Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.4 Bölüm 14 İştiraklerdeki Yatırımlar Bölüm 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.4 Bölüm 14 İştiraklerdeki Yatırımlar Bölüm 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller."— Sunum transkripti:

1 © 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.4 Bölüm 14 İştiraklerdeki Yatırımlar Bölüm 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

2 2 This PowerPoint presentation was prepared by IFRS Foundation education staff as a convenience for others. It has not been approved by the IASB. The IFRS Foundation allows individuals and organisations to use this presentation to conduct training on the IFRS for SMEs. However, if you make any changes to the PowerPoint presentation, your changes should be clearly identifiable as not part of the presentation prepared by the IFRS Foundation education staff and the copyright notice must be removed from every amended page. This presentation may be modified from time to time. The latest version may be downloaded from: http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/SME+Workshops.htm The accounting requirements applicable to small and medium ‑ sized entities (SMEs) are set out in the International Financial Reporting Standard (IFRS) for SMEs, which was issued by the IASB in July 2009. The IFRS Foundation, the authors, the presenters and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this PowerPoint presentation, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

3 © 2011 IFRS Foundation 3 IFRS for SMEs Bölüm14 İştiraklerdeki Yatırımlar ve Bölüm 15 İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (müştereken kontrol edilen işletmeler)

4 © 2011 IFRS Foundation 4 Bölüm 14 & 15 – kapsam Bölüm 14 & 15 –Sırasıyla iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki yatırımların muhasebeleştirmesini & raporlanmasını belirler –Temel finansal tablolarda (yani konsolide finansal tablolar & ana şirket olmayan ancak bir veya daha fazla iştiraki veya iş ortaklığı olan yatırımcıların finansal tabloları)

5 © 2011 IFRS Foundation 5 Bölüm 14 – İştirak İştirak, yatırımcının üzerinde önemli etkisinin olduğu bağlı ortaklık veya iş ortaklığı niteliğinde olmayan işletmelerdir. Önemli etki, iştirakin finansal ve faaliyet politikalarının belirlenmesi kararlarına katılma gücü olup bu politikaları tek başına kontrol etme veya müştereken kontrol etme gücü değildir.

6 © 2011 IFRS Foundation 6 Bölüm 14 – önemli etki devam Önemli Etki (ÖE) olup olmadığının belirlenmesi değerlendirme gerektirir: –yatırımcının doğrudan ya da dolaylı olarak iştirakin oy hakkının ≥ %20 sahip olması durumunda, ÖE olduğu varsayılır –Tam tersi, eğer yatırımcı sahip olduğu< %20... –Başka bir yatırımcının yatırım yapılan işletmenin çoğunluğuna sahip olması, ÖE olmasına engel teşkil etmez

7 © 2011 IFRS Foundation 7 Bölüm 14 – önemli etki devam ÖE olup olmağının belirlenmesi değerlendirme gerektirir. Bu bütün faktörlerin göz önünde bulundurulması demektir, örneğin; –Potansiyel oy hakkı –Yönetim kurulu veya eşdeğer idare organında temsil edilme –Temettüler ya da diğer dağıtım kararları dahil olmak üzere, işletmenin politika belirleme süreçlerine katılma –Yatırımcı işletme ile yatırım yapılan işletme arasında önemli işlemlerin gerçekleştirilmesi, –İşletmeler arasında yönetici personel değişimi –İşletme için gerekli teknik bilginin sağlanması

8 © 2011 IFRS Foundation 8 Bölüm 15 – iş ortaklıkları Bir İş Ortaklığı (İO), iki veya daha fazla tarafın müşterek kontrole tabi bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirilmesini sağlayan sözleşmeye bağlı düzenlemedir. İO farklı türler veya yapılar alabilir ancak hepsi aşağıdaki özellikleri taşır: –İki veya daha fazla ortak girişimci sözleşmeye dayalı bir düzenleme ile bağlanmıştır; ve –Sözleşmeye bağlı düzenleme müşterek kontrolü oluşturur.

9 © 2011 IFRS Foundation 9 Bölüm 15 – müşterek kontrol Müşterek kontrol, bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır –Bu kontrolün, sadece ekonomik faaliyetle ilgili stratejik finansal & faaliyetle ilgili kararların, kontrolü paylaşan tarafların (ortak girişimciler) oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir. Kontrol, bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüdür (bakınız Bölüm 9).

10 © 2011 IFRS Foundation 10 Bölüm 9, 11, 14 & 15 – ilişkiler Özet (yatırımcıların ve yatırımları ile olan ilişkisinin etkisi azalan sırada aşağıda verilmiştir.): –Ana şirket bağlı ortaklığını kontrol eder (Bölüm 9) –2 veya daha fazla ortak girişimci bir iş ortaklığını müştereke olarak (birlikte) kontrol eder (Bölüm15) –Bir yatırımcı iştiraki üzerinde önemli etkiye sahiptir (Bölüm 14) –Bir yatırımcı yatırımı üzerinde önemli etkiden daha az etkiye sahiptir (örneğin Bölüm 11)

11 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 14 & 15 – örnekler Tersine kanıt olmadıkça –B14, B15 veya diğer bir bölüm kapsamında mıdır? Örnek 1*: A, B’nin %75’ine sahiptir. Örnek 3*: A, C’nin %25’ine sahiptir.. Örnek 1 # A, B, C, D & E (5 ilişkisiz işletme)’den her biri Z’nin %20’sine sahiptir. Z’de stratejik karar alınabilmesi için yatırımcılardan oy kullanma gücüne sahip basit çoğunluğunun (yani > %50) onayı gerekmektedir. * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyallerinden Modül 14’ün aynı numaralı örneği # bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyallerinden Modül 15 örnek 1 11

12 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 14 & 15 – örnekler devam Tersine kanıt olmadıkça –B14, B15 veya diğer bir bölüm kapsamında mıdır? Örnek 2*: Örnek 1’deki ile aynı*, A, B & C Z’yi kontrol etmek sözleşmeye dayalı olarak anlaşmışlardır. Örnek 3*: A & B (2 ilişkisiz taraf) her biri, Z’nin %50’sine sahiptir. Z’de stratejik kararlar için yatırımcılardan oy kullanma gücüne sahip basit çoğunluğunun (yani > %50) onayı gerekmektedir. * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyallerinden Modül 15’in aynı numaralı örneği 12

13 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 14 & 15 – örnekler devam Aksine kanıt olmadıkça– B14, B15 ya da diğer bir bölüm kapsamında mıdır? Örnek 5*: A & B, Z’nin sırasıyla %75 & %25’ine sahiptir. Z’nin stratejik kararlarda sözleşmeye göre A&B’nin oy birliği ile mutabakatını gerektirmektedir. * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 15 örnek 5 13

14 © 2011 IFRS Foundation 14 Bölüm 14 & 15 – ölçüm Bir yatırımcı/ortak girişimci iştirak/müşterek kontrol edilen işletmelerindeki bütün yatırımlarını aşağıdakilerden birine göre muhasebeleştirir: –Maliyet modeli (ama eğer yayımlanmış fiyat kotasyonu bulunuyorsa gerçeğe uygun değer modeli kullanılır) –Özsermaye yöntemi –Gerçeğe uygun değer modeli (aşırı maliye ve çabaya rağmen gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülemiyorsa maliyet modeli kullanılır) İştirakler ve İş ortaklıkları için aynı model kullanılması gerekir.

15 © 2011 IFRS Foundation 15 Bölüm 14 & 15 – maliyet modeli Bir yatırımcı/ ortak girişimci İştirak/İş ortaklığındaki yatırımlarını maliyet eksi birikmiş değer düşüklüğü zararları ile ölçmektedir –Değer düşüklüğü Bölüm 27 Varlıklarda Değer Düşüklüğü’ne göre muhasebeleştirir –Dağıtılan tutarlar, dağıtımların edinme tarihinden önce veya sonra ortaya çıkan birikmiş kârlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını dikkate almaksızın, gelir olarak muhasebeleştirir. Yayınlanmış fiyat kotasyonu bulunan yatırımlar için gerçeğe uygun değer modeli kullanılır

16 © 2011 IFRS Foundation Bölümler 14 & 15 – maliyet modeli örneği Ör 12*: 1/3/20X1’de A B’nin %30’unu 300,000’e almıştır. B’nin karı = 31/12/20X1 dönem sonunda 800,000. 31/12/20X1’de B 100,000 temettü ilan etmiştir. 31/12/20X1’de A’nın B’deki yatırımındaki geri kazanılabilir tutarı = 290,000 (yani 293,000 gerçeğe uygun değer eksi 3,000 satış maliyeti). B için yayınlanmış fiyat kotasyonu bulunmamaktadır. * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 14 örnek 12 16

17 © 2011 IFRS Foundation Bölümler 14&15 – maliyet modeli örnekleri Örnek 12 uyarlanmış: B için yayınlanmış fiyat kotasyonu bulunması dışında örnek 12 ile aynıdır. 17

18 © 2011 IFRS Foundation 18 Bölümler 14 & 15 – gerçeğe uygun değer modeli İlk muhasebeleştirme: yatırımcı/ortak girişimci İştirak/ iş ortaklığındaki yatırımlarını işlem fiyatı üzerinden ölçmektedir –İşlem fiyatı işlem maliyetleri hariçtir. Bundan sonra (her raporlama tarihinde) yatırım gerçeğe uygun değerinden ölçülür –Paragraf 11.27–11.32’dekler rehber olarak kullanılır –GUD’deki değişimler kar veya zararda muhasebeleştirilir Aşırı maliyet ve çabaya rağmen gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülemeyen her yatırım için maliyet modeli kullanılır

19 © 2011 IFRS Foundation Bölümler 14&15 – gerçeğe uygun değer modeli örnekleri Ör 28*: 1/3/20X1’de A B’nin %30’unu 300,000’e almıştır. B’nin karı = 31/12/20X1 dönem sonunda 80,000. 31/12/20X1’de B 100,000 temettü ilan etmiştir. 31/12/20X1’de A’nın B’deki yatırımındaki geri kazanılabilir tutarı = 290,000 (yani 293,000 gerçeğe uygun değer eksi 3,000 satış maliyeti). B için yayınlanmış fiyat kotasytonu bulunmamaktadır. Ör 28 uyarlanmış: Örnek 28’deki ile aynıdır, ancak gerçeğe uygun değer...olmaksızın belirlenememektedir * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 14 örnek 28 19

20 © 2011 IFRS Foundation 20 Bölümler 14 & 15 – özkaynak yöntemi Temel model –Özkaynak yatırımının ilk muhasebeleştirilmesi: yatırımcı/ortak girişimci İştirak/İş ortaklığndaki yatırımını işlem fiyatı ile ölçer (işlem maliyetini içerir) –daha sonra aşağıdaki durumları yansıtmak için yapılır: –İştirak/İş ortaklığının kar veya zarar & DKG’deki payları –İştirak/İş ortaklığından alınan dağıtımlar

21 © 2011 IFRS Foundation Bölümler 14&15 – özkaynak modeli örneği Ör 18*: 1/3/20X1’de A B’nin %30’unu 300,000’e almıştır (saklı şerefiye & gerçeğe uygun değer düzeltmesi olmağı varsayılmıştır ). B’nin karı = 31/12/20X1 dönem sonu karı 80,000 (Mart’tan Aralık’a kadar 66,667). 31/12/20X1’de B 100,000 temettü ilan etmiştir. 31/12/20X1’de A’nın B’deki yatırımındaki geri kazanılabilir tutarı = 290,000 (yani 293,000 gerçeğe uygun değer eksi 3,000 satış maliyeti). B için yayınlanmış fiyat kotasyonu bulunmamaktadır. * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 14 örnek 18 21

22 © 2011 IFRS Foundation 22 Bölüm 14 & 15 – özsermaye yöntemi devam Bazı diğer konular –Potansiyel oy hakkı –Saklı şerefiye & gerçeğe uygun değer düzeltmesi –yatırımcının/ortak girişimcinin İştirak/iş Ortağı ile olan işlemleri –yatırımcının/ortak girişimcinin finansal tablo tarihi –yatırımcının/ortak girişimcinin muhasebe politikaları –Yatırımı aşan zararlar (kayıplar)

23 © 2011 IFRS Foundation 23 Bölüm 14 & 15 – özkaynak yöntemi devam ÖE sona erdiğinde özkaynak modeli kullanılması bırakılır. –Eğer İştirak/iş Ortaklığı Bağlı Ortaklık olursa(veya İş ortaklığı iştirak olursa): önceki özkaynak payı gerçeğe uygun değeri ile tekrar ölçülür & yeniden ölçüm sonucu oluşan kazanç ya da kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir –Eğer elden çıkarılıyorsa, İştirak/İş Ortaklığı bilanço dışı bırakılır & aşağıdaki değerler arasındaki fark kar veya zararda muhasebeleştirilir (i) kazanç + elde kalan payın gerçeğe uygun değeri & (ii) ÖE/MK kaybedildiğindeki DD –Elden çıkarma yoksa, DD o tarihteki yeni maliyet olarak dikkate alır & Bölüm 11 & 12 kapsamında muhasebeleştirir.

24 © 2011 IFRS Foundation 24 Bölümler 14 & 15 – açıklamalar İştirakler/ İş Ortaklıkları için ayrı ayrı aşağıdakiler açıklanır (değerleme modeline bakılmaksızın) –yatırımlar için muhasebe politikası –yatırımların defter değeri Ortak girişimcinin iş ortaklıklarının kendi sermaye taahhütlerindeki ve diğer ortak girişimcilerle birlikte girdiği sermaye taahhütlerindeki payları ile birlikte, iş ortaklıklarına ilişkin taahhütlerin toplam tutarı.

25 © 2011 IFRS Foundation 25 Bölüm 14 & 15 – açıklamalar devam Eğer özkaynak modeli kullanılıyorsa aşağıdakiler açıklanır –Yayınlanmış fiyat kotasyonu bulunan, özkaynak yöntemine göre değerlenen İştirakler/iş Ortaklıklarındaki yatırımımların sırasıyla gerçeğe uygun değeri –Sırasıyla iştirak/İş ortaklıklarının kar veya zarardaki & DKG’deki payları & durdurulan faaliyetlerdeki payları

26 © 2011 IFRS Foundation 26 Bölüm 14 & 15 – açıklamalar devam Eğer maliyet modeli kullanılıyorsa aşağıdakiler açıklanır –Gelir olarak muhasebeleştirilen temettü ve diğer dağıtımlar.

27 © 2011 IFRS Foundation 27 Bölüm 14 & 15 – açıklamalar devam Eğer gerçeğe uygun değer modeli kullanılıyorsa –Paragraf 11.41–11.44’de gerekli görülen açıklamalar yapılır.

28 © 2011 IFRS Foundation 28 IFRS for SMEs Bölüm 15 İş Ortaklıklarındaki paylar (müştereken kontrol edilen varlıklar & müştereken kontrol edilen faaliyetler)

29 © 2011 IFRS Foundation 29 Bölüm 15 – müştereken kontrol edilen faaliyetler Bir MKEF aşağıdaki gibi bir iş ortaklığıdır –Ortak girişimcilerin kaynaklarının kullanılmasını içerir (ayrı bir fiansal yapının kurulması yerine) –Her ortak girişimci kendi MDV’larını kullanır, kendi stoklarını taşır,kendi yükümlülüklerini temsilen kendi masraflarına & borçlarına katlanır & kendi finansmanını sağlar. – İş ortaklığının faaliyetleri ortak girişimcinin çalışanları tarafından ortak girişimcinin benzeri faaliyetleri yanında yürütülebilir. –İş ortaklığı sözleşmesi genellikle ortak ürünün satış hasılatının & yapılan ortak giderlerin ortak girişimciler arasında paylaşılmasına imkan sağlar

30 © 2011 IFRS Foundation 30 Bölüm 15 – MKEF’lerin muhasebeleştirilmesi Ortak girişimci aşağıdakileri muhasebeleştirir –Kontrol ettiği varlıkları & ortaya çıkan borçları –Kendi katlandığı masrafları & İş ortaklığının mal veya hizmet satışından elde edilen gelirlerdeki payı,

31 © 2011 IFRS Foundation 31 Bölüm 15 – MKEF örneği Ör 8*: A & B birlikte devlete 14 milyon karşılığında bir otoyol inşa etmek için ihaleye girmiştir. A & B arasındaki sözleşme şöyledir: –İnşa faaliyetinde her biri kendi ekipmanını ve işçilerini kullanmaktadır –A, 4 milyon maliyetli 3 köprü inşa edecektir –B, 6 milyon maliyetli olan otoyolun geri kalan diğer kısımlarının tamamını inşa edecektir. –A & B hükümete fatura edilen &alınan14 milyonu eşit olarak paylaşacaktır * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 15 örnek 8

32 © 2011 IFRS Foundation 32 Bölüm 15 – müştereken kontrol edilen varlıklar MKEV, iş ortaklığına verilmiş veya iş ortaklığının amaçları için edinilmiş ve tahsis edilmiş olan bir ya da daha fazla varlığın, ortak girişimciler tarafından müştereken kontrolünü ve çoğunlukla da ortak mülkiyetini içeren iş ortaklıklarıdır.

33 © 2011 IFRS Foundation 33 Bölüm 15 – MKEV’ın muhasebeleştirilmesi Yatırımcı aşağıdakileri muhasebeleştirir –Müştereken yönetilen varlıktaki payı (MKEV) –Katlanması gereken yükümlülükler –Diğer ortak girişimcilerle paylaştığı yükümlülüklerdeki payı –İş ortaklığının ürünündeki payının kullanımı veya satışından elde edilen gelirler ile birlikte iş ortaklığının giderlerindeki katlandığı payı –İş ortaklığındaki payı ile ilişkili olarak katlandığı giderleri.

34 © 2011 IFRS Foundation 34 Bölüm 15 – MKEV örneği Ör 9*: A & B (birbirinden bağımsız petrol üreticileri) bir petrol boru hattını birlikte yönetmek ve işletmek için sözleşmeye dayalı bir anlaşma yapmışlardır. Her ortak girişimci kendi ürününü taşımak amacıyla boru hattının işletilmesi sonucunda oluşan giderler üzerinde mutabakata varılmış orandaki tutarı karşılayarak söz konusu boru hattını kullanacaktır. * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 15 örnek 9

35 © 2011 IFRS Foundation 35 IFRS for SMEs Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülemeyen yatırım amaçlı gayrimenkuller hariç )

36 © 2011 IFRS Foundation 36 Bölüm 16 – yatırım amaçlı gayrimenkuller Yatırım amaçlı gayrimenkuller (YAG) kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından elde tutulan arsa veya bina (ya da binanın bir kısmı veya her ikisi).

37 © 2011 IFRS Foundation 37 Bölüm 16 – kapsam Bölüm 16 aşağıdakilerin muhasebeleştirilmesi & raporlanmasını belirler: –gerçeğe uygun değeri aşırı çabaya ve maliyete katlanmadan ölçülebilen YAG’ler; ve –İşletme tarafından YAG olarak muhasebeleştirilmesi tercih edilen faaliyet kiralaması kapsamında elde tutulan belirli gayrimenkuller. Bölüm 17 MDV gerçeğe uygun değeri aşırı maliyet ve çabaya katlanmadan güvenilir olarak ölçülemeyen YAG muhasebeleştirilmesini & raporlanmasını belirler.

38 © 2011 IFRS Foundation 38 Bölüm 16 – kapsam devam Kiracı tarafından faaliyet kiralaması kapsamında elde tutulan mülkiyete ilişkin hak Bölüm 16’yı kullanarak sadece ve sadece aşağıdaki koşullarda YAG olarak sınıflandırılabilir & muhasebeleştirilebilir; – YAG tanımını karşılaması; & – kiracı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerini aşırı maliyet ve çabaya katlanmadan ölçebilmelidir. Bu sınıflandırma seçeneğinin her bir gayrimenkul için ayrı ayrı uygulanması mümkündür.

39 © 2011 IFRS Foundation 39 Bölüm 16 – mülke ilişkin hak örnekleri Ör 10*: A kiralama hakkını gerçeğe uygun değerinden YAG olarak muhasebeleştirebilir mi? A (kiracı olarak) faaliyet kiralaması kapsamında bir bina kiralamıştır. A (kiraya veren olarak) binayı alt kiralamayla faaliyet kiralaması kapsamında başkasına kiralamıştır. A binayı kiralama hakkını bina sahibinden daha fazla bir bedelle kiracısına kiralayarak k ȃ r elde etmektedir. * Bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 16 örnek 10

40 © 2011 IFRS Foundation 40 Bölüm 16 – ilk muhasebeleştirme YAG’ün ilk muhasebeleştirilmesi= maliyet –maliyet = satın alma fiyatı+ direkt ilişkili masraflar, örneğin yasal & komisyon ücretleri, gayrimenkul transfer vergisi & diğer işlem maliyetleri –Eğer ödemeler normal kredi vadesinde ertelenmişse, maliyet = Gelecekteki Ödemelerin Bugünkü değeri –Eğer işletmece inşa edilmişse paragraf 17.10–17.14 kullanılır.

41 © 2011 IFRS Foundation 41 Bölüm 16 – ilk muhasebeleştirme devam Kiralama işlemi kapsamında elde tutulan ve YAG olarak sınıflandırılan mülkiyet hakkının ilk maliyeti aşağıdakilerden düşük olanıdır: –Mülkiyet hakkının gerçeğe uygun değeri; & –Asgari kira ödemelerinin bugünkü değeri. Eşdeğer tutar yükümlülük olarak muhasebeleştirilir –Yani paragraf 20.9’a göre mülkiyet hakkı ilk olarak finansal kiralama olarak muhasebeleştirilir & ölçülür.

42 © 2011 IFRS Foundation 42 Bölüm 16 – mülkiyet hakkı örneği Ör 17*: A (kiracı olarak) faaliyet kiralaması kapsamında bir bina kiralamıştır. A (kiraya veren olarak) alt kiralama ile binayı kiracılarına faaliyet kiralaması kapsamında kiralamıştır. A kiraladığı binanın mülkiyet hakkını gerçeğe uygun değerden YAG olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Gayrimenkul üzerindeki hak ilk olarak, mülkiyet hakkının gerçeğe uygun değeri ve asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olan 10,000 PB üzerinden muhasebeleştirilir. * b akınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 16 örnek 17

43 © 2011 IFRS Foundation 43 Bölüm 16 – sonraki ölçüm Her raporlama tarihinde YAG gerçeğe uygun değerinden ölçülür –Gerçeğe uygun değerdeki değişim kar veya zararda muhasebeleştirilir. –Eğer kiralama işlemi kapsamında elde tutulan mülkiyet hakkı YAG olarak sınıflandırılmışsa, mülkiyet hakkı (gayrimenkulün kendisi değil) gerçeğe uygun değerinden muhasebeleştirilir. Paragraf 11.27–11.32 gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde rehberlik sağlar.

44 © 2011 IFRS Foundation 44 Bölüm 16 – transferler Eğer gerçeğe uygun değerinden ölçülen YAG için gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi artık mümkün değilse (aşırı çabaya ve maliyete katlanmadan): –bundan sonra kalem gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülebilir hale gelene kadar Bölüm 17’ye göre MDV olarak muhasebeleştirilir ; –YAG’ün DD bu tarihte Bölüm 17’ye göre maliyeti olur; –Transferin açıklaması(koşul değişikliği, muhasebe politikasında değişiklik değil).

45 © 2011 IFRS Foundation 45 Bölüm 16 – transfer örneği Ör 23*: 1/1/20X1 tarihinde değeri1,000 olan YAG elde edilmiştir. 31/12/20X2’ye kadar gerçeğe uygun değeri (GUD) ile ölçülmüştür. 31/12/20X1’de GUD = 1,050 & 31/12/20X2 ‘de = 1,200. 31/12/20X3 tarihi itibariyle GUD güvenilir olarak ölçülemez olmuştur. Geri kazanılabilir tutarı 700 olarak tahmin edilmektedir. * IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 16 örnek 23’ten uyarlanmıştır.

46 © 2011 IFRS Foundation 46 Bölüm 16 – açıklamalar GUD muhasebeleştirilen bütün YAG için aşağıdaki açıklamalar yapılır: –GUD’in hesaplanmasında yöntemler & önemli varsayımlar. –GUD bağımsız bir değerleme uzmanının değerlemesine dayanıyor (onaylanmış & ilgili mesleki becerisi olan & bulunduğu yer hakkında geçmiş deneyime sahip& YAG’ün sınıfı). Eğer böyle bir değerleme yoksa bu durumun açıklanması. –YAG’ün nakde çevrilebilme veya gelirinin & elden çıkarma üzerindeki varolan kısıtlamalar & tutarları. –Satın alma, inşa veya geliştirme ya da bakım, onarım veya iyileştirmeye ilişkin sözleşmeye bağlı yükümlülükler.

47 © 2011 IFRS Foundation 47 Bölüm 16 – açıklama mutabakatı Dönem başında & dönem sonunda YAG’ün DD mutabakatı, aşağıdakilerle ayrı olarak gösterilir: –ilaveler (işletme birleşmesi yoluyla elde edilenler ayrı açıklanır) –Gerçeğe uygun değer düzeltmesinden kaynaklanan kazanç ya da kayıplar –GUD’in güvenilir olarak ölçülemez hale geldiğinde MDV’a transferi –Transferler & stoklardan &sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller (MDV) –Diğer değişiklikler Bu mutabakatın önceki dönemler için sunulması gerekmez

48 © 2011 IFRS Foundation 48 Bölüm 16 – diğer açıklamalar Bölüm 20’ye göre –YAG’ün sahibi kiraya verinin açıklamalarını sağlar. –Eğer YAG finansal kiralama veya faaliyet kiralaması kapsamında elde tutuluyorsa kiracının açıklamaları finansal kiralama için & kiraya verenini açıklamaları faaliyet kiralaması içindir.


"© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.4 Bölüm 14 İştiraklerdeki Yatırımlar Bölüm 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları