Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. PAZAR KAYMAKAMLIĞI PAZAR 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. PAZAR KAYMAKAMLIĞI PAZAR 2013."— Sunum transkripti:

1 T.C. PAZAR KAYMAKAMLIĞI PAZAR 2013

2 İLÇENİN GENEL TANITIMI
TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI: Pazar, M.Ö. 64 yılında Pompeius tarafından “Athena“ adıyla kurulmuştur. Grekçe bir sözcük olan “Athena” Latincede Minerva akıl, güzellik ve hikmet anlamındadır Roma konsülü Pompeius tarafından kurulan Athena uzun bir süre Roma’ya bağlı olarak kalmıştır. Athena dağları geçit vermeyen bir güzelliğe sahip olduğundan, zamanın istilacılarından kaçan Grekler, Gürcüler, Mergeller ve Ermenilerin de sığınak yeri olmuştur. Yeryüzünde Müslümanlığın doğuşundan sonra, Emeviler döneminde Anadolu’ nun, özellikle güney bölümlerinde büyük kuşatmalar olmasına karşın, Athena bölgesine Müslümanların geldiğine ilişkin hiçbir belgeye rastlanmamıştır. İlçenin Müslümanlıkla doğrudan temasa geçmesi Türklerin Müslümanlığı kabulü ile başlar. Pazar ve bölgesi 1054 yılında Müslümanlığı kabul eder.

3 Trabzon’un Rum Pontus İmparatorluğundan kurtarılması Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında gerçekleşince Rize sahilleri tamamen Osmanlıların eline geçmiştir. Athena bölgesi de Türk egemenliğine katılınca Pazar, Ali Paşa’nın emrindeki komutanlara tımar olarak verilmiştir. Erzurum halkının bir bölümü Yavuz Sultan Selim döneminde Rize’ye yerleştirilmiştir. Pazar Osmanlı döneminde, uzun bir süre tımar olarak yönetilmiştir. İlçemiz 1864 yılında çıkan Vilayetler Nizamnamesine göre Rize’ye bağlı İlçe durumuna getirilmiştir. İlçemiz 1916 yılında Rus işgaline uğramış, 1918 de Rus işgalinden kurtulmuştur. Cumhuriyet döneminde 1928 yılında Athena adı Pazar adıyla değiştirilmiştir. Pazar’ da ‘’Pazar yeri’’ anlamında kullanılmıştır. Pazar Rize’nin doğusunda Hopa – Rize devlet yolu üzerinde doğu batı istikametinde kurulmuştur. Doğusunda Ardeşen, batısında Çayeli, güneyinde Hemşin ve Çamlıhemşin ilçeleri, kuzeyinde de Karadeniz yer alır. Yüzölçümü 315 km2 dir. Pazar engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Arazi derin vadilerle yarılmıştır. İlçenin en büyük akarsuyu, Hemşin deresidir. Diğerleri Bodasarı, Melyat, Haku ve Hunarsu dereleridir. Akarsuların rejimi düzenlidir. Yılın her mevsiminde düzenli olarak yağış alır. Gece gündüz, yaz kış ısı farkı oldukça düşüktür. Kışlar oldukça ılıman, yazlar ise çok sıcak olmamakla birlikte aşırı nem dolayısıyla bunaltıcı geçmektedir.

4 Kayıt Sisteminde yapılan Nüfus sayımına göre 2012 yılı sonunda İlçe
Nüfus Durumu: 2007 Yılında yapılan ve halen devam eden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yapılan Nüfus sayımına göre 2012 yılı sonunda İlçe Merkezinde ve köylerde olmak üzere toplam Nüfus olarak belirlenmiştir. İdari Durum: -Belediye: İlçemiz 1 belediye, 10 Mahalle ve 50 Köyden oluşmaktadır. Ayrıca 4 Köyün bazı kesimleri (Hamidiye, Ocak, Sahil, Derebaşı ve Kocaköprü Köyleri kısmen) Belediye mücavir alan sınırları içerisine alınmıştır. Mahalle ve Köyler arazi yapısına bağlı olarak dağınıktır. Mahalle ve Köylerin tamamına ulaşım, telefon ve elektrik mevcuttur. Mahalle ve Köy yollarının tamamı betonlanmış olup, yeni açılan yolların çalışmaları halen devam etmektedir. Çalışmalar genel olarak devlet-vatandaş işbirliği ile yapılmaktadır. -Köyler: İlçemizde 50 köy bulunmakta olup bu bölgelerde yaşayan yerleşik nüfus sayısı olmakla birlikte bu nüfus yaz dönemlerinde 3 katına kadar çıkabilmektedir. Köylerimizle ulaşım kısmen beton ve asfalt, kısmen stabilize yollarla sağlanmaktadır. İlçemize bağlı köylerin toplam yol ağı uzunluğu yaklaşık 661 km olup; bunun 11 km.si asfalt, 290 km.si beton (yaklaşık %50’ si bozuk beton), 138 km’ si stabilize, 142 km’ si tesviye, 80 km’ si ham yol niteliğindedir.

5 Sosyal Durum: Pazar, bölgenin en eski yerleşim birimidir. Kültürel özellikleri itibarıyla geleneksel Türk örf ve adetlerini taşımaktadır. Örf ve adetlerine bağlı olmanın yanı sıra, medeni ve sosyal ilişkileri zengindir. Ataerkil aile tipi egemendir. Özellikle köylerde, imece yaygındır. Köylerin müşterek ihtiyaçlarına halk katkısı oldukça yüksektir. İlçe dışında yaşayan vatandaşların tamamına yakınının yörede geleneksel konutu bulunmaktadır. Geleneksel konutlar ve yapılar yörenin doğa ve iklim yapısına paralel olarak şekillendirilmiştir. “Serender” bunun tipik bir örneğidir.

6 EKONOMİK DURUM İlçemizin geçmişte en önemli geçim kaynağı mısır, çeşitli meyve sebze, tütün tarımı ve hayvancılık iken, bugün bunların yerini çay tarımı almıştır. İlçemizde yaklaşık çay üreticisi yılda ton yaş çay üretmekte olup, elde edilen net gelir yıllık TL civarındadır. Ekonomik hayatın temeli çay olmakla birlikte bugün çayın sağladığı reel gelirin düşmesi, zaten küçük olan arazilerin mirasla bölünüp iyice küçülmesi ve pazarlama sorunlarından dolayı, çaya alternatif ürün arayışları başlamıştır. Bu amaçla kamunun ve meslek odalarının desteğiyle kivi üretimi bölge genelinde olduğu gibi Pazar’da yaygınlaşmış, kivi rekoltesi ve getirisi yılara göre değişiklik arz etse de ortalama yıllık kivi üretimi 350 ton ve getirisi 525,000 TL’dir. Ayrıca son yıllarda likapa (Mavi Yemiş) üretimine de vatandaşlar yönlendirilmekte ve örnek uygulama bahçeleri tesis edilmektedir. Pazar MYO’ nun ve Likapa enstitüsünün yöreye uygun fidan geliştirme projesi neticelendiğinde ucuz fidan elde etme olanağı sağlanacağından üretimin yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Bazı köylerimizde az da olsa fındık üretimi yapılmaktadır.Yöreye özgü sebze ve meyveler aile ihtiyacını karşılayacak miktarlarda üretilmekte, köyden kente göçün etkisiyle üretim her geçen yıl düşmektedir.

7 İlçemizin gelir getiren kaynaklarından biri de balıkçılık olup; 4 adet kayıtlı gırgır teknesi ve bunların dışında küçük çapta balıkçı tekneleri ile yapılmakta olup, yaklaşık 400 kişi geçimini balıkçılıktan sağlamaktadır. Balıkçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam dört balıkçı barınağı Balıkçı Köyü, İkiztepe, Soğuksu ve Kirazlık mahallelerinde bulunmaktadır. Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında bulunan balıkçılıkta Pazar geleneksel birikiminin de etkisiyle önemli bir konuma sahiptir. Toptan ve perakende olarak Pazar dışına balık satmakta ve kayda değer gelir elde etmektedir. Fakat Karadeniz’in kirlenmesi, bilinçsiz avlanma, iklim değişikliği ve kıyı tahribatı sonucu balıkçılıkta eskiye nazaran çok daha büyük belirsizlikler, keskin dalgalanmalar yaşanmakta bu da balıkçıları olumsuz etkilemektedir. Yıllık yavru alabalık üretimi 50,000 adet olup TL destekleme yapılmıştır. Porsiyonluk alabalık desteklemesi ise 12,5 ton olup 8,125,00 TL destekleme yapılmıştır.

8 İlçemizde toplam 2. 720 hayvan varlığı bulunmaktadır
İlçemizde toplam hayvan varlığı bulunmaktadır. Arazinin engebeli olduğu, çayır ve meranın az olduğu, çay bahçeleri nedeniyle yem bitkilerinin ekilemediği ilçemizde hayvancılık küçük ölçekli ‘‘ahır hayvancılığı’’ şeklinde yapılmakta olduğundan üretim çok pahalıya mal olmaktadır. Bölgemizde halen geleneksel olarak kısmen yaylacılık sürdürülmekte bu da hayvancılık faaliyetlerine olumlu katkı sağlamaktadır. Aile ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaygın olarak küçük çaplı kümes hayvanı yetiştiriciliği de yapılmaktadır. 2012 yılında 33 kişiye 2.475,00 TL suni tohumlamadan doğan buzağı desteklemesi yapılmıştır. Bunların dışında yaygın olarak arıcılık yapılmakta, üretim miktarı ve kovan başı verim yaz aylarının yağışlı geçmesine bağlı olarak düşük olmakla birlikte son yıllarda yöre balına olan talebin artması ve fiyatın yükselmesi sonucunda kayda değer gelir sağlamaktadır yılında 32 kişiye 17,856,00 TL Aktif kovan desteklemesi yapılmıştır.

9 SANAYİ: İlçemizde çay tarımına bağlı olarak çay sanayi gelişmiş, Çay- Kur’a ait 3 fabrika ve özel sektöre ait 11 adet fabrika olmak üzere toplam 14 adet çay fabrikasında yaş çay işlenmektedir. Ayrıca Hamidiye köyünde balık yemi fabrikası faaliyet göstermektedir. Günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik zanaat dallarında çok yaygın üretim yapılmakta fakat henüz ilçede küçük sanayi sitesi kurulamadığından mevcut işletmelerin bir çoğu uygun olmayan yerlerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğinden gelişip kendini yenileyememiştir.Küçük sanayi sitesine olan ihtiyacın karşılanması amacıyla çalışmalara başlanılmış, arsa temini işlemi tamamlanmış ve proje aşamasına gelinmiştir.

10 ULAŞIM: İlçemizde ulaşım karayoluyla sağlanmaktadır. Demiryolu, hafif raylı sistem, deniz yolu ve havayolu taşımacılığı ve alt yapısı bulunmamaktadır. En yakın hava yolu taşımacılığı Trabzon havalimanından sağlanmaktadır.İlçe merkezinde şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan yolcu terminali mevcuttur. İlçemizin sahilinden uluslar arası transit karayolu geçmektedir. Eski karayolu ilçe içerisinde kalmakta ve daha çok şehir içi ulaşımda kullanılmaktadır. İlçe merkezinden köy ve mahallelere ve Hemşin ilçesine bağlantı vardır. Diğer il ve ilçelere sahil yolu vasıtasıyla bağlantı sağlanmaktadır. Komşu il ve ilçelerle ulaşım düzenli yolcu taşımacılığı yapan Y1 yetki belgeli M plakalı özel minibüslerle sağlanmaktadır. Pazar- Ardeşen ve Ardeşen-Rize arasındaki yolcu taşımacılığında yaklaşık otuz yılı aşkın süredir devam eden sıkıntı ve sorunlar kaymakamlığımızın öncülüğünde kalıcı şekilde çözülmüş, bugün her iki ilçenin yolcu ve minibüsçüleri huzur ve güven içerisinde taşımacılık yapmaktadır. İlçe içerisinde ve Kaçkar Devlet Hastanesinde olmak üzere toplam 10 taksi durağı mevcuttur. Ulusal ve uluslar arası taşımacılık yapan 200 üyeli kamyoncular kooperatifi faaliyet göstermektedir. İlçe merkezi ve bütün köylerde sabit telefon, internet ve GSM operatörleriyle iletişim altyapısı mevcuttur.

11 EĞİTİM – ÖĞRETİM Ve KÜLTÜR HİZMETLERİ
Okul Öncesi Eğitim: İlçemizde 1 adet bağımsız Anaokulu, 9 adet ilkokul bünyesinde okul öncesi anasınıfı mevcut olup, 386 öğrenci, 17 öğretmen ve 21 derslik ile eğitim öğretim verilmekte olup, her geçen gün ilgi ve katılım artmaktadır.

12 Anadolu İmam Hatip Lisesi
İlkokul ve Ortaokullar : İlçemizde 7 ilkokul ve 9 ortaokul’ da eğitim verilmektedir. Toplam 165 dersliği bulunan bu okullarımızda toplam öğrenci ve 184 öğretmen ile eğitim verilmektedir. OKUL ADI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI DERSLİK SAYISI VALİ ERDAL ATA ORTAOKULU 111 6 5 İLKOKULU 89 TOKİ 173 14 8 166 10 HAMİDİYE 67 7 4 86 F.ERGENÇ 85 AKTEPE 54 44 VEYSEL VARDAL 291 17 A.M.YILMAZ 708 27 38 A.T.KILIÇ 571 32 23 HABERAL 364 21 15 H.SARIOĞLU 221 16 13 Anadolu İmam Hatip Lisesi 63 3 TOPLAM 3178 184 165

13 Ortaöğretim Okulları : Ortaöğretim kurumu olarak ilçede 7 lise bulunmaktadır. Toplam 114 derslikte öğrenci eğitim görmekte, 138 öğretmen ve idareci görev yapmaktadır. OKUL ADI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI DERSLİK SAYISI ATATÜRK LİSESİ GENEL LİSE 336 20 N.S.ANADOLU LİSESİ 384 17 ANADOLU ÖĞRETMEN L. 232 13 21 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MESLEKİ TEKNİK 404 23 9 KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 312 27 ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 280 22 18 AND.SAĞLIK MESLEK LİSESİ 215 16 TOPLAM 2163 138 114

14 Taşımalı Eğitim: İlimizde, Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamında;
Tamamı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı : 99 Toplam Araç Sayısı : 113 Taşınan Öğrenci Sayısı : 1322 Bir Öğrencinin Taşıma Maliyeti : 946 Taşıma Maliyeti : 1250,616 Yemek Maliyeti : 503,74 Toplam Maliyet : ,28 Taşınan Engelli Öğrenci Sayısı : 9 Engelli Öğrenciler Maliyet : ,56 İlçemizde Taşımalı Ortaöğretim Uygulamasında; Tamamı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı : 35 Toplam Araç Sayısı : 37 Taşınan Öğrenci Sayısı : 432 Bir Öğrencinin Taşıma Maliyeti : Taşıma Maliyeti :

15 PAZAR DA BULUNAN KUR’AN KURSU KURSİYER BİLGİLERİ
İlçemiz Merkezinde ve Köylerde toplam 5 adet Kur’an Kursu bulunmakta ve bu kurslarda 289 öğrenci eğitim almakta olup Yaz döneminde ve tarihleri arasında açılan yaz dönemi kurslarında ise öğrenci eğitim görmüştür.

16 T.C. Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu, tarih ve Yükseköğretim Kurulunun 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanundaki değişiklikle 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Yüksekokul bünyesinde 5 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi olmak üzere 9 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca 6’sı idari, 11’i hizmet ve 8’i de güvenlik personeli olmak üzere toplam 25 çalışanı mevcuttur. Fiziki İmkânlar: Pazar Meslek Yüksekokulu, m2 ‘si okul yerleşkesi, m2 ‘si araştırma ve uygulama bahçesi olmak üzere toplam m2 ‘lik yerleşim alanına sahiptir. Okul yerleşkesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü ana bina (2.000m²), çok amaçlı kapalı salonu (700 m²), yemekhane binası (1200 m²) ile toplam 3900 m²’lik kapalı alan ile birlikte m² lik alanda kuruludur.

17 YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI
Birim / Bölüm Adı 2010 2011 2012 Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve Süs Bitkileri Prog. 21 5 -  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Prog. 50 59 58 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı  8 Organik Tarım Prog 10 25 43 Bahçe Tarımı Prog Yönetim ve Organizasyon Bölümü Kooperatifçilik Prog. Toplam 94 93 109 Ana bina içerisinde Bitki Analiz, Toprak, Moleküler Genetik ve Suni Tohumlama Laboratuarlarının fiziki alt yapıları tamamlanmış olup, gerekli cihazların temini devam etmektedir.

18 Yerleşke içerisinde sera, meyve ve süs bitkilerinin bulunduğu 18
Yerleşke içerisinde sera, meyve ve süs bitkilerinin bulunduğu m² lik Araştırma ve Uygulama Bahçesi yer almaktadır. Uygulama ve Araştırma Bahçesinde bulunan ve atıl durumda olan 500 m2 lik cam sera yenilenerek polikarbon örtülü, ısıtma ve sisleme sistemlerine sahip tam otomasyonlu araştırma ve üretim serası haline dönüştürülmüş ve sera da bitkisel materyal üretimine başlanmıştır. Mevcut seranın yanında 120 m² lik üretim serası inşa edilmiştir. Bahçe içerisinde drenaj ve toprak örtüsü sebebiyle kullanılamayacak durumda olan yaklaşık 2500 m² lik alanda yapılan drenaj çalışmalarını ardından, 70 adet uluslararası normlarda araştırma parselleri oluşturulmuş ve bu parseller üzerinde üretim ve araştırma çalışmalarına başlanmıştır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu sertifikalı meyve fidanı ve sertifikalı Süs Bitkisi fidesi üretimi ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Fidan Üretici Belgesi” ve Süs Bitkisi Üretici” belgeleri almıştır. Bu belgelerin ikisini birlikte alan ülkemizdeki tek üniversitedir. Ayrıca toplam 18 dekar alanda meyve fidanı ve süs bitkisi fidesi üretim kapasiteli tesisler kurulmuştur.

19 İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ
. Pazar Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi belediyeye ait sobalı, ışık görmeyen, çatısı akan masa sandalyesi ve rafları olmayan son derece elverişsiz ve sağlıksız bir ortamda hizmet vermekteyken Kaymakamlığımızın öncülüğünde ve girişimleriyle yeni belediye binasında uygun büyüklükteki bir salon kütüphane yapılmak üzere maliye bakanlığından kültür bakanlığına tahsis edilmiş, kültür bakanlığından ödenek temin edilerek masa, sandalye, raf, bilgisayar ve gerekli mefruşatlar temin edilerek yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştır.Taşınma sırasında kitap sayım, ayıklama, kayıt işlemleri de yapılmıştır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle kütüphanemiz dahilinde 326 üye okuyucu, adet kitap ile okurların ihtiyaçlarına cevap vermekte olan kütüphanemizde bundan sonraki en önemli hedef halkın talepleri doğrultusunda kitap sayısını 30 bine ulaştırmak olacaktır.

20 İLÇEMİZDE SPOR ETKİNLİKLERİ Pazarspor Futbol takımı Spor Toto 3. lig 1
İLÇEMİZDE SPOR ETKİNLİKLERİ Pazarspor Futbol takımı Spor Toto 3. lig 1. Grupta İlçemizi başarı ile temsil etmektedir sezonunda 3. ligde şampiyonluk yaşamış ve 4 sezon 2. ligde mücadele etmiştir. Ğ İlçemizde Gençlik Spor Kulübü basketbol tekvando, kick boks ve masa tenisi branşında faaliyetler yapmakta ayrıca doğa gezileri düzenleyerek gençlik faaliyetlerine devam etmektedir. Atina Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Pazar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, ayrıca yeni kurulan Jimnastik Kulübü de ilçemizde jimnastik alanında sporcu yetiştirmektedir. Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen güreş antrenörü ile İlçemizde güreş alt yapısı oluşturulmaya başlanmıştır. 2007 yılında Kaymakamlığımızın başlattığı “Spor Şenlikleri” sayesinde her yıl yaklaşık olarak 1000 sporsever vatandaşımız spor şenliklerinde yarışmaktadır. Köy ve Mahalleler ile Kurumlarımız ve İlk Öğretim okulları arası futbol turnuvası, havalı tüfek atış yarışmaları, halk koşusu, bisiklet yarışı, kort tenisi, masa tenisi turnuvası ve yaylalara yapılan doğa gezisi ile halkımızın ve çevre ilçe insanının spor yapması sağlanmaktadır.

21 SAĞLIK HİZMETLERİ KURUM ADI: PAZAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
SORUMLU HEKİM / İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ: Dr. Sinan SAYMAZ ADRES: Kirazlık Mah. Ziraat Caddesi No. 3/A Pazar-RİZE TLF: FAKS: BİNANIN ÖZELLİKLERİ: Toplum Sağlığı Merkezi Binası 4 katlı olup, 1. Kat 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 2. Kat Toplum Sağlığı Merkezi olarak kullanılmaktadır. Diğer üst 2 kat 4 dairelik lojmandan oluşmaktadır. Binamız kaloriferli, jeneratörlü ve asansörsüzdür. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTE ÖZEL Toplum Sağ. Mrk. Aile. Sağ. Mrk. Sağlık Evi Devlet Hast. Ağız Diş Sağl. Mrk. 1 Nolu acil Sağ. Hzm. İst. Tıp Fak. Hast. Diş Hekimi Muayenehane Hastane Eczane 1 3 - 5 10

22 SOSYAL YARDIMLAŞMA Ve DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

23 2012 YILI SONU İTİBARİ İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI YARDIM VE KİŞİ SAYILARI
2012 YARDIMLARI KİŞİ SAYISI YARDIM MİKTARI (TL) NAKDİ 679 ,00 TL YAKACAK YARDIMI 700 ,00 TL ŞEY (Şartlı Eğitim Yrd.) 311 ,00 TL ŞSY (şartlı Sağlık Yrd.) 145 53.940,00 TL Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Düzenli Nakdi Yardım 44 67.750,00 TL TOPLAM 1879 ,00 TL

24 2012 YILI SONU İTİBARİ İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINCA YAPILAN GELİR TESPİTİ VE 2022 MAAŞ TALEBİ KİŞİ SAYILARI G 0 (Kişi Sayısı) G 1 G 2 G 3 GELİR TESPİTİ TOPLAMI 2022 MAAŞ BAŞVURULARI TOPLAM KİŞİ SAYISI 1179 603 28 1 1811 68 3690

25 PAZAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Pazar Orman İşletme Müdürlüğü tarihinde kurulmuş olup, yılında teşkilatlanan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Pazar Orman İşletme Müdürlüğü'nün merkezi, Rize İli Pazar İlçesi Kirazlık Mahallesi'dir. İşletmeye Bağlı Şeflikler: Orman İşletme Şeflikleri 4 adet olup, Şeflikler Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Çamlıhemşin şeflikleridir. Hemşin İlçesi Pazar Orman İşletme Şefliği'ne bağlıdır. İşletmeye Bağlı İlçeler: İşletme Müdürlüğü'ne 5 ilçe bağlı olup bunlar, Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Çamlıhemşin ve Hemşin İlçeleri'dir.

26 Su kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilçemiz köylerinde devlet imkânlarıyla yapılan içme suyu tesislerinin yanında, vatandaşlarımızın kendi imkânlarıyla yaptığı tesislerde bulunmaktadır. İlçeye bağlı 50 köyde de içme suyu tesisi bulunmakla birlikte, bir kısmı yetersizdir. Tüm köylerimizin ve bağlılarının elektrik ve telefon şebekeleri mevcuttur. Mevsim koşullarından kaynaklı kısa süreli kesintiler dışında, elektrik ve telefon hatlarından kaynaklı sorun yaşanmamaktadır. Köylerimizin tamamında kadastro çalışmaları tamamlanmıştır.

27 ASAYİŞ DURUMU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI: Personel Durumu Statü Kadro
Mevcut Subay 1 Astsubay 8 7 Uzman J. 11 14 Erb. / Er 59 28 Toplam 79 50

28 İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Polis sorumluluk bölgesi nüfusu dur. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz sorumluluk Bölgesinde;   1 Yüksek Okul, 3 Benzin İstasyonu , 2 Sürücü Kursu, 4 Matbaa, 5 Banka Şubesi, 12 Kuyumcu, 9 Otobüs Firması ve 10 Eczane bulunmaktadır. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu yerli halktan oluşmakla birlikte, çay hasat zamanlarında ve inşaat sezonunda, özellikle Doğu Anadolu bölgemizden çalışmak amacıyla çok sayıda işçi gelmektedir. Bu kişilerin bu güne kadar herhangi bir siyasi faaliyet yürüttüklerine rastlanmamıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Kadrosunda; Emniyet Müdürü : 1 Emniyet Amiri : 1 Başpolis Memuru : 1 Polis Memuru : 56 Teknisyen yardımcısı : 2 TOPLAM : 61 Personel ile hizmet yürütülmektedir.

29 2010 – 2012 Yılları Arası Yıllara Göre Suçları Gösterir Grafik

30 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına 2012 yılı KÖYDES programı kapsamında ,00 TL ve İl Özel İdaresince ,00 TL olmak üzere 1.673,485,00 TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Tahsis edilen bu ödeneklerle gerek açık ihale usulü gerekse doğrudan temin usulü ile projelere hayata geçirilmiştir. Yukarıda bahsedilen ihaleler ile ilgili çalışmalar program doğrultusunda normal sürelerinde tamamı bitirilmiştir.

31 KÖYDES 2012 yılı kapsamında ilçemizde mevcut 50 köyümüzünde istifade edeceği metre yol betonlaması yapılmış, Bu betonlamalar için ,00TL harcanmıştır.

32

33

34

35 İlçemizde içme suyu projeleri kapsamında bakım onarımda kullanılmak üzere m çeşitli ebatlarda içme suyu ve koriger boru alımı gerçekleştirilmiştir.

36 2012 yılı içerisinde Taş, Kum ve çimento ihtiyacı Birliğimizce karşılanarak işçiliği vatandaşa ait olmak üzere toplam 2.400m taş ve perde beton duvar inşa edilmiştir.

37

38 İlçemizin köy yolları dar ve standartların altında olmasından dolayı ulaşımda aksamalar yaşanmakta can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte iken, 2012 yılı içerisinde KÖYDES Projeleri kapsamında m, diğer ödeneklerden m. yol ağı genişletilerek standartlara uygun hale getirilmiş ilçemize bağlı 50 köy ulaşımında büyük rahatlık sağlamıştır.


"T.C. PAZAR KAYMAKAMLIĞI PAZAR 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları