Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Belli bir üretim faaliyetine katılma sonucu elde edilen ekonomik değerleri gelir olarak kabul eder. Hangi kaynaktan doğarsa doğsun, satın alma gücünde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Belli bir üretim faaliyetine katılma sonucu elde edilen ekonomik değerleri gelir olarak kabul eder. Hangi kaynaktan doğarsa doğsun, satın alma gücünde."— Sunum transkripti:

1

2 Belli bir üretim faaliyetine katılma sonucu elde edilen ekonomik değerleri gelir olarak kabul eder. Hangi kaynaktan doğarsa doğsun, satın alma gücünde belli bir dönemde ortaya çıkan artış gelir olarak düşünülür •S•S ermayenin kendi değerinde meydana gelen artışların gelir kavramına dahil edilmesidir. Kaynak teorisi bu değerleri gelir saymamaktadır. •S•S afi artış teorisinde, haksız kazançlar, karşılıksız zenginleşmeler, bağış, miras, kumar, rüşvet ve piyango kazanımları gelir sayılmaktadır. Halbuki kaynak teorisinde bunlar gelir kavramına dahil değildir.

3 ÜLKELERKAYNAK TEORİSİSAFİ ARTIŞ TEORİSİ Almanya X Avusturya X Belçika X Danimarka X Finlandiya X Fransa X Hollanda X İngiltere X İrlanda X İspanya X İsveç X İtalya X Lüksemburg X Portekiz X Yunanistan X

4 Gelir Vergisi subjektif karakterli bir vergidir. Üniter Gelir VergileriSedüler Gelir Vergileri Genel ve Özel İndirimler Mükelleflerin her türlü kazanç ve iratları toplanmak suretiyle vergilendirilir. Toplama Esastır Artan oranlı Vergileme Bir kaynaktan zarar edilmiş ise diğer kaynak gelirlerinden mahsup edilmez Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler toplanmaz Verginin hesaplanmasında tek oran kullanılır

5 Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. (GVK Mad.1)

6 G E L İ R KAZANÇ İRAT

7 I – Ticari Kazançlar II – Zirai Kazançlar III – Ücretler IV – Serbest Meslek Kazançları V – Gayrimenkul Sermaye İradı VI – Menkul Sermaye İradı VII – Diğer Kazanç ve İratlar

8 Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden do ğ an kazançlar ticari kazançtır. Ayrıca a ş a ğ ıdaki kazançlarda ticari kazanç sayılır ……………………………………….. 7 – Di ş protezcili ğ inden elde edilen kazançlar

9  Kollektif Şirketlerde ortakların aldıkları kar payları Ortaklık zirai kazanç elde etse dahi Ticari Kazançtır. Bu ortaklar kendi paylarına dü ş en karlarını ayrı ayrı beyan etmek zorundadırlar.  Komandit Şirketlerde Komandite ortağın kar payı

10 TTicari kazançta gelirin elde edilmesi tahakkuk etmesine bağlanmıştır.  Ticari kazancın tespitinde önemli bir unsur devamlılıktır.  Devamlı olmayan faaliyetten elde edilen kazanç Arizi Kazanç kabul edilir.  Ticari faaliyette kar amacı temel olmakla birlikte karın tamamının hayır işlerinde kullanılması ticari kazancın niteliğini değiştirmez.  Yasalarla yasaklanmış bir işin yapılması ticari kazanç hükümlerinin uygulanmasını engellemez.  Bir gelir birden fazla kazanç ve iradın özelliklerine sahip olabilir. Bu durumda Ticari Kazanç önceliklidir.  Ancak ihtilaflı veya şarta bağlı kazançlar vergilendirilmez.

11 Ticari Kazancın tespitinde indirilecek giderler Ticari Kazancın tespitinde indirilmeyecek giderler 9 - Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, finansman giderlerinin %10’unu aşmamak üzere BKK ile belirlenen kısım

12 Diğer indirilecek/indirilmeyecek giderler  Binek otomobillerde kıst amortisman uygulaması devam etmektedir.  Binek otomobillere ait ÖTV, doğrudan gider veya maliyet unsurudur.  Binek otomobillere ait KDV, indirime tabi tutulamaz doğrudan gider veya maliyet unsurudur.

13 Diğer yasalardan kaynaklanan indirilmeyecek giderler  Binek otomobillerden alınan vergi ve cezalar  Özel İletişim Vergisi  Şans oyunları vergisi  S.G.K‘ya fiilen ödenmeyen prim tutarları,

14 Vergi yasalarında sosyal ve iktisadi amaçlarla bazı istisna ve muafiyetler getirilmiştir. Çok küçük ticaret ve sanat erbapları GVK 9 uyarınca muaf tutulmuşlardır

15 Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, faaliyete geçilen dönemden itibaren 5 vergilendirme dönemi istisnadır. 31.12.2013 tarihine kadar bu bölgede faaliyet gösteren G.V. Mükelleflerinin bu bölgedeki yazılım ve Ar.ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir vergisinden istisnadır. 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ancak geçiş hükümleri hala devam etmekte…

16 1 - Beyan edilen gelirin % 10'una kadar Bireysel Emeklilik primleri ve şahıs sigorta primleri (%5) 2 - Beyan edilen gelirin % 10'una kadar Eğitim ve Sağlık harcamaları, (Türkiye’de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin) 3 – Serbest meslek faaliyetinde bulunan özürlülerin yıllık indirimi, (İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamından önceki tutar esas alınacaktır.) 2012 Yılı için belirlenen aylık sakatlık indirimi tutarları: ● Birinci derece sakatlar için 770 TL, ● İkinci derece sakatlar için 380 TL, ● Üçüncü derece sakatlar için 180 TL.

17 4 – Yıllık toplam beyan edilecek gelirin %5’ini aşmamak üzere Bağış ve Yardımlar Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) 5 - Öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile ibadethanelerin yapımı için yapılan bağışların tamamı 6 - Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı

18 7 – Kamu idareleri ile Kültür Bakanlığınca desteklenen kültürel ve sanatsal harcamalar, bağış ve yardımlar 8 – Spordaki sponsorluk harcamaları Amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si. 9 – Ar-ge İndirimi İşletmelerin bünyelerinde gerçekleştirecekleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamalarının %100’ü

19 11 – Kızılay ve Yeşilay’a makbuz karşılığı bağış ve yardımların tamamı (İktisadi işletmeler hariç) 12 – VUK 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10'unu aşmayan kısmı 10 – Doğal Afetler dolayısıyla makbuz karşılığı yapılan aynı ve nakdi bağışların tamamı BKK gerekir. Başbakanlık aracılığıyla yardım yapılmalı

20 13 – Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan;  Mimarlık  Mühendislik  Tasarım  Yazılım  Tıbbi Raporlama  Çağrı Merkezi  Veri Saklama  Muhasebe kaydı tutma  Eğitim ve Sağlık İşletmeleri (İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak)

21 Paralel düzenleme KVK 10/ğ de düzenlenmiştir. 7 no’lu KVK tebliğinde açıklamalar yapılmıştır. Türkiye'de yerleşmiş olan kişilere de hizmet vermesi indirimden faydalanmaya engel teşkil etmeyecek Yukarıdaki konularda sunulan  Asistanlık  Danışmanlık  Aracılık hizmetleri kapsama dahil değildir.

22 Verilen hizmetten yurt dı ş ında yararlanılmı ş olması gerekir. Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir. Bu hizmetler, fiziki olarak Türkiye'de verilmekle birlikte yararlanıcısının Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişiler olması gerekmektedir.

23 1 – EXPO 2016 Antalya Ajansına ve Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansına yapılan bağış yardım ve sponsorluk harcamalarının tamamı

24 2 – 2547 sayılı YÖ Kanununa göre üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitüsüne makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar ile vakıf üniversitelerine yapılan bağış ve yardımlar 3 – 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar

25 4 –TÜBİTAK’a yapılan nakdi bağışlar 5 –Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan ayni ve nakdi bağışlar

26 6 –Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna yapılan ayni ve nakdi bağışlar 7 –Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yapılan ayni ve nakdi bağışlar

27 8 – Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü kapsamında yapılan ayni/nakdi bağışlar 9 – İlköğretim kurumlarına yapılan nakdi bağışlar Ba ğ ı ş ve yardımın nakden yapılmaması halinde, ba ğ ı ş lanan mal veya hakkın varsa mukayyet de ğ eri, yoksa VUK uyarıncaTakdir Komisyonunca tespit edilecek de ğ eri esas alınır. 10 – Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirim 31/12/2017 tarihine kadar tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, VUK’un değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75'ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler.

28 Envantere dahil olmayan gayrimenkullerin satışından doğan zararların mahsubu mümkün değildir.

29 Zirai faaliyet, ticari faaliyetten farklı olarak doğadan canlı ürün alma faaliyetidir. Doğadan cansız ürün sağlama faaliyeti ticari faaliyettir. Zirai Kazanç, zirai faaliyetten doğan kazançtır. Bazı bitkilerin arazide yetiştirilmiyor olması zirai faaliyetin niteliğini değiştirmez.

30 Bu tanıma girmeyen bazı faaliyetlerde Zirai Kazanç olarak kabul edilmiştir.  Aşım yaptırmak ve bu suretle bir kazanç sağlamak amacıyla erkek damızlık beslenmesi  Tarım da kullanılan makinaların başka çiftçilerin tarımsal üretim işlerinde çalışması karşılığı edilen kazanç

31 Bir zirai faaliyete fiilen katılmayan ancak üründen pay alan arazi sahibinin geliri zirai kazanç sayılmaz kira geliridir. GVK 94.maddede sayılan kişiler Hayvansal ürünlerde %2 Tarımsal ürünlerde %4 Zirai kazançlar büyük oranda tevkif yoluyla vergilendirilir.

32 Ücret olarak adlandırılan kazanç, zihinsel veya bedensel emekten doğabilmektedir. Bir işverene tabi, belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

33 Mustafa Coşkun kendi SMMM ofisinde mükellefin işlerini yapar, kazanç elde ederse bu; serbest meslek kazancı, Endeks Bağımsız Denetim ve YMM şirketinde çalışıp gelir elde ederse bu da ücret olarak nitelendirilir.

34  TUGS’ne kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisinden istisnadır.  Kıdem tazminatları G.V. den istisnadır. İhbar tazminatları değildir.  Hizmetçilerin (Evlerde, bahçelerde, apartmanlarda, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi..) ücretleri istisnadır.  Yabancı ülkelerin Türkiye’de bulunan elçilik ve konsolosluklarında çalışan ve o ülkenin vatandaşı olmayan çalışanların aldıkları ücretler (karşılıklı olmak kaydıyla)  Yabancı bir ülkedeki işveren tarafından doğrudan doğruya ödenen ücretler

35 GVK 86 uyarınca birden fazla işverenden alınan ücretler belirli koşullarla yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekir. Birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı GVK 103.maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşması durumunda (2012 Yılı 25.000) ücretlerin tamamı yıllık beyannameye dahil edilecektir.

36 III – Ücretler Okan Holding A.Ş. …………………8.000 TL ÖRNEK : Mustafa Coşkun’un 2012 yılı ücret gelirleri şöyledir; Koç Holding A.Ş. ………………..45.000 TL Sabancı Holding A.Ş. ……………12.000 TL

37 Kenan Uğur, 2012 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenin kim olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir. Endeks YMM A.Ş. ……………….20.000 TL Koç Holding A.Ş. ………………..50.000 TL Sabancı Holding A.Ş. ……………12.000 TL

38 Sermayeden çok şahsi mesaiye, bilimsel veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Bu faaliyetler sonucu elde edilen kazançlarda Serbest Meslek Kazancıdır. Kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.

39 Ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar Kira ise Amortisman giderleri ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. Gayrimenkul sahibi ise

40 SMMM’lik yapan Hacı Demir’in aynı zamanda iki işverenden elde ettiği tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri de bulunmaktadır. 30.000 TL beyan edecektir. CEVAP SMMM Kazancı……….……….……..30.000 TL Garanti Bankası A.Ş. Ücret……… 35.000 TL İş Bankası A.Ş. Ücret…………..……20.000 TL

41 GVK’nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir. Kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, zilyetleri, intifa hakkı sahipleri ile kiralanmı ş bir mal ve hakkı ba ş kasına kiraya verenlerdir.

42 V – GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI tarafından kiralanması halinde doğan kazanç serbest meslek kazancıdır. Bilinen araç, gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğu şeyden bir süre yalnız kendisinin yararlanması için devletçe verilen belge Bilimsel buluşlar üzerindeki haklar Orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır.

43  Tahsil esasına ba ğ lanmı ş tır. Kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmi ş olması gerekmektedir.  Mükellefler tarafından o yıla veya geçmi ş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildi ğ i yılın geliri sayılır. Örne ğ in; 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait kiralar 2012 yılında tahsil edilirse, 2012 yılı geliri olarak beyan edilir.

44  Gelecek yıllara ait olup, pe ş in tahsil edilen kira bedelleri ödemenin yapıldı ğ ı yılın de ğ il, gelirin ilgili oldu ğ u yılın hasılatı olarak kabul edilir.  Döviz cinsinden kiraya verme i ş lemlerinde tahsilatın yapıldı ğ ı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alı ş kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir. Örneğin; 2012, 2013 ve 2014 yılları kira gelirleri topluca 2012 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilecektir.

45  İşyerlerinde ise, miktar sınırlaması olmaksızın  Konutlarda her bir konut için 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edilmesi halinde, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

46 Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “Emsal kira bedeli” esas alınır. Emlak vergisi değerinin % 5’idir.

47 •Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç) İstisna uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. 2012 yılı için istisna 3.000,00 TL’dir. (GVK 21)

48 Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 3.000 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.

49  Bir konuta birden fazla ki ş inin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için 3.000 TL istisna ayrı ayrı uygulanacaktır  Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna; kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.  Üzerinden kesinti yoluyla vergilendirilen kira gelirlerinde beyan sınırı 25.000 TL’dir.

50 ÖRNEK : 2012 yılında 6.000 TL konut kira geliri, 21.000 TL işyeri kira geliri (Tevkifat yapılmış) olan Bay (A) ne kadar gelir beyan edecektir.

51 Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.  Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)  Gerçek Gider Yöntemi Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

52 ÖRNEK : İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin gedikli avukatlarından Av. Mehmet Emin Keleş’in 2012 yılında elde ettiği yıllık safi kazancı 20.000 TL’dir. Kesinti suretiyle vergilendirilen işyeri kira geliri ise 12.000 TL’dir. Serbest meslek kazancı ile tevkifatlı işyeri kira geliri tutarının toplamı olan (20.000 + 12.000=) 32.000 TL, 25.000 TL beyan sınırını aştığından, işyeri kira geliri de beyannameye dahil edilecektir.

53 SMMM Bay (A)’nın 2012 yılında elde etti ğ i serbest meslek kazancı 90.000 TL’dir. Kesinti suretiyle vergilendirilmi ş i ş yeri kira geliri ise 15.000 TL’dir. Ayrıca 2012 yılında Okan Üniversitesinden 40.000 TL ücret, Bilirki ş i ücreti olarak 20.000 TL İ stanbul adliyesinden ücret geliri elde etmi ş tir. Örnek

54 SMMM Bay (A) SM Geliri…………….90.000,00 GMS İ ( İş yeri)…….….15.000,00 Okan Üniv…………..40.000,00 Bilirki ş i…..…………..20.000,00 Toplam…..………..165.000,00 Toplam…..………..105.000,00

55 Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve ş ifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda do ğ rudan kendileri gönderebilecekler Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almı ş meslek mensupları aracılı ğ ıyla da gönderebileceklerdir. veya

56 Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi Vedop veri tabanına aktarılan bilgiler kullanılarak, beyannameler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır Sistemden sadece kira geliri elde edenler faydalanabilmektedir

57 Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 3.000 TL’lik istisnadan yararlanılamaz.

58 Sermaye dolayısıyla elde edilen kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. Kaynağı ne olursa olsun GVK 75’de yazılı gelirler MSİ’dir.

59 VI –MENKUL SERMAYE İRADI •Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri) •Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri 25.000,00 TL’yi aşması halinde beyan edilmesi gerekenler 1.290,00 TL’yi aşması halinde beyan edilmesi gerekenler

60 VI –MENKUL SERMAYE İRADI •Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri) •Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri Tutarı Ne olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İradları 1. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan ; •M•Mevduat faizleri •Ö•Özel Finans Kurumlarınca (Katılım Bankaları) kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları •R•Repo Kazançları 2. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler, 3. Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar payları, 4. Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları.

61 VI –MENKUL SERMAYE İRADI •Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri) •Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri 1.290,00 TL Tutarı aşması halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İradları 1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri, 2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller 3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, 4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, 6. Her çeşit alacak faizleri. 5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo,kar payı v.b.),

62 VI –MENKUL SERMAYE İRADI •Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri) •Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri 25.000,00 TL Tutarı aşması halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İradları 1. Bazı tahvil ve hazine Bonoları 2. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları Tam mükellef kurumlardan elde edilen ve yukarıda sayılan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır.

63 Kamber Kaya, ortağı olduğu Endeks A.Ş.’den elde ettiği kar payı gelirlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Brüt kar payı60.000 TL Ödenen Stopaj9.000 TL Brüt kar payının yarısı 25.000,00 TL den büyük olduğundan beyan edilecektir.

64 •Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç) Sibel Can’ın 2012 yılı yıllık gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri, işyeri kira gelirleri ve kar payı gelirleri kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

65 2012 yılında elde edilen kazançlardan 8.800 TL’lik kısım vergiden istisna Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar Gayrimenkullerin, beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar Arızi kazanç düzenlemesi, devamlılığı olmayan kazançları vergilendirmek amacıyla yapılmıştır. 2012 yılı için istisna tutarı 20.000,00 TL dir.

66

67 Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

68

69

70

71


"Belli bir üretim faaliyetine katılma sonucu elde edilen ekonomik değerleri gelir olarak kabul eder. Hangi kaynaktan doğarsa doğsun, satın alma gücünde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları