Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology (ENTOG) Dr. Funda Göde Kent Hastanesi/Izmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology (ENTOG) Dr. Funda Göde Kent Hastanesi/Izmir."— Sunum transkripti:

1 European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology (ENTOG) Dr. Funda Göde Kent Hastanesi/Izmir

2 UEMS : European Union of Medical Specialists EBCOG : European Board College of Obstetrics and Gynecology ENTOG : European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology

3 EBCOG: European Board College of Obstetrics and Gynecology ENTOG : European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology

4 EBCOG  1996’da Avrupa ülkelerinin ulusal obstetri ve jinekoloji derneklerini temsil etmek ve birlikte çalışmalarını sağlamak amacıyla UEMS’nin alt kurumlarından biri olarak kuruldu.

5 EBCOG  36 üye ülke

6 EBCOG  TEMS İ L  Kadın do ğ umcuların haklarını tüm politik ve tıbbi toplantılarda savunmak  Problemlere çözümler aramak

7 EBCOG  B İ RLE Ş T İ R İ C İ  Üye ülkelerin ulusal derneklerine bilgi vermek destek olmak ve ba ǧ lantı olu ş turmak.  Di ğ er organizasyonlarla (ESHRE, EUGA,ESGO, EAPM) ortak çalı ş mak ve bu organizasyonlar arasında ba ğ lantı kurmak.

8 EBCOG  E Ğİ T İ M  Uzman kadın do ğ umcuların bilgi ve mesleki becerilerinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesini sa ğ lamak  Kongreler ve kurslar düzenleyerek ileti ş im ve e ğ itimi iyile ş tirmek  Ara ş tırmaları desteklemek  Avrupa genelinde asistan de ğ i ş im programlarına destek vermek

9 EBCOG  Amaç: Tüm Avrupa ülkelerinde obstetri ve jinekoloji alanında mümkün olan en yüksek standartları sağlayarak kadın ve bebek sağlığını iyileştirmek.

10 EBCOG  Asistan eğitimini tüm Avrupa ülkelerinde birbiriyle uyumlu olarak standardize etmek ve iyileştirmek

11 EBCOG Özellikle önemli olan iki görev  Uzmanlık e ğ itimi veren merkezlere e ğ itim için gerekli kriterleri önermek  Tüm Avrupa ülkelerinde asistan e ğ itimi veren merkezlerin içeri ğ i ve kalitesini denetlemek

12 EBCOG komiteleri  SCTA (Asistan e ğ itimini de ğ erlendirme komitesi)  SCHR (Hastane denetleme komitesi)  SSSC (Yan dal de ğ erlendirme komitesi)

13 EBCOG- SCAT ( Asistan eğitimini değerlendirme komitesi)  Tüm Avrupa ülkelerinde Kadın Doğum uzmanlık eğitimi standartlarını belirlemekte ve denetlemektedir.  Uzmanlık eğitimi veren merkezlerin sahip olması gereken kriterleri belirlemektedir.

14 EBCOG-SCHR (Hastane denetleme komitesi)  E ğ itim hastanelerini ve üniversiteleri talep üzerine ziyaret ederek uzmanlık e ğ itimi kalitesini de ğ erlendirerek, denetlemekte ve uygun ş artlara sahip klinikler akredite olmaktadır.

15 EBCOG-SSSC (Hastane denetleme komitesi)  ESGO (European society of Gynecologic Oncology)  EAPM (European Association of Perinatal Medicine)  ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology)  EUGA (European Urogynecology Association) Yan dal e ğ itimi veren merkezlerin akreditasyonunun sa ğ lanması

16  Hacettepe Üniversitesi  GATA  İ stanbul Üniversitesi  Cerrahpa ş a Üniversitesi  Ege Üniversitesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Yan dalda akredite olan klinikler Perinataloji: İ stanbul Üniversitesi Cerrahpa ş a Üniversitesi Onkoloji: İ stanbul Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Reproduktif Endokrinoloji: İ stanbul Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi AKRED İ TE OLAN KL İ N İ KLER İ M İ Z

17  EBCOG akreditasyon için asistan e ǧ itiminde neleri dikkate alıyor??

18 EBCOG asistan e ğ itimi önerileri  Asistan sayısı her ülkenin ihtiyacı olan uzman sayısına ve merkezlerin e ğ itim kapasitesine göre belirlenmelidir.  Her asistana yılına göre en uygun görev verilmeli ve bütün asistanlar tüm e ğ itim aktivitelerine katılmalıdır.

19 EBCOG önerileri  Asistan eğitimi minimum 5 yıl olmalı  Asistanlar yapılan tüm işlem ve operasyonlarda aktif rol almalı  Her asistanın eğitimini takip eden bir öğretim üyesi olmalı

20 EBCOG  Size göre kadın do ǧ um departmanınız egitiminiz için gerekli tüm ihtiyaçları kar ş ılıyor mu??? Yapısal ör: kütüphane, patoloji… Egitim: seminerler, toplantılar, ö ğ retim üyesi dersleri??  Veya hastane dı ş ında eksikliklerinizi tamamlayabiliyor musunuz?  Sizce e ǧ itiminizi iyilestirmeye yönelik neler eklenebilir?

21  Asistan e ǧ itiminin koordinasyonundan sorumlu bir hocanız var mı?  Her asistanın e ǧ itiminden sorumlu bir ö ǧ retim üyesi var mı?  Asistanların belirli bir e ǧ itim programı var mı?

22  Ö ǧ retim üyelerinin e ǧ itim programı icin bir yönergesi var mı?  E ǧ itim saatleriniz yazılı olarak belirli mi?  Asistan karneniz var mı?

23  Hangi konularda temel e ǧ itim alabiliyorsunuz?

24  Kac günde bir nöbet tutuyorsunuz?  Çalı ş ma kosullarınızdan memnun musunuz?  Asistanların yıllık izinleri senede kaç gün?

25  Asistanlar düzenli olarak seminer, konferans ve kongrelere katılabiliyor mu?  Haftada kac saatlerini teorik calısmalara ayırabiliyorlar?  Metodoloji, temel bilim veya klinik bilimlerde herhangi bir calısmaya katıldınız mı?  Mesleginiz ile ilgili yasal sorumluluklarınızla ilgili egitim alabiliyor musunuz?

26  Uzmanlık e ğ itiminizi tamamladı ğ ınızda bir klini ğ i tek ba ş ına idare edebilecek yeterlilikte olacak mısınız?

27 Asistanlık e ğ itimi boyunca yapılması beklenenler  Asistan karnesi

28 EBCOG önerileri  Asistan eğitimi değerlendirmesi asistan karnesi ile her yıl yapılmalı  1:Kendisinin değerlendirmesi  2: Sorumlu öğretim üyesinin değerlendirmesi  3: Ortak değerlendirme

29  Asistanlık eğitimi boyunca yapılması beklenenler neler???

30 Asistanlık eğitimi boyunca yapılması beklenenler (Asistan karnesi)  OBSTETRİK  Antenatal ultrasonografik inceleme: 200  Normal doğum: 100  Sezeryan: 40  Müdaheleli doğum (forseps, vakum, makat): 40

31 Asistanlık eğitimi boyunca yapılması beklenenler(Asistan karnesi)  Tanısal İşlemler  Kolposkopi:50  Histereskopi:25  Jinekolojik Ultrason:100  Laparaskopi: 25

32 Asistanlık eğitimi boyunca yapılması beklenenler(Asistan karnesi)  Jinekolojik Cerrahi  Adneksiyel Cerrahi : 30 (en az 10’u laparaskopi) (Tuba ligasyonu, ektopik gebelik, over kisti..)  Histerektomi: 40 (abdominal:15, laparaskopik:10, vajinal:15)  Prolapsus cerrahisi:10

33 Asistanlık eğitimi boyunca yapılması beklenenler (Bilimsel Aktiviteler)  Asistanlığın bitiminde her asistanın en az bir posteri ve en az bir makalesi olmalı

34 Yandal denetleme komitesi önerileri  Yan dal süreleri:2 yıldır  Yan dal e ğ itimi alanların da karneleri olmalıdır.  İ lgili dala göre yapılacak i ş lem ve aktiviteler belirlidir.  Yan dalcıların yıllık de ğ erlendirmeleri sorumlu ö ğ retim üyesi tarafından yapılmalıdır.

35 ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Amaç uzmanlığını almış veya yan dalını tamamlamış her kadın doğumcunun yeterliliğini sağlamak

36 ENTOG  1992: Avrupa’da asistanların ilk resmi toplantısı düzenlendi.  Asistanların birbirlerini daha iyi anlamasını ve farklılıkları farkedebilmesini sa ğ lamak  Kısa dönem hastane de ğ i ş imi ( Exchange program ) Her de ğ i ş im programı sonrası deneyimleri payla ş mak için toplantı

37  Asistan toplantıları zamanla organize oldu ’de ENTOG, EBCOG’ un deste ğ iyle kuruldu. 29 Üye Ülke Avrupa Kadın Do ğ um Asistanları organizasyonu

38 ENTOG  İlk Amaçlar  1:Asistanlar arasında tartışma ortamı sağlayarak farkındalığı ve kooperasyonu sağlamak.  2: EBCOG bünyesinde Avrupa asistanlarını temsil etmek

39 ENTOG 17 yıl içinde organizasyon gelişti. Şu anki hedefler  Asistan eğitim şartlarını iyileştirebilmek ve mümkün olan en yüksek standartları yakalamak.

40 ENTOG yönetim kurulu  5 kişi  Başkan: Maud van de Venne  Genel sekreter: Anna Aabakke  Mali sorumlu: Laurids Bune  Üye: Charlotte Boyon  Üye: Alexandra Kristufkova ENTOG yönetim kurulu her iki yılda bir seçimle değişir.

41 ENTOG neler yapıyor?

42 ENTOG aktiviteleri  ENTOG, EBCOG’un yanında bütün toplantılarda, çalışmalarda ve komisyonlarda yer alır.  ENTOG EBCOG yönetim kurulunda yer alır ve bir oy hakkı mevcut.

43 Entog aktiviteler  Yıllık konsey toplantısı (29 üye ülkenin temsilcileri)  Toplantı (her sene) Avrupadan çeşitli öğretim üyelerinin katıldığı asistan eğitimi ile ilgili tartışmalar  İki senede bir EBCOG kongrelerinde toplantı

44 Entog aktiviteler  De ǧ işim programı için aracılık  Kısa dönem (1 hafta)  Uzun dönem (3ay)

45 ENTOG aktiviteleri  Akreditasyon için başvuran hastanelere ENTOG yönetim kurulundan bir asistan da gider. ENTOG temsilcisi hastanenin asistanlarıyla iletişimden sorumludur.

46 ENTOG-TÜRKİYE  TJOD’un bünyesinde ENTOG Türkiye temsil kurulu yeniden yapılandırıldı.(2010 Şubat)  Funda Göde  Yusuf Taner Kafadar  Hülya Arık  Kerem Oğuz  Şafak Olgan:  Burçin Karamustafaoğlu  Tünay Efetürk

47 Gerçeklerimiz  1. Egitim kurumlarımız arasında belirgin farklılıklar var  2. Her e ğ itim kurumunda aynı yeterlilikte asistan yeti ş tirilememektedir. Hastane standartları de ğ i ş ken YÖK-Bakanlık Hastanelerin hizmet verdi ğ i nüfus de ğ i ş ken Hizmet kapasitesi de ğ i ş ken Tam gün?

48 Gerçeklerimiz Genç Kadın Do ǧ um Uzmanlarımızın pek ço ǧ unda komplikasyonlar la ba ş a çıkabilmede güvensizlik mevcuttur. Komplikasyonların yasal sonuçları ile ilgili tedirginlik mevcuttur. Üst uzmanlık yapmak bir kurtulu ş olarak görülmektedir.

49 Gerçeklerimiz  Kadın Do ǧ um Bölümü TUS puanları en a ş a ǧ ılardadır.  Kadın Do ǧ um hekimleri korkutulmu ş, yalnızla ş tırılmı ş ve de ğ ersizle ş tirilmi ş tirilmi ş tir.

50

51 Amaçlarımız  Türkiye’de Kadın Do ğ um asistan e ğ itiminin iyile ş tirilmesi ve standardizasyonu için çalı ş mak  Asistanlar ve e ğ itim kurumları arasındaki ileti ş imi arttırmak  Asistanların sorunlarına çözüm yolları aramak

52  ENTOG Türkiye (TTOG) neler yapıyor?

53 Aktiviteler  Göreve basladı ğ ımızda tüm üniversite ve e ğ itim hastaneleri Ana Bilim Dalları bilgilendirilmi ş olup asistanlar ile ileti ş ime geçilmistir.  Ayrıca TJOD nin web sayfasında ENTOG Türkiye ile ilgili bir sayfamız mevcut.

54 Aktiviteler  TJOD kongrelerinde ö ğ retim üyelerinin ve asistanların katıldı ğ ı toplantılar düzenledik  Malpraktisten e ğ itim sorunlarına kadar pek çok konuda sunumlar ve tartı ş malar gerçekle ş tirildi.

55 . TJOD 2010

56  Türkiyedeki asistanların e ğ itim sorunları ile ilgili bir anket calı ş ması yürüttük Tu ̈ rk Jinekoloji ve Obstetrik Derne ğ i Dergisi, (J Turk Soc Obstet Gynecol), 2013; Cilt: 10, Say›: 1, Sayfa:

57  Toplamda 7 e ğ itim kurumundan (u ̈ niversite ve e ğ itim ara ş tırma hastanesi) 60 kadın do ğ um asistanı c ̧ alı ş maya dahil edildi. C ̧ alı ş maya katılan asistan hekimlerin %75'inin (n:45) TUS'ta ilk tercihi Kadın Do ğ um Bo ̈ lu ̈ mü idi. Katılımcıların %51'i (n:31) ş u an bulundukları konumdan memnundular.

58  Mevcut sorunlar arasında en temel sorunun a ğ ır c ̧ alı ş ma ş artları %43 (n:26) oldu ǧ u saptandı.  Uzmanlık sonrası en temel kaygının ise malpraktis %42 (n:25) oldu ğ u go ̈ zlendi.

59 Asistanların c ̧ o ̈ zu ̈ m o ̈ nerileri  Çalı ş ma ko ş ulları ile ilgili olarak  No ̈ bet saatleri, no ̈ bet ertesi izin ve c ̧ alı ş ma saatlerine bir du ̈ zenleme getirilmesi  E ğ itim sorunlarına yo ̈ nelik olarak  Asistan karnesi du ̈ zenlenmesi,  Kongrelere katılımın ve bilimsel ara ş tırmalara katılımın arttırılması

60 Asistanların c ̧ o ̈ zu ̈ m o ̈ nerileri  Tu ̈ rkiye genelinde tu ̈ m e ǧ itim kurumlarında standardizasyon c ̧ alı ş malarının ba ş latılmalıdır.

61 Kısa ve uzun dönem de ǧ i ş im programları için aracılık Her sene asistanlarımız bu toplantılara katıldı Aktiviteler

62 Yıllık ENTOG toplantılarına ülkemizi temsilen katıldık.

63 Aktiviteler  2016 EBCOG kongresi için seçimlere katıldık.  Asistan oylamasında da 2016 EBCOG kongresi icin Türkiye seçilmistir.

64 2016 da EBCOG kongresi  ENTOG de ğ i ş im programı da ülkemizde yapılacaktır. Bu de ğ isim programı kapsamında  Avrupanın cesitli ülkelerinden gelen asistanların hastanelerimizde kısa süreli e ğ itime katılımı (de ğ i ş im)  ENTOG oturumu  ENTOG konsey toplantısı TTOG (Turkish Trainees of Obstetrics and Gynecology) ekibi tarafından gerçekle ş tirilecektir.

65 ENTOG EBCOG TTOG TJOD  TJOD bünyesinde 2010 yılından beri aktif olarak çalı ş an ENTOG Türkiye ekibi görevini artık yeni ekibe devretmistir. Genç arkada ş larımıza ba ş arılar diliyoruz.

66  Türk Jinekoloji ve Obstetri derneğine çok teşekkür ediyoruz. ENTOG Türkiye


"European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology (ENTOG) Dr. Funda Göde Kent Hastanesi/Izmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları