Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI

2 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

3 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Bakanlığının merkez örgütü dışındaki taşra örgütlenmesi illerdeki örgütleridir. Bakanlığın illerdeki temsilcileri valilerdir. Valiler adına hizmetler "İl Sağlık Müdürleri" tarafından yürütülür. Bakanlığın ildeki hizmetini yürütmek sağlık müdürünün sorumluluğundadır.

4

5 Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
İlde çalışan bütün hekim ve hekim dışı sağlık personelinin özlük işleri ile ilgilenir. Her personel için birer kişisel dosya düzenler. Görevlilere ait bütün işlemleri bu dosyada saklar.

6 Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
İl emrine atanan hekim dışı sağlık personelinin il içindeki dağılımlarını düzenler. Yıllık izinlerin kullanılmasıyla ilgili işlemleri yürütür. Disiplin ile ilgili tüm işlemleri yürütür.

7 Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
Sicil kayıtlarını tutmak, tezkiyelerinin zamanında usulüne uygun olarak merkeze gönderilmesini sağlamak, Personelin yasalara uygun olarak göreve başlayış ve görevden ayrılışlarını izlemek.

8 Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
Personelin ilde ilçe kurum ve kuruluşlar düzeyinde dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde personel noksan ve fazlalıklarını tespit etmek ve personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını izlemek.

9 Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
Personele ait her türlü evrak, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürütmek. Maaş, tahakkuk ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek. Genel evrak hizmetlerini yürütmek.

10

11 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasını sağlamak. İstatistiki bilgilerin toplanmasında ilgili şubeye yardımcı olmak. Maaş mutemetliği, avans mutemetliği, yazı işleri gibi görevleri yürütür.

12 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
İl sınırları içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının yıllık ve günlük tüketim maddeleri ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaş planlamasını yapmak, sağlamak. Malzeme ve eşyanın bulunduğu depo kayıtlarını tutmak, uygun şekilde sevkini sağlamak.

13

14

15 Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri
Bakanlık emir ve prensipleri doğrultusunda amaç ve hedeflerini tesbit ederek yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. İlgili şubeler ile işbirliği içerisinde planların gerçekleşmesinin sağlanması için gereken tedbirleri almak. Projeler hazırlamak, Sempozyum ve kongreler düzenlemek

16

17 AÇSAP Şube Müdürlüğünün Görevleri
Bakanlık emir ve prensipleri doğrultusunda amaç ve hedeflerini tespit ederek yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. Gerekli insan gücü planlamasını ilgili şubeler ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesini sağlamak.

18 AÇSAP Şube Müdürlüğünün Görevleri
Sağlık kurumlarının ana sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programları yapabilmesi için Eğitim Şube Müdürlüğü ve ilgili sektörlerle işbirliği yapılmasını sağlamak. Yıllık plan ve program,raporlarını hazırlamak.

19

20 Sağlık Ocakları Şube Müdürlüğünün Görevleri
İldeki sağlık ocaklarıyla ve sağlık evleriyle ilgili yer seçimi ve gereksinimlerinin karşılanması işlerini yürütmek, Sağlık Ocaklarının çalışmalarını kontrol etmek, buralardaki çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında doküman toplamak, kurumları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri sağlamak.

21

22 Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri
Yataklı tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek, buralardaki çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında doküman toplamak, kurumları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri sağlamak,

23 Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri
Şubeye ait çalışma plan ve programlarının, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde, zamanında, koordineli, düzenli ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak sonuçlandırmak.

24 Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri
Bakanlık hastanelerinde tek düzen basılı (fiş, makbuz, defter, form vb.) form kullanılmasını, bu basılıların temin edilmesinde gerekli koordinasyonun sağlanmasını düzenlemek Hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak

25

26 Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri
Akıl ve Ruh Sağlığı hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için gereken organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Kurumları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri sağlamak.

27 Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri
Koruyucu ruh sağlığı konusunda toplum eğitimi için ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programları düzenlemek ve uygulamak.

28

29 Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğünün Görevi
Bulaşıcı salgın ve sosyal hastalıklarla ilgili hizmetlerin mevzuat, Bakanlık emir ve prensipleri doğrultusunda amaç ve hedeflerini tespit ederek yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. Personelin toplu yahut ferdi veyahut kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak

30 Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğünün Görevi
Bulaşıcı salgın ve sosyal hastalıklarla ilgili hizmetlerin gerçekleşebilmesi için gereken organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda kuruluşlarla işbirliği yapmak, Bulaşıcı salgın ve sosyal hastalıklarla ilgili hizmet veren sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek,

31 Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğünün Görevi
Enfeksiyon dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak İl dahilinde görülen bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidermek için gerekli önlemleri almak.

32 Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğünün Görevi
Nüfus hareketlerini izleyerek hariçten gelen vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken teşhis ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak. Mücadele ve bağışıklama hizmetleri ile ilgili işleri planlar ve yürütür. Soğuk zincirin kurulup korunması, aşı sağlanması, personelin eğitimi işlerini yapar.

33

34 İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğünün Görevleri
Hizmet içi eğitimlerin plan ve programını yapmak. Eczacılık hizmetinin gerçekleşebilmesi için gereken organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

35 İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğünün Görevleri
İl içindeki farmasötik ve tıbbi madde, kozmetik üretim yerlerinin gerek açılışları ile ilgili, gerekse çalışmaları sürecindeki işlemleri düzenlemek, yasa ve emirlere uygun faaliyet gösterip göstermediklerini izlemek.

36 İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğünün Görevleri
İl içindeki kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza dolaplarının gerek açılışları gerekse çalışmaları sürecindeki işlemleri düzenlemek, yasa ve emirlere uygun faaliyet gösterip göstermediklerini izlemek.

37 İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğünün Görevleri
Yetkisiz kişilerce ve yerlerde, ilaç üretimi ve satışı yapılmamasını sağlamak. Uyuşturucu ve psikotrop maddeler için özel reçetelerin dağıtım ve satışını düzenlemek, sarflarını tutmak.

38

39 Ağız Ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri
İldeki tedavi edici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı etkinliklerinin koordinasyonunu yapmak, Eğitim programları yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, kitle iletişim araçlarından yararlanmak.

40

41 Acil Yardım Ve Kurtarma Hizmetlerinin Görevleri
Hizmet içi eğitimlerin plan ve programını yapmak. Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek, gereken yönlendirmeleri yapmak. Ambulans işletmelerini amacına uygun olarak yürütmek,denetlemek.

42

43 Tıp Meslekleri Ve Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şube Müd. Görevleri
Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının (poliklinik,tıp merkezleri, dal merkezleri, güzellik salonları) mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, gerekli işlemleri yapmak.

44 Tıp Meslekleri Ve Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şube Müd. Görevleri
Tıp merkezleri bünyelerinde açılan cerrahi müdahale kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek. Serbest çalışan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık personellerinin meslekten men cezaları ile ilgili işlemlerini yürütmek.

45 Tıp Meslekleri Ve Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şube Müd. Görevleri
Özel sağlık kuruluşları ile ilgili şikayetleri değerlendirmek. Serbest çalışan sağlık personellerinin işyerlerinin kayıtlarını tutmak.

46 İLÇELERDE SAĞLIK YÖNETİMİ

47 İLÇE TEŞKİLATI KAYMAKAM SAĞLIK GRUP BAŞKANI Bölge Hastaneleri
Halk Sağlığı Lab. AÇSAP Merkezleri Verem Sav. Dis. Sağlık Ocağı Sağlık Evi

48 İlçelerde Sağlık Yönetimi
224 sayılı yasaya göre, 8-10 sağlık ocağı bölgesi için ya da yaklaşık nüfusluk bölgelerde birer Sağlık Grup Başkanlığı kurulur. Bu başkanlıklar kendi bölgelerindeki sağlık ocakları ile il sağlık müdürlükleri arasındaki bağlantıyı sağlar

49 İlçelerde Sağlık Yönetimi
Sağlık grup başkanlığı Sağlık Bakanlığı'nın ilçedeki yönetim birimidir. Adı öyle olmamakla birlikte, ilçe sağlık müdürlüğü gibi görev görmektedir. Başkan, İlçe Hıfzıssıhha Kuruluna ve diğer kurullarına Sağlık Bakanlığı'nı temsilen katılmakladır.

50 İlçelerde Sağlık Yönetimi
Grup Başkanlıklarında bölgenin sağlık düzeyinin sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, hizmetlerin planlanması, denetimi, personel eğitimi, lojistik destek sağlanması, koruyucu ve 1. basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, halkın eğitimi gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

51 İlçelerde Sağlık Yönetimi
Bazı yerlerde ise, ilçe hastanesinin başhekimi aynı zamanda bu görevi de yapmaktadır.

52 İLDEKİ BAŞLICA SAĞLIK KURULUŞLARI

53 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları
Sağlık evi Sağlık ocağı Verem savaş dispanseri AÇS-AP merkezi Ruh sağlığı dispanseri Deri ve tenasül hastalıkları dispanseri Cüzzam savaş dispanseri Hudut-sahil ve hava limanı denetleme merkezi

54 İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları
Sağlık merkezi Devlet hastanesi Eğitim hastanesi

55 Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları
Doğum ve çocuk bakımevi Çocuk hastanesi Göğüs hastalıkları hastanesi Göğüs-kalp ve damar cerrahisi merkezi Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi Kemik hastalıkları hastanesi

56 Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları
Onkoloji hastanesi Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Deri ve tenasül hastalıkları hastanesi Lepra hastanesi Diş hastanesi

57 Laboratuvarlar Bölge hıfzıssıhha enstitüsü Halk sağlığı laboratuvarı
Sıtma enstitüsü Sıtma laboratuvarı Sıtma kontrol laboratuvarı

58 Yardımcı Birimler Bölge ana depo ve tamirhane müdürlüğü
İl tamirhane müdürlüğü

59 FARKLILIKLAR ZİRVEYE TAŞIR
BİLGİ FARK YARATIR.

60 TEŞEKKÜRLER...


"SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları