Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜROJ İ NEKOLOJ İ PERSPEKT İ F İ NDEN MÜDAHALEL İ DO Ğ UM SEZARYEN LEH İ NE TERK ED İ LMEL İ M İ ? Prof. Dr. Nilgün TURHAN Mu ğ la Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜROJ İ NEKOLOJ İ PERSPEKT İ F İ NDEN MÜDAHALEL İ DO Ğ UM SEZARYEN LEH İ NE TERK ED İ LMEL İ M İ ? Prof. Dr. Nilgün TURHAN Mu ğ la Sıtkı Koçman Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 ÜROJ İ NEKOLOJ İ PERSPEKT İ F İ NDEN MÜDAHALEL İ DO Ğ UM SEZARYEN LEH İ NE TERK ED İ LMEL İ M İ ? Prof. Dr. Nilgün TURHAN Mu ğ la Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Do ğ um AD

2 ÜROJ İ NEKOLOJ İ PERSPEKT İ F İ NDEN Pelvik taban bozuklukları (PFD);  Pelvik organ prolapsusu (POP)  Üriner inkontinans  Fekal inkontinans

3 POP Pelvik organların anatomik pozisyondan vajene veya vajen dışına sarkması durumudur ve kadınların hayat kalitesini etkileyen bir sa ğ lık sorunudur. Rutin jinekolojik incelemeler sırasında vajinal veya uterin deste ğ in azalması/kayb ı % 43-76 oranında görülürken, % 3-6 kadında sarkma himeni geçmiştir. Novara G Curr Opin Urol 2007; 17:237-241

4 POP EP İ DEM İ YOLOJ İ Pelvik organ prolapsusu do ğ um yapan kadınların yaklaşık % 50’sinde görülmektedir. Bu kadınların % 30’u asemptomatiktir. Tüm kadınların %11’i yaşamlarının herhangi bir zamanında bu nedenle cerrahi girişimle karşılaşırken, bunların % 30’u için tekrarlayan operasyonlar gerekmektedir. Maher C Cochrane Database 2013;4 Hagen S Cochrane Database 2011;12 Artibani W Curr Opin Urol 2007; 17:237-241

5 POP R İ SK FAKTÖRLER İ ◦ Gebelik ◦ Do ğ um ◦ Konjenital veya akkiz konnektif doku anormallikleri ◦ Pelvik taban denervasyon veya zayıflıkları ◦ Yaş ◦ Histerektomi ◦ Menopoz ◦ Kronik karın içi basınç artış BJOG 2013;120:152-60

6 POP R İ SK FAKTÖRLER İ POP riski her vajinal do ğ umla 1.2 kat ↑ İ ki çocu ğ u olanda RR: 8.9 ≥ 4 Dört çocuk RR: 10.9 Yaşam boyu her on yılda POP görülme şansızlı ğ ı 2 kat artmakta (östrojen eksikli ğ i) O’Boyle AL Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunc 2003:14;46-49

7 Am J Obstet Gynecol 2009;200:243

8 Epizyotomi, vakum uygulaması ve ikinci dereceden yırtıklar, POP riskini spontan vajinal do ğ umla karşılaştırıldı ğ ında arttırmamaktadır. Epizyotomi, vakum uygulaması, forseps uygulaması anal sfinkter yaralanmaları ile ilişkilidir. BJOG 2013;120:152-60 Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007; 18 POP R İ SK FAKTÖRLER İ

9 POP MEKAN İ ZMA Pelvik taban bozuklukların en önemli nedeni pelvik tabanı oluşturan kasların (özellikle levator ani) veya bu kasları uyaran sinirlerin (özellikle pudental sinirin) hasar görmesidir.

10 M. ischiocavernosus M. bulbospongiosus M. transversus perinei superficialis

11 Urethra Vagina M. transversus perinei profundus M. sphincter ani externus Ürogenital fasia

12 Pelvik taban Arcus Tendineus Fascia Pelvis

13 LEVATOR AN İ KASI Ürogenital açıklık Destek Karın içi basıncı karşılama

14 POP MEKAN İ ZMA Operatif do ğ um, do ğ umun ikinci evresinin uzaması, iri bebek, pudental sinir ve levator ani ve kokiks kaslarının yaralanmasına neden olur. Levator ani kası vajinal do ğ umlar sırasında % 13-36 oranında yaralanır. Schwertner-Tiepelmann N Ultrasound Obstet Gynecol. 2012;39

15 POP MEKAN İ ZMA Do ğ um sonrası hastaların 6-11 yıl takip edildi ğ i prospektif bir çalışmada, normal do ğ um yapan kadınların pelvik taban kas tonusunda azalma oldu ğ u gözlenmiştir. Friedman S Obstet Gynecol 2012; 120

16 POP MEKAN İ ZMA 43 çalışmanın dahil edildi ğ i bir derlemede levator ani kasının kopmasında en önemli risk vajinal do ğ um sırasında alet kullanımı. Operatif do ğ umla levator ani kası kopması, POP ve anal inkontinans ilişkili bulunmuştur. Billecocq S Prog Urol. 2013;23

17 EP İ ZYOTOM İ Epizyotomi ile ilgili yapılan derlemelerde POP’a neden oldu ğ u veya korudu ğ u ile ilgili kesin sonuç bulunmamaktadır. Rutin epizyotomi uygulaması geleneksel olarak bilinen perineal yırtıklardan korumamaktadır, inkontinansı önlememekte ve pelvik tabanı da korumamaktadır. Koit sırasında a ğ rı ile ilişkilidir. Memon H Curr Opin Obstet Gynecol. 2012; 24 Hartmann K JAMA 2005;293

18 PELV İ K TABAN VE DO Ğ UM PELV İ K TABAN VE DO Ğ UM Normal do ğ um sırasında di ğ er yumuşak dokularda da yaralanma görülebilir. Özellikle paravajinal yaralanmalar uretral hipermobilite, stres üriner inkontinans ve azalmış ön vajen duvarı deste ğ i ile ilişkilidir. Delancey JO AJOG 2002; 187

19 PELV İ K TABAN VE DO Ğ UM Normal do ğ um vs do ğ umun ikinci evresi arrestine ba ğ lı sezaryen; Pelvik taban yetmezli ğ i ve seksüel disfonksiyonlar bir yıl sonra benzer bulunmuştur. Crane AK, Female Pelvic Med Reconstr Surg. 2013

20 ÜR İ NER İ NKONT İ NANS VE DO Ğ UM Üriner inkontinans vajinal do ğ um sonrası 1 yıl sonra 2.5 kat artmıştır. Hansen BB Neurourol Urodyn. 2012;31

21

22

23 Bir UI vakasından kaçınmak için 8-9 sezaryen yapmak gerek

24 Her bir ünite BMI artışında UI riski % 8 artmakta

25 Her bir yıl maternal yaş artışında UI riski % 3 artmakta

26 Mean follow-up time was 26.9 yrs in the C/S cohort and 25.9 yrs in the vaginal cohort. SUI and POP surgery was observed 0.6% in the C/S cohort and 3.4% in the vaginal cohort

27

28 AJOG 2011;204:1-6.

29

30 27/10000 person years

31 9/10000 person years

32

33 Bu sonuçlara göre sezaryenle karşılaştırılınca; 6.8 adet fazla operatif do ğ um veya 8.9 adet fazla spontan vajinal do ğ um bir fazla prolapsus vakasına neden olur.

34

35 Spontan vajinal do ğ um yapanlarla karşılaştırılınca Forseps ile do ğ um yapan her 8 hasta bir ilave prolapsus vakasına neden olur.

36 VAJ İ NAL DO Ğ UM ANAL SF İ NKTER YARALANMASI Vajinal do ğ uma ba ğ lı anal sfinkter yaralanması % 2-16. Vajinal do ğ um sonrası sinir yaralanmalarına ba ğ lı anal inkontinans do ğ um sırasında forseps kullanımı, uzamış travay ve iri bebek ile ilişkilidir. Memon H Curr Opin Obstet Gynecol. 2012; 24

37 VAJ İ NAL DO Ğ UM ANAL SF İ NKTER YARALANMASI Prospektif çok merkezli çalışma, 100 307 vajinal do ğ um 2121 vaka (% 2.1) anal sfinkter yaralanması; Forseps vs normal vajinal do ğ um 8.6% vs 1.3%, OR: 7.1 Vakum do ğ um vs normal do ğ um 3.7% vs 1.3%, OR: 2.9 Hehir MP. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Oct;26(15):1514-6.

38

39 FEKAL İ NKONT İ NANS & DO Ğ UM Gebelik fekal inkontinans için başlı başına bir risk faktörü. Nulliparlarda fekal inkontinans gebelik öncesi %1’den gebelik sonrası % 14 çıkar. Do ğ umun ikinci evresi 90 dakikadan fazla uzamış ise fekal inkontinans riski 30 dakikadan az olana göre % 2.3’ten % 5.2’ye yükselir. Badiou W, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;152

40

41

42 C/S vs spontan vajinal do ğ um; Anal inkontinans riski anlamlı artarken (RR:1.32, p=0.02), fekal inkontinansta artış izlenmemiştir. Pretlove et al. BJOG 2008;115:421-434

43 Forseps kullanımı ile anal inkontinans riski 2 kat artarken, fekal inkontinans riski artmamakta. Pretlove et al. BJOG 2008;115:421-434

44 Vakum kullanımı ile anal inkontinans riski 1.6 kat artarken, fekal inkontinans riski artmamakta. Pretlove et al. BJOG 2008;115:421-434

45 Vajinal do ğ umlarda; Forseps kullanılması anal inkontinans riskini 1.5 kat artırırken, fekal inkontinans riskini artırmamaktadır.

46 Pretlove et al. BJOG 2008;115:421-434 Vajinal do ğ umlarda; Vakum kullanılması anal ve fekal inkontinans riskini artırmamaktadır.

47 Pretlove et al. BJOG 2008;115:421-434 Forseps kullanılması anal inkontinans riskini vakuma göre 1.5 kat fazla artırırken, fekal inkontinans riskini artırmamaktadır.

48 EP İ ZYOTOM İ FEKAL İ NKONT İ NANS Fekal inkontinans açısından Median Epizyotomi özellikle artmış risk faktörüdür. Bir önceki gebelikte anal sfinkter yaralanması varsa bir sonraki gebelikte operatif do ğ um olursa 6.5 kat, median epizyotomi olursa 17 kat artmış risk faktörü bulunmaktadır. Nager CW, AJOG 2001; 185

49 EP İ ZYOTOM İ FEKAL İ NKONT İ NANS Operatif do ğ umlarda mediyolateral epizyotomi anal sfinkter yaralanma riskini 6 kat azaltmaktadır. Vogel J; AJOG 2012;206

50 POP ve UI vs SEZARYEN POP ve inkontinanstan korunmak açısından sezaryen yapılması ile ilgili yeterli kanıt bulunmamaktadır. POP’tan korunmak için sezaryene alınırken enfeksiyon, kanama, tromboemboli, bir sonraki do ğ umda artmış plasenta previa ve akreata riski göz önünde bulundurulmalıdır. AJOG; 2011;204

51 EVE GÖTÜRÜLECEK MESAJ Gebelik üriner inkontinans ve fekal inkontinans için ba ğ ımsız bir risk faktörüdür. Operatif vajinal do ğ um spontan vajinal do ğ uma göre artmış POP, üriner inkontinans ve anal inkontinans ilişkilidir.

52 EVE GÖTÜRÜLECEK MESAJ Forseps kullanılması üriner inkontinans ve POP riskini başlı başına arttırmaktadır. Vakum kullanılması üriner inkontinans, anal inkontinans ve POP açısından ek risk faktörü oluşturmamaktadır. Ürojinekolojik patolojilerin önlenmesi sezaryen endikasyonu de ğ ildir.


"ÜROJ İ NEKOLOJ İ PERSPEKT İ F İ NDEN MÜDAHALEL İ DO Ğ UM SEZARYEN LEH İ NE TERK ED İ LMEL İ M İ ? Prof. Dr. Nilgün TURHAN Mu ğ la Sıtkı Koçman Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları