Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 PROF.DR.HİKMET PEKCAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIGI ANABİLİM DALI  DR.ERSİN ASLANTÜRK  DİŞ DR. ALİ RIZA AŞKIN Çubuk belediyesi sağlık işleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " PROF.DR.HİKMET PEKCAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIGI ANABİLİM DALI  DR.ERSİN ASLANTÜRK  DİŞ DR. ALİ RIZA AŞKIN Çubuk belediyesi sağlık işleri."— Sunum transkripti:

1  PROF.DR.HİKMET PEKCAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIGI ANABİLİM DALI  DR.ERSİN ASLANTÜRK  DİŞ DR. ALİ RIZA AŞKIN Çubuk belediyesi sağlık işleri müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Çubuk belediyesi sağlık işleri müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. KİŞİSEL HİJYEN

2 TEM İ ZL İ K VE H İ JYEN ARASINDAK İ FARK NED İ R?

3 TEMİZLİK; gıdanın ve gıda ile temas eden yüzeylerdeki görünür kirlerin ortamdan uzaklaştırılmasıdır. HİJYEN; sağlıklı ortamın korunması ve her türlü hastalık etmeninden arındırılmasıdır.

4 BES İ N H İ JYEN İ Besin hijyeni; herhangi bir besinin tümüyle hastalık yapan etmenlerden arınmı ş olması anlamına gelir.

5 GIDA K İ RLENMES İ N İ N NEDENLER İ : o Fiziksel Kirlenme o Kimyasal Nedenler o Biyolojik Nedenler: bakteriler

6 ZARARLI BAKTER İ LER İ N KAYNA Ğ I NELERD İ R: o Derideki yara, kesik ve çatlaklar o Saç, sakal ve giysiler o Burun akıntısı ve tükürükler o Sokak ve tuvalet sonrası yıkanmayan eller çok sayıda bakteri içerir.

7 ÇAPRAZ BULA Ş MA o Yemek hazırlarken kullanılan kirli aletler o Kirli eller o Do ğ rama tahtaları o Mutfak tezgahı, mutfak önlü ğ ü o Yemek hazırlarken giyilen giysiler o Öksürme-hap ş ırmadan kaynaklanan damlalar

8 Sağlıklı ve Nitelikli Besin Satın Alma o Besinlerinizi güvenilir yerlerden satın alın. o Sa ğ lam ve zedelenmemi ş besinleri seçin. o Etiket bilgilerini okuyun ve kullanma, saklama talimatlarına dikkat edin. o Çabuk bozulan et, tavuk, balık gibi besinler ile dondurulmu ş gıdaları alı ş veri ş in en sonunda alın ve çi ğ olarak tüketilebilen gıdalarla temasını önleyin o Kayna ğ ı bilinmeyen sokak sütünü almayın. o Kabu ğ u kırık, çatlak, kirli yumurtaları “”””””. o Bombalaj olmu ş ürünleri satın almayın: ayran,konser ve

9 Satın Alınan Besinlerin Saklama İ lkeleri o Tahıl,kurubaklagil, ş eker,tuz vb. kuru,serin ve karanlık ortamda saklanmalıdır. o Pastörize sütler ve kutusu açılmı ş UHT sütler buzdolabında 2 günden fazla bekletilmemelidir. o Patates kuru,karanlık ve serin yerde saklanmalıdır. o Çe ş itli sebze ve meyveler kurutularak saklanabilir. Gölge bir yerde üstü bez ile kapatılarak kurutulmalıdır. Tarhana gibi.. o Yumurta yıkanmadan buzdolabına konmalı ve 2 haftadan fazla bekletilmemelidir. o Buzlukta saklanacak gıdalar yassı ş ekilde po ş etlere konmalı ve çözdürme i ş lemi buzdolabında yapılmalıdır. o Sıcak yemekler en fazla 2 saat tezgahta bekletilmeli, acil so ğ utularak buzdolabına alınmalı ayrıca, sebze yemekleri 3-4 gün, etli yemekler 2 günden fazla bekletilmemelidir. o Buzdolabında çi ğ ve pi ş mi ş besinlerin teması önlenmelidir. o İ yotlu tuz koyu renkli cam kavanozlarda güne ş almayan ve serin yerde saklanmalıdır.

10 Besinleri Hazırlarken-Pi ş irirken Temel İ lkeler: o Tüm i ş lemlerden önce eller ve kullanılacak malzemeler iyice yıkanmalıdır. o Çi ğ et,tavuk veya balıkta kullanılan malzemelerin çi ğ olarak yenecek malzemelerle teması önlenmelidir. o Meyve ve sebzeler iyice yıkanmalı. o Uygun sıcaklık ve sürede pi ş irilmemi ş hayvansal besinler tehlike yaratabilir. o Küflenmi ş besinlerin tamamı atılmalıdır. o Kurubaklagiller ve makarna az su ile ha ş lanmalı ve suları dökülmemelidir. o Sütlü tatlılara ş eker sonradan eklenmelidir.

11 K İŞİ SEL H İ JYEN Bireyin sa ğ lı ğ ını sürdürmek için yaptı ğ ı “ÖZBAKIM’’ uygulamalarını içerir.

12 K İŞİ SEL H İ JYEN İ ETK İ LEYEN FAKTÖRLER o Kültür o Sosyal – Ekonomik Durum o Aile o Ki ş ilik o Hastalık

13 H İ JYEN İ K UYGULAMALARIN AMAÇLARI oVücut salgılarının, atıklarının ve geçici mikroorganizmaların vücuttan uzakla ş tırılması yoluyla temizli ğ i sa ğ lamak. oBireyin rahatlamasını, dinlenmesini, gev ş emesini ve kas gerilimini azaltmak. oVücuttaki kötü kokuları (ter kokusu) gidermek.

14 oBireyin genel görünümünü olumlu hale getirmek, kendine olan güvenini arttırmak. oDeri sa ğ lı ğ ını sürdürmek.

15 Ki ş isel Hijyen Konusu İ çinde;  Vücut Bakımı Ve Temizli ğ i,  Yüz-boyun Temizli ğ i,  El Temizli ğ i,  Ayak Temizli ğ i,  Kulak Temizli ğ i,  Saçların Temizli ğ i,  A ğ ız- Di ş Bakımı,  Tuvalet Alı ş kanlı ğ ı ve Temizli ğ i  Giyim Konuları yer almaktadır.

16 Mikroorganizmalar  Suda  Havada  Toprakta  Hayvanlarda  İ yi yıkanmamı ş sebze ve meyvelerde  İ yi pi ş irilmemi ş et ve balıklarda  İ yi yıkanmamı ş kaplarda  İ nsan ve hayvanların dı ş kılarında bulunur.

17 Mikroorganizmalar Nasıl Bula ş ır? Mikroorganizmalar en çok Kirli eller ve kirli sular ile bula ş ır.

18 Elleri su ve sabunla yıkamak mikroorganizmaları uzakla ş tırmanın en etkili yoludur ve hastalıkları önlemeye yardımcıdır.

19 Ellerimizi ;  Tuvalete  girmeden önce ve  sonra W.C

20 Ellerimizi ;  Hayvanları sevdikten sonra

21 Ellerimizi ;  Gıdalara el sürmeden önce ve sonra

22 Ellerimizi ;  Çi ğ et, balık, veya tavukla temas ettikten sonra yıkamalıyız.

23  Eller öksürüp-hap ş ırdıktan sonra mutlaka yıkanmalıdır. Özellikle grip gibi hastalıklarda öksürüp-hap ş ırdıktan sonra ellerin yıkanmaması bula ş maya neden olur.

24 o Ellerimizi bol sabun ile akan su altında 10-20 saniye kuvvetli ş ekilde, parmaklarımız ve bileklerimiz dahil ovalayarak yıkamalıyız.

25 o Tırnaklarımızın kısa ve temiz olmasına özen göstermeliyiz. o Tırnak uçlarının altında bir çok mikrop kolayca yerle ş ip üreyebilir. Bu nedenle, tırnak diplerinin temizli ğ i çok önemlidir.

26 UNUTMAYIN! Mikroplar kuru yüzeylerde büyüyemez ve ço ğ alamazlar. Bu nedenle ellerimizi yıkadıktan sonra iyice kurulamalıyız.

27 A Ğ IZ H İ JYEN İ A ğ ız bakımında amaç, a ğ zın tüm organizmalardan temizlenmesi de ğ il, daha çok birikmi ş yiyecek artıklarının temizlenmesidir.

28 A ğ ız temizli ğ i ve özellikle di ş lerin temizli ğ i çok önemlidir. Herkesin kendine ait bir di ş fırçası olmalıdır.

29 A Ğ IZ H İ JYEN İ oDi ş ve di ş etlerinin temizlenmesi, a ğ zın bol su ile çalkalanması, di ş etlerinin uyarılması a ğ ız bakımı ile sa ğ lanır. oA ğ ız bakımına dikkat edilmedi ğ i takdirde a ğ ız kokusu, di ş eti rahatsızlıkları, çi ğ neme güçlü ğ ü ve hazımsızlık görülür,

30 A Ğ IZ H İ JYEN İ oDi ş ler günde en az iki kez 3 dakika süre ile florlu di ş macunu ile tüm di ş yüzeyini kapsayacak ş ekilde fırçalanmalıdır. oFırçalama i ş lemi yemekten sonra ilk yirmi dakika içinde yapılmalıdır.

31 A Ğ IZ H İ JYEN İ oDi ş lerin arasındaki artıkları ve plakları temizlemek için di ş ipi kullanılmalıdır.

32 A Ğ IZ H İ JYEN İ oDi ş lerde çürük olmasa bile 6 ayda bir di ş muayenesi yaptırılmalıdır.

33 AYAK HİJYENİ o Ayak sa ğ lı ğ ı için hem temizlik kurallarının uygulanması, hem de uygun bir ayakkabı seçimi önem ta ş ır.

34 AYAK H İ JYEN İ o Ayakların her gün yıkanması ve yıkandıktan sonra, özellikle parmak aralarının iyice kurulanması gerekir. Aksi halde nemli ortam mantar enfeksiyonlarının geli ş mesine neden olur.

35 AYAK H İ JYEN İ o Ayak tırnakları da düzenli aralıklarla kesilmelidir, ancak tırnak batmasını önlemek için düz kesilmesi önerilmelidir.

36 AYAK H İ JYEN İ o Uygun ve rahat bir ayakkabı ayak sa ğ lı ğ ı için önemlidir. o Aya ğ a tam uyan bir ayakkabı; parmakları sıkmamalı, topu ğ u sıkıca tutmalı ve ayak kemerini iyice desteklemelidir. o Ayakkabının ökçesi geni ş olmalı ve çok yüksek olmamalıdır.

37 AYAK H İ JYEN İ o E ğ er ayakkabı uygun de ğ ilse ayakta nasır, ayak tabanında kalınla ş malar, ba ş parmakta e ğ rilik ve tırnak hipertrofisi (büyüme-kabala ş ma) olu ş abilir.

38 KULAK H İ JYEN İ Kulak temizli ğ inde özellikle kulak kepçesinin arka bölümlerindeki temizli ğ e dikkat etmek gerekir. Kula ğ a zarar verebilecek ucu sivri cisimlerden kaçınmalıdır.

39 DER İ H İ JYEN İ oDeriyi Temizlemek, oArtıkları Atmak, oDola ş ımı Uyarmak, oKi ş iyi Rahatlatmak amacıyla DER İ N İ N YIKANMASIDIR.

40 DER İ H İ JYEN İ oSabun ve 37-38 derece suyla yapılan banyo kir ve salgıların temizlenmesini sa ğ lar. oOlabilirse her gün, de ğ ilse haftada 3, en az haftada 1 kez banyo yapılmalıdır.

41 Ki ş isel bakım amacıyla (sakal tra ş ı, manikür..vb.) berbere gidiliyor ise; mutlaka ki ş inin kendine ait bakım malzemelerinin kullanılması, kan yoluyla bula ş an hastalıkların ( Hepatit B, AIDS.vb.) önlenmesi için önemlidir.

42 SAÇ H İ JYEN İ Saçların temizliği sağlığı etkiler. Çünkü bazı enfeksiyon etkenleri ve parazitler, kirli saçlara ve o bölgedeki deriye daha kolay yerleşir. Saçların her gün, olası değilse günaşırı, en az haftada 2 kez yıkanması gerekir.

43 SAÇ H İ JYEN İ o Saçlı deri ya ğ lı ise, daha sık yıkanmalıdır. o Saçların sa ğ lıklı görünümü beslenme ile ilgilidir. o Saçlar kökleri ile beslenir. o Taramak, fırçalamak, parmak uçları ile masaj yapmak kan basıncını hızlandırır ve saçları beslemi ş olur.

44 SAÇ H İ JYEN İ o Kepeklenme; Kirli ve ya ğ lı ölü saç hücreleridir. iyi saç bakımı ile önlenmezse hekime danı ş mak gerekir.

45 SAÇ H İ JYEN İ o Saç dökülmesi; ya ş, hormon ve irsiyet ile ilgilidir. Ba ş taki damarların uyarılması ve temiz tutulması gerekir.

46 SAÇ H İ JYEN İ o Bitlenme, bitin insan vücudunun saçlı ve saçsız derisine yerle ş mesine denir. o Saç temizli ğ ine ve bakımına dikkat etmeyen ki ş ilerde bit olu ş abilir. Çevredeki ki ş ilere de bit bula ş abilir. o Tedavi edici ş ampuan ve losyonlar kullanılmalıdır.

47 SAÇ H İ JYEN İ o Saçların boyanması ya da saça kimyasal maddelerin uygulanması saçın ve saçlı derinin sa ğ lı ğ ını bozabilece ğ i için bu tip uygulamalardan kaçınmalıdır.

48 K İŞİ SEL TEM İ ZL İ K KURALLARI o Vücuttaki istenmeyen tüylerin (koltuk altı ve kasık bölgesi) temizli ğ ine dikkat edilmeli ve kısa aralıklarla alınmalıdır. o Çünkü tüylü bölgelerde nem oranı fazla oldu ğ u için terleme sonucu naho ş kokular olu ş maktadır. o Bunu önlemenin en iyi yolu perine ve koltuk altı tüylerinin alınmasıdır.

49 K İŞİ SEL TEM İ ZL İ K KURALLARI o Temizlik denilince sadece vücut temizli ğ i veya konut temizli ğ i anla ş ılmamalıdır. o Ya ş adı ğ ımız ve çalı ş tı ğ ımız, e ğ lendi ğ imiz her yerde sa ğ lı ğ ımız açısından temizlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.

50 K İŞİ SEL TEM İ ZL İ K KURALLARI Kirletilmi ş çevreyi temizlemek zordur. Ama kirletmemek ve korumak daha kolaydır.

51 KİŞİSEL TEMİZLİK KURALLARI o En az haftada bir defa banyo yapma, çama ş ır ve giyecekleri sık de ğ i ş tirme. o Haftada bir defa el ve ayak tırnaklarını kesme. o Yemeklerden önce ve sonra elleri su ve sabun ile yıkayıp kurulama. o Tuvaletten sonra elleri bol su ve sabun ile yıkayıp kurulama.

52 K İŞİ SEL TEM İ ZL İ K KURALLARI o Ak ş amları yatmadan önce ayakların yıkanması, elbiselerin çıkarılıp pijama veya gecelik giyilmesi. o İş ten veya okuldan eve gelindi ğ inde el, yüz ve ayakları yıkamak.

53 K İŞİ SEL TEM İ ZL İ K KURALLARI o Günde en az iki defa di ş fırçalamak. o Her gün saçları taramak. Sık sık uygun ş ampuanla yıkamak. o Yere dü ş en bir yiyece ğ i yememek. o Çi ğ meyve ve sebzeleri yıkamadan yememek. o Açıkta satılan yiyecekleri tüketmeme.

54 o Çöp torbalarının a ğ ızları kapatılmalı ve kapaklı çöp kovalarında muhafaza edilmeli

55 Tuvalet temizli ğ ine özen gösterilmeli

56 Tuvaletleri her zaman temiz tutmalıyız. Klozetin kapağını kapattıktan sonra suyu çekmeliyiz. Çünkü sıçrayan su bazı hastalıklara neden olabilir.

57 GİYSİLERİN TEMİZLİĞİ  Ter, toz, sigara  dumanı ve diğer  kirletici maddeler  giysilerimizi kirletir.  Bu kir hastalıklara yol  açmasına ek olarak  hoş olmayan bir  kokuya da neden olur.  Kirlenen giysiler  mutlaka değiştirilmeli  ve hastalanmanın  önüne geçilmelidir

58 iÇ ÇAMASIRLARI  iç çamaşırlar en  sık kirlenen  giysilerdendir.  Vücut salgıları ve  ter hızlı  kirlenmesine neden olur.  iç çamaşırları en  çok 3 gün giyilmeli  ve temizleri ile  değiştirilmelidir.

59 TEMİZ ÇORAP  Ayaklar ayakkabı ve çorap  içinde terleyerek çorapların  çok çabuk kirlenmesine  neden olmaktadır.  Bu nedenle çoraplar her  gün değiştirilmelidir.  Başkalarının çorap, terlik,  ve çamaşırlarının giyilmesi;  havlusunun kullanılması  ise mantar ve diğer  bulaşıcı hastalıklara neden olmaktadır

60 SONUÇ  Basta kişinin kendi  sağlığı olmak üzere,  başkalarının da sağlığını  korumanın en önemli  aracı temizliktir.  Sadece beden ve besin  temizliği değil, kullanılan  her şeyi ve her ortamı  temiz tutmak da temiz  olmanın gereğidir.

61 OKUL ÇANTALARI  Sırt ağrısı, yorgunluk ve duruş bozuklukları  Çanta gereğinden fazla büyük olmamalı  Gereksiz şeyler çantada taşınmamalı  Adaleleri gelişmemiş çocuklarda ağır çantalar ağrı yapıyor  Kalın kayışlı ve yumuşak çantalar tercih edilmeli  (Özellikle arka yüzeyinde yumuşak iç tabaka olmalı)  Sırt çantası iki kayısıyla birlikte kullanılmalı.  Sırt çantası belin birkaç santim yukarısında duracak şekilde ayarlanmalı

62 Hastalıklardan korunmak, sağlıklı olmak için Hiçbir hastalığımız  olmasa bile büyüme  ve gelişmemizi kontrol  ettirmek için; en az 6  ayda bir Sağlık  Ocağı’na yada Halk  Sağlığı Eğitim ve  Araştırma Merkezine  ve bir diş hekimine  gitmemiz  gerekmektedir.

63 Çocuk annesine bir not bırakmış: notta borçların yazıyor demiş. camları sildim : 5 lira arabayı yıkadım : 10 lira odamı topladım : 5 lira kıyafetlerimi dolaba astım : 5 lira sofrayı topladım : 5 lira toplam bugünkü borcun : 30 lira

64 Annesi notu bulmuş okumuş ve cevaben şu notu yazmış: seni karnımda 9 ay taşıdım bedava seni güçlükle doğurdum :bedava seni emzirdim :bedava hastalandın,başucunda bekledim iyileştirdim Doktora götürdüm :bedava Okulunu ve derslerini takip ettim :bedava BUNLARIN HEPSİ SEVGİYLE OLDU KARŞILIĞI: BEDAVA

65


" PROF.DR.HİKMET PEKCAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIGI ANABİLİM DALI  DR.ERSİN ASLANTÜRK  DİŞ DR. ALİ RIZA AŞKIN Çubuk belediyesi sağlık işleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları