Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.EGEBİLİM.COM. Son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.EGEBİLİM.COM. Son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması”"— Sunum transkripti:

1 www.EGEBİLİM.COM

2 Son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması” şartının yerine getirilmemesi elenme sebebi midir? Son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması” şartının yerine getirilmemesi elenme sebebi midir? 2 EGEBİLİM

3  Maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması” şartının yerine getirilmediği, giyim için öngördüğü 1.260,72 TL’yi mevzuata uygun şekilde açıklayamadığı anlaşılmış olup açıklamasının uygun olduğu yönündeki idare değerlendirmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır 3 www.EGEBİLİM

4 Şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu nedir? Şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu nedir? 4 www.EGEBİLİM.COM

5  Hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğranması veya zarara uğranmasının muhtemel olması gerekir. 5 www.EGEBİLİM.COM

6 Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen istekl,inin Şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunma hakkı var mıdır? Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen istekl,inin Şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunma hakkı var mıdır? 6 www.EGEBİLİM.com

7  Şikâyete konu ihalede başvuru sahibi ortak girişimin teklifinin, ihale komisyonu tarafından geçerli teklif kabul edilerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, bu nedenle herhangi bir hak kaybının da söz konusu olmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin söz konusu iddiasına ilişkin olarak şikâyet ehliyetinin bulunmadığı... 7 www.EGEBİLİM.COM

8 Hizmet alımı ihalelerinde kullanılacak giyim malzemelerinin maliyetinin stok tespit tutanağıyla açıklanması mümkün müdür? Hizmet alımı ihalelerinde kullanılacak giyim malzemelerinin maliyetinin stok tespit tutanağıyla açıklanması mümkün müdür? 8 www.EGEBİLİM.COM

9  Mümkün değildir 9 www.EGEBİLİMcom

10 Poliçe vadesinin sonunda verilecek teklifin istekli tarafından kabulü ve yeni poliçe şartlarında yenilenmesi kaydı ile geçerli olması kabul edilir mi? Poliçe vadesinin sonunda verilecek teklifin istekli tarafından kabulü ve yeni poliçe şartlarında yenilenmesi kaydı ile geçerli olması kabul edilir mi? 10 www.EGEBİLİM.COM

11  Poliçe vadesinin sonunda verilecek teklifin istekli tarafından kabulü ve yeni poliçe şartlarında yenilenmesi kaydı ile geçerli olacağı hususlarının belirtildiği, söz konusu teklifin 01.12.2010 - 31.12.2011 tarihlerini kapsadığı tespit edilmiştir. İhalede çalıştırılacak personel sayısının 39 olması ve poliçe teklifinin Türkiye genelinde 400 personel çalıştırılması taahhüdüne dayanması dikkate alındığında, isteklinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde poliçedeki fiyatların geçerli olmayacağından hareketle, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeline ilişkin açıklamanın uygun olmadığı 11 www.EGEBİLİM.COM

12 İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikayet başvurusuna konu edilebilir mi? İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikayet başvurusuna konu edilebilir mi? 12 www.EGEBİLİM.COM

13  Edilemez. 13 www.EGEBİLİM.COM

14 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işlerde karsız yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin aşırı düşük olarak kabul edilmesinin zorunlu mudur? Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işlerde karsız yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin aşırı düşük olarak kabul edilmesinin zorunlu mudur? 14 www.EGEBİLİM.COM

15  Zorunlu olmadığı... 15 www.EGEBİLİM.COM

16 İlçe sınırları içerisinde ISO 9001–2008 kalite yönetim sistem belgesine sahip kendisine ait bir mutfaktan hizmeti aksatmadan sürdüreceğine dair taahhütname istenebilir mi? İlçe sınırları içerisinde ISO 9001–2008 kalite yönetim sistem belgesine sahip kendisine ait bir mutfaktan hizmeti aksatmadan sürdüreceğine dair taahhütname istenebilir mi? 16 WWW.EGEBİLİM.COM

17  Her ne kadar idari şartnamenin ihaleye katılım ve yeterlik kriterleri arasında sayılmamış olsa da, teknik şartnamenin 2.3 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile yükleniciden ilçe sınırları içerisinde ISO 9001–2008 kalite yönetim sistem belgesine sahip kendisine ait bir mutfaktan hizmeti aksatmadan sürdüreceğine dair taahhütnamenin teklifle birlikte sunulmasının istenilmesi nedeniyle taahhütnamenin bir yeterlik kriteri haline dönüştürüldüğü, isteklilerin bir kısmının da söz konusu taahhütnameyi teklifleri ekinde sundukları görülmüştür.  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin anılan maddesi uyarınca ihalelerde taahhütname istenilemeyeceği açık olduğundan Teknik Şartnamenin “Tarafların yükümlülükleri” başlıklı 2.3 üncü maddesinde yapılan düzenlemenin anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu... 17 www.EGEBİLİM.COM

18 Geçici teminat geçerlik tarihine ilişkin hükmün EKAP üzerinden İdari Şartnameye yansıyan maddesindeki tarihlerin birbirinden farklı olduğu... Geçici teminat geçerlik tarihine ilişkin hükmün EKAP üzerinden İdari Şartnameye yansıyan maddesindeki tarihlerin birbirinden farklı olduğu... 18 www.EGEBİLİM.COM

19  Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarındaki geçerlik tarihine ilişkin zeyilname ile yapılan düzenleme ve söz konusu değişikliğin EKAP üzerinden İdari Şartnameye yansıyan maddesindeki tarihlerin birbirinden farklı olduğu anlaşılmıştır. İhale dokümanında yapılan düzenlemelerdeki hata ve çelişki nedeniyle tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı... 19 www.EGEBİLİM.COM

20 Cihazların teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda verilecek kararlarda da kimin sorumluluğu vardır? Cihazların teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda verilecek kararlarda da kimin sorumluluğu vardır? 20 www.EGEBİLİM.COM

21  İdarenin takdiri ve sorumluluğu bulunmaktadır. 21 www.EGEBİLİM.COM

22 Teklif zarfında doğrudan idarenin açık adresine yer vermemesi gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Teklif zarfında doğrudan idarenin açık adresine yer vermemesi gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? 22 www.EGEBİLİM.COM

23  İhale komisyonunca isteklinin teklif zarfında doğrudan idarenin açık adresine yer vermemesi gerekçesiyle teklifinin değerlendirmeye alınmaması yönündeki işlemin yerinde olmadığı... 23 WWW.EGEBİLİM.COM

24 Tek geçerli teklif de idarenin yetkisi nedir? Tek geçerli teklif de idarenin yetkisi nedir? 24 WWW.EGEBİLİM.COM

25  İhalede tek geçerli teklifin kaldığı anlaşılmaktadır. Netice itibari ile, idarenin, başvuru sahibinin teklifinin, yaklaşık maliyet ve diğer hususlar dikkate alındığında avantajlı olup olmadığı, bu ihalede rekabet ortamının oluşup oluşmadığı gibi, daha önce geçerli teklif kalmadığı değerlendirmesine istinaden göz önünde bulundurulmayan hususlarda, yeniden değerlendirme yapma yetkisinin bulunduğu açıktır. 25 WWW.EGEBİLİM.COM

26 Tebligatın iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaması... Tebligatın iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaması... 26 www.EGEBİLİM.COM

27  Şikâyet başvurusuna verilen cevabın istekliye tebligatına ilişkin olarak idarece yapılan işlemin mevzuata aykırı olması sebebiyle iddia yerinde bulunmuş ancak bu aykırılığın esasa etkili olmadığı... 27 www.EGEBİLİM.COM

28 Cold pack cihazına ait ubb bilgilerinin bulunmaması bilgi eksilşiğimidir? Cold pack cihazına ait ubb bilgilerinin bulunmaması bilgi eksilşiğimidir? 28 www.EGEBİLİM.COM

29  Cold pack cihazına ait UBB kayıt bilgilerinin başvuru sahibi tarafından sunulan listede yer almamasından mütevellit eksikliğin teklifin esasını etkileyen ve tamamlatılamayacak bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı... 29 www.EGEBİLİM.COM

30 1 adet ceket için 0,30 TL, 1 adet pantolon için 0,20 TL, 1 adet gömlek için 0,15 TL, 1 adet kravat için 0,11 TL... 1 adet ceket için 0,30 TL, 1 adet pantolon için 0,20 TL, 1 adet gömlek için 0,15 TL, 1 adet kravat için 0,11 TL... 30 WWW.EGEBİLİM.COM

31  İhale üzerinde bırakılan firma tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilip, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir... 31 www.EGEBİLİM.COM

32 Makineye ilişkin olarak belirli bir yaş sınırı getirilmesi rekabeti engeller mi? Makineye ilişkin olarak belirli bir yaş sınırı getirilmesi rekabeti engeller mi? 32 www.EGEBİLİM.COM

33  İdareler, hizmetin görülmesinde kullanılacak makine, teçhizat ve ekipmanın sayısını ve niteliğini belirleme yetkisine sahip olmaktadır. İhalede rekabeti engellememek kaydıyla kullanılacak makineye ilişkin olarak belirli bir yaş sınırı getirilmesinin, hizmetin gereği gibi yerine getirilmesi için önem arz ettiği anlaşılmış olup, makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmadığı ve tüm isteklilerin anılan düzenleme ile eşit derecede yükümlülük altına girecek olduğu dikkate alındığında, söz konusu maddenin rekabeti sınırlayıcı nitelikte olmadığı... 33 www.EGEBİLİM.COM

34 İstekli olabileceklere ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinin ihale ilanına çıkarken hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinden farklı olmasının tek koşulu nedir? İstekli olabileceklere ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinin ihale ilanına çıkarken hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinden farklı olmasının tek koşulu nedir? 34 WWW.EGEBİLİM.COM

35 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre zeyilname yapılması koşuluna bağlıdır. 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre zeyilname yapılması koşuluna bağlıdır. 35 www.EGEBİLİM.COM

36 Götürü bedel üzerinden yapılan ihalede aritmetik hata olur mu? Götürü bedel üzerinden yapılan ihalede aritmetik hata olur mu? 36 www.EGEBİLİM.COM

37 İhalenin götürü bedel üzerinden yapıldığı, ilgili mevzuat hükümlerine göre, aritmetik hata kavramının birim fiyat teklif mektupları ile ilgili olduğu, dolayısıyla da başvuru sahibinin, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif mektubunda aritmetik hata yapıldığı şeklideki iddiasının yerinde olmadığı... İhalenin götürü bedel üzerinden yapıldığı, ilgili mevzuat hükümlerine göre, aritmetik hata kavramının birim fiyat teklif mektupları ile ilgili olduğu, dolayısıyla da başvuru sahibinin, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif mektubunda aritmetik hata yapıldığı şeklideki iddiasının yerinde olmadığı... 37 www.EGEBİLİM.COM

38 Yaklaşık maliyetin düzeltilmiş halinin, ihaleyi etkilemesi söz konusu ise, yapılması gereken nedir? Yaklaşık maliyetin düzeltilmiş halinin, ihaleyi etkilemesi söz konusu ise, yapılması gereken nedir? 38 www.EGEBİLİM.COM

39 Bu durumda ihalenin zorunlu olarak iptal edilmesi gerekmektedir. Hatalı olarak hesaplanan yaklaşık maliyetin düzeltilmiş halinin, yukarıda ifade edilen hususlardan herhangi birini etkilemesi söz konusu değilse, bu durumda ihalenin iptal edilip edilmemesi hususunda idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Bu durumda ihalenin zorunlu olarak iptal edilmesi gerekmektedir. Hatalı olarak hesaplanan yaklaşık maliyetin düzeltilmiş halinin, yukarıda ifade edilen hususlardan herhangi birini etkilemesi söz konusu değilse, bu durumda ihalenin iptal edilip edilmemesi hususunda idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. 39 www.EGEBİLİM.COM

40 Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde birim fiyat teklif cetveli? Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde birim fiyat teklif cetveli? 40 www.EGEBNİLİM.COM

41 İhale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli standart formunun 3 nolu dipnotunda; “İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır. Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır.” düzenlemesi yer almasına rağmen, idarece birim fiyat teklif cetvelinde artık günler için (16.07.2011-31.07.2011 tarihleri ile 01.12.2011-15.12.2011 tarihleri arasında) ayrı bir satır açılmadığı... İhale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli standart formunun 3 nolu dipnotunda; “İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır. Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır.” düzenlemesi yer almasına rağmen, idarece birim fiyat teklif cetvelinde artık günler için (16.07.2011-31.07.2011 tarihleri ile 01.12.2011-15.12.2011 tarihleri arasında) ayrı bir satır açılmadığı... 41 www.EGEBİLİM.COM

42 Teknik şartname maddesinde istenen belgeleri sunmayan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenebilir mi? Teknik şartname maddesinde istenen belgeleri sunmayan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenebilir mi? 42 www.EGEBİLİM.COM

43 Teknik şartname maddesinde istenen belgeleri sunmayan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiş olmasının mevzuata uygun olmadığı... Teknik şartname maddesinde istenen belgeleri sunmayan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiş olmasının mevzuata uygun olmadığı... 43 www.EGEBİLİM.COM

44 Mevzuata aykırı teknik şartname maddesine usulüne uygun şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığında uygulama... Mevzuata aykırı teknik şartname maddesine usulüne uygun şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığında uygulama... 44 www.EGEBİLİM.COM

45 İhale dokümanının bu hali ile kesinleştiği, ayrıca ihale dokümanının bir bütün olduğu, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında ihale dokümanının tamamını okuyup kabul ettikleri ve tekliflerini buna göre hazırladıklarını beyan ettikleri dikkate alındığında, tekliflerin değerlendirilmesinin söz konusu şartname maddesine göre yapılması gerekmektedir. İhale dokümanının bu hali ile kesinleştiği, ayrıca ihale dokümanının bir bütün olduğu, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında ihale dokümanının tamamını okuyup kabul ettikleri ve tekliflerini buna göre hazırladıklarını beyan ettikleri dikkate alındığında, tekliflerin değerlendirilmesinin söz konusu şartname maddesine göre yapılması gerekmektedir. 45 www.EGEBİLİM.com

46 İhale dokümanında tekliflerin demo ile değerlendirileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamasından dolayı idarece teklifini demo sonucu uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? İhale dokümanında tekliflerin demo ile değerlendirileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamasından dolayı idarece teklifini demo sonucu uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 46 www.EGEBİLİM.com

47 İhale dokümanında tekliflerin demo ile değerlendirileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamasından dolayı idarece başvuru sahibinin teklifinin demo sonucu uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamıştır. İhale dokümanında tekliflerin demo ile değerlendirileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamasından dolayı idarece başvuru sahibinin teklifinin demo sonucu uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamıştır. 47 www.EGEBİLİM.com

48 Pazarlık usulü ihalede, yeterliğin belirlenmesinde kullanılacak kriterlerin nerede belirtilmesi gerekmektedir? Pazarlık usulü ihalede, yeterliğin belirlenmesinde kullanılacak kriterlerin nerede belirtilmesi gerekmektedir? 48 www.EGEBİLİM.com

49 İdari şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. İdari şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. 49 www.EGEBİLİM.com

50 Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketlerinde yönetim ve temsil yetkisi kimlere verilmiştir? Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketlerinde yönetim ve temsil yetkisi kimlere verilmiştir? 50 www.EGEBİLİM.com

51 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketlerinde yönetim ve temsil yetkisi esasen yönetim kurullarına ve şirket müdürlerine verilmekte, bu sebeple 17 nci maddenin (d) bendi kapsamında sermaye şirketlerinin şirketi idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyeleri veya şirket müdürünün esas alınması gerekmektedir. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketlerinde yönetim ve temsil yetkisi esasen yönetim kurullarına ve şirket müdürlerine verilmekte, bu sebeple 17 nci maddenin (d) bendi kapsamında sermaye şirketlerinin şirketi idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyeleri veya şirket müdürünün esas alınması gerekmektedir. 51 www.EGEBİLİM.COM.

52 Çerçeve anlaşma idari şartnamesinde teknik yeterliklerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamasında uygulama nasıl olmalıdır? Çerçeve anlaşma idari şartnamesinde teknik yeterliklerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamasında uygulama nasıl olmalıdır? 52 www.EGEBİLİM.com

53 Sunulan malların teknik şartnameye uygunluğu yüklenicinin sorumluluğunda olduğundan, istekli sıfatı bulunan mal tedarikçisinin, çerçeve anlaşma ve münferit sözleşme aşamalarında, teklif ettiği malın farklı marka ve kayıt numaralarına sahip olmasının önemi bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle sunulan malın markası ve teknik şartnameye uygunluğu muayene ve kabul işlemleri çerçevesinde denetleneceğinden, çerçeve anlaşma ve münferit sözleşmeye teklif sunan isteklinin farklı marka ürünler teklif etmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. Sunulan malların teknik şartnameye uygunluğu yüklenicinin sorumluluğunda olduğundan, istekli sıfatı bulunan mal tedarikçisinin, çerçeve anlaşma ve münferit sözleşme aşamalarında, teklif ettiği malın farklı marka ve kayıt numaralarına sahip olmasının önemi bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle sunulan malın markası ve teknik şartnameye uygunluğu muayene ve kabul işlemleri çerçevesinde denetleneceğinden, çerçeve anlaşma ve münferit sözleşmeye teklif sunan isteklinin farklı marka ürünler teklif etmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. 53 www.EGEBİLİM.com


"Www.EGEBİLİM.COM. Son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları