Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI ANKARA –

2 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

3 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETİM NEDİR? İç Denetim; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu İle Birlikte Ülkemizde Uygulanmaya Başlanılan ve Özellikle 1980’li Yıllardan İtibaren Dünyanın Bütün Gelişmiş Ülkeleri İle Dünya Bankası, OECD, AB, İMF Gibi Uluslararası Kuruluşlarında, Önemli Şirketlerinde Uygulanmakta Olan, Özü İtibariyle Bir Organizasyona Ait Tüm Alt Sistemlerin Düzenli Çalışmasını Sağlayacak İç kontroller Etkinleştirilmeden Organizasyonun Genelinde Kaynak Kullanımının Etkili, Ekonomik ve Verimli Şekilde Yapılamayacağını Öngören, Risk Odaklı ve Proaktif bir denetim modelidir. 5018 Sayılı Kanun’un 63 üncü maddesi’nde İç Denetim; “Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel, GÜVENCE SAĞLAMA ve DANIŞMANLIK faaliyetidir.” şeklinde tanımlanmıştır.

4 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

5 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI Bakanlık Makamı’nın tarihli Onayı ile kurulan ve yine Bakanlık Makamı’nın tarihli Onayı ile başkan görevlendirmesi yapılan İç Denetim Birimi Başkanlığı, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak Denetim ve Danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. İç Denetim Birimi Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Kızılay hizmet binasının altıncı katında hizmet vermektedir.

6 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

7 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETÇİLER tarih ve 2226 sayılı Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma ve Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile kurumumuza 8 adet iç denetçi kadrosu verilmiş ve bu kadrolara 2007 yılında 8 iç denetçi atanmıştır. Bir iç denetçinin tarihinden bu yana YÖK Başkanlığında görevli olması dolayısıyla Başkanlığımızda fiilen 7 iç denetçi görev yapmaktadır. tarih ve sayılı Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararıyla Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen iç denetçi kadrosu 10’a yükseltilmiştir. İlave edilen 2 kadroya şu ana kadar atama yapılmamıştır.

8 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

9 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MİSYON VE VİZYON -1 Misyonumuz ; Her düzeydeki yönetim yapıları, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle kurumsal faaliyetlere değer katmak, Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak, Kurumumuzun faaliyet, işlem, sistem ve süreçlerine ilişkin makul güvence vermektir.

10 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

11 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MİSYON VE VİZYON -2 Vizyonumuz; Ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim, rehberlik, danışmanlık faaliyetleri sunmak, bu faaliyetleri kurumumuz üst yönetimi ve çalışanları tarafından talep edilen, anlayış ve işbirliği içinde yürütülen bir yapıya kavuşturmaktır.

12 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

13 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN KAPSAMI ORGANİZASYONEL KAPSAM FONKSİYONEL KAPSAM Tüm Birimler (Taşra Hariç) Tüm İşlem ve Faaliyetler Kurumumuzun bütün birimlerin idari ve mali nitelikteki tüm faaliyet, sistem, süreç, proje, karar ve işlemleri iç denetim kapsamındadır. İç denetim risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde eş zamanlı olarak denetim kapsamına alınabilir.

14 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

15 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETİM ANLAYIŞI İç Denetimde Kadavra Üzerinde Otopsi Yapan Hekim Anlayışı Yoktur. Önleyici Poliklinik Hizmeti Veren Hekim Anlayışı Vardır. Geleneksel Denetim Anlayışı İç Denetim Anlayışı

16 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

17 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ İç denetim; Sertifikalı iç denetçiler tarafından yapılır. Genel kabul görmüş uluslararası standartlara göre gerçekleştirilir. Risk odaklı olarak hazırlanan denetim plân ve programlarına göre yerine getirilir. Sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir. Yönetimin sorumluluklarını üstlenmez.

18 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

19 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETÇİNİN GÖREVLERİ Nesnel risk analizlerine dayanarak; Kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek, Kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek, Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapmak, İdarenin mali işlemlere ilişkin tasarruflarının plan, program ve politikalara uygunluğunu denetlemek,

20 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

21 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETÇİNİN GÖREVLERİ -2 Mali Yönetim ve Kontrol Süreçlerinin Sistem Denetimini yapmak, Üretilen Bilgilerin doğruluğunu denetlemek, Kurumsal faaliyetleri iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunmak, Soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastladığında durumu ilgili idarenin en üst amirine, Suç teşkil eden bir durumun tespiti halinde ise Üst Yöneticiye bilgi vermek. (5018 Sayılı Kanun/Md.64)

22 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

23 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETÇİNİN YETKİLERİ Her türlü bilgi, belge ve doküman ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek. Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. Denetim faaliyetinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak. Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri Üst Yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

24 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

25 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETİM TÜRLERİ Uygunluk Denetimi Mali Denetim İç Denetim Türleri Bilgi Teknolojileri Denetimi Performans Denetimi Sistem Denetimi

26 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

27 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETİM PLAN VE PROGRAMLARI Başkanlığımızca Genel Müdürlüğün denetlenebilir tüm faaliyet ve işlemlerini ifade eden «İç Denetim Evreni» çıkartılarak her yıl güncellenmekte ve bu denetim alanları her yıl risk değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Makro risk değerlendirmesi sonuçlarına göre denetlenmesi öncelikli görülen alanlardan başlamak üzere denetim kaynağı göz önünde bulundurularak 3 yıllık İç Denetim Planı ve yıllık İç Denetim Programı hazırlanmakta ve üst yönetimin görüşü ve onayı alındıktan sonra uygulamaya konulmaktadır. Başkanlığımızca Programlı iç denetim uygulamaları ilk olarak İç Denetim Planı kapsamında gerçekleştirilmiş olup, ikinci plan dönemi olan dönemi İç Denetim Planı uygulaması tarihinde sona ermiştir. Halen İç Denetim Planı Uygulanmaktadır.

28 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

29 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETİM FAALİYETLERİ -1 Başkanlığımızca Programlı iç denetim uygulamaları kapsamında en son uygulanan Plan döneminde gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen raporlar şunlardır:

30 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

31 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETİM FAALİYETLERİ -2 Denetim/Danışmanlık Konusu Bulguların Önem Düzeyi İtibariyle Sayıları Denetim Görüşü Seviyesi Yüksek Orta Düşük Sporcu Eğitim Merkezleri İle İlgili İşlemlerin Denetimi 1 7 Sınırlı Güvence Verilmiştir. İç Kontrol Sisteminin Kurulması Sürecinin Denetimi 4 Güvence Verilememiştir. Sporcu Sağlık Merkezleri İle İlgili İşlemlerin Denetimi 3 8 Sponsorlukla İlgili İşlemlerin Denetimi 6 Taşınmaz Kiralama İşlemleri 18 12 Olimpik Eğitim Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Görüş ve Öneriler Bulgu oluşturulmamış, yalnızca öneriler geliştirilmiştir. Taşra Teşkilatının Faaliyetlerinde Karşılaştığı Vergisel Sorunların İncelenmesi 17. Mersin Akdeniz Oyunlarına İlişkin Gözlem ve Değerlendirmeler

32 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

33 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İÇ DENETİM FAALİYETLERİ -3 Plan Döneminde Gerçekleştirilen Denetimlere İlişkin İzleme Sonuçları: Dönemi Denetim/Danışmanlık Konusu Bulguların Sayısı Bulguların Durumu Tamamlanan Bulgu Sayısı Tamamlanmayan Bulgu Sayısı Ek Süre Verilen Riski Üstlenilen Sporcu Eğitim Merkezleri İle İlgili İşlemler 8 5 3 İç Kontrol Sisteminin Kurulması Süreci 4 Sporcu Sağlık Merkezleri İle İlgili İşlemler 11 6 2 Sponsorlukla İlgili İşlemler 10 1 9 Bulgu İçin Eylem Planı Uygulama Süresi Devam Ediyor. Plan döneminde yapılan denetimlerde oluşturulan toplam 33 bulgudan 9 bulgu kapatılmış olup, 22 bulguyla ilgili izleme süreci devam etmektedir. 2 bulgu ile ilgili risklerin yönetim tarafından üstenilmesi sebebiyle izleme yapılmayacaktır.

34 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

35 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DEĞERLENDİRME GÖRÜŞ VE ÖNERİLER -1 A- ÜSTÜNLÜKLER İç denetçilerin kamuda denetim tecrübesine ve bilgi birikimine sahip olmaları İç denetçilerin gelişime ve yeniliğe açık olmaları İç denetim faaliyetlerinin standartlara sahip olması ve dünya ölçeğinde uygulanması Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulmasının çalışma motivasyonu üzerindeki pozitif etkisi B- GELİŞİME AÇIK (ZAYIF) YÖNLER İç denetim konusunda kurumda farkındalık eksikliği bulunması Ana hizmet binasında iç denetçiler için sürekli çalışma odası bulunmaması

36 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
.

37 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DEĞERLENDİRME GÖRÜŞ VE ÖNERİLER -2 C- GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Genel Müdürlüğümüz iç denetçilerinin mesleki yetkinliklerinin daha da geliştirilmesi için uluslararası geçerliliği olan iç denetçi sertifikası sahibi olmaları teşvik edilecek, yabancı dil bilgi seviyelerini yükseltmelerine yönelik çalışmaları desteklenecektir.   İç denetim konusundaki farkındalık eksikliğinin giderilmesine yönelik olarak; denetim gerçekleştirilen birimlerde, Genel Müdürlük birim amirleri toplantılarında ve Birim Başkanlığı web sayfasında bilgilendirmeler yapılmasına devam edilecektir. İç denetim amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesi için, iç denetçilerin çalışmalarının yanı sıra konuyla ilgili tüm tarafların ilgi, destek ve özverili çabalarına da ihtiyaç bulunmaktadır. İç denetimin en önemli fonksiyonlarından birisi iç kontrol sisteminin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek ve sistemin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda, 5018 sayılı Kanun ile kamu idarelerinde kurulması öngörülen iç kontrol sisteminin Genel Müdürlüğümüzde sağlıklı bir şekilde kurulması ve işletilmesi hayati önem taşımakta olup, sistem içinde yer alacak bütün aktörlerin sistemin kurulma sürecine azami katkısının sağlanması gerekmektedir. İç denetimin; Genel Müdürlüğümüz amaç ve hedeflerine ulaşılmasında, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasında, kurum faaliyetlerinin geliştirilmesinde bir araç olarak görülerek desteklenmesi ve tüm bileşenleriyle hayata geçirilmesi halinde, iç denetim faaliyetlerinin etkinliği artacak ve kuruma değer katma fonksiyonu daha da güçlenecektir.

38 Teşekkürler.


"İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları