Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
“İzmir’in Medya Okuryazarlığı Dersi İhtiyacı Ve İzmir İçin Sayısal Veriler” Mehmet CEREN Şube Müdürü İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

3 MEDYA Lambalı radyoların kullanımını da gördük
Bilgisayar ve internet alanındaki – gelinen son noktasını da gördük

4 MEDYA Ancak Televizyon, bunların arasında en yaygın ve en kolay erişilen haber ve eğlence aracı olmaya devam ediyor. Bu nedenle de en çok da çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri üzerine tartışmalar devam ediyor.

5 MEDYA Yapılan araştırmalara göre, çocuklar 100 okul gününe eş kadar süreyi televizyon önünde geçiriyorlar, Başka ifadeyle hayata, yakın ve uzak çevrelerine dair fikir ve bilgileri aileleri ve okul kadar televizyonun kendilerine sunduğu dünyadan ediniyorlar.

6 MEDYA Ancak çocuklara yönelik olarak yayın yapan kanallar ve programlar da dahil olmak üzere, televizyonun sunduğu dünya, onları bilinçli yurttaşlar olarak geleceğe hazırlamaktan çok, potansiyel tüketiciler olarak yaklaşıyor, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini olumsuz olarak etkileyen mesajlar içeriyor. Yapılan araştırmalar, çocukların özellikle de televizyon izlerken yanlız bırakıldıklarında, en çok şiddet içeren mesajlardan etkilendiklerini ortaya koyuyor.

7 MEDYA Medya Medya Okuryazarlığı Medya Okuryazarlığı Eğitimi

8 MEDYA Medya genel anlamıyla insanlar arası iletişim metodudur.Bu olgu ve onun geniş etkileri insanlar kabileler halinde yaşamaya başladıklarından bu yana var olagelmiştir.

9 MEDYA

10 MEDYA OKURYAZARLIĞI Medya günümüzün en etkili kültürel gücü haline gelmiştir. Hayatımızda kullandığımız dil başta olmak üzere bütün kültürel yeniden-üretimin başlıca aracı haline gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde medya kültürün bir parçası haline gelmektedir.

11 MEDYA OKURYAZARLIĞI Araştırmalar medya karşısında pasif tüketiciler olmadığımızı, maruz kaldığımız mesajlar ancak içinde sosyalleştiğimiz aile, okul, komşuluk ilişkileri, iş çevresi, ya da genel olarak çevremizden aldığımız diğer mesajlarla örtüştüğü oranda etkili olabileceğini gösteriyor. Bu da medyanın rolü ve etkileri meselesine daha geniş bir perspektiften bakılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

12 KURUMSAL\ BİREYSELSORUMLULUK ALANLARI
Medyanın kurumsal, medya profesyonellerinin bireysel sorumluluğu 2.Kamu yararına medyayı denetleyici otoritelerin sorumluluğu, 3.Aile, okul gibi toplumun temel taşı kurumların sorumluluğu 4.Medya mesajlarına maruz kalan yurttaşlar olarak bireylerin sorumluluğu

13 MEDYA OKURYAZARLIĞI Medya okur yazarlığı kavramı ve bunun bir eğitim konusu haline getirilmesine ilk olarak ABD’de karşılaşılmış, söz konusu hareket Avrupa ülkelerine ise 1970’li yıllardan itibaren girmeye başlamıştır. Medya okur yazarlığının kurumsal olarak Avrupa Birliği’nin gündemine girmesi ise ancak 2000’li yıllarda olmuştur.

14 MEDYA OKURYAZARLIĞI Gelişmiş ülkelerde medya okur yazarlığının eleştirel ve bağımsız bireyler yetiştirme hedefi üzerinde durulurken Gelişmekte olan ülkelerde toplumun sosyo-ekonomik gelişimi, yurttaşlık bilincinin gelişmesi, siyasal yaşamın demokratikleşmesi gibi hedefler öne çıkmaktadır

15 MEDYA OKURYAZARLIĞI İzleyici-kitleye kitle iletişim araçları tarafından gönderilen bütün mesajları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme ve süzebilme yetisi ve bilgisi kazandırmak 2.Kendi mesajlarını yaratacak biçimde medyayı, özellikle de yeni-medyayı tanıma ve kullanmalarını sağlamak

16 NEDEN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ?
Medya Diyeti Etkilenen değil etkileyen Toplumda örnek vatandaş

17 NEDEN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ?
Medya okur yazarlığı eleştirel düşünmeyi ön plana çıkarır Medya okur yazarı olmak bilinçli vatandaş olmanın gerekliliklerinden birisidir. Medya yoğunluklu çevrenin bir parçası olmamıza yardım eder İletişim teknolojilerini anlamamıza yardımcı olur Medya okur yazarlığı K-12 deki tüm ders konularına entegre edilebilir. Çocuklarımızın ekrandan çok bize bağlanmalarına yardımcı olur.

18 MEDYA OKURYAZARLIĞI Özetle, medya okuryazarı olmak, medya mesajlarının pasif tüketicileri olmaktan çıkarak, bu mesajları kendi menfaatlerine ve beğenilerine uygun olarak yararlanabilmek, iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanları kendi mesajlarını üretecek şekilde kullanabilmek anlamına gelir.

19 Türkiye’de MEDYA OKURYAZARLIĞI
Türkiye’de medya okuryazarlığı radyo ve televizyon yayınlarını kamu yararına denetleyen kurum RTÜK ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak çabalarıyla ve esas olarak ilköğretim ögrencilerini hedef alacak şekilde gelişti.Bu çalışmanın amacı yazılı olan veya olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki medya mesajlarına ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğinin geliştirilmesi olarak özetlenebilir.

20 İzmir ve MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ
DPT’nin gelişmişlik indeksine göre iller sıralamasında üçüncü gelen İzmir, kitle iletişim araçlarının yaygınlığı ve erişim anlamında da en şanslı kentler arasında geliyor.

21 İzmir ve MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ
Ege bölgesi, Marmara bölgesinden sonra en fazla göç alan bölgemizdir. Bölge içinde de bu konuda başı İzmir çekmektedir. Göçle gelen bu insanların, çevrelerine uyum süreci içerisinde medya olarak adlandırdığımız gazete,televizyon,radyo,internet ve hatta reklam panoları, afişler gibi topluma bir mesaj verme çabası içerisinde olan tüm bu bütünün etkisine kendilerini daha fazla açmaları beklenebilir.

22 İzmir ve MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ
Eğitimcilerin görevi göç ettikleri bu yeni toplumun kültürünü kazanma sürecinde bulunan ailelerin çocuklarını bu sürecin negatif etkilerden korumaktır. İzmir’e yeni göç etmiş ailelerin İlköğretim çağındaki çocuklarına medya okuryazarlığının kazandırılması onların kente uyum süreçlerini hızlandırmak, vatandaşlık hak ve sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamak vb. açılardan daha da önem kazanmaktadır.

23 İzmir ve MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ
İzmir’e ilişkin bir başka veri de %30 luk bir oranla en çok kadın istihdamının İzmir’de gerçekleşiyor olmasıdır. Bunun anlamı da İzmir’de, daha çok annenin ev dışında çalışması, yani daha çok çocuğun ve gencin okul dışındaki vakitlerini ebeveyn kontrolü olmadan ve evde genellikle televizyon ya da bilgisayar başında zaman geçiriyor olmasıdır.

24 İzmir ve MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ
Izmir’in Türkiye’nin gelişmişlik sıralamasında üçüncü sırada gelmesinin bir diğer sonucu da, çocukları ve gençleri tüketime yönlendiren reklamların etkilerinin daha fazla hissedilmesi sonucunu doğurmaktadır.

25 İzmir ve MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ
Reklam firmaları daha çok bu kitleyi hedef alan kampanyalar düzenlemekte, kampanyalarını gençlerin ve çocukların daha çok televizyon karşısında oldukları saatlerde, internette daha çok ziyaret ettikleri sitelerde ve daha çok vakit geçirdikleri alanlarda yürütmektedir.

26 OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİne ilişkin sayIsal veriler
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayısal Verileri SINIFLAR RESMİ-ÖZEL TOPLAM OKUL SAYISI MEDYA OKURYAZLIĞI DERSİ Nİ SEÇEN OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYILARI MEDYA OKURYAZLIĞI DERSİ OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI 6.SINIF 98 58.034 7.886 7.SINIF 54 56.762 4.270 8.SINIF 99 55.198 8.776 TOPLAM 969 252 20932 Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı İstatistikleri-Örgün Eğitim

27 İzmir ve MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ
İlimizdeki iletişim Fakülteleri ile işbirliği içinde velilerimize ve öğrencilerimize Medya başlıklı seminerler ve konferanslar düzenlenmektedir. Okullarımızın web sitelerini öğrencilerin kullanabileceği bilgiler ile donatarak bilgiye daha çabuk ulaşmalarına destek sağlanmaktadır. İlköğretim öğrencilerinin okula getirdikleri bazı gazete haberlerini doğru yorumlamaları ve incelemeleri sağlanarak kendi mesajlarını üretmelerine katkı sağlanmaktadır. Medya başlıklı çeşitli yarışmalar ile bu konu hakkında araştırma yapmaları ve bilgilenmelerine olanak sağlanmaktadır.

28 MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ
Medya Okuryazarlığı eğitimi bir toplum meselesidir. Bunun anlamı medya dahil bütün kurum ve bireylerin bu konuda üzerlerine düşen sorumluklarla davranmaları gereğidir.

29 HEDEFİMİZ Bu eğitimi alan öğrencilerin sayısının artırılması
Öğrencilere mesajlarına eleştirel olarak bakabilme yeteneğinin yanısıra, özellikle yeni medyayı kullanarak kendi mesajlarının üreticisi haline gelmelerini sağlayan bir eğitimin de sağlanması, İletişim Fakülteleri ile işbirliği içine girilerek bu eğitimleri verenlerin meslek içi eğitimlerden geçirilmeleri ve formatör olarak eğitilmelerinin sağlanması Eğitimlerin aileleri de kapsayacak şekilde geliştirilmesi olmalıdır.

30 HEDEFİMİZ Teknolojiyi kullanmak ama doğru kullanmak dileklerimle son veriyorum.

31 İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜRLER


"İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları