Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI 1 ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlantı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI 1 ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlantı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır."— Sunum transkripti:

1

2 ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI 1

3 ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlantı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır. 1. parametreler belirlenemez hale gelir. Her bir parametre için ayrı ayrı sayısal değerler bulmak zorlaşır. 2. ise bu değişkenlere ortogonal değişkenler denir ve katsayıların tahmininde çoklu doğrusal bağlantı açısından hiçbir sorun yoktur. 3. ise tam çoklu doğrusal bağlantı yoktur. 2

4 ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI X3X3 X2X2 r X 2 X 3 = 1 Tam Çoklu Doğrusal Bağlantı

5 ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN NEDENLERİ  İktisadi değişkenlerin zaman içerisinde birlikte değişme eğiliminde olmaları  Bazı açıklayıcı değişkenlerin gecikmeli değerlerinin ilişkide ayrı birer etmen olarak kullanılmasıdır.  Genellikle zaman ve kesit serilerinde görülür. 4

6 Ç OKLU D OĞRUSAL B AĞLANTıNıN O RTAYA Ç ıKARDıĞı S ONUÇLAR Regresyon katsayılarının değerleri belirsiz olur, Regresyon katsayılarının varyansları büyür, t-istatistikleri azalır, Güven aralıkları büyür, r 2 olduğundan büyük çıkar, Katsayı tahmincileri ve standart hataları verilerdeki küçük değişmelerden önemli ölçüde etkilenirler,

7 ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTININ VARLIĞININ BELİRLENMESİ Çoklu doğrusal bağlantı stokastik olmadığı kabul edilen bağımsız değişkenler arasında ilişki olmaması durumunu gösterir. Anakütle ile ilgili değil örnek ile ilgili bir özelliktir. Bu nedenle çoklu doğrusal bağlantı test edilemez. Ancak belli bir örnekten hareketle derecesi ölçülebilmektedir. Çoklu doğrusallığın belirlenmesinde bir çok yöntem vardır.

8 a) Katsayıları tahminleri belirlenemez. b)Tahminlerin standart hataları sonsuz büyük olur. 7 ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR

9 İspat a) 8

10 9 İspat b) X 2 yerine kX 1 konursa

11 1. Çoklu doğrusallığın en önemli belirtisi bir modelde yüksek R 2 olması ve ancak regresyon katsayılarının t istatistiklerinin anlamsız olmasıdır. F istatistiğinin çoğu durumda anlamlı olmasıdır. (Regresyon katsayılarının varyansları büyür t istatistikleri küçülür ) 2. Bağımsız değişkenler arasında ikişerli kuvvetli ilişki bulunması da çoklu doğrusal bağlantı bulunması belirtilerindendir. Örneğin iki bağımsız değişken arasındaki korelasyon katsayısı 0.80 ve üstü ise çoklu doğrusal bağlantı önemli problem gösterir. Bazen bağımsız değişkenler arasında ikişerli zayıf ilişki olması durumunda da çoklu doğrusal bağlantı problemi olabilir.

12 İkiden fazla bağımsız değişken olması durumunda kısmi korelasyon katsayıları kriterine de bakılmaktadır. Örneğin Y ile X 1, X 2, X 3 ve X 4 arasındaki regresyonda R değeri yüksekken r 12.34 r 13.24 r 14.23 kısmi korelasyon katsayıları değerleri düşükse X 2, X 3 ve X 4 arasında ikişerli kuvvetli çoklu doğrusal bağlantı olduğu sonucuna varılabilir. X lerden biri modelden çıkarılabilir. R değeri yüksek ve kısmi korelasyon katsayıları da yüksekse çoklu doğrusal bağlantı olduğuna karar veremeyiz.

13 12 1.Varyans Büyütme Modeli:  Varyans büyütme faktörü; parametre tahminlerinin ve varyanslarının çoklu doğrusal bağlantı nedeni ile gerçek değerlerinden ne derece uzaklaştığını gösterir. VIF kriteri ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTININ VARLIĞININ BELİRLENMESİ

14 13 Çoklu doğrusal bağlantı etkisini araştırabilmek için k tane VIF değeri bulunur. Bağımsız değişkenleri sırası ile bağımlı değişken yaparak diğer bağımsız değişkenlerle regresyon modeli tahmin edilir..... 5 Çoklu doğrusal bağlantı önemlidir.

15 14.... 5 Çoklu doğrusal bağlantı önemlisizdir. Çoklu doğrusal bağlantı etkisini araştırabilmek için k tane VIF değeri bulunur. Bağımsız değişkenleri sırası ile bağımlı değişken yaparak diğer bağımsız değişkenlerle regresyon modeli tahmin edilir.

16 15 YıllarGSMHPADTTEFE 19900.3971780.072425-0.0244425.6 19910.6343930.117118-0.03118661.6 19921.1036050.190736-0.056181072.5 19931.9973230.282442-0.155731701.6 19943.8879030.630348-0.154143757.4 19957.8548871.256632-0.646647065.2 199614.978072.924893-1.6688112335.4 199729.393265.6588-3.4071922366.1 199853.5183311.4232-4.9686438067.2 199978.2829722.40182-5.9456258599.1 2000125.596131.9121-16.750789239.7 2001179.480147.24108-12.3931144862.2 2002265.475661.87976-23.4451216711.5 ÖRNEK: 1990-2002 dönemi için Türkiye’nin GSMH(milyar TL), Para Arzı(PA, milyar TL), Dış Ticaret Açığı (DT, milyar TL) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE,1987=100) değerleri verilmiştir. Varyans büyütme faktörü ile çoklu doğrusal bağlantı sorununu araştırınız.

17 16 Bu verilerden elde edilen model; Bağımsız değişkenleri sırası ile bağımlı değişken yaparak diğer bağımsız değişkenlerle regresyon modeli tahmin edilir.  5 çoklu doğrusal bağlılık önemlidir

18 17 2.Yardımcı Regresyon Modelleri için F testi  Modelde yer alan her bir bağımsız değişken ayrı ayrı bağımlı değişken olmak üzere kalan diğer bağımsız değişkenlerle regresyona tabi tutulur.  Oluşturulan söz konusu yeni regresyon modellerine yardımcı regresyon modelleri denir.  Oluşturulan yardımcı regresyon modellerinin belirlilik katsayıları hesaplanarak F test istatistiği hesaplanır.  Bu yöntem için temel hipotez bağımsız değişkenler arasında ilişki yoktur şeklindedir.

19 18.... k: Esas modelin tahmin edilen katsayı sayısı Test istatistiği yukarıdaki her denklem için hesaplanır. R2R2 R2R2 R2R2

20 19 YıllarGSMHPADTTEFE 19900.3971780.072425-0.0244425.6 19910.6343930.117118-0.03118661.6 19921.1036050.190736-0.056181072.5 19931.9973230.282442-0.155731701.6 19943.8879030.630348-0.154143757.4 19957.8548871.256632-0.646647065.2 199614.978072.924893-1.6688112335.4 199729.393265.6588-3.4071922366.1 199853.5183311.4232-4.9686438067.2 199978.2829722.40182-5.9456258599.1 2000125.596131.9121-16.750789239.7 2001179.480147.24108-12.3931144862.2 2002265.475661.87976-23.4451216711.5 ÖRNEK: 1990-2002 dönemi için Türkiye’nin GSMH(milyar TL), Para Arzı(PA, milyar TL), Dış Ticaret Açığı (DT, milyar TL) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE,1987=100) değerleri verilmiştir. Yardımcı regresyon kriteri ile çoklu doğrusal bağlantı sorununu araştırınız.

21 20 Bu verilerden elde edilen model; Bağımsız değişkenleri sırası ile bağımlı değişken yaparak diğer bağımsız değişkenlerle regresyon modeli tahmin edilir.

22 21 H 0 : Çoklu doğrusal bağlantı yoktur. H 1 : Çoklu doğrusal bağlantı vardır. F 0.05,(k-2),(n-k+1) =4.10 1.Aşama: 2.Aşama : 3.Aşama: 4.Aşama: F hes > F tab H 0 reddedilir.

23 22 F hes > F tab H 0 reddedilir.

24 ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTININ BELİRLENMESİ Dependent Variable: HOUSING Method: Least Squares Sample: 1963 1985 Included observations: 23 VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C5087.43411045.790.4605770.6506 GNP1.7563532.1399840.8207320.4225 INTRATE-174.691861.00066-2.8637690.0103 POP-33.4336983.07564-0.4024490.6921 UNEMP79.71988122.57940.6503530.5237 R-squared0.449950 Mean dependent var1601.100 Adjusted R-squared0.327716 S.D. dependent var345.4715 S.E. of regression283.2621 Akaike info criterion14.32028 Sum squared resid1444274. Schwarz criterion14.56713 Log likelihood-159.6833 F-statistic3.681069 Durbin-Watson stat0.793569 Prob(F-statistic)0.023274 2.Yardımcı Regresyon Modelleri için F testi

25 1.Aşama:H 0 : Çoklu doğrusal bağlantı yoktur. H 1 : Çoklu doğrusal bağlantı vardır. F 0.05,(3),(19) =3.13 2.Aşama: 3.Aşama: 4.Aşama:F hes > F tab H 0 reddedilir.

26 1.Aşama:H 0 : Çoklu doğrusal bağlantı yoktur. H 1 : Çoklu doğrusal bağlantı vardır. 2.Aşama: 3.Aşama: 4.Aşama:F hes > F tab H 0 reddedilir. F 0.05,(3),(19) =3.13

27 1.Aşama:H 0 : Çoklu doğrusal bağlantı yoktur. H 1 : Çoklu doğrusal bağlantı vardır. 2.Aşama: 3.Aşama: 4.Aşama:F hes > F tab H 0 reddedilir. F 0.05,(3),(19) =3.13

28 1.Aşama:H 0 : Çoklu doğrusal bağlantı yoktur. H 1 : Çoklu doğrusal bağlantı vardır. 2.Aşama: 3.Aşama: 4.Aşama:F hes > F tab H 0 reddedilir. F 0.05,(3),(19) =3.13

29 1.Ön Bilgi Yöntemi Y = b 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 +b 4 X 4 + ub 3 = 0.2b 2 Y = b 1 + b 2 X 2 + 0.2b 2 X 3 +b 4 X 4 + u Y = b 1 + b 2 (X 2 + 0.2 X 3 )+b 4 X 4 + u Y = b 1 + b 2 X*+ b 4 X 4 + u Yukarıdaki hesaplama bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantıdan etkilenmemektedir. Katsayılara sınır koyarak iki değişken arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi ortadan kaldırılmış oluyor. ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRMA YOLLARI

30 2.Kesit ve Zaman Serilerinin Birleştirilmesi lnY = b 1 + b 2 lnP t + b 3 lnI t + u Y:Talep P:Malın fiyatı I:Tüketici geliri t:Yıl b 2 ve b 3 fiyat ve gelir elastikiyetidir. Zaman serisi P ve I (fiyat ve gelir) değişkenleri arasında genellikle yüksek dereceli ilişki vardır. Çoklu doğrusal bağlantı var. b 3 gelir elastikiyeti (eğer varsa) anket verilerinden ayrıca tahmin edilir.

31 lnY - b 3 lnI t = b 1 + b 2 lnP t + u lnY* = b 1 + b 2 lnP t + u Yukarıdaki regresyon modelinden aşağıdaki gibi yararlanırız: Burada Gelir değişkeninin etkisi giderildikten sonraki Y değeridir. Bu yöntemde katsayı tahminlerinin yorumu sorundur. Zaman serisi verisi ve kesit serisi verisindeki gelir elastikiyetinin aynı olduğunu kabul ediyoruz.

32 3.Bazı Değişkenlerin Modelden Çıkarılması Modelden bir bağımsız değişken çıkarılırsa spesifikasyon hatası yapma olasılığı artar: Katsayı tahminleri gerçek değerinin üstünde veya altında tahmin edilebilir. 4.Değişkenleri Dönüştürme Yöntemi, Fark denklemi yaratılır:

33 6.Diğer Yöntemler Dönüşümlü modelde çoklu doğrusal bağlantı önemli ölçüde azalmış olur. 5.Ek veya Yeni Örnek Verisi Temin Etme,

34 Çoklu Doğrusal Bağlantı-Örnek- Otomobil Bakım Harcamaları Model Tahminleri DeğişkenlerModel AModel BModel C Sabit Yas Km s.d. Düzeltilmiş- R 2 -626.24 (-5.98) 7.35 (22.16) 55 0.897 -796.07 (-5.91) 53.45 (18.27) 55 0.856 -151.15 (-7.06) 27.58 (9.58) 7.29 (0.06) 54 0.946

35 Ev Talebi Model Tahminleri DeğişkenlerModel AModel BModel C s.d. Sabit Faiz Nüfus GSMH Düzeltilmiş-R 2 20 0.371 -3812.93 (-2.40) -198.40 (-3.87) 33.82 (3.61) 0.375 20 687.90 (1.80) -169.66 (-3.87) 0.91 (3.64) 0.348 19 14.90 (0.41) -184.75 (-3.18) -1315.75 (-0.27) 0.52 (0.54) r(GSMH,Nüfus)=0.99r(GSMH,faiz)=0.88 r(Nüfus,faiz)= 0.91


"ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI 1 ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlantı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları