ men muayene yapılmasına ve vücudundan örnek alınmasına rıza göstermemesi halinde, bu durum tutanakla tespit edilerek ilgili adlî makama bildirilecek ve gerekli tedbirlerin alınması istenecektir.

37 Olguyu İ lk Gören Hekimin Adli Olarak Belirlemesi Gerekenler Nelerdir ?

38 • Şahsın genel durumu, vital bulgular • Şahsın vücudunda meydana gelmiş olan tüm lezyonların saptanması • Mevcut lezyonların özellikleri • Yaraların a ğ ırlı ğ ı • Olayda kullanılan aletin türünü ve zamanı tayine yarayacak bulguların tespiti • Ateşli silah yarası ise giriş çıkış delikleri ve atış mesafesi tayinine yarayacak bulguların tespiti • Kişinin alkol alıp almadı ğ ının tespiti • Tüm bulguların, yorumun kaydedilmesi ve adli rapor • Tedavinin ve müdahalelerin tek tek kaydedilmesi • Delillerin muhafazası ve teslimi • Suç ihbarı

39 GEÇ İ C İ RAPOR VERME NEDENLER İ  Henüz tanı konmamıştır.  Laboratuvar inceleme yöntemlerine (radyolojik, biyokimyasal) ihtiyaç vardır.  Travma belirtileri tamamen ortaya çıkmamıştır, olgunun gözlenmesi ve takibi gereklidir. Örne ğ in, derin ve yer de ğ iştiren ekimozlar başlangıçta görülmedi ğ i halde sonraki gün ya da saatlerde belirginleşebilir. İ lk muayenede haricen herhangi bir travmatik bulgu saptanmayan olgular birkaç gün sonra muayeneye ça ğ rıldı ğ ında lezyonların belirginleşmesi söz konusu olabilir.  Yetki bakımından hekimde tereddüt vardır. Başka bir uzmanlık alanı tarafından de ğ erlendirilmesi ya da konsültasyonuna gereksinim duyulmaktadır.  Hekimin bilgi ve deneyimi yeterli de ğ ildir.  Hekimin güvenli ğ ini tehdit eden bir durum söz konusudur. Örne ğ in, kesin rapor vermesi halinde saldırıya u ğ rama riski ile karşılaşma durumu vardır.

40 KES İ N RAPOR VER İ LEB İ LECEK İ KEN GEÇ İ C İ RAPOR VER İ LMES İ VEYA SEVK ED İ LMES İ Uygulamada sıklıkla rastlanılan bu durum esasen olası bir hatadan ve do ğ acak sorumluluktan kaçınmak için yapılmakta ise de, aynı zamanda hekimin ya da söz konusu sa ğ lık biriminin kendine güvensizli ğ ini ifade etmektedir. Böylece adaletin oluşması gecikmekte, sanık ya da ma ğ dur taraf zarar görmekte, toplumun ve adli makamların hekime olan güveni sarsılmaktadır.


"AC İ L SERV İ STE ADL İ OLGULAR. ADL İ OLGULAR: • Her türlü ateşli silah ve patlayıcı madde ile olan yaralanmalar, • Her türlü kesici, kesici-batıcı (kesici-delici)," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları