Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5812 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Nisan 2009 Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5812 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Nisan 2009 Antalya."— Sunum transkripti:

1 5812 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Nisan 2009 Antalya

2 İhalelerde Uyulması Zorunlu Hususlar (4.md)  Eşik değerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla yapım işleri kısımlara bölünemez  (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ÇED raporu alınmadan ihaleye çıkılamaz  Doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz  Yıllara sari yap. işl. ilk yıl için ödenek proje maliyetinin % 10'undan az olamaz  22 nci maddenin (d) bendine göre yapılacak alımların yıllık toplamı Kurulun uygun görüşü olmadıkça ödeneğin %10’nu aşamaz

3 İhalelerde Uyulması Zorunlu Hususlar (5.md)  Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerin ihalesinin yılın ilk dokuz ayında sonuçlandırılması esastır  Arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz (istisnaları var)  İhale konusu işin özgün ve karmaşık nitelikte olması, teknik ve malî özelliklerinin belirlenememesi durumunda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir  Bina işlerinin anahtar teslimi götürü bedel ihale edilmesi zorunludur  Uygulama projesi bulunan işler anahtar teslimi götürü bedel üzerinde ihaleye çıkılmak zorundadır

4  Ön ilan yapılması durumunda işin tahmini fiziki miktarı esas alınarak hesaplanır  Kısmi teklife açık ihalelerde yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır  İ dare tarafından verilecek makine ekipman vs. yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmaz  Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır  Ancak teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması (8.md)

5 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması (10.md) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde;  İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,  Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,  İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler,  Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler,  İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri, esas alınarak biri, birkaçı veya tamamı herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanılabilir.

6 İstenecek belgeler (30.md)  İ stenecek belgeler yaklaşık maliyetin eşik de ğ ere oranına göre belirlenmiştir.  Ancak yaklaşık maliyete bakılmaksızın her ihalede;  Aday ve isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdü ğ ünü ve  teklif vermeye yetkili oldu ğ unu gösteren belgeler ile iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

7 İstenecek belgeler (30.md)  Eko. ve Mali Yet. ile A.T. Personele İ lişkin belgeler;  1- Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin 1/10’a kadar olan ihalelerde istenilemez  1- Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin 1/10’a kadar olan ihalelerde istenilemez (2.223.264,80 TL)  2- Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin 1/10 ile eşik de ğ erin yarısı arasında olan ihalelerde istenilmesi idarenin takdirindedir  2- Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin 1/10 ile eşik de ğ erin yarısı arasında olan ihalelerde istenilmesi idarenin takdirindedir (2.223.264,48-11.116.324 TL)  3- YK eşik de ğ erin yarısının üzerinde ve B. İ.A. İ.U. yapılan ihalede belli sayıda aday davet edilecek ise istenilmesi zorunludur.

8 İstenecek Belgeler  Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi ;  Yaklaşık maliyeti;  Eşik de ğ erin yarısına kadar olan ihalelerde istenemez  Eşik de ğ erin yarısına kadar olan ihalelerde istenemez (11.116.324 TL)  Eşik de ğ erin yarısı ile bu de ğ erin üzerinde olan ihalelerde istenilmesi idarenin takdirindedir

9 Analizler  Yaklaşık maliyeti, Kanunun 13/(b)-2’de yapım işleri için öngörülen üst limit tutarına eşit ve üzerinde olan ihalelerde analiz istenir (  Yaklaşık maliyeti, Kanunun 13/(b)-2’de yapım işleri için öngörülen üst limit tutarına eşit ve üzerinde olan ihalelerde analiz istenir (1.019.908 TL ) Analizler, aşırı düşük teklif sorgulamasında ve sözleşmenin uygulanmasında kullanılır  Analizler, aşırı düşük teklif sorgulamasında ve sözleşmenin uygulanmasında kullanılır  Analiz formatı ihale dokümanı kapsamında idarece verilir, istekliler tarafından verilen analizlerin bu formata uygun olması gerekir

10 Analizler  Yaklaşık maliyeti, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yapım işleri için öngörülen üst limit tutarının altında olan ihalelerde ise isteklilerden sadece teklifinin aşırı düşük bulunması durumda istenir.

11 Banka Referans Mektubu  Mali durum bildirimi kaldırılmıştır  Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belge sadece banka referans mektubudur  BRM nin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur  İ steklinin kullanılmamış nakdi yada gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı;  1) Açık ihale usulü ve 21/ (b) ve (c) kapsamında yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin % 10’dan az olamaz  2) Belli istekliler arasında ihale usulü veya 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bendi kapsamındaki ihalelerde ise yaklaşık maliyetin % 5 ila % 15 aralı ğ ında belirlenir  Kriterler bir veya birkaç banka referans mektubu ile karşılanabilecektir

12 Bilanço veya Eşdeğer Belge  İ halenin yapıldı ğ ı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri ile bu belgelere eşde ğ er belgelerin her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur  Aday veya isteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir  Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması  Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması  Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması Gerekir

13 Bilanço veya Eşdeğer Belge  Öngörülen kriterleri bir önceki yılda sa ğ layamayanlar, son üç yıla kadar olan belgelerini sunabilirler. (son iki veya üç yıl)  Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sa ğ lanıp sa ğ lanmadı ğ ına bakılır.  İ hale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşde ğ er belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler

14 Bilanço veya Eşdeğer Belge  Bu belgelerde yeterlik kriterini sa ğ layamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler  Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sa ğ lanıp sa ğ lanmadı ğ ına bakılır  Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır

15 Bilanço veya Eşdeğer Belge  Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.  Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sa ğ ladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

16 İş Hacmini Gösteren Belgeler  İ ş hacmini gösteren belgeler;  1- İ steklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu  Toplam ciro: Gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve di ğ er indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.  2- Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar

17 İş Hacmini Gösteren Belgeler  Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin yarısının üzerinde olan ihalelerde; son üç yıla ilişkin iş hacmini gösteren belgelerden birinin sunulması  Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin onda biri ile eşik de ğ erin yarısı arasında olan ihalelerde ise; son üç yıla kadarki yıllara ait iş hacmini gösteren belgelerden birinin sunulması  Sunulan belgelerin toplam tutarlarının 1/3 ünün belirlenen yeterlik kriterini sa ğ laması

18 İş Hacmini Gösteren Belgeler  Açık ihale usulü ile 21/(b), (c) ve (f) ’de toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden az olmaması  Devam eden yapım işleri gelirinin teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması,  B. İ.A. İ.U. İ le 21/(a),(d) ve (e)’de toplam ciro yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralı ğ ında,  Devam eden yapım işleri gelirlerinin parasal tutarı yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralı ğ ında idarece belirlenecek  Aday veya isteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

19 İş Hacmini Gösteren Belgeler  Kriterleri son üç yılda sa ğ layamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.  Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sa ğ lanıp sa ğ lanmadı ğ ına bakılır.

20 İş Hacmini Gösteren Belgeler  Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.  Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

21 İş Deneyim Belgeleri  Önceki düzenlemede iş deneyim belgelerinin de ğ erlendirilmesinde son 15 yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınmakta ve son 15 yılda yapılan işlerin sözleşme bedelinin % 70 i oranına tekabül etmesi (denetim ve yönetim işlerinde ise sözleşme bedelinin % 50 si oranında denetlenmiş olması) aranmaktadır.

22 İş Deneyim Belgeleri  Yapılan de ğ işiklik ile yapım işleri için son 15 yıl içinde gerçekleştirme miktarına ba ğ lı oransal uygulamadan (sözleşme bedelinin % 70 ve % 50 si) vazgeçilerek biten ve devam eden işler için ayrı ayrı düzenleme yapılmıştır.  Buna göre ilk ilan veya davet tarihinden geriye do ğ ru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde elde edilen deneyim tam olarak de ğ erlendirilecektir.

23 İş Deneyim Belgeleri  İ ş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için ilk ilan veya davet tarihinden geriye do ğ ru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80 inin denetlenmesi veya yönetilmesi şartı öngörülmüştür.  Devam eden işlerde ise ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla ilk ilan veya davet tarihinden geriye do ğ ru son 15 yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80 ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, işlerle ilgili olarak iş deneyim belgesi düzenlenebilecektir.

24 İş Deneyim Belgeleri  Ayrıca devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye do ğ ru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili olarak da iş deneyim belgesi düzenlenecektir. o Devredilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için devirden önceki veya sonraki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ inin tamamlanması şarttır. Ayrıca yapım ilan veya davet tarihinden geriye do ğ ru son onbeş yıl içinde geçici kabulün yapılmış olması da şarttır.

25 İş Deneyim Belgeleri  Ortak girişimlerde, ortaklardan birinin sözleşmeyi devretmesi durumunda, devir öncesi veya sonrasında sözleşme bedelinin % 80’ini tamamlayan orta ğ a iş deneyim belgesi verilir

26 İş Deneyim Belgeleri  İ ş deneyim belgelerinde ki yeterlik kriteri yaklaşık maliyete göre belirlenir  Açık ihale usulü ile Kanunun 21/(b) ve (c) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; - Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin iki katına kadar olan larda teklif edilen bedelin % 50’si ile % 100’ü arasında - Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin iki katı ile bu de ğ erin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’si ile % 80’i arasında belirlenir belirlenir

27 İş Deneyim Belgeleri  Belli istekliler arasında ihale usulü ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü yapılan ihalelerde iş deneyim belgesi ndeki yeterlik kriteri ; - Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin iki katına kadar olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 100’ü arasında, - Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin iki katına kadar olan (44.465.296 TL) ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 100’ü arasında, - Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin iki katı ile bu de ğ erin üzerinde olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 80’i arasında, Belirlenir.

28 İş Deneyim Belgeleri  İ ş ortaklı ğ ında; pilot orta ğ ın asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini,  Di ğ er ortakların her birinin asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir.  P ilot ortak iş deneyim tutarının tamamını sa ğ larsa di ğ er ortaklar, istenen iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere ve benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilir  Konsorsiyumda; her bir orta ğ ın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması gerekir.

29 İş Deneyim Belgeleri  Tüzel kişi adına sunulan iş deneyim belgesi tüzel kişili ğ in yarısından fazla hissesine sahip orta ğ ına ait olabilir.  Tüzel kişi tarafından; iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişili ğ in yarısından fazla hissesine sahip orta ğ ına ait olması halinde;  Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ i veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi ğ i tarihten geriye do ğ ru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korundu ğ unu gösteren belgenin sunulması zorunludur. (ortaklık durum belgesi)  Teminat süresince ortaklık oranının muhafaza edilmesi zorunludur.

30 İş Deneyim Belgeleri  Tüzel kişi tarafından; tam olarak de ğ erlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişili ğ in yarısından fazla hissesine sahip orta ğ ına ait olması halinde;  Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ i veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi ğ i tarihten geriye do ğ ru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korundu ğ unu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

31 Mezuniyet Belgesi/Diploma  Mezuniyet belgesi iş deneyimini tevsik için sunulabilir  İ ş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;  İ ş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl,  İ ş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 122 387 TL ) Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. ( 122 387 TL )

32 Mezuniyet Belgesi/Diploma  Mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının de ğ erlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.  Her iki orta ğ ın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak oldu ğ u tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir.  Bu durumda; her iki orta ğ ın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

33 Mezuniyet Belgesi/Diploma Mezuniyet Belgesi/Diploma  Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki kişiler tarafından kullanılamaz  Tüzel kişili ğ in en az beş yıldır % 51 hissesine sahip olan orta ğın mezuniyet belgesi iş deneyimi olarak kullan ılabilir.  Mezuniyet belgesi Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar (122 387 TL x yıl) kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

34 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi  Tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve bedel içeren sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere belge verilir  Geçici kabulü yapılan işlerin yüklenicisine iş bitirme,  Devam eden işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’ini kusursuz olarak gerçekleştiren işin yüklenicisine iş durum,  İ lk sözleşme bedelinin en az % 80’ini denetleyene iş denetleme, yönetene iş yönetme, belgesi verilir. belgesi verilir.  Sözleşme bedelinden daha düşük bir bedelle tamamlanan işlerde, ilk sözleşme veya sözleşme bedeli ifadelerinden, gerçekleştirilen iş tutarı anlaşılır.

35 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi  İ şin % 80’inin bir kısmında yönetme, bir kısmında denetleme faaliyetinde bulunana, toplam iş tutarı esas alınarak ve daha fazla tutarda denetledi ğ i veya yönetti ğ i kısma göre yönetim ve denetim faaliyetinin toplamı üzerinden iş yönetme veya denetleme belgesi verilir  Alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir.

36 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi  İ ş deneyim belgeleri, talep tarihinden itibaren 30 gün içinde düzenlenir ve verilir  Geçici kabulü yapılan işlerde, işin sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranına bakılmaksızın fiilen gerçekleştirilen iş tutarı esas alınarak belge verilir  İ ş durum belgeleri, düzenlendi ğ i tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir  İ ş durum belgelerinde son kullanım tarihi belirtilir.  İ şin bitim tarihine bir yıldan az kalan işlerde belgenin son kullanım tarihi iş bitim tarihidir  İ ş durum belgesi verilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için iş durum belgesinin idareye iadesi zorunludur

37 İş Deneyim Tutarının Tespiti  Kontrol şefi ve şantiye şefi ile kontrol mühendisine fiilen denetledikleri iş miktarı üzerinden belirlenir  İ lk sözleşme bedelinin en az % 80 lik kısmında denetleme, di ğ er kısmında yönetme görevinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri ve yönettikleri iş tutarlarının toplamı üzerinden belirlenir  Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı  Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınarak iş deneyim tutarı tespit edilir.

38 İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi  İ ş bitirme ve iş durum belgelerindeki belge tutarları tam olarak  İ ş denetleme belgesi tutarları, gerçek kişinin ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına veya esnaf ve sânatkar odasına kaydoldu ğ u tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,  Yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları her zaman 1/5 oranında

39 İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi  Tüzel kişili ğ in en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi orta ğ ının; İ ş denetleme belgesi ile ihaleye katılmasında, belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip oldu ğ u tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, İ ş yönetme belgesi ile ihaleye katılmasında, beşte bir oranında değerlendirilir.

40 İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi  Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye ba ğ lanan işlere ilişkin belgeler belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir  1/1/2003 ten önce sözleşmeye ba ğ lanan işlere ilişkin belgeler TEFE Genel üzerinden,  1/1/200/3 tarihinden sonra sözleşmeye ba ğ lanan işlere ilişkin belgeler ÜFE Genel üzerinden,

41 Anahtar Teknik Personel  Anahtar Teknik Personel: İ lk ilan veya davet tarihinden geriye do ğ ru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişili ğ in ticari faaliyette bulundu ğ u yerde kesintisiz şekilde çalışan mühendis veya mimar  Aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar olabilece ğ i gibi farklı mühendis veya mimarlar da çalıştırılabilir  Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, yıl hesabında dikkate alınmaz  İ stenilecek anahtar teknik personelin meslek alanlarının, ihale konusu işin niteli ğ ine uygun ve işin mimarlık ve mühendislik alanlarının a ğ ırlı ğ ı ile orantılı olması gerekir  Aynı mimarlık ve mühendislik alanı ile ilgili birden fazla anahtar teknik personel istenemez.

42 Anahtar Teknik Personel  Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin; - Onda biri ile eşik de ğ erin yarısına kadar olan işlerde en fazla bir, - Yarısı ile eşik de ğ er arasında olan işlerde en fazla iki, - Üzerinde olan işler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldü ğ ü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde en fazla üç, anahtar teknik personel istenilir  Asgari mesleki deneyim süresi mezuniyet tarihinden itibaren en fazla beş yıl olarak öngörülebilir

43 Anahtar Teknik Personel  Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.  Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide anahtar teknik personel olarak çalışamazlar.

44 Anahtar Teknik Personel  Yönetmeli ğ in “ İ steklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesi 5/3/2010 tarihinde yürürlü ğ e girecektir.  Bu tarihe kadar, 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İ şleri İ haleleri Uygulama Yönetmeli ğ inin 41 inci maddesinin, birinci fıkrası, yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi ile son fıkrası hariç, uygulanmasına devam edecektir.

45 Makine, Teçhizat, Kalite ve Çevre Belgeleri • İ şin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve di ğ er ekipmanın sayısına ve niteli ğ ine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve di ğ er ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi - İ ş ortaklı ğ ında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. - Konsorsiyumda, her bir kısım için istenen kalite ve standarda ilişkin belgeler dokümanda belirtilir. Bu durumda her bir orta ğ ın kendi kısmı için istenen belgeleri sunması zorunludur

46 Sözleşmeler  5812 sayılı Kanun ile sözleşme türlerine karma sözleşmeler eklenmiş  Anahtar Teslimi Götürü Bedel,  Birim Fiyat Sözleşme  Karma Sözleşme  Sözleşme türlerine göre yapılacak farklı düzenlemeler için dip notlar esas alınacak

47  TEŞEKKÜRLER


"5812 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Nisan 2009 Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları