Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYAN VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR İbrahim Burak ASLANOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYAN VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR İbrahim Burak ASLANOĞLU"— Sunum transkripti:

1 BEYAN VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR İbrahim Burak ASLANOĞLU
GELİR VERGİSİNDE BEYAN VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü İSTANBUL,

2 Gayrimenkul Sermaye İradı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen iratlara gayrimenkul sermaye iradı adı verilmektedir. Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hâsılat, bir takvim yılı içinde ilgili yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri toplamıdır. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

3 Kira gelirlerinde durum
İstisnaya tabi kira gelirleri İstisnaya tabi olmayan kira gelirleri Tevkifata tabi tutulmuş kira gelirleri Tevkifata tabi tutulmamış kira gelirleri Emsal kira bedeli uygulaması nedir? Zarar artırmayacak gerçek giderler nedir? İşyeri kira gelirlerinin beyanında vergide mahsup sınırı var mı? Beyan sınırının tespitinde öncelikle brüt tutar dikkate alınır. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 3 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

4 Kira gelirlerinde durum
Gerçek gider yönteminde 21’inci maddeye göre istisna edilen tutara isabet eden gider tutarı safi tutarın tespitinde dikkate alınmaz. Vergiye tabi hasılat x Toplam gider = İnd. Gid. Toplam hasılat Mükellefler dilerlerse götürü gider yöntemini seçebilirler. Ancak iki yıllık süre zorunluluğu var. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

5 Diğer kazanç ve iratlar
İlk altı gelir unsurunun dışında kalan ve Mük.Md.80 ile Md.82‘de yer alan faaliyetlerden elde edilen kazançlardan oluşmaktadır. Değer artış kazançları Arızi kazançlar İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

6 Değer artışı kazançları
Menkul kıymetlerin elden çıkartılması Eurobondların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar Gayrimenkul satışları Endeksleme uygulaması, Endeksleme için %10’luk şartın durumu Döviz cinsinden alım satımlarda endeksleme yapılacak mı? İstisna tutarı ne kadar? Eurobondlarda durum? İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 6 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

7 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü
Arızi kazançlar Md.82’de yer alan faaliyetlerden elde edilen kazançlar arızi kazançtır. Bir takvim yılında (henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) Md.82’nin (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde yazılı olan kazançlar toplamının TL’si istisnadır. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

8 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü
BEYAN ESASLARI İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

9 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü
Beyanname çeşitleri Gelir vergisi beyanları 1-Yıllık; 2-Muhtasar; 3-Münferit; beyanname ile yapılır. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

10 Gelirlerin toplanması
Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar İstisna kazançlar Bir işverenden alınan tevkifata tabi ücretler Birden sonraki işverenden alınan TL’yi aşmayan ücretler GVK 75/15’de sayılı menkul sermaye iratları Tevkifat ve istisnaya konu olmayan, TL’yi aşmayan MSİ ve GMSİ toplamada dikkate alınmayacaktır. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 10 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

11 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü
Vergiye tabi gelir Vergiye tabi gelir hesabında ticari, zirai ve mesleki kazançlar dikkate alınıyor. Vergiye tabi gelir toplamı TL’yi aştığında beyan edilecek gelirler Tevkif yoluyla vergilendirilmiş menkul sermaye iradı Tevkif yoluyla vergilendirilmiş gayrimenkul sermaye iradı Tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş birden fazla işverenden alınmış ücret İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 11 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

12 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü
Her durumda beyan var Tam mükellefiyette zarar olsa dahi; Ticari kazanç (Basit usul dahil) Gerçek usulde zirai kazanç Serbest meslek kazancı İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 12 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 12

13 Şarta bağlı beyan edilecek
Tam Mükellefiyette; Ücret Gayrimenkul sermaye iradı Menkul sermaye iradı Diğer kazanç ve iratlar İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 13 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 13

14 Dar mükellefiyette beyan
Ticari Kazançlar Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar Tevkifata tabi tutulmamış GMSİ için yıllık beyanname verilecektir. Tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş Ücretler Serbest Meslek Kazançları Menkul Sermaye İratları Gayrimenkul Sermaye İratları Diğer Kazanç ve İratlar için yıllık beyanname verilmeyecektir. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 14 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 14

15 MSİ’de vergiye tabi gelir
MSİ’de, indirim oranı ve istisna uygulandıktan sonra kalan kısımları dikkate alınır. Vergi tevkifatına tabi tutulmuş MSİ ile tevkifata tabi tutulmamış MSİ elde edilmesi halinde, toplam tutara bakılır. Beyan sınırı aşılmazsa tevkifata tabi olmayan gelir tek başına değerlendirilir. Beyan sınır aşıldığında gelirin tamamı beyan edilir. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 15 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

16 GMSİ’de vergiye tabi gelir
Konut kira geliri ile vergi tevkifatına tabi tutulmuş GMSİ’nin birlikte elde edilmesi halinde, konut kira geliri için istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar ile tevkifata tabi tutulmuş GMSİ’nin brüt tutarının toplamı dikkate alınacaktır. Beyan sınırı aşılmazsa tevkifata tabi olmayan gelir tek başına değerlendirilir. Beyanname verme sınırı ile beyan edilen gelir aynı değildir. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 16 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

17 Her beyannamede vergi yok
İşyeri kira gelirlerinde TL’ye kadar, ödenecek vergi yok. İade var.* Kar paylarında TL’ye kadar, vergi yok. İade var.** İndirim oranı %16,7 öncesi ihraç edilen HB/DT faiz gelirinde TL’ye kadar, beyan yok. * Götürü gider yöntemine göre ve başkaca bir gelir olmadığı varsayımı ile hesaplanmıştır. ** Başka bir gelir olmadığı duruma göre hesaplanmıştır. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 17 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 17

18 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü
İndirimler Zarar mahsubu (Yurt içi-Yurtdışı) Sigorta primleri Bağ-Kur primleri Bağış ve yardımlar Sakatlık indirimi Özel sağlık ve eğitim giderleri Sponsorluk harcamaları Ar-Ge İndirimi İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 18 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

19 İndirimlerde beyan edilen gelir
İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamından önceki tutar esas alınacaktır. Söz konusu tutar 7 gelir unsurunun toplamından oluşmaktadır. Zarar var ise indirim uygulanamaz.!!! İndirimler zarar oluşturamaz veya artıramaz. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 19 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

20 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü
Sigorta primleri Yıllık beyanname veren mükellefler, bireysel emeklilik sistemine ödedikleri katkı payının beyan edilen gelirin % 10’una kadar olan kısmını Bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin ise beyan edilen gelirin %5’ine kadar olan kısmını matrahın tespitinde indirim konusu yapabilir. İndirim tutarı yıllık brüt asgari ücreti geçemez.(8.154 TL) Prim ve katkı payları mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait olmalıdır. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 20 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

21 Bağış ve yardımların indirimi
Sınırlı olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar Sınırsız olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar Diğer kanunlara göre indirilebilecek bağış ve yardımlar Beyan edilecek gelir yoksa bağış ve yardımlar indirilemez. Bağış ve yardımlar zararı artıramaz. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 21 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

22 Eğitim ve sağlık harcamaları
Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları; Beyan edilen gelirin % 10’u aşmaması, Harcamanın Türkiye’de yapılması, Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 22 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

23 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü
Ar-Ge İndirimi Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100‘ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". Ar-Ge indiriminde tercih hakkı vardır. İki düzenlemede kapsamda farklılıklar vardır. GVK kapsamında Ar-Ge indirimi izleyen yıla devretmez. 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indirimi devreder ve endekslemeye tabi tutulur. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 23 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

24 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü
Beyanname örnekleri 1 Ayakkabı imalatı yapan mükellef A’nın 2009 yılı karı TL’dir. 2009 yılında TL Bağ-Kur Primi, TL geçici vergi ödemiştir. Kar payından TL, işyeri kirasından TL vergiyi kesinti yoluyla ödemiştir. 2.400 TL konut kira geliri, brüt TL işyeri kira geliri bulunmaktadır. (Götürü gider yöntemi seçilmiştir.) ihraç tarihli hazine bonosundan 2009’de TL faiz geliri elde etmiştir. Ortağı olduğu X A.Ş.’nin 2007 yılı karından 2009’da brüt TL kar payı almıştır. 1.500 TL eğitim, TL özel sağlık harcaması yapmıştır. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 24 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

25 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü
Ticari K. 44.000,00 GMSİ 15.300,00 MSİ 31.660,00 TOPLAM 90.960,00 İndirim 6.500,00 MATRAH 84.460,00 HES GV 23.586,00 Mahsup 12.600,00 Öd. GV 10.986,00 İndirim oranı % 16,7 Ticari kazanç ( ) Konut ve işyeri kirasının tamamı (20.400*0,75) MSİ Toplam= Kar payının yarısı (30.000/2) Faiz gelirine İO uygulanır. (20.000*(1-0,167) Eğitim sağlık harcamaları %10’u aşmıyor. Mahsup ( ) İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 25

26 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü
Beyanname örnekleri 2 Mükellef A’nın doktorluktan 2009 yılı karı TL’dir. 2009’da TL Bağ-Kur Primi, TL GV ödemiştir. İki özel hastanede part time ücretli olarak çalışmış ve ayrı ayrı TL ücret almıştır. Ücreti üzerinden iki hastane tarafından toplam TL kesinti yapılmıştır. ihraç tarihli Eurobond’dan 2009’da TL faiz geliri elde etmiştir. Off-Shore hesabından TL faiz elde etmiştir. ’te TL’ye aldığı konutu ’da TL’ye satmıştır. Mezun olduğu MEB’e bağlı İlkokuluna TL bağış yapmıştır. İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 26 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü

27 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü
DKİ İstisna: TL SMK ( ) Ücretin tamamı beyan edilecek. 2*[ (24.000*0,15)] Eurobond gelirinin tamamı Off-Shore faizinin tamamı Bağış %5’i aşmıyor. DKİ, * ,42 9.009,11 DKİ= (50.000*1,2778) DKİ=86.110,00 TL Mahsup ( ) SMK 35.400,00 Ücret 40.800,00 MSİ 20.000,00 DKİ 78.510,00 TOPLAM ,00 İndirim 5.000,00 MATRAH ,00 HES GV 53.423,50 Mahsup 13.610,00 Öd. GV 39.813,50 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 27

28 Katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz…
İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 28 İbrahim Burak ASLANOĞLU Gelirler Kontrolörü 28


"BEYAN VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR İbrahim Burak ASLANOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları