Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI

2 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Bakanlığının merkez örgütü dışındaki taşra örgütlenmesi illerdeki örgütleridir. Bakanlığın illerdeki temsilcileri valilerdir. Valiler adına hizmetler "İl Sağlık Müdürleri" tarafından yürütülür. Bakanlığın ildeki hizmetini yürütmek sağlık müdürünün sorumluluğundadır.

3

4 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBELERİ
İnşaat ve Onarım İle İlgili Şube İhale ve Satın Alma İle İlgili Şube Kamu Yataklı Tedavi Kurumları İle İlgili Şube ÖzelYataklı Tedavi Kurumları İle İlgili Şube Personel İşleri İle İlgili Şb. Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şb. Tahakkuk ve Mali İşler Şb. Toplum Sağlığı Şubesi Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Ted. Merk. Şb. Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şb. Tütün ve Madde Bağımlılığı İşleri İle İlgili Şb. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesi Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi Ağız ve Diş Sağlığı Şubesi Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şb. Bilgi İşlem ve Sağlık İstatistikleri Şubesi Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Disiplin İşleri İle İlgili Şb. Döner Sermaye İşletmesi İle İlgili Şube Çevre Sağlığı İle İlgili İşler Şubesi İlaç ve Eczacılık Şube Eğitim Şubesi İdari ve Mali İşler Şubesi

5 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak Toplantıları organize etmek Uluslararası toplantılar için görev dağılımı yapmak Avrupa Birliği Bilgilendirme Toplantılarını düzenlemek Kurumlarda Hasta Hakları Uygulamalarını koordine etmek Hasta Hakları Hizmet İçi Eğitimlerini gerçekleştirmek Avrupa Birliği Hibe Programları için proje danışmanlığı yapmak

6 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Aile Hekimliği uygulaması için gerekli alt yapı çalışmalarını sürdürmek Bilgi Edinme Birimi olarak gelen sorulara cevap vermek Çeşitli istatistiki verileri toplamak Çeşitli konularda araştırma yaparak rapor hazırlamak Çeşitli kişi ve kurumlarla (ünivesite proje, anket, tez vb.)yapılacak protokolleri hazırlamak Mevzuatı takip ederek ilgili birimlere iletmek

7 Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
İlde çalışan bütün hekim ve hekim dışı sağlık personelinin özlük işleri ile ilgilenir. Her personel için birer kişisel dosya düzenler. Görevlilere ait bütün işlemleri bu dosyada saklar.

8 Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
İl emrine atanan hekim dışı sağlık personelinin il içindeki dağılımlarını düzenler. Yıllık izinlerin kullanılmasıyla ilgili işlemleri yürütür. Disiplin ile ilgili tüm işlemleri yürütür.

9 Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
Sicil kayıtlarını tutmak, tezkiyelerinin zamanında usulüne uygun olarak merkeze gönderilmesini sağlamak, Personelin yasalara uygun olarak göreve başlayış ve görevden ayrılışlarını izlemek.

10 Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
Personelin ilde ilçe kurum ve kuruluşlar düzeyinde dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde personel noksan ve fazlalıklarını tespit etmek ve personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını izlemek.

11 Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
Personele ait her türlü evrak, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürütmek. Maaş, tahakkuk ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek. Genel evrak hizmetlerini yürütmek.

12

13 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasını sağlamak. İstatistiki bilgilerin toplanmasında ilgili şubeye yardımcı olmak. Maaş mutemetliği, avans mutemetliği, yazı işleri gibi görevleri yürütür.

14 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
İl sınırları içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının yıllık ve günlük tüketim maddeleri ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaş planlamasını yapmak, sağlamak. Malzeme ve eşyanın bulunduğu depo kayıtlarını tutmak, uygun şekilde sevkini sağlamak.

15

16

17 Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri
Bakanlık emir ve prensipleri doğrultusunda amaç ve hedeflerini tesbit ederek yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. İlgili şubeler ile işbirliği içerisinde planların gerçekleşmesinin sağlanması için gereken tedbirleri almak. Projeler hazırlamak, Sempozyum ve kongreler düzenlemek

18

19 AÇSAP Şube Müdürlüğünün Görevleri
Bakanlık emir ve prensipleri doğrultusunda amaç ve hedeflerini tespit ederek yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. Gerekli insan gücü planlamasını ilgili şubeler ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesini sağlamak.

20 AÇSAP Şube Müdürlüğünün Görevleri
Sağlık kurumlarının ana sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programları yapabilmesi için Eğitim Şube Müdürlüğü ve ilgili sektörlerle işbirliği yapılmasını sağlamak. Yıllık plan ve program,raporlarını hazırlamak.

21

22

23

24 Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri
Akıl ve Ruh Sağlığı hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için gereken organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Kurumları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri sağlamak.

25 Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri
Koruyucu ruh sağlığı konusunda toplum eğitimi için ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programları düzenlemek ve uygulamak.

26

27 Kamu Yataklı Tedavi Kurumları Şubesi Görevleri
İlimizde faaliyet gösteren kamu yataklı tedavi kurumlarının çalışmalarını değerlendirerek hizmetin en iyi şekilde verilebilmesi için gereken organizasyon ve koordinasyonun sağlanması, Kamu hastanelerinin ve bunlara bağlı semt polikliniklerinin kaliteli sağlık hizmeti vermelerine yönelik planlamalara katkı sağlanması ve uygulamalara ait denetim işlerinin yürütülmesi, İlimizdeki kamuya ait hastaneler ve bunlara bağlı semt polikliniği, ağız ve diş sağlığı merkezi ve tüm kan hizmet birimleri ile ilgili olarak yapılan şikayetleri değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ile ilgili gerekli yazışmaların yürütülmesi,

28 Kamu Yataklı Tedavi Kurumları Şubesi Görevleri
Kamuya ait yataklı tedavi hizmetleri veren kurumların Şubemize iletmiş olduğu 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık formların Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi, Kamu hastaneleri bünyesinde faaliyet gösteren yoğun bakım ünitelerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde tescilini ve denetimini gerçekleştirilmesi ayrıca yenidoğan yoğun bakımlarının hastane enfeksiyonlarına yönelik denetimlerin sağlanması, Kamu ve özel kurumlarda çalışan hekim ve yardımcı sağlık personellerine yönelik Kan Bankacılığı ve Transfüzyonu Eğitim organizasyonunun düzenlenmesi, eğitim ve sertifikasyon ile ilgili yazışmaların yapılması, Trafik kazazedelerine uygulanan tedavi hizmetleri bedellerinin trafik sigortasından tahsiline yönelik hastanelerden iletilen dokümanları mevzuat doğrultusunda Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne iletilmesi,

29 Kamu Yataklı Tedavi Kurumları Şubesi Görevleri
Hizmet vermek amacıyla açılacak olan veya faaliyet gösteren göz bankalarının ilgili mevzuat doğrultusunda başvurularını değerlendirilmesi, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütülmesi, göz bankası personel eğitimlerinin organizasyonunu sağlayarak sertifikasyon ile ilgili yazışmaları yapılması ve ilgili veri formlarının Sağlık Bakanlığı'na iletilmesinin sağlanması, Kamu ve özel yataklı tedavi kurumları bünyesinde Organ Nakil Merkezleri başvurularının ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirilmesi, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütülmesi ve ilgili veri formlarının Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi , Özürlü sağlık kurulu rapor itirazı, çeşitli kurumların personellerinin almış olduğu sağlık raporlarının, 40 günü aşan tek hekim raporlarının ve sağlık durumu özür işlemlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda hastane sağlık kurullarında değerlendirilmesi için gerekli yazışmaların yapılması, tüm sağlık raporlarının yurtdışı apostil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

30 Kamu Yataklı Tedavi Kurumları Şubesi Görevleri
Gönüllü organ bağışı sayılarının arttırılması amacıyla halkın bilgilendirilmesi için kamu hastaneleri ve toplum sağlığı merkezlerinde organ bağışının kabul edilmesine yönelik organizasyonların düzenlenmesi, organ ve doku nakli işlemlerine yönelik veri formlarının Sağlık Bakanlığı'na gönderilmesinin sağlanması, İl genelinde insan kaçakçılığı mağdurları kayıp şahıslar ve oyuncak kazaları ile ilgili işlemlerini yürütülmesi, İl genelinde yeşil kart ile ilgili işlemlerin takip ve denetiminin sağlanması, Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasının sağlanması, Hizmetin yürütülmesi ve devamı için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlayarak diğer Şube Müdürlükleri ile işbirliğinin yapılması, İl Sağlık Müdürü'nün verdiği diğer görevleri yerine getirilmesi.

31 Özel Yataklı Tedavi Kurumları Şubesi Görevleri
İlimizde faaliyet gösteren özel yataklı tedavi kurumlarının çalışmalarını değerlendirerek hizmetin en iyi şekilde verilebilmesi için gereken organizasyon ve koordinasyonun sağlanması, Diyaliz Merkezlerinin açılış işlemleri, Diyaliz Merkezlerinin cihaz artırım işlemleri, Diyaliz Merkezlerinde çalışan personelin çalışma müracaatlarının incelenerek Bakanlığa sunulması, Diyaliz Merkezlerinde çalışan personelin ayrılış müracaat işlemlerinin incelenerek Bakanlığa sunulması,

32 Özel Yataklı Tedavi Kurumları Şubesi Görevleri
Kamu ve Özel Diyaliz Merkezlerinin diyaliz eğitim müracaatlarının değerlendirmesi ve Bakanlığına sunulması, Serbest Diyaliz Eğitim müracaat işlemleri Eğitime başlayan ve ayrılan personelle ilgili işlemler, Diyaliz Sertifikalarının teslimi Diyaliz Merkezleri ile ilgili şikayetlerin incelenmesi Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri hizmetlerinin organizasyon ve koordinasyonunun sağlanması

33 DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ İŞLERİ İLE İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet göstermekte olan, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, Halk Sağlığı Laboratuvarları ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından verilen sağlık hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerinin ilgili kurumlarından tahsil edilmesi maksadıyla faturalandırma işlemi bu şube tarafından yapılmaktadır.

34 Toplum Sağlığı Şubesi Görevleri
İl Sağlık Müdürlüğü'nün teklifi ve Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile Toplum Sağlığı Merkezlerinin açılış, kapanış ve onay işlemlerinin yapılması, Sağlık evlerinin açılışı, kapanışı işlemleri ve işleyişinin takip edilmesi, Toplum Sağlığı Merkezlerinin performans takipleri, aylık istatistikleri, plan ve programlarının yürütülmesi, Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimlerin çalışmalarının denetlenmesi, ve değerlendirilmesi, Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimlerde çalışan personel hareketlerinin planlanması

35 Toplum Sağlığı Şubesi Görevleri
Aile Sağlığı Merkezlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda geçici görevle görevlendirilecek personelinin planlanması ve takibi Aile Sağlığı Merkezlerine yönelik laboratuar ve görüntüleme hizmetlerinin temini ve koordinasyonunun sağlanması, İlçelerde tutulan hafta içi ve hafta sonu adli nöbetlere ait adli nöbet listelerinin planlanması ve takip edilmesi, Belediyede doktor olmayan ilçelerde defin ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinin sağlanması, Okul Sağlığı Hizmetleri planlanması ve yürütülmesinin sağlanması,

36 Toplum Sağlığı Şubesi Görevleri
Toplum Sağlığı Merkezlerinin demirbaş ve sarf malzeme ihtiyaçlarını planlanması, dağıtımının yapılması ve İdari Mali İşler Şubesi aracılığıyla temininin sağlanması, Toplum Sağlığı Merkezi ve bağlı birimleri ile diğer kurumların bina bakım ve onarımı konularında İnşaat Emlak Birimi ile koordinasyonun sağlanması, Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimleri ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayet ve önerilerin toplanması, değerlendirilmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesi, Gezici Sağlık Hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi, Toplum Sağlığı Merkezi ve bağlı birimlerde çalışan personelin hizmetiçi eğitimlerinin planlanması ve ilgili Şubeler ile koordinasyonun sağlanması,

37 Toplum Sağlığı Şubesi Görevleri
Kurumlar arası iletişim sağlamak amacı ile Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimleri ile aylık toplantıların düzenlenmesi, Üniversitelerle işbirliği sağlanarak Toplum Sağlığı ile ilgili projelerin yürütülmesi, Toplum Sağlığı konusunda mevzuat AR-GE (araştırma-geliştirme) çalışmaları yaparak, yetkililere sunulması, İlgili mevzuatta belirtilen görevlerin yapılması, Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasının sağlanması. Sağlık Müdürünün vereceği diğer görevlerin yapılması.

38 Aile Hekimliği Şubesi Aile Hekimliği Koordinasyon Birimi'nin,Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta Dönüşüm Programı uyarınca Müdürlüğümüze bağlı birinci basamak sağlık kurumlarında planlanan aile hekimliği uygulamalarına yönelik, il düzeyinde koordinasyon, eğitim, araştırma, inceleme, izleme, planlama, proje hazırlama faaliyetlerini yürütme görevleri vardır.

39 Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğünün Görevi
Bulaşıcı salgın ve sosyal hastalıklarla ilgili hizmetlerin mevzuat, Bakanlık emir ve prensipleri doğrultusunda amaç ve hedeflerini tespit ederek yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. Personelin toplu yahut ferdi veyahut kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak

40 Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğünün Görevi
Bulaşıcı salgın ve sosyal hastalıklarla ilgili hizmetlerin gerçekleşebilmesi için gereken organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda kuruluşlarla işbirliği yapmak, Bulaşıcı salgın ve sosyal hastalıklarla ilgili hizmet veren sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek,

41 Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğünün Görevi
Enfeksiyon dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak İl dahilinde görülen bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidermek için gerekli önlemleri almak.

42 Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğünün Görevi
Nüfus hareketlerini izleyerek hariçten gelen vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken teşhis ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak. Mücadele ve bağışıklama hizmetleri ile ilgili işleri planlar ve yürütür. Soğuk zincirin kurulup korunması, aşı sağlanması, personelin eğitimi işlerini yapar.

43

44 İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğünün Görevleri
Hizmet içi eğitimlerin plan ve programını yapmak. Eczacılık hizmetinin gerçekleşebilmesi için gereken organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

45 İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğünün Görevleri
İl içindeki farmasötik ve tıbbi madde, kozmetik üretim yerlerinin gerek açılışları ile ilgili, gerekse çalışmaları sürecindeki işlemleri düzenlemek, yasa ve emirlere uygun faaliyet gösterip göstermediklerini izlemek.

46 İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğünün Görevleri
İl içindeki kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza dolaplarının gerek açılışları gerekse çalışmaları sürecindeki işlemleri düzenlemek, yasa ve emirlere uygun faaliyet gösterip göstermediklerini izlemek.

47 İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğünün Görevleri
Yetkisiz kişilerce ve yerlerde, ilaç üretimi ve satışı yapılmamasını sağlamak. Uyuşturucu ve psikotrop maddeler için özel reçetelerin dağıtım ve satışını düzenlemek, sarflarını tutmak.

48

49 Ağız Ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri
İldeki tedavi edici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı etkinliklerinin koordinasyonunu yapmak, Eğitim programları yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, kitle iletişim araçlarından yararlanmak.

50

51 Acil Yardım Ve Kurtarma Hizmetlerinin Görevleri
Hizmet içi eğitimlerin plan ve programını yapmak. Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek, gereken yönlendirmeleri yapmak. Ambulans işletmelerini amacına uygun olarak yürütmek,denetlemek.

52

53 Tıp Meslekleri Ve Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şube Müd. Görevleri
Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının (poliklinik,tıp merkezleri, dal merkezleri, güzellik salonları) mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, gerekli işlemleri yapmak.

54 Tıp Meslekleri Ve Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şube Müd. Görevleri
Tıp merkezleri bünyelerinde açılan cerrahi müdahale kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek. Serbest çalışan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık personellerinin meslekten men cezaları ile ilgili işlemlerini yürütmek.

55 Tıp Meslekleri Ve Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şube Müd. Görevleri
Özel sağlık kuruluşları ile ilgili şikayetleri değerlendirmek. Serbest çalışan sağlık personellerinin işyerlerinin kayıtlarını tutmak.

56 İLÇELERDE SAĞLIK YÖNETİMİ

57 İLÇE TEŞKİLATI KAYMAKAM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞKANI
Bölge Hastaneleri Halk Sağlığı Lab. Verem Savaş Disp. Aile Sağlığı Merkezleri

58 İlçelerde Sağlık Yönetimi
224 sayılı yasaya göre, 8-10 sağlık ocağı bölgesi için ya da yaklaşık nüfusluk bölgelerde birer Sağlık Grup Başkanlığı kurulur. Bu başkanlıklar kendi bölgelerindeki sağlık ocakları ile il sağlık müdürlükleri arasındaki bağlantıyı sağlar. İlimizde 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren Sağlık Grup Başkanlıkları’ nın yerini İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri almıştır.

59 İlçelerde Sağlık Yönetimi
İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri Sağlık Bakanlığı'nın ilçedeki yönetim birimidir. Adı öyle olmamakla birlikte, ilçe sağlık müdürlüğü gibi görev görmektedir. Başkan, İlçe Hıfzıssıhha Kuruluna ve diğer kurullarına Sağlık Bakanlığı'nı temsilen katılmakladır.

60 İlçelerde Sağlık Yönetimi
İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri bölgenin sağlık düzeyinin sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, hizmetlerin planlanması, denetimi, personel eğitimi, lojistik destek sağlanması, koruyucu ve 1. basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, halkın eğitimi gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

61 İlçelerde Sağlık Yönetimi
Bazı yerlerde ise, ilçe hastanesinin başhekimi aynı zamanda bu görevi de yapmaktadır.

62 İLDEKİ BAŞLICA SAĞLIK KURULUŞLARI

63 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları
Toplum Sağlığı Merkezleri Aile Sağlığı merkezi Verem savaş dispanseri

64 İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları
Sağlık merkezi Devlet hastanesi

65 Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları
Doğum ve çocuk bakımevi Çocuk hastanesi Göğüs hastalıkları hastanesi Göğüs-kalp ve damar cerrahisi merkezi Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi Kemik hastalıkları hastanesi

66 Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları
Onkoloji hastanesi Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Deri ve tenasül hastalıkları hastanesi Lepra hastanesi Diş hastanesi

67 Laboratuvarlar Bölge hıfzıssıhha enstitüsü Halk sağlığı laboratuvarı
Sıtma enstitüsü Sıtma laboratuvarı Sıtma kontrol laboratuvarı

68 Yardımcı Birimler Bölge ana depo ve tamirhane müdürlüğü
İl tamirhane müdürlüğü

69 FARKLILIKLAR ZİRVEYE TAŞIR
BİLGİ FARK YARATIR.

70 TEŞEKKÜRLER...


"SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları