Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMİZLİK VE HİJYEN. TEM İ ZL İ K VE H İ JYEN ARASINDAK İ FARK NED İ R?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMİZLİK VE HİJYEN. TEM İ ZL İ K VE H İ JYEN ARASINDAK İ FARK NED İ R?"— Sunum transkripti:

1 TEMİZLİK VE HİJYEN

2 TEM İ ZL İ K VE H İ JYEN ARASINDAK İ FARK NED İ R?

3 TEMİZLİK; gıdanın ve gıda ile temas eden yüzeylerdeki görünür kirlerin ortamdan uzaklaştırılmasıdır. HİJYEN; sağlıklı ortamın korunması ve her türlü hastalık etmeninden arındırılmasıdır.

4 BES İ N H İ JYEN İ Besin hijyeni; herhangi bir besinin tümüyle hastalık yapan etmenlerden arınmı ş olması anlamına gelir.

5 GIDA K İ RLENMES İ N İ N NEDENLER İ : oFiziksel Kirlenme oKimyasal Nedenler oBiyolojik Nedenler: bakteriler

6 ZARARLI BAKTER İ LER İ N KAYNA Ğ I NELERD İ R: oDerideki yara, kesik ve çatlaklar oSaç, sakal ve giysiler oBurun akıntısı ve tükürükler oSokak ve tuvalet sonrası yıkanmayan eller çok sayıda bakteri içerir.

7 ÇAPRAZ BULA Ş MA oYemek hazırlarken kullanılan kirli aletler o Kirli eller o Do ğ rama tahtaları o Mutfak tezgahı, mutfak önlü ğ ü o Yemek hazırlarken giyilen giysiler o Öksürme-hap ş ırmadan kaynaklanan damlalar

8 Sağlıklı ve Nitelikli Besin Satın Alma oBesinlerinizi güvenilir yerlerden satın alın. oSa ğ lam ve zedelenmemi ş besinleri seçin. oEtiket bilgilerini okuyun ve kullanma, saklama talimatlarına dikkat edin. oÇabuk bozulan et, tavuk, balık gibi besinler ile dondurulmu ş gıdaları alı ş veri ş in en sonunda alın ve çi ğ olarak tüketilebilen gıdalarla temasını önleyin o Kayna ğ ı bilinmeyen sokak sütünü almayın. oKabu ğ u kırık, çatlak, kirli yumurtaları “”””””. oBombalaj olmu ş ürünleri satın almayın: ayran,konser

9 Satın Alınan Besinlerin Saklama İ lkeleri oTahıl,kurubaklagil, ş eker,tuz vb. kuru,serin ve karanlık ortamda saklanmalıdır. oPastörize sütler ve kutusu açılmı ş UHT sütler buzdolabında 2 günden fazla bekletilmemelidir. oPatates kuru,karanlık ve serin yerde saklanmalıdır. oÇe ş itli sebze ve meyveler kurutularak saklanabilir. Gölge bir yerde üstü bez ile kapatılarak kurutulmalıdır. Tarhana gibi.. oYumurta yıkanmadan buzdolabına konmalı ve 2 haftadan fazla bekletilmemelidir. oBuzlukta saklanacak gıdalar yassı ş ekilde po ş etlere konmalı ve çözdürme i ş lemi buzdolabında yapılmalıdır. oSıcak yemekler en fazla 2 saat tezgahta bekletilmeli, acil so ğ utularak buzdolabına alınmalı ayrıca, sebze yemekleri 3- 4 gün, etli yemekler 2 günden fazla bekletilmemelidir. oBuzdolabında çi ğ ve pi ş mi ş besinlerin teması önlenmelidir. o İ yotlu tuz koyu renkli cam kavonozlarda güne ş almayan ve serin yerde saklanmalıdır.

10 Besinleri Hazırlarken-Pi ş irirken Temel İ lkeler: oTüm i ş lemlerden önce eller ve kullanılacak malzemeler iyice yıkanmalıdır. oÇi ğ et,tavuk veya balıkta kullanılan malzemelerin çi ğ olarak yenecek malzemelerle teması önlenmelidir. oMeyve ve sebzeler iyice yıkanmalı. oUygun sıcaklık ve sürede pi ş irilmemi ş hayvansal besinler tehlike yaratabilir. oKüflenmi ş besinlerin tamamı atılmalıdır. oKurubaklagiller ve makarna az su ile ha ş lanmalı ve suları dökülmemelidir. oSütlü tatlılara ş eker sonradan eklenmelidir.

11 K İŞİ SEL H İ JYEN Bireyin sa ğ lı ğ ını sürdürmek için yaptı ğ ı “ÖZBAKIM’’ uygulamalarını içerir.

12 K İŞİ SEL H İ JYEN İ ETK İ LEYEN FAKTÖRLER oKültür oSosyal – Ekonomik Durum oAile oKi ş ilik oHastalık

13 H İ JYEN İ K UYGULAMALARIN AMAÇLARI oVücut salgılarının, atıklarının ve geçici mikroorganizmaların vücuttan uzakla ş tırılması yoluyla temizli ğ i sa ğ lamak. oBireyin rahatlamasını, dinlenmesini, gev ş emesini ve kas gerilimini azaltmak. oVücuttaki kötü kokuları (ter kokusu) gidermek.

14 oBireyin genel görünümünü olumlu hale getirmek, kendine olan güvenini arttırmak. oDeri sa ğ lı ğ ını sürdürmek.

15 Ki ş isel Hijyen Konusu İ çinde; Vücut Bakımı Ve Temizli ğ i, Yüz-boyun Temizli ğ i, El Temizli ğ i, Ayak Temizli ğ i, Kulak Temizli ğ i, Saçların Temizli ğ i, A ğ ız- Di ş Bakımı, Tuvalet Alı ş kanlı ğ ı ve Temizli ğ i Giyim Konuları yer almaktadır.

16 Mikroorganizmalar Suda Havada Toprakta Hayvanlarda İ yi yıkanmamı ş sebze ve meyvelerde İ yi pi ş irilmemi ş et ve balıklarda İ yi yıkanmamı ş kaplarda İ nsan ve hayvanların dı ş kılarında bulunur.

17 Mikroorganizmalar Nasıl Bula ş ır? Mikroorganizmalar en çok Kirli eller ve kirli sular ile bula ş ır.

18 Elleri su ve sabunla yıkamak mikroorganizmaları uzakla ş tırmanın en etkili yoludur ve hastalıkları önlemeye yardımcıdır.

19 Ellerimizi ; Tuvalete girmeden önce ve sonra W.C l

20 Ellerimizi ; Hayvanları sevdikten sonra

21 Ellerimizi ; Gıdalara el sürmeden önce ve sonra

22 Ellerimizi ; Çi ğ et, balık, veya tavukla temas ettikten sonra yıkamalıyız.

23 Eller öksürüp-hap ş ırdıktan sonra mutlaka yıkanmalıdır. Özellikle grip gibi hastalıklarda öksürüp-hap ş ırdıktan sonra ellerin yıkanmaması bula ş maya neden olur.

24 oEllerimizi bol sabun ile akan su altında 10-20 saniye kuvvetli ş ekilde, parmaklarımız ve bileklerimiz dahil ovalayarak yıkamalıyız.

25 oTırnaklarımızın kısa ve temiz olmasına özen göstermeliyiz. o Tırnak uçlarının altında bir çok mikrop kolayca yerle ş ip üreyebilir. Bu nedenle, tırnak diplerinin temizli ğ i çok önemlidir.

26 UNUTMAYIN! Mikroplar kuru yüzeylerde büyüyemez ve ço ğ alamazlar. Bu nedenle ellerimizi yıkadıktan sonra iyice kurulamalıyız.

27 A Ğ IZ H İ JYEN İ A ğ ız bakımında amaç, a ğ zın tüm organizmalardan temizlenmesi de ğ il, daha çok birikmi ş yiyecek artıklarının temizlenmesidir.

28 A ğ ız temizli ğ i ve özellikle di ş lerin temizli ğ i çok önemlidir. Herkesin kendine ait bir di ş fırçası olmalıdır.

29 A Ğ IZ H İ JYEN İ oDi ş ve di ş etlerinin temizlenmesi, a ğ zın bol su ile çalkalanması, di ş etlerinin uyarılması a ğ ız bakımı ile sa ğ lanır. oA ğ ız bakımına dikkat edilmedi ğ i takdirde a ğ ız kokusu, di ş eti rahatsızlıkları, çi ğ neme güçlü ğ ü ve hazımsızlık görülür,

30 A Ğ IZ H İ JYEN İ oDi ş ler günde en az iki kez 3 dakika süre ile florlu di ş macunu ile tüm di ş yüzeyini kapsayacak ş ekilde fırçalanmalıdır. oFırçalama i ş lemi yemekten sonra ilk yirmi dakika içinde yapılmalıdır.

31 A Ğ IZ H İ JYEN İ oDi ş lerin arasındaki artıkları ve plakları temizlemek için di ş ipi kullanılmalıdır.

32 A Ğ IZ H İ JYEN İ oDi ş lerde çürük olmasa bile 6 ayda bir di ş muayenesi yaptırılmalıdır.

33 AYAK HİJYENİ oAyak sa ğ lı ğ ı için hem temizlik kurallarının uygulanması, hem de uygun bir ayakkabı seçimi önem ta ş ır.

34 AYAK H İ JYEN İ oAyakların her gün yıkanması ve yıkandıktan sonra, özellikle parmak aralarının iyice kurulanması gerekir. Aksi halde nemli ortam mantar enfeksiyonlarının geli ş mesine neden olur.

35 AYAK H İ JYEN İ oAyak tırnakları da düzenli aralıklarla kesilmelidir, ancak tırnak batmasını önlemek için düz kesilmesi önerilmelidir.

36 AYAK H İ JYEN İ oUygun ve rahat bir ayakkabı ayak sa ğ lı ğ ı için önemlidir. oAya ğ a tam uyan bir ayakkabı; parmakları sıkmamalı, topu ğ u sıkıca tutmalı ve ayak kemerini iyice desteklemelidir. oAyakkabının ökçesi geni ş olmalı ve çok yüksek olmamalıdır.

37 AYAK H İ JYEN İ oE ğ er ayakkabı uygun de ğ ilse ayakta nasır, ayak tabanında kalınla ş malar, ba ş parmakta e ğ rilik ve tırnak hipertrofisi (büyüme-kabala ş ma) olu ş abilir.

38 KULAK H İ JYEN İ Kulak temizli ğ inde özellikle kulak kepçesinin arka bölümlerindeki temizli ğ e dikkat etmek gerekir. Kula ğ a zarar verebilecek ucu sivri cisimlerden kaçınmalıdır.

39 DER İ H İ JYEN İ oDeriyi Temizlemek, oArtıkları Atmak, oDola ş ımı Uyarmak, oKi ş iyi Rahatlatmak amacıyla DER İ N İ N YIKANMASIDIR.

40 DER İ H İ JYEN İ oSabun ve 37-38 derece suyla yapılan banyo kir ve salgıların temizlenmesini sa ğ lar. oOlabilirse her gün, de ğ ilse haftada 3, en az haftada 1 kez banyo yapılmalıdır.

41 Ki ş isel bakım amacıyla (sakal tra ş ı, manikür..vb.) berbere gidiliyor ise; mutlaka ki ş inin kendine ait bakım malzemelerinin kullanılması, kan yoluyla bula ş an hastalıkların ( Hepatit B, AIDS.vb.) önlenmesi için önemlidir.

42 SAÇ H İ JYEN İ Saçların temizliği sağlığı etkiler. Çünkü bazı enfeksiyon etkenleri ve parazitler, kirli saçlara ve o bölgedeki deriye daha kolay yerleşir. Saçların her gün, olası değilse günaşırı, en az haftada 2 kez yıkanması gerekir.

43 SAÇ H İ JYEN İ oSaçlı deri ya ğ lı ise, daha sık yıkanmalıdır. oSaçların sa ğ lıklı görünümü beslenme ile ilgilidir. oSaçlar kökleri ile beslenir. oTaramak, fırçalamak, parmak uçları ile masaj yapmak kan basıncını hızlandırır ve saçları beslemi ş olur.

44 SAÇ H İ JYEN İ oKepeklenme; Kirli ve ya ğ lı ölü saç hücreleridir. iyi saç bakımı ile önlenmezse hekime danı ş mak gerekir.

45 SAÇ H İ JYEN İ oSaç dökülmesi; ya ş, hormon ve irsiyet ile ilgilidir. Ba ş taki damarların uyarılması ve temiz tutulması gerekir.

46 SAÇ H İ JYEN İ oBitlenme, bitin insan vücudunun saçlı ve saçsız derisine yerle ş mesine denir. oSaç temizli ğ ine ve bakımına dikkat etmeyen ki ş ilerde bit olu ş abilir. Çevredeki ki ş ilere de bit bula ş abilir. oTedavi edici ş ampuan ve losyonlar kullanılmalıdır.

47 SAÇ H İ JYEN İ oSaçların boyanması ya da saça kimyasal maddelerin uygulanması saçın ve saçlı derinin sa ğ lı ğ ını bozabilece ğ i için bu tip uygulamalardan kaçınmalıdır.

48 K İŞİ SEL TEM İ ZL İ K KURALLARI oTemizlik denilince sadece vücut temizli ğ i veya konut temizli ğ i anla ş ılmamalıdır. oYa ş adı ğ ımız ve çalı ş tı ğ ımız, e ğ lendi ğ imiz her yerde sa ğ lı ğ ımız açısından temizlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.

49 K İŞİ SEL TEM İ ZL İ K KURALLARI Kirletilmi ş çevreyi temizlemek zordur. Ama kirletmemek ve korumak daha kolaydır.

50 KİŞİSEL TEMİZLİK KURALLARI oEn az haftada bir defa banyo yapma, çama ş ır ve giyecekleri sık de ğ i ş tirme. oHaftada bir defa el ve ayak tırnaklarını kesme. oYemeklerden önce ve sonra elleri su ve sabun ile yıkayıp kurulama. oTuvaletten sonra elleri bol su ve sabun ile yıkayıp kurulama.

51 K İŞİ SEL TEM İ ZL İ K KURALLARI oAk ş amları yatmadan önce ayakların yıkanması, elbiselerin çıkarılıp pijama veya gecelik giyilmesi. o İş ten veya okuldan eve gelindi ğ inde el, yüz ve ayakları yıkamak.

52 K İŞİ SEL TEM İ ZL İ K KURALLARI oGünde en az iki defa di ş fırçalamak. oHer gün saçları taramak. Sık sık uygun ş ampuanla yıkamak. oYere dü ş en bir yiyece ğ i yememek. oÇi ğ meyve ve sebzeleri yıkamadan yememek. oAçıkta satılan yiyecekleri tüketmeme.

53 o Çöp torbalarının a ğ ızları kapatılmalı ve kapaklı çöp kovalarında muhafaza edilmeli

54 Tuvalet temizli ğ ine özen gösterilmeli

55 Çocuk annesine bir not bırakmış: notta borçların yazıyor demiş. camları sildim : 5 lira arabayı yıkadım : 10 lira odamı topladım : 5 lira kıyafetlerimi dolaba astım : 5 lira sofrayı topladım : 5 lira toplam bugünkü borcun : 30 lira

56 Annesi notu bulmuş okumuş ve cevaben şu notu yazmış: seni karnımda 9 ay taşıdım : bedava seni güçlükle doğurdum : bedava seni emzirdim : bedava hastalandın,başucunda bekledim, iyileştirdim : bedava Doktora götürdüm : bedava Okulunu ve derslerini takip ettim : bedava BUNLARIN HEPSİ SEVGİYLE OLDU KARŞILIĞI: BEDAVA

57


"TEMİZLİK VE HİJYEN. TEM İ ZL İ K VE H İ JYEN ARASINDAK İ FARK NED İ R?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları