Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö R G Ü T S E L D A V R A N I Ş ve Y Ö N E T İ M İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö R G Ü T S E L D A V R A N I Ş ve Y Ö N E T İ M İ."— Sunum transkripti:

1

2 Ö R G Ü T S E L D A V R A N I Ş ve Y Ö N E T İ M İ

3 2 YÖNETİM ile ÖRGÜT birbirinden ayrıl(a)maz iki kavramdır. Bir yerde örgütlenmeye gidilmiş, örgüt oluşmuş ise, YÖNETSEL BİR SORUNUN varlığından da söz edilebilir. ÖRGÜT; ortak amaç(lar)ı gerçekleştirmek üzere biraya gelmiş, güç ve eylemlerini bu yönde biraraya getirerek tümleştiren bireylerin etkileşimiyle ortaya çıkan ilişkiler ağıdır. ÖRGÜTÜN ÖĞELERİ 1. Birden çok insan, 2. Ortaklaşan amaçlar, 3. Gönüllü katılım, dayanışma 4. Etkili iletişim 5. Amaçlara dönük düzenli eylemler 6. Dış çevreye uyum 7. Yasallık

4 3 YÖNETİM: Bir örgütte, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmeye yönelik işleri yapmak üzere biraya getirilmiş insanları ve madde kaynaklarını örgütleyip eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecidir. * GERÇEKLEŞTİRİLECEK AMAÇ(LAR) * İNSAN ve MADDE KAYNAKLARININ ÖRGÜTLENMESİ * İŞBÖLÜMÜ İLE DAĞILAN İNSANLARIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ

5 4 Y Ö N E T İ M Süreç – Bilim - Sanat AMAÇLARIN ETKİLİ VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA; Planlama, örgütleme, iletişim, eşgüdüm ve denetim işlevlerine ilişkin (SÜREÇ) kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin (BİLİM) sistematik ve bilinçli bir biçimde, ustalıkla uygulanması (SANAT) ile ilgili etkinliklerin tümüdür.

6 5 YÖNETİMİN SÜREÇ YÖNÜ  Bir veya birden fazla amaç,  İnsan ve madde kaynaklarını kullanma yetkisi,  Yöneten(ler) – Yönetilen(ler),  İnsan ve madde kaynakları arasındaki optimum bir uyum ve işbirliği sağlama,  Otorite sağlama,  Yönetici ile yönetilenler arasında uyum ve iletişim (amaç birliği),  Grupta işbölümü ve bu yolla ekonomikliği sağlayacak uzmanlaşma,  Zaman yönetimi,  Rasyonellik (Verimlilik – etkililik)

7 6 YÖNETİMİN BİLİM YÖNÜ Antropoloji --------- Siyasal Bilimler PsikolojiSosyoloji Hukuk Edebiyat Felsefe Matematik Mantık Tarih Ekonomi Yönetim Bilimi

8 YÖNETİMİN SANAT YÖNÜ ENTELEKTÜEL YÖN Genel kültür – Mantıklılık – Analiz ve sentez ruhu – Sezgi ve hayal gücü – Yargı gücü – Düşüncelerini konu ve sorunlara odaklaştırabilme, açık seçik ifade edebilme KARAKTER YÖNÜ Akıl ve duygu dengesi – Uyum – Dikkatlilik – İhtiyatlılık – Girişkenlik – Hafıza gücü – Dinamiklik - Azim ve sebatkârlık – Yöntemlilik – Tertip ve düzenlilik – Süratlilik - Ciddilik SOSYAL YÖN Dış görünüş – Hitap gücü – Sosyallik İş disiplini - İşbirliği ve yöneltme gücü – Ölçülü ve dengeli hareket - Otorite ve ikna gücü

9 8 Anaerkil Çağ Tarım Devrimi Ataerkil Çağ Bürokrasi Endüstri Devrimi Bilimsel Çağ YÖNETİM BİLİMİNİN GELİŞİMİ * Doğayı sömürme * Barınma doğal sığınaklarda * Anne egemen (doğurganlık) * Klasik Kuramlar Neoklasik Kuramlar Çağdaş Kuramlar Klasik Kuramlar Neoklasik Kuramlar Çağdaş Kuramlar Kaba Güç AnamalDinToplumBilgi

10 9 Y Ö N E T İ M K U R A M L A R I ve Y A K L A Ş I M L A R A) Gelişim sürecine göre B) Yönetim anlayışına göre

11 10 KLASİK * Bilimsel İşletme (F. Tayol) * Yönetim Süreçleri (H. Fayol) Bürokratik Yönetim (Max Weber) * Yön. Formülleştiril. (L. Gulick-L.Urwick) * Dirik Yönetim (M.P. Follett) NEOKLASİK * İnsan İlişkileri (Elton Mayo) * İşbirliği (C. Bernard) * Rasyonel Karar (Herbert Simon) * Sosyal Sistem (Talcot Parsons) * Hizmetlerin Takası (Peter Blau) * Örgütte Uyum (Amitai Etzioni) DAHA YENİ YAKLAŞIM. YENİYAKLAŞIM. * Bilişim (Shannon–W. Weaver) * Sibernetik (Norbert Wiener) * * Yöneylem Araştırma (R.Ackoff- W.Churchman) * Genel Sistem (l. Bertalanffy) * Açık Sistem (D. Katz - R. Kahn) Gelişim sürecine göre

12 11 Yönetim Anlayışlarına göre YAPISAL KURAMLAR Bilimsel Yönetim Bürokrasi Takımerki YÖNETSEL KURAMLAR Yönetim Süreçleri Dirik Yönetim (Rasyonel) Karar Verme Örgütte Uyum İşbirliği Hizmetlerin Takası NİCEL KURAMLAR Yöneylem Araştırması Bilişim Kuramı Sibernetik SİSTEM KURAMLARI Genel Sistemler Açık Sistem DAVRANIŞSAL KURAMLAR Endüstriyel Psikoloji İnsan İlişkileri X ve Y Kuramı Rol Kuramı OLUMSALLIK KURAMI

13 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İŞLEVSEL ÇEVRE TOPLUMSAL ÇEVRE İŞGÖREN

14 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ TOPLUMSAL ÇEVRE İŞLEVSEL ÇEVRE İŞGÖREN

15 İŞLEVSEL ÇEVRE (Biçimsel Örgüt) TOPLUMSAL ÇEVRE (Doğal Örgüt) İŞGÖREN ÖD Bilişsel, Devinsel, Duyuşsal Yeterlik Görev Rol Görev, Yetke akımı, İş akımı yapıları Rol takımı, Küme ve Kültür Yapıları Ortam

16 İşgören X İşlevsel Çevre = GÖREV İşgören X Toplumsal Çevre = ROL İşlevsel Çevre X Toplumsal Çevre = ORTAM İşgören X İşlevsel Çevre x Toplumsal Çevre = ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

17 GÖREV İşgöreni örgüte gerekli kılan ve örgütün işlevsel çevresiyle ilgili olan, önceden saptanan iş yüküne göre belli bir süre işgörenin yapacağı işlem ve eylemler bütünüdür.

18 ROL İşgörenin çevresinde ilişkili olduğu başka kişilerin kendinden işi ile ilgili bekledikleri davranışlardır.

19 ORTAM İşgörenin işlevsel çevresiyle toplumsal çevresinin etkileşiminin ürünüdür.

20 İ Ş G Ö R E N

21

22 Çetin, karmaşık bir soru, sorun! Sorgulanan da, sorgulayan da hepsi insan – kendisi Tanım yapmak - önermek kolay mı? İnsanı tanıyor muyuz? Tanısaydık, tanımlayabilseydik, böyle konuşma ve toplantılara gerek duyar mıydık? İnsan Nedir? Nedir? Kimdir bu insan?

23 * İnsan beşer, bazen şaşar. * İnsan çeşit çeşit, yer damar damar. * İnsan göre göre alışır, öğrenir. * İnsan, alacası içinde. * İnsan işinden, sözünden bilinir, tutulur. * İnsan insanın kurdu (düşmanı). * İnsan bilir insanın değerini * Yedisinde neyse yetmişinde de O. * İnsan, söyleşe söyleşe. *.................................................................... İnsanla ilgili Türk Atasözleri

24 İ N S A N Biyolojik Toplumsal Psikolojik Kültürel bir varlık. * Bilişsel kapasite * Duyuşsal kapasiteBİREYSEL FARKLILIKLAR * Psikomotor kapasite

25 BİORİTM  Günlük  Haftalık  Aylık  Yıllık Genç Yetişkin Çalışan

26 İŞLEVSEL ÇEVRE (Biçimsel Örgüt) İŞGÖREN Bilişsel, Devinsel, Duyuşsal Yeterlik Kişilik Benlik Kalıtım Çevre Bireysel ayrılıklar

27 KİŞİLİK Bireyin süreklilik gösteren, belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümünü ifade eder. Bu kavramı oluşturan üç temel nokta vardır. 1- Benzersiz ve kendine özgü oluşu 2- Tutarlılık; farklı ortam ve durumlarda bile bireyin benzer bir biçimde hareket etmesidir. 3- Değişmezlik ve durağanlık; bireyin tutum ve davranışları düzenlilik gösterir. Kişilik sıklıkla değişen bir kavram değildir, ancak sabitte değildir.

28 KİŞİLİĞİN DOĞASI VE İŞ HAYATINDAKİ ÖNEMİ Bireyin davranışları onun içinde yaşadığı ortam ile çevresindeki bireyler arasındaki sürekli etkileşim sonucu oluşur. Bireyin kişiliği iş çevresinden etkilendiği gibi aynı şekilde bireyde kişiliği ile bu çevreyi etkiler. KİŞİLİĞİN OLUŞUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Kişilik kalıtım ve çevre arasında olan bir etkileşim sonucu oluşmuştur. * Diğer insanlara benzediğini ve benzer davrandığını (biyolojik faktörler) * Bazı insanlara benzediğini ve onlar gibi davrandığını (kültürel faktörler) * Hiç kimseye benzemeyen özgün bir davranış biçimleri olduğunu (sosyal faktörler – bireysellik)

29 İŞ VE KİŞİLİK UYUMU İş bireyin kişilik yapısı ile uyulmuşsa bireyin başarısı artacak uyumsuzsa azalacaktır. Bu durum John Holland’ın (TİPOLOJİ KURAMI) kuramıyla kişilik tipleri şöyledir: 1- GERÇEKÇİ TİP 2- ARAŞTIRICI TİP 3- SOSYAL TİP 4- GELENEKSEL TİP 5- GİRİŞKEN TİP 6- ARTİSTİK TİP

30 29 gerçekçi araştırmacı sanatçı sosyal gelenekçi girişimci

31 30  Araçlar, objeler, makineler, ya da hayvanlarla çalışmaktan hoşlanırlar.  İnşa veya tamirle ilgili işleri tercih ederler.  El ile yapılan işleri tercih eder.  Ayakları yere basar ve pratik olma eğilimindedirler. Gerçekçi (Realistic) Tip

32 31  - Sosyal ilişkilerden, zihinsel faaliyetlerden hoşlanmazlar,  -Problemlerin çözümünde gerçekçi ve pratik yöntemleri seçer.  -Mekanik ve atletik yetenekleri, açık hava ilgileri gelişmiştir  -Somut ve akla yatkın önerilere, para, güç ve statüye önem verirler. Gerçekçi Tip

33 32 Gerçekçi Tipler şu kişilik özellikleri ile betimlenirler:  Utangaç / Asosyal  Doğal  İç görüsü Zayıf  Geleneklere bağlı  Maddeci  İçten  Pratik  Kendini kolay kaptırmayan  Samimi  Sebatkar  Dengeli

34 33 Araştırmacı (Investigative) Tip:  Fiziksel, biyolojik ve sosyal olayları anlamak ve kontrol etmek için onları sistematik olarak gözlemlemekten, soyut kavramlarla uğraşmaktan hoşlanırlar.  Başkalarını ikna etmekten, sosyal ilişkilere girmekten kaçınırlar.  İş ortamında problem çözümünde araştırıcı yeteneklerini kullanırlar.  Kendilerini akademik yeteneklere sahip, zihinsel bakımdan güçlü algılarlar.  -Başlıca ilgi alanları bilimsel çalışmadır.

35 34 Araştırıcı tipler şu özellikleri ile betimlenirler  Analitik düşünen  İç gözlem yapabilen  Mantıklı  Eleştirel tutuma sahip  İçe dönük  Çekingen  Tedbirli  Sistematik çalışan  Popüler olmayan  Meraklı  Bağımsız  Aydın(entelektüel)  Titiz

36 35  Net, belirli ve sistemli olmayan serbest faaliyetlere yönelirler.  Açık, sistematik ve düzenli faaliyetlerden kaçınırlar.  Davranış eğilimleri kişiyi, resim, müzik, drama, yaratıcı yazarlık gibi alanlarda yetenek ve beceri geliştirmeye sevk eder.  Meraklı ve bağımsız olma eğilimindedirler. Sanatçı (Artistic) Tip

37 36  Hep aynı şekilde yapılan işlerden hoşlanmazlar.  Karşılaştıkları sorunları artistik yeteneklerini kullanarak çözmeye çalışırlar.  Estetik değerlere önem verirler.  Dil, resim, müzik ve/veya darama becerilerini gerektiren alanlardan hoşlanırlar. Sanatçı (Artistic) Tip

38 37  Hayal gücü zengin  Hayalci  Yenilikçi  Düzensiz  Pratik olamayan  Yaratıcı  Duygusal  Fevri  Kurala uymayan  Bağımsız  İdealist  Kendini gözlemleyen Sanatçı tipleri betimleyen kişilik özellikleri

39 38  Başkalarını bilgilendirmeye, eğitmeye, geliştirmeye, iyileştirmeye, aydınlatmaya yönelik faaliyetlerden hoşlanırlar.  El ile yapılan, teknik işlerde yetenekleri zayıftır.  Sosyal meslekleri ve ortamları tercih ederler, gerçekçi ortamlardan kaçınırlar.  İş hayatında ve diğer ortamlarda karşılaştıkları sorunları sosyal yeteneklerini kullanarak çözmeye çalışırlar.  Başkalarına yardım etmekten hoşlanan, başkalarını anlayan, öğretme yeteneği olan kişilerdir.  Yardımsever ve arkadaş canlısıdırlar. Sosyal (Social) Tip

40 39  Yardımsever  Sosyal  İşbirliğine yatkın  Sorumluluk sahibi  Empatik  Nazik  İç görü sahibi  Anlayışlı  Dostane  Sözel yetenekleri gelişgin  İnce düşünceli  Cömert  Sorumlu Sosyal tipleri betimleyen özellikler

41 40  Ekonomik çıkar elde etme veya bir kurumun hedeflerine erişmek için insanları manipule etmeye yönelik faaliyetleri tercih ederler,  İş yerlerinde ve dışarıda karşılaştıkları problemleri girişimci yetenekleri ile çözmeye çalışırlar.  Önde olmasına veya başka insanları etkilemesine fırsat veren etkinliklerden hoşlanırlar.  Girişim gerektiren meslekleri tercih ederler(satıcılık, diplomasi, yönetim vb.)  Liderlik, etkileme yönleri gelişkindir.  Tutkulu, dışadönük, enerjik ve kendilerine güvenli olma eğilimindedirler. Girişimci (Enterprising) Tip

42 41  İstediğini elde eden  Başkalarına hükmeden  Maceracı  Enerjik  Kendine güvenen  Hırslı  Girişken  Tartışmacı  İyimser  Ekonomik kazanca yönelik Girişimci tipleri betimleyen özellikler

43 42 Gelenekçi (Conventional) Tip  Bilgileri sıralı ve özenli bir şekilde düzenleme fırsat veren etkinliklerden hoşlanırlar.  Büro işleri, hesaplama ile ilgili faaliyetler ilgi alanını oluşturur.  Belli başlı yetenekleri, ayrıntıyı algılama ve hesaplamadır.  İşyerlerinde ve diğer ortamlarda karşılaştıkları sorunları, geleneksel yöntemlerle çözmeyi tercih ederler.

44 43  Boyun eğen  Katı  Pratik  Tutarlı  İtaatkar  Kendini denetleyen  Savunucu  Düzenli  Hayal gücü kısır  Becerikli  Sebatkar Geleneksel tipleri betimleyen özellikler

45 1- GERÇEKÇİ TİP Çiftçilik ve ormancılık. 2- ARAŞTIRICI TİP Biyoloji, matematik, muhabirlik. 3- SOSYAL TİP Dış ilişkiler, sosyal hizmet ve klinik psikoloji. 4- GELENEKSEL ( KONVENSİYONEL ) TİP Finans, muhasebe, yönetim 5- GİRİŞKEN TİP Hukuk, halkla ilişkiler, küçük ticari şirket yöneticiliği 6- ARTİSTİK TİP Sanat, müzik ve yazarlıktır. HOLAND’ın Kuramında Tipler ve Meslekler

46 Tip Teorisi ve Öğrenme Tipleri * Dışa dönük tipler * İçe dönük tipler * Duyusal tipler * Sezgisel tipler * Düşünen tipler * Duygusal tipler * Yargısal tipler * Algısal tipler

47 Dışa dönük tipler yaparak yaşayarak öğrenmek isteyen, işinde çeşitlilikten hoşlanan yönetici ve arkadaşlarından geri bildirim almak isteyen tipler dışa dönük tiplerdir. İçe dönük tipler kolayca incinebilen, kendi kendini motive edebilen tiplerdir. Duyusal tipler bilgileri öğrenmede, üretimde bütün duygularını kullanan tiplerdir. Sezgisel tipler kendi başlarına hipotezler kuran, neyi niçin ve nasıl öğrenecekleri konusunda çeşitlilik arayan tiplerdir.

48 Düşünen tipler dürüst, adil, kuralları harfiyen yerine getirmek isteyen tiplerdir Yargısal tipler dakik olup sürekli plan yapmayı başladıkları işi bitirmeyi isterler Algısal tipler yeniliklere ve değişikliklere açık baskıya gelmeyen tiplerdir. Duygusal tipler işbirliği yapmaya istekli, uyumlu, öğretim çevresine ihtiyaç duyan tiplerdir.

49 İnsan ilişkileri, bir örgütteki insanları birleştirip ahenkleştirerek, çalışma durumuna sokmayı amaç edinen bir yönetim eylemidir. Sağlıklı bir insan ilişkileri ortamı birey(ler)in; İşbirliği ve verimi artar, sosyal, ekonomik ve psikolojik gereksinimleri karşılanmış olur. İnsan ilişkileri üretici yararlarıyla örgüt yararlarını birleştirmeyi hedef alır ve örgüt amaçlarının en verimli biçimde gerçekleşmesine katkıda bulunur.

50 * İyi bir liderlik, Hepimiz her zaman bir liderliğe bağlıyız. * Olup bitenlerden haberdar kılınmalı, Amacımız ne? Üretim düzeyimiz nedir? Hangi çevresel faktörlerden etkilenmekteyiz? * İnsan onuruna yakışır şekilde davranılmalı, Çünkü bizim de kendimize özgü sorun ve gereksinimlerimiz bulunmaktadır. * Girişimcilik ve gelişme için olanaklar sağlanmalı, * İş ve sorumluluklarımızla ilgili kısmi bir bağımsızlık verilmeli, İŞGÖREN GEREKSİNİMLERİ VE İSTEKLERİ

51 * Toplumsal ilişkiler ve diğer insanlara saygı, İnsan toplum ve grup içinde yaşamayı sever. Kişisel çatışmadan hoşlanmaz. * Diğer işyerleriyle karşılaştırılabilir nitelikte çalışma koşulları, rahatlık, * Yararlı olmak ve başarma duygusunu yaşama, Bunu sağlayacak bir çalışma düzeni kurulmalıdır. *Bizlere adil ölçülerle davranılmalı, Davranışlar tutarlı ve durumu uygun olmalıdır.

52  İnsan insana ilişkilerdir.  Yetişkin yetişkine ilişkidir.  Eşduyumu (empati) gerektirir.  Hoşgörüyü gerektirir.  İlgi gerektirir.  Dostluk ister.  ”Biz” olmayı gerektirir.  Güven ister.  Yönetimde saydamlık ister.  İnsan ilişkilerini adalet besler.  İnsanın kendisini bilmesini gerektirir.

53 İnsanlar birbirlerinden nefret ediyorlar, Çünkü birbirlerinden korkuyorlar. İnsanlar birbirlerinden korkuyorlar, Çünkü birbirlerini tanımıyorlar. İnsanlar birbirlerini tanımıyorlar, Çünkü iletişim kuramıyorlar. Martin Luther King

54 Savunucu İletişim * Yargılayıcı * Denetleyici * Belirli bir strateji izleyen planlı * Aldırmaz, umursamaz * Üstünlük belirten * Kesin Açık İletişim * Tanıtıcı * Soruna yönelik * Plansız kendiliğinden oluşan * Anlayış ve duygusal yakınlık gösteren * Eşitlik belirten * Farklı yaklaşımlara açık

55 54 BİREY İŞ-ÖRGÜTİŞ-ÖRGÜT - + + - İŞE DÖNÜK ÖRGÜT Verim amaç, Gözcülük Yüksekten bakma Kesin iletişim Kararlı yöntemler BİREYE DÖNÜK ÖRGÜT Sınıflama Gruplara ayırma Kayırma Çıkar düşkünlüğü Gizlilik yokluğu VERİMSİZ ÖRGÜT Aşırı konuşma Düşmanlık Engelleme Sosyal ayrılık Direnme Çözülme VERİMLİ ÖRGÜT Sosyal hoşgörü İşbirliği Samimiyet Elastikiyet Kendini işe verme


"Ö R G Ü T S E L D A V R A N I Ş ve Y Ö N E T İ M İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları