Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİSTEM: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİSTEM: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşan."— Sunum transkripti:

1

2

3 SİSTEM: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşan anlamlı bir bütündür. Sistemler, çevrelerinden girdiler alarak ve çevrelerine çıktılar sunarak yaşamlarını sürdürürler. Bu durum, sisteme; AÇIK SİSTEM özelliği kazandırır.

4 S Ü R E Ç (İŞLEME) Ç E V R E G İ R D İ Ç I K T I İşlenen Girdi İşleyen Girdi Kullanılan Girdi Teknoloji Ürüne Dönüştürülen Güç D Ö N Ü T Doğal Sistem Siyasal Sistem Toplumsal Sistem Kültürel Sistem Teknolojik Sistem Ekonomik Sistem

5 GİRDİ S Ü R E Ç (İŞLEME) ÇIKTI * İşlenen Girdi * İşleyen Girdi * Kullan. Girdi (Dayanıklı-Tükenen) * Teknoloji DÖNÜT Ürün Yaşama Güvencesi Yönetim Süreçleri Yönetim İşlevleri Ç E V R E Dirik - Duruk Pazar Başatlı – Teknoloji Başatlı

6 Ç E V R E Sistemin girdilerini aldığı, çıktılarını verdiği, böylece etkileştiği öteki sistemlerin tümüdür. Sistem, içinde yeraldığı, doğal, toplumsal, ekonomik, kültürel, teknolojik, siyasal sistemleri doğrudan ya da dolaylı olarak ETKİLER / ETKİLENİR.

7 Ç E V R E Genel Çevre Özel Çevre Pazar Başatlı Teknoloji Başatı Dirik ÇevreDirik Örgüt Duruk ÇevreDuruk Örgüt

8 ÖRGÜTSİSTEM Toplumsal Sistemler Doğal Sistemler Siyasal Sistemler Kültürel Sistemler Teknolojik Sistemler Ekonomik Sistemler

9 G İ R D İ Sistemin amacını gerçekleştirmek için çevreden aldığı güçtür. Girdiler;  İşlenen güç (Ürüne dönüştürülen hammadde, -öğrenci-)  İşleyen güç (Hammaddeyi ürüne dönüştürecek insangücü, öğretmen)  Kullanılan güç (Ürüne dönüştürmede kullanılan ve tüketilen) DAYANIKLI - TÜKENEN  Teknoloji (Ürünün nasıl elde edileceğini kılavuzlayan bilgi, üretim bilgisi)

10 G İ R D İ L E R * İşlenen Girdi * İşleyen Girdi * Kullanılan Girdi - Dayanıklı - Tükenen * Teknoloji (Üretim Bilgisi)

11 S Ü R E Ç (İŞLEME) Sistemin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, dışarıdan aldığı gücü kendi gücüne çevirmesi çabaları. YÖNETİM SÜREÇLERİ Karar – Planlama – Örgütleme – İletişim Koordinasyon – Değerlendirme YÖNETİM İŞLEVLERİ Eğitim programları (üretim) yönetimi – Öğrenci hizmetleri yönetimi İşgören hizmetleri yönetimi – Genel hizmetler yönetimi Bütçe yönetimi

12 S Ü R E Ç YÖNETİM İŞLEVLERİ ÜRETİMİN YÖNETİMİ İŞGÖREN HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ GENEL HİZMETLERİN YÖNETİMİ PARANIN YÖNETİMİ YÖNETİM SÜRECİ (Sorun Çözme-Karar verme) PLANLAMA ÖRGÜTLEME EŞGÜDÜMLEME İLETİŞİM DEĞERLENBDİRME

13 Ç I K T I Dışarıdan alınan gücün, sistemce kendi gücüne dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ürün (mal, hizmet, düşünce, duygu) Çıktının nicelik ve niceliği ; Sistemin yaşama güvencesi ve bağımsızlığının da güvencesidir.

14 Ç I K T I Ürünün ortaya koyulma amaçları; a) Kendini yaşatma Yaşama amacını gerçekleştirme b) Soyunu yaşatma Kendisine benzer canlı ya da sistem doğurma c) Takas Kendine girdi veren sistemlere borcunu ödeme

15 D Ö N Ü T Sistemin, iç çevre ve dış çevre etkenlerle, girdi, işleyiş çıktı düzeninin bozulmasına yönelik ortaya çıkabilecek her türlü durum ve değişkene ilişkin, toplanan verilere (bilgi) DÖNÜT denir. ÖRGÜTÜN DÖNÜT VERİLERİ YÖNETİM ALT SİSTEMİNCE TOPLANIR. DİĞER ALT SİSTEMLER DE YÖNETİM SİSTEMİNE DÖNÜT BİLGİLERİNİ İLETMEKLE GÖREVLİDİR.

16 15 YÖNETİM ile ÖRGÜT birbirinden ayrıl(a)maz iki kavramdır. Bir yerde örgütlenmeye gidilmiş, örgüt oluşmuş ise, YÖNETSEL BİR SORUNUN varlığından da söz edilebilir. ÖRGÜT; ortak amaç(lar)ı gerçekleştirmek üzere biraya gelmiş, güç ve eylemlerini bu yönde biraraya getirerek tümleştiren bireylerin etkileşimiyle ortaya çıkan ilişkiler ağıdır. ÖRGÜTÜN ÖĞELERİ 1. Birden çok insan, 2. Ortaklaşan amaçlar, 3. Gönüllü katılım, dayanışma 4. Etkili iletişim 5. Amaçlara dönük düzenli eylemler 6. Dış çevreye uyum 7. Yasallık

17 16 Bir örgütte, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmeye yönelik işleri yapmak üzere biraya getirilmiş insanları ve madde kaynaklarını örgütleyip eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecidir. * GERÇEKLEŞTİRİLECEK AMAÇ(LAR) * İNSAN ve MADDE KAYNAKLARININ ÖRGÜTLENMESİ * İŞBÖLÜMÜ İLE DAĞILAN İNSANLARIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ

18 17 Y Ö N E T İ M Süreç – Bilim - Sanat AMAÇLARIN ETKİLİ VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA; Planlama, örgütleme, iletişim, eşgüdüm ve denetim işlevlerine ilişkin (SÜREÇ) kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin (BİLİM) sistematik ve bilinçli bir biçimde, ustalıkla uygulanması (SANAT) ile ilgili etkinliklerin tümüdür.

19 18 YÖNETİMİN SÜREÇ YÖNÜ  Bir veya birden fazla amaç,  İnsan ve madde kaynaklarını kullanma yetkisi,  Yöneten(ler) – Yönetilen(ler),  İnsan ve madde kaynakları arasındaki optimum bir uyum ve işbirliği sağlama,  Otorite sağlama,  Yönetici ile yönetilenler arasında uyum ve iletişim (amaç birliği),  Grupta işbölümü ve bu yolla ekonomikliği sağlayacak uzmanlaşma,  Zaman yönetimi,  Rasyonellik (Verimlilik – etkililik)

20 19 YÖNETİMİN BİLİM YÖNÜ Antropoloji --------- Siyasal Bilimler PsikolojiSosyoloji Hukuk Edebiyat Felsefe Matematik Mantık Tarih Ekonomi

21 20 YÖNETİMİN BİLİM YÖNÜ Antropoloji --------- Siyasal Bilimler PsikolojiSosyoloji Hukuk Edebiyat Felsefe Matematik Mantık Tarih Ekonomi Yönetim Bilimi

22 YÖNETİMİN SANAT YÖNÜ ENTELEKTÜEL YÖN Genel kültür – Mantıklılık – Analiz ve sentez ruhu – Sezgi ve hayal gücü – Yargı gücü – Düşüncelerini konu ve sorunlara odaklaştırabilme, açık seçik ifade edebilme KARAKTER YÖNÜ Akıl ve duygu dengesi – Uyum – Dikkatlilik – İhtiyatlılık – Girişkenlik – Hafıza gücü – Dinamiklik - Azim ve sebatkârlık – Yöntemlilik – Tertip ve düzenlilik – Süratlilik - Ciddilik SOSYAL YÖN Dış görünüş – Hitap gücü – Sosyallik İş disiplini - İşbirliği ve yöneltme gücü – Ölçülü ve dengeli hareket - Otorite ve ikna gücü

23 22 Anaerkil Çağ Tarım Devrimi Ataerkil Çağ Bürokrasi Endüstri Devrimi Bilimsel Çağ YÖNETİM BİLİMİNİN GELİŞİMİ * Doğayı sömürme * Barınma doğal sığınaklarda * Anne egemen (doğurganlık) * Klasik Kuramlar Neoklasik Kuramlar Çağdaş Kuramlar Klasik Kuramlar Neoklasik Kuramlar Çağdaş Kuramlar Kaba Güç AnamalDinToplumBilgi

24 23 Y Ö N E T İ M K U R A M L A R I ve Y A K L A Ş I M L A R A) Gelişim sürecine göre B) Yönetim anlayışına göre

25 24 KLASİK * Bilimsel İşletme (F. Tayol) * Yönetim Süreçleri (H. Fayol) Bürokratik Yönetim (Max Weber) * Yön. Formülleştiril. (L. Gulick-L.Urwick) * Dirik Yönetim (M.P. Follett) NEOKLASİK * İnsan İlişkileri (Elton Mayo) * İşbirliği (C. Bernard) * Rasyonel Karar (Herbert Simon) * Sosyal Sistem (Talcot Parsons) * Hizmetlerin Takası (Peter Blau) * Örgütte Uyum (Amitai Etzioni) DAHA YENİ YAKLAŞIM. YENİYAKLAŞIM. * Bilişim (Shannon–W. Weaver) * Sibernetik (Norbert Wiener) * * Yöneylem Araştırma (R.Ackoff- W.Churchman) * Genel Sistem (l. Bertalanffy) * Açık Sistem (D. Katz - R. Kahn) Gelişim sürecine göre

26 25 Yönetim Anlayışlarına göre YAPISAL KURAMLAR Bilimsel Yönetim Bürokrasi Takımerki YÖNETSEL KURAMLAR Yönetim Süreçleri Dirik Yönetim (Rasyonel) Karar Verme Örgütte Uyum İşbirliği Hizmetlerin Takası NİCEL KURAMLAR Yöneylem Araştırması Bilişim Kuramı Sibernetik SİSTEM KURAMLARI Genel Sistemler Açık Sistem DAVRANIŞSAL KURAMLAR Endüstriyel Psikoloji İnsan İlişkileri X ve Y Kuramı Rol Kuramı OLUMSALLIK KURAMI


"SİSTEM: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları