Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA"— Sunum transkripti:

1 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA
İDARELERCE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

2 Taşınır Kod Listesi sürekli olarak güncellenecek mi?

3 Yönetmeliğin yürürlülük maddesi olan 39 uncu maddesinin (a) fıkrasında; "Yönetmelik ekinde yer alan Taşınır Kod Listesi ile defter, belge ve cetvellerde değişiklik yapmaya, b)Taşınır II nci düzey detay kodundan sonraki detay kodları belirlemeye Bakanlık yetkilidir."  denilmek suretiyle Maliye Bakanlığı Taşınır Kod Listesini değiştirmeye yetkili kılınmıştır. Bu yetki çerçevesinde Taşınır Kod Listesi değişikliği, I. ve II. düzey kodlar da dahil olmak üzere, kurumlardan gelen talepler de değerlendirilerek belirli dönemler itibarıyla Tebliğ ile gerçekleştirilecektir.

4 Konuyla ilgili olarak, 31/03/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 2007/1 sayılı Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği yayımlanmış ve söz konusu Tebliğ eki Taşınır Kod Listesi ile taşınır detay kodları 5.düzey detay koduna kadar tespit edilmiştir. Kamu idareleri, Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği ile belirlenen düzeyleri esas almak suretiyle oluşturdukları alt düzeyleri, söz konusu Tebliğin geliştirilmesi ve kapsamdaki tüm kamu idareleri için uygulanabilecek standart bir kod listesinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla Bakanlığa bildireceklerdir.

5 Kamu idarelerinin kod listesinde belirlenen düzeyde değişiklik yapmaya veya söz konusu düzeyde ek yapmaya ihtiyaç duymaları halinde, değişiklik veya ek yapılması istenilen düzeyler kamu idareleri tarafından Bakanlığımıza bildirilecek ve Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde Taşınır Kod Listesinde yeni kodlar açılabilecektir.

6 Yıl içerisinde Bakanlıkça Taşınır Kod Listesinde yapılacak değişiklikler web sitesinde bulunan kod listesine ilave edilerek kamu idarelerine duyurulacak, ayrıca Taşınır Kod Listesinde yapılan değişiklik ve ekler, Bakanlıkça uygun görülen dönemler itibariyle Tebliğ olarak yayımlanmak suretiyle kurumlara bildirilecektir.

7 Kamu idarelerince yapılacak belirlemelerin ölçü birimi esas alınarak yapılması gerekir.

8 “Taşınır sicil numarası” ve “taşınır kodu” aynı şeyi mi ifade ediyor
“Taşınır sicil numarası” ve “taşınır kodu” aynı şeyi mi ifade ediyor? Sadece taşınır kodu kullanılabilir mi?

9 Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde taşınır kodu; “Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kod” olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde ise sicil numarasının üç grup rakamdan oluşacağı, taşınır kodunun ise sicil numarasının sadece birinci grup rakamlarını ifade ettiği belirtilmiştir. Ayrıca, 2 örnek numaralı Dayanıklı Taşınırlar Cetvelinin 8 numaralı açıklamasında elektronik ortamda tutulan kayıtlarda sicil numarasının, bilgisayar tarafından otomatik olarak verilecek numaranın kullanılacağı belirtilmiştir. Numaranın, bilgisayar tarafından verildiği durumlarda bu numara ile 36 ncı maddede tanımlanan sicil numarası arasında arka planda ilişkinin kurulması gerekmektedir.

10 Ayrıca, 2 nolu cetvelde olduğu gibi her sayfa taşınır kodu itibarıyla, diğer bir ifadeyle taşınırın sınıflandırıldığı son düzey itibarıyla düzenlenmekte, taşınırlar ise ambara girişte kendilerine verilen sicil numaraları itibarıyla satır bazında takip edilmektedir. Dolayısıyla  taşınır gruplarının birbirinden ayrılması için taşınır kodunun kullanılması; taşınırların her birinin birbirinden ayrılabilmesi için sicil numarasının tutulması gerekmektedir. Taşınır kodu ile sicil numarasının kullanım alanlarının ve amaçlarının farklı olması nedeniyle hem sicil numarası hem de taşınır kodunun uygulanması gerekmektedir.

11 Yönetmelikte amortisman ve yeniden değerleme işlemlerine neden değinilmemiştir?

12 Taşınır Mal Yönetmeliğin hazırlanmasına ilişkin yetkinin verildiği 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde " Bu malların kaydı ile taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir." denilmek suretiyle verilen yetki çerçevesi belirlenmiştir.

13 Amortisman uygulaması ve yeniden değerleme muhasebe işlemlerine ilişkin hususlar olması nedeniyle Yönetmelikte yer verilmemiştir. Ayrıca, bu hususun muhasebeyle paralel gitmesi gerektiği düşünüldüğünde, taşınırlara uygulanacak amortisman ve yeniden değerlemelerin temellerinin öncelikle muhasebe sistemlerinde oluşturulması gerekmektedir. Diğer taraftan kayıtların bilgisayar ortamında tutulması öngörüldüğünden, yeniden değerlemenin programlamayla aşılabileceği düşünülmektedir. Uygulamada sıkıntıların yaşanması halinde hazırlanacak tebliğ ile Genel Müdürlük tarafından uygulamaya yön verilmesi düşünülebilir.

14 Taşınır İşlem Fişi basitleştirilebilir mi?

15 Taşınır İşlem Fişi, taşınırın hem ambara girişinde ve çıkışında hem de harcama birimleri arasındaki transferlerde kullanılması nedeniyle çok sayıda bilgiyi içermektedir. Dolayısıyla TİF'e yüklenen görevler azaltılmadan TİF'in sadeleştirilmesi mümkün görülmemektedir. Ancak, hazırlanacak programda, her bir işlem çeşidi için istenilen bilgiler doğrultusunda TİF düzenlenmesi sağlanarak, bilgi eksikliğine yol açmamak kaydıyla işlemlerin basitleştirilmesi sağlanabilir.

16 Servise gönderilen makine ve ekipmanların bakım, onarım ve tamiratında kullanılan yedek parçalar için TİF düzenlenecek mi?

17 TİF in düzenlenmeyeceği hallerin sayıldığı, Yönetmeliğin, 10 uncu maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde " Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile " denilmektedir. Dolayısıyla sondaj makinesi ve ekipmanlarının bakım, onarım ve tamiratında kullanılan yedek parçalar için TİF düzenlenmesi gerekmemektedir.

18 Tesis, Makine ve Cihazlar ile Taşıtlar grubunda yer alan taşınırlar demirbaş değil midir? Bu nitelikteki taşınırlara sicil no no verilecek midir? Zimmeti yapılacak mıdır?

19 Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde demirbaşlar; “Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırlar” şeklinde tanımlanmıştır. Dayanıklı taşınırların numaralanması başlıklı 36 ıncı maddesinde “Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilir.” denilmek suretiyle, dayanıklı taşınır olarak kabul edilen ve Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan taşınırlar için sicil numarası verileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda yer alan taşınırlara da sicil numarası verilecek ve dayanıklı taşınırların kullanım suretiyle çıkışlarında Zimmet Fişi düzenlenecektir.

20 Taşınır İşlem Fişi Numarası kayıt sırasında otomatik olarak mı verilecek? Bu numaranın, her harcama birimi için 1 den mi başlaması mı gerekiyor?

21 Girişte veya çıkışta oluşturulan TİF, düzenlendiğinde değil onaylandığında sistem tarafından otomatik olarak tarih ve sıra numarası alır. Her harcama birimi, alım, satım, devir ve benzeri taşınır işlemlerini kendi yetkisi çerçevesinde gerçekleştirdiği için TİF’lerin de harcama birimi bazında düzenlenmesi ve dolayısıyla numaralandırılmasının da harcama birimi itibarıyla yapılması gerekmektedir.

22 Muayene ve komisyon raporu sayısı nasıl oluşturulacak?

23 Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı, bilgisayar üzerinde düzenlenecek şekilde oluşturulabilir ve sayının, sistem tarafından otomatik olarak sırayla verileceği bir uygulama benimsenebilir. Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı defteri oluşturularak, manuel olarak Tutanaklara numara verilebilir ve takibi bu şekilde yapılabilir.

24 Ayniyat saymanı ve ambar memurlarının Taşınır Mal Yönetmeliğindeki yeri ve özlük hakları nasıl olacaktır? Yönetmelikle birlikte, mali sorumluluk yüklenecek olan Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin özlük hakları nasıl olacaktır?

25 Konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili düzenleme yapmaya Genel Müdürlüğümüz yetkili olmayıp, gerekli düzenlemenin yapılmasına yönelik ilgili üst yöneticilere bilgi verilmektedir.

26 Harcama birimlerinin kodlaması nasıl yapılacak ve Sayıştaya nasıl ve hangi birim tarafından bildirilecektir?

27 Harcama birimi kodlaması iki aşamadan oluşacaktır.Buna göre;
1.aşamada : 1.grupta, toplam 8 haneli kurumsal kod yazılacaktır.Kurumsal kodlar, analitik bütçe sınıflandırmasındaki, 4 düzeyli ve 8 haneli koddur. 2. aşamada : Öncelikle, say2000i sistemini kullanan kurumlar için, Maliye Bakanlığınca tespit edilen ve say2000i sisteminde yer alan harcama biriminin kodu kullanılacaktır.Söz konusu kodlar, ödeme emri belgelerinde de yer almakta olup, bağlı bulunulan muhasebe birimlerinden de öğrenilebilinir. Eğer, kurum, say2000i sistemini kullanmıyorsa, harcama biriminin bulunduğu ilçe, il, bölge veya merkezdeki harcama birimi sayısı toplam 3 karakter olmak üzere yazılacaktır.

28 Örnek : A İl Milli Eğitim Müdürlüğü için;
1.aşama : Analitik bütçe sınıflandırmasındaki kurumsal kod = 2.aşamada : say2000i kullandığı için = muhasebe birimindeki birim kodu yazılacaktır.(diyelim ki 366 olsun muhasebe birim kodu) Bu durumda, harcama birim kodu : olacaktır.

29 Örnek : Iğdır Belediyesi özel kalem için;
1.aşama : Analitik bütçe sınıflandırmasındaki kurumsal kod = 2.aşama : say2000i kullanmadığı için ildeki toplam harcama birimi sayısı kodlanacaktır.İlde söz konusu idareye ait toplam 4 tane harcama birimi olduğunu varsayarsak ikinci grup kod harcama birimleri itibarıyla (001, 002, 003, 004) olacaktır. Bu durumda, harcama birimi kodu : , , , olacaktır.

30 Tespit edilen kodlar, idarelerin strateji geliştirme başkanlıkları, strateji geliştirme daire başkanlıkları, strateji geliştirme ve mali hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler, mahalli idarelerde ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimler ve strateji geliştirme birimi kurulmayan idarelerin mevcut yapılarında mali hizmetleri yürüten birimler tarafından Sayıştaya bildirilecektir.

31 Harcama birimi ambarlarının kodlaması nasıl yapılacak ve Sayıştaya nasıl ve hangi birim tarafından bildirilecektir?

32 Ambarların kodlanması ise, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen harcama birimi kodlarına, harcama yetkilisince verilecek ve o harcama birimine bağlı ambar sayısını gösteren 2 karakterden oluşan kodun eklenmesi suretiyle belirlenir. Örnek : Harcama Birimi kodu olsun ve bu harcama birimine ait 2 tane ambar olsun. 1. ambarın Ambar Kodu, olacaktır. 2. ambarın Ambar Kodu, olacaktır.

33 Tespit edilen kodlar, idarelerin strateji geliştirme başkanlıkları, strateji geliştirme daire başkanlıklar, strateji geliştirme ve mali hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler, mahalli idarelerde ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimler ve strateji geliştirme birimi kurulmayan idarelerin mevcut yapılarında mali hizmetleri yürüten birimler tarafından Sayıştaya bildirilecektir.

34 Harcama birimlerinin ve ambarların kodlanmasına ilişkin 38 inci madde yürürlüğe girmediği halde, harcama birimlerinin ve ambarların kodlarının Sayıştaya bildirilmesi hakkındaki geçici 1 inci madde yürürlüğe girmiştir.Bu durumda kodlar belirlenerek Sayıştaya bildirilecek midir?

35 Geçici 1 inci maddenin gereği yapılarak, 38 inci maddeye göre tespit edilen kodlar Sayıştaya süresi içinde bildirilecektir.

36 Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen ve envanteri yapılan taşınırların 01/07/2007 tarihindeki açılış kayıtları hangi hesaplar çalıştırılarak yapılacaktır?

37 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 500-Net Değer hesabının anlatıldığı 87 nci maddesinde, hesaplarında kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklarından kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanların söz konusu hesaba kaydedileceği belirtildiğinden, 500-Net Değer hesabına alacak, ilgili varlık hesabına borç kaydedilerek hesaplara alınacaktır.

38 Konsolide görevlisi merkezde ve taşrada kim olacak, nasıl görevlendirilecek ve kaç tane olacaktır?

39 Merkezde; strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı mali hizmetleri yürüten birim bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir. Taşrada ise, ilçe(gerek görülmesi halinde), il veya bölge teşkilatlarında, bu teşkilatların en üst yöneticileri tarafından belirlenen kişi olacaktır.İlçede bir tane(gerek görülmesi halinde), ilde bir tane ve varsa bölge de bir tane taşınır konsolide görevlisi olacaktır ve bunların taşra teşkilatının en üst yöneticileri tarafından yazılı olarak görevlendirilmeleri gerekir.

40 Taşınır işlem fişinde yer alan il ve ilçe kodları kısımları nasıl kodlanacaktır?

41 İl kodundan kastedilen, il plaka kodudur.
İlçe kodundan kastedilen ise, Başbakanlık tarafından her ilin ilçeleri için belirlenen ilçe kodudur. Örnek : Mersin Merkez = (il trafik plaka kodu.ilçe kodu) Mersin Anamur ilçesi = (il trafik plaka kodu.ilçe kodu) Ankara Merkez = (il trafik plaka kodu.ilçe kodu) Ankara Şereflikoçhisar= (il trafik plaka kodu.ilçe kodu) İdarelerin merkez birimleri için : şeklinde olacaktır.

42 Kamu idareleri arasında bedelsiz devirlerdeki 5 yıl şartı, kamu idarelerinin kendi harcama birimleri arasında da geçerli midir?

43 5 yıl şartı aynı Kamu idaresinin harcama birimleri arasında geçerli değildir.

44 Yönetmelikte yer alan cetvel ve belgeler elektronik ortamda düzenleneceğinden, bununla ilgili program alımı nereden yapılabilir?

45 Bu konu idarelerin kendi insiyatifleri ile değerlendirilecektir
Bu konu idarelerin kendi insiyatifleri ile değerlendirilecektir.Bakanlığımızca bu konuda herhangi bir yönlendirme yapılmamaktadır.

46 Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ambarı devir teslim etmeden görevinden ayrılamayacağı düzenlenmiş olup, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin herhangi bir nedenle geçici olarak kısa süreli görevden ayrıldığı durumlarda (izin, hastalık v.s.) devir işlemi kime ve nasıl yapılacak?

47 Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında, “Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin geçici görev, aylıksız izin, hastalık izni gibi on günlük süreyi aşmayan geçici ayrılmalarında, harcama yetkilisi tarafından idarenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmak suretiyle ambar kapalı tutulabilir. Bu süre gerektiğinde harcama yetkilisi tarafından uzatılabilir.” Ancak, ambarın devri konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.Bu konuyu, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin kısa süreli ayrılmasından önce, ilgili harcama birimlerine bilgi verilerek, ihtiyaçlarının taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ayrılmadan önce talep edilmesi yoluyla çözümlenebilir.

48 Harcama yetkisi devredilen görevliler, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini görevlendirebilirler mi?

49 tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğe göre, harcama yetkisinin devredilmesinde, devredilen yetkinin sınırlarının yazılı olarak açıkça belirleneceği düzenlenmiştir.Buna göre, yapılan yetki devrinde, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirleme yetkisi verilmiş ise, harcama yetkisi devredilen görevliler de taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini belirleyebileceklerdir.

50 Harcama yetkisinin devredildiği durumlarda Sayıştaya yönetim dönemi hesabının verilmesinden harcama yetkilisi mi yoksa yetki devri yapılan harcama yetkilisi mi sorumlu olacaktır?

51 Yetki devrinin “tüm taşınır işlemlerini yapmak üzere” yazılı ve açık olarak devredilmesi halinde yetki devri yapılan harcama yetkilileri sorumlu olacaktır.

52 Kurumlarında işçi olarak çalışanlar Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilebilirler mi?

53 Yönetmelikte taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlendirilmelerinde, “memuriyet ve çalışma unvanına bakılmayacağı” ibaresi kullanıldığından, ilgili Kurumun kadro veya pozisyonunda bulunmak kaydıyla memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebileceklerdir.

54 Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, “Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından oluşur.” denilmektedir.Dayanıklı taşınırlara sicil numarası verirken, aynı fatura ile alınarak, aynı taşınır işlem fişi ile girişi yapılan örneğin 10 adet bilgisayarın sicil numarası birbiri ile aynı olmayacak mıdır? Bu durumda ne yapılacaktır?

55 Taşınır işlem fişi ile giriş kaydedilen dayanıklı taşınırlar, Dayanaklı Taşınırlar Defterine kaydedilirken sicil numarası verilmesinde öncelikle elektronik ortamda otomatik olarak verilen sicil numarasının kullanılması gerekir. Bu durumun dışında ise, aynı fatura ile alınarak aynı taşınır işlem fişi ile giriş kaydedilen dayanıklı taşınırların, Dayanaklı Taşınırlar Defterine kaydedilirken sicil numarası verilmesinde her bir malzeme ayrı ayrı giriş kaydedilecek ve dolayısıyla giriş sıra numaraları da farklı olacaktır.Böylece, sicil numarasının 3 üncü grubu olan giriş sıra numarası hepsinin farklı olacak ve sicil numarası da farklı olacaktır.

56 Sayım Tutanağı Cetvelinin düzenlenmesinde, sayımı yapılan Dayanıklı Taşınırlar ile Tüketim Malzemeleri ayrı ayrı mı kaydedilecektir?

57 Sayım Tutanağı Cetvelinin düzenlenmesi, tüketim malzemesi ve dayanıklı taşınır ayrımına göre değil, Taşınır II düzey detay bazında taşınır hesap kodları itibari ile yapılacaktır.

58 Aynı kişi hem taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi hem de taşınır konsolide görevliliğini bir arada yürütebilir mi?

59 Yönetmelikte, aksine bir ifade yer almadığından görevlendirilebilir.

60 2006 yılı taşınır hesabının Sayıştaya verilmesinde hangi düzenleme esas alınacaktır?

61 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu Maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinde; 5018 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendinin, yani, “Mal yönetim hesabı icmal cetvellerinin kesin hesap kanun tasarısına bağlanmasına” ilişkin, hükmünün 2007 yılında uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, 2006 yılı mal hesabının Sayıştaya verilmesinde, Ayniyat Talimatnamesi hükümleri uygulanacaktır.

62 Taşınır işlem fişinde yer alan “Teslim Eden” kısmı kim tarafından imzalanacaktır?

63 TİF te yer alan “Teslim Eden” kısmı, taşınırı teslim eden firma yetkilisince imzalanacaktır.

64 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama yetkilisine mi bağlı olacak, yoksa çalıştığı birimin yöneticisine mi?

65 18/01/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, harcama yetkililerinin, taşınır kayıtlarını anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getireceği, 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında ise, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin memuriyet ve çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın görevlendirileceği hükümleri yer almakta olduğundan, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınır işlemlerinin harcama yetkilisi adına gerçekleştirmekle birlikte, söz konusu görevlilerin kadro unvanının bağlı olduğu birimlerdeki görev ve sorumlulukları da devam edecektir.

66 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri mühür kullanacak mıdır?

67 Bu kurum ve kuruluşların hangi birimlerinin mühür kullanacağı
Bakanlar Kurulu’nun 08/08/1984 tarihli ve 84/8422 sayılı kararıyla kabul edilerek 12/09/1984 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; “Resmi Mühürler yalnızca kuruluş kanunları ve bunlara dayanılarak çıkarılan kararnameler gereği kendilerine kamu görevi verilmiş kurum ve kuruluşlarca kullanılabilir. Bu kurum ve kuruluşların hangi birimlerinin mühür kullanacağı a) Cumhurbaşkanlığında Genel Sekreter, b) T.B.M.Meclisinde Genel Sekreter, c) Başbakanlık, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında ilgili Bakan, d) Bağımsız yargı organlarında Başkan, e) Türk Silahli Kuvvetlerinde Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanı, f) Üniversiteler ve bağlı kuruluşlarında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı,

68 g) Mahalli İdarelerde İçişleri Bakanı,
Mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde Adalet Bakanı, onayı ile tespit edilir.”, 4 üncü maddesinde ise; “Resmi mühürleri kullanacak birimlerin tespitinde kuruluş kanunlarında yazılı hiyerarşik kademelerden müdürlük ve daha üst kademeler esas alınır.Bir birim oluşturmayan alt kuruluşlar ile birimlere bağlı yardımcılıklar için aynen mühür yapılmaz. Aynı birim içinde birden fazla kişi ile görevleri gereği tek başına bir birim gibi düşünülmesi gereken (Müfettiş, Tapu Kadastro memuru, icra memuru gibi) kişilerin mühür kullanması gerektiğinde bu ihtiyacı belirleyen onay ile bu birim için 1 numaradan başlamak üzere ve sıra takip eden numaralı birden fazla mühür yapılabilir.” denilmekte olup, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin mühür kullanıp kullanmayacağı hususunun, anılan Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilmesi gerekmektedir.

69 Aynı harcama biriminde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilmesi halinde, taşınır hesabı harcama birimi bazında birleştirilerek mi taşınır konsolide görevlisine gönderilecek yoksa harcama birimindeki her taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi hesaplarını ayrı ayrı mı konsolide görevlisine göndercektir?

70 Aynı harcama biriminde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirildiğinde, bu görevlilerden bir tanesi sorumlu olarak belirlenecek ve bu kişi harcama birimi için tek bir taşınır hesabının verilmesini sağlayacaktır.

71 Aynı ülkedeki farklı kamu idarelerine bağlı dış temsilcilikler, taşınır hesaplarının konsolidesini tek bir konsolide görevlisi aracılığıyla mı yapacaklardır? Yoksa aynı yerdeki her kamu idaresi kendi arasında mı konsolide yapacaktır? Ayrıca, aynı yerdeki aynı kamu idaresine bağlı her dış temsilcilik ayrı ayrı mı konsolide yapacaktır?

72 Dış temsilciliklerde, konsolidasyon işlemi yapılmayacak, her harcama birimi taşınır hesap cetvelini idaresinin merkez teşkilatına gönderecek ve konsolidasyon merkezde yapılacaktır.

73 Muhasebe yetkilisi ile Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevi aynı kişi tarafından yürütülebilir mi?

74 Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerinin Sayıştaya gönderecekleri harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvellerini muhasebe kayıtları ile karşılaştırarak, mutabakatını onaylamak görevi olduğundan dolayı, Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmamasına rağmen, anılan iki görevin aynı kişide birleşmesinin uygun olmayacağı düşünülmektedir.

75 Taşınır İşlem Fişinde yer alan muhasebe kodu kısmına hangi kod yazılacak?

76 Bağlı olunan muhasebe birimince kullanılan muhasebe birim kodu yazılacaktır.

77

78


"TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları