Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERKEZ İ YÖNET İ M HARCAMA BELGELER İ YÖNETMEL İĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERKEZ İ YÖNET İ M HARCAMA BELGELER İ YÖNETMEL İĞİ."— Sunum transkripti:

1

2 MERKEZ İ YÖNET İ M HARCAMA BELGELER İ YÖNETMEL İĞİ

3 AMAÇ Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine ba ğ lanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirlemektir. 2

4 KAPSAM Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerini kapsar. KAPSAM Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerini kapsar. 3

5 TANIMLAR Ödeme Belgesi Harcama Talimatı İ hale Onay Belgesi Onay Belgesi Piyasa Araştırması Tutana ğ ı 4

6 Ödeme Belgesi - Bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli ğ i Eki 1 örnek numaralı Ödeme Emri Belgesini,Eki 1 - Ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise anılan Yönetmelik Eki 2 örnek numaralı Muhasebe İ şlem FişiniEki 2 ifade eder. 5

7 Harcama Talimatı I Harcama Talimatı; Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin; Harcama Talimatı * konusunu, * gerekçesini, * yapılacak iş veya hizmetin süresini, * hukuki dayanaklarını, * tutarını, * kullanılabilir ödene ğ ini ve tertibini, * gerçekleştirme usulünü * gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi ifade eder. 6

8 Harcama Talimatı II İ lgili mevzuatına göre ödenmesi gereken; - Görevden uzaklaştırılmış olanların aylıkların ödenmesi - Kıdem tazminatı - Huzur ücreti - Konferans ücreti - İ kramiyeler - Teşvik primleri gibi ödemelerde düzenlenir. 7

9 İ hale Onay Belgesi İ hale Onay Belgesi; İ hale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgesini ifade eder. İ hale Onay Belgesi 8

10 Onay Belgesi Onay Belgesi; Do ğ rudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise, Onay Belgesi * alım konusu işin nev’i ve niteli ğ i, * varsa proje numarası, * miktarı, * gereken hallerde yaklaşık maliyeti, * kullanılabilir ödene ğ i ve tertibi, * alımda uygulanacak usulü, * avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi ifade eder. 9

11 Piyasa Araştırması Tutanağı Piyasa Araştırması Tutanağı Do ğ rudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; * alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, * uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan bu Yönetmelik eki 2 örnek numaralı tutana ğ ını ifade eder. 10

12 Fatura I Fatura Fatura yerine geçen belgeler * serbest meslek makbuzu * gider pusulası * müstahsil makbuzu * giriş ve yolcu taşıma biletleri * elektronik yolcu biletleri Harcama pusulası Alındı Onaylı tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeleri ifade eder. 11

13 Fatura II Cenaze giderlerinin Belediye hudutları dışındaki taksi ile yapılan seyahat giderlerinin Görevlendirilen personel veya mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve a ğ ırlama giderlerinin Akaryakıt alımlarında plaka bilgisini de gösteren ödenmesinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi fatura yerine kabul edilebilecektir. 12

14 Harcama talimatı düzenlenmeyecek haller Şehitlik tazminatı Yabancı dil tazminatı 657 sayılı Kanun gere ğ ince verilecek ödüller Kurs ve toplantılara katılma giderleri Siyasi partilere yapılacak ödemelerde harcama talimatı düzenlenmez. Bu giderlerin ödenmesinde, ilgisine göre “başbakan” “ilgili bakan” “üst yönetici” atamaya yetkili amir vb. yetkililer den alınan onay ve yazının ödeme belgesine ba ğ lanması gerekir. 13

15 Faturanın onaylı sureti Kamu idaresince düzenlenen faturanın kaybolması halinde; kaybolan idarenin dip koçanındaki nüshasına uygun suretleri çıkarılır ve yetkililerince onaylanır. Özel kişilerce düzenlenen faturanın kaybolması halinde; harcama birimine ibraz edilen dipkoçanındaki nüshasında uygun olarak çıkarılır ve harcama yetkilisi veya belirleyece ğ i görevli tarafından onaylanır. Onaylı suretlerde; onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası, resmi mührü ile onay tarihi bilginin bulunması gerekir. Ayrıca, söz konusu borcun zaman aşımına u ğ rayıp u ğ ramadı ğ ı ve daha önce ödeme belgesi düzenlenip düzenlenmedi ğ i kontrol edilir. 14

16 HARCAMALARDA KULLANILACAK BELGELER

17 Ödeme Belgeleri ve Ba ğ lanacak Belgeler Taahhüt Dosyası Hakediş Raporu 16

18 Kesin Ödemeler GYMY eki 1 örnek numaralı Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre ilgili maddelerde belirtilen belgeler ba ğ lanır.Ödeme Emri 17

19 Ön Ödemeler GYMY eki 2 numaralı Muhasebe İ şlem Fişine ilgisine göre aşa ğ ıdaki kanıtlayıcı belgeler ba ğ lanır.Muhasebe İ şlem Fişine Avans ve kredilerde; - İ lgisine göre harcama talimatı veya onay belgesi - Gereken hallerde kredi izin yazısı Yüklenicilere verilecek avanslarda; - İ lgisine göre harcama talimatı veya onay belgesi - Avans talimatına ilişkin alındının onaylı örne ğ i - Gereken hallerde Bakanlı ğ ın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin onayı 18

20 Taahhüt Dosyası Bu dosya, ihale veya do ğ rudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemeler için düzenlenir. Taahhüt dosyası aşa ğ ıdaki belgeleri kapsar: - onay belgesi, - ihale komisyonu kararı, - piyasa fiyat araştırması tutana ğ ı (4734 sayılı Kanununun 22 nci maddesine göre do ğ rudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda) veya standart form (söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen form) - sözleşme yapılması halinde sözleşme, - Bakanlıkça gerekli görülen di ğ er belgeler. 19

21 Maliye Bakanlı ğ ı Tebli ğ i ile İ stenilen Belgeler İ hale usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde, - İ hale onay belgesi, - İ hale komisyonu kararı, -Sözleşme, - İ lanın yapıldı ğ ına ilişkin tutanak, -Kesin teminatın alındı ğ ına ilişkin alındının örne ğ i, -Damga vergisinin yatırıldı ğ ına ilişkin alındının onaylı örne ğ i veya tahsil edildi ğ ine ilişkin harcama birimince onaylı yazı, -Yapım işlerinde, sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge, -Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, -Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay, -Başbakanlı ğ ın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı, -Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildi ğ ine yahut verilmedi ğ ine ilişkin görüş yazısı. 20

22 Maliye Bakanlı ğ ı Tebli ğ i ile İ stenilen Belgeler II 4734 sayılı Kamu İ hale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi dışındaki bentlerine göre do ğ rudan temin usulüyle yapılan alımlarda; * Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi, *- Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı, - Komisyon kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutana ğ ı; - 22 nci maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi öngörülen standart form, * Önceki slaytta sayılanlardan düzenlenmesi gereken di ğ er belgeler. 21

23 Maliye Bakanlı ğ ı Tebli ğ i ile İ stenilen Belgeler III Kamu İ hale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendine göre uluslararası anlaşmalar gere ğ ince sa ğ lanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanaca ğ ı belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde; - Harcama talimatı - Şartnameler (teknik şartname hariç), - İ lanın yapıldı ğ ına ilişkin tutanak, - Kredi anlaşmasında öngörülmüş ise kreditör onay belgesi, - Kesin teminata ilişkin alındının onaylı örne ğ i, - Damga vergisi alındısı, - Ayrıca, kullanılan dış finansmanın bütçeleştirildi ğ ine ilişkin 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Proje Kredileri Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İ lişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen bildirim formları, 22

24 İ hale İ şlem Dosyası İ hale işlem dosyası ihale mevzuatı gere ğ ince hazırlanmaktadır. Bu dosya içerisince ihale süreci içerisinde düzenlenen tüm belgeler yer almaktadır. 23

25 Hakediş Raporu İ hale veya do ğ rudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde hakediş raporları düzenlenir. * Yapım işleri hak ediş raporuYapım işleri hak ediş raporu * Hizmet işleri hak ediş raporuHizmet işleri hak ediş raporu 24

26 Yapım işleri hak ediş raporu Yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen di ğ er belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır. 25

27 Hizmet işleri hak ediş raporu Hizmet işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Hizmet türüne ve işin özelli ğ ine göre yalnızca ilgili sayfaları ve gerekli görülen di ğ er belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır. 26

28 Ödemenin Kimlere Yapılaca ğ ı

29 Ödemenin Yapılaca ğ ı Kişiler Gerçek kişilerde: - alacaklıya veya vekiline, - velisine, - vasisine veya mutemedine; - varislerine. Tüzel kişilerde: - kanuni temsilcilerine - kanuni temsilcilerinin vekillerine, - kayyıma. 28

30 Ödemenin Yapılaca ğ ı Kişi Tespiti a) Vekillere yapılacak ödemelerde, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili oldu ğ una ilişkin noterce düzenlenmiş vekaletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örne ğ i. b) Velilere yapılacak ödemelerde, veli ve çocukların nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri; mahkemece tayin edilmiş velilere yapılacak ödemelerde mahkeme ilamı. c) Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı. d) Varislere yapılacak ödemelerde, veraset ilamı. e) Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili oldu ğ unu gösteren belge; bunların tayin ettikleri vekillere yapılacak ödemelerde ise, sadece noterce düzenlenmiş vekaletname. 29

31 Ödemenin Yapılaca ğ ı Kişi Tespiti f) Kayyımlara yapılacak ödemelerde, kayyım tayinine ilişkin mahkeme ilamı. g) Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere alındı karşılı ğ ı yapılacak ödemelerde, dairesince verilmiş, ilgilinin tatbiki imzasını içeren yetki belgesi. h) Herhangi bir alaca ğ ı temellük eden kişilere yapılacak ödemelerde, noterce onaylanmış alacak temliknamesi. ı) Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının, harcama yetkililerince yazılı olarak görevlendirilen mutemetlere ödenmesinde Mutemet Görevlendirme Yazısı (Örnek : 5 ). 30

32 Ödemenin Yapılaca ğ ı Kişi Tespiti j) Kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacakları ile kamu personeli olmayan kişilerin hizmetleri karşılı ğ ı gerçekleşen yolluk, ders ücreti, huzur ücreti, konferans ücreti ve benzeri alacaklarının mutemetlerine ödenmesinde, her ödemeyle ilgili Şahsi Mutemet Dilekçesi k) Kimli ğ inin saklı kalmasını isteyen muhbirlere mutemetleri aracılı ğ ıyla yapılacak ödemelerde, ilgili dairenin görevlendirme yazısı. l) Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi 31

33 Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler

34 1.Harcama Çeşitleri Personel Giderleri Yolluklar Görev Giderleri ve Hizmet Alım Giderleri Temsil ve Tanıtma Giderleri Mal, Malzeme ve Gayri Maddi Hak Alım Giderleri Taşınmaz Mal Alımları, Kamulaştırma ve Devletleştirme Bedelleri ve Onarım Giderleri Borçlanma Maliyet Giderleri Görev Zararı, Hazine Yardımı ve Di ğ er Transfer Harcamaları Di ğ er Giderler 33

35 1.1.Personel Giderleri Aylıklara ilişkin ödemeler Zam, tazminat ve benzeri ödemeler Başbakan ve bakan ödenekleri Sosyal yardım ödemeleri Ek çalışma karşılıklarının ödenmesi Ödül ve ikramiyelerin ödenmesi Sözleşmeli personel ücretlerinin ödenmesi İ şçi ücretlerinin ödenmesi Geçici personel giderlerinin ödenmesi Er ve erbaş harçlıkları ve tayın bedellerinin ödenmesi Ö ğ renim giderlerinin ödenmesi 34

36 Aylıklara ilişkin ödemeler Aylık bordrosu veya yurt dışı aylık bordrosu, personel bildirimi ve ödemenin yapıldı ğ ı ilk aya ait ödeme belgesi ekine; * İ lk atamalarda: atama onayı ve işe başlama yazısı * Naklen atamalarda: ayrılış ve katılış bildirimi * Terfilerde: terfi onayı * Görevden uzaklaştırmalarda: yetkili makamın onayı veya yazısı * Görevden uzaklaştırılanların aylıklarının ödenmesinde: harcama talimatı * Ücretli vekaletlerde: vekalet onayı ve işe başlama yazısı * İ kinci görev ödemelerinde: ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı. * Aylıksız izin ve askerlik dönüşü işe başlamalarda: işe başlama yazısı 35

37 Zam, tazminat ve benzeri ödemeler I Yabancı dil tazminatı için: yabancı dil sınav sonuç belgesi * Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu gere ğ ince; * - uçuş hizmetleri tazminatının ödenmesinde: yetkili makamın onayı - uçuş ekibi dışında olup görevlendirilenlere tazminat ödenmesinde: görevlendirme yazısı - yıpranma tazminatının ödenmesinde: bakan onayı - şehitlik tazminatının ödenmesinde: yetkili makamın onayı - sakatlık tazminatının ödenmesinde: yetkili makamın onayı ve sakatlık derecesini gösterir rapor Nakdi tazminat ödenmesinde: yetkili makamlarca onanmış nakdi tazminat komisyon kararı 36

38 Zam, tazminat ve benzeri ödemeler II Emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları ile aktif istihbarat görevlilerine verilen ek tazminatların ödenmesinde: Başbakan onayı * Uçuş, Paraşüt, Denizaltı Dalgıç ve Kurba ğ a Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile TSK Personel Kanunu gere ğ ince ödenecek tazminatlarda: Uçuş, Dalış ve Atlayış Hizmetleri Tazminatı Bordrosu 37

39 Zam, tazminat ve benzeri ödemeler III Sayılanların dışında yapılacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde : ilgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı alınacaktır. Aylıklarla birlikte ödenen tazminatlar Aylık Bordrosunda; aylıklarla ödenmeyen tazminatlar ise özel bordrosunda veya Çeşitli Ödemeler Bordrosunda gösterilir. 38

40 Başbakan ve bakan ödenekleri Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun gere ğ ince ödenmesi gereken başbakan ve bakanların temsil ödenekleri ile aylıklarla birlikte ödenmesi gereken di ğ er ödenekler Aylık Bordrosu ile ödenir. 39

41 Sosyal yardım ödemeleri I Evlenme yardımında: Aile cüzdanının dairesince onaylı örne ğ i veya nüfus kayıt örne ğ i Aile yardımında : Aile Yardımı Bildirimi Do ğ um yardımında : Do ğ um olayının meydana geldi ğ i yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi Ölüm yardımında : Ölüm olayının meydana geldi ğ i yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi Normal süresinde ölü olarak do ğ an çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da aranması gerekir. 40

42 Sosyal yardım ödemeleri II Giyecek yardımının ödenmesinde : - İ lgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı, - Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek :13), - Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı, ödeme belgesine ba ğ lanır. 41

43 Ek çalışma karşılıklarının ödenmesi I Çeşitli Ödemeler Bordrosu ile birlikte duruma göre aşa ğ ıdaki belgeler aranır. 439 sayılı Kanun gere ğ ince Ek ders ücretlerinde; * - Ek Ders Ücreti Çizelgesi - Aylık karşılı ğ ı okutulacak dersin adı ve haftalık ders saati ile ek branş derslerinin adını ve haftalık ders saatini gösteren onay - Haftalık ders da ğ ılım çizelgesi, ücretli ders saatlerinde de ğ işiklik yapılması halinde ise de ğ işikli ğ e ilişkin onay ve haftalık ders da ğ ılım çizelgesi Eleman yetiştirilmek üzere açılan mesleki okullarda, e ğ itim merkezlerinde, kurs, seminer ve hizmet içi e ğ itim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle görevlendirilenlerin ders ücretlerinin ödenmesinde; * - Görevlendirme onayı - Ek Ders Ücreti Çizelgesi 42

44 Ek çalışma karşılıklarının ödenmesi II 2914 sayılı Kanun uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde; * - Yüksekö ğ retim Ek Ders Ücreti Çizelgesi - Her ö ğ retim döneminin ilk ayında ders yükü da ğ ılımını gösteren onay ve akademik takvim (Programda de ğ işiklik halinde onay yeniden alınır.) Fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde; ** - Saat başına ödenecek fazla çalışma ücretini gösterir onay, - Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir çizelge, 43

45 Ek çalışma karşılıklarının ödenmesi III Komisyon ve kurul üyelerinin huzur hakkı ve toplantı ücretlerinin ödenmesinde; ** - İ lgili mevzuatında belirtilmeyenler için ödenecek miktarın tespitine ilişkin yetkili makamın onay veya yazısı, -Üyelerin ad-soyadlarını ve katıldıkları toplantı sayısını gösterir yetkili makamca onaylı liste, Konferans ücretlerinin ödenmesinde; - Verilecek konferansın sayısını ve her bir konferans için verilecek ücreti gösterir Harcama talimatı, - Konferansın verildi ğ ine ilişkin ilgili dairenin yazısı, ödeme belgesine ba ğ lanır. 44

46 Yolluklar Yurtiçi geçici görev yollu ğ u Yurtiçi sürekli görev yollu ğ u Yolluk karşılı ğ ı verilen tazminatlar Yurtdışı geçici görev yollu ğ u Yurtdışı sürekli görev yollu ğ u Yolluklara ilişkin di ğ er hükümler 45

47 Yurtiçi geçici görev yollu ğ u Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; - Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, - Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yollu ğ u Bildirimi - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; - Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yollu ğ u Bildirimi - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, - Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örne ğ i; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzu 46

48 Yurtiçi sürekli görev yollu ğ u Atamalarda atama onayı, di ğ er hallerde harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yollu ğ u Bildirimi Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli, 47

49 Yolluk karşılı ğ ı verilen tazminatlar Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak görev yapanların tazminatlarının ödenmesinde; -Çeşitli Ödemeler Bordrosu - Mali hizmetler birimince onaylı, seyyar görev da ğ ılım listesi, Fiilen arazi üzerinde çalışanların tazminatlarının ödenmesinde; -Çeşitli Ödemeler Bordrosu Seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde; - İ lgililerin adı, soyadı ve unvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını gösteren onay, -Taşıt işleten kuruma ait fatura, - Mali hizmetler birimince onaylı, seyahat kartı verilecek personel listesi, 48

50 Yurtdışı geçici görev yollu ğ u Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yollu ğ u Bildirimi Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine ba ğ lanır. Ayrıca, yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine ba ğ lanması gerekir. 49

51 Yurtdışı sürekli görev yollu ğ u Atamalarda atama onayı, di ğ er hallerde harcama talimat Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yollu ğ u Bildirimi ödeme belgesine ba ğ lanır. 50

52 Yolluklara ilişkin di ğ er hükümler I Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu oldu ğ u hallerde, yetkili makamdan alınacak onay veya rapor Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti; - bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerekti ğ i takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belge; - yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise söz konusu giderlerin tutarı ile kurumca karşılandı ğ ını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belge, Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi 51

53 Yolluklara ilişkin di ğ er hükümler II Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde; görevlendirme yazısı veya harcama talimatı; sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onayı Çeşitli amaçlarla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldı ğ ını gösteren belge Harcırah Kanununda belirtilen nedenlerden dolayı yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kanıtlayan mülki veya askeri mercilerden alınacak belge Sürekli görevle başka bir yere atananların atamalarından vazgeçildi ğ i takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletleri 52

54 Yolluklara ilişkin di ğ er hükümler III Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletleri Yurtiçi veya yurtdışı tedavi yolluklarının ödenmesinde; bulundu ğ u yer dışındaki bir tedavi kurumuna sevk edildi ğ ine veya yurtdışında tedavisinin gerekli oldu ğ una ilişkin belge (Sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli oldu ğ u hallerde ise bu durum ayrıca belge üzerinde gösterilir.), ödeme belgesine ba ğ lanır. * Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde, geçici görev yollu ğ u bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi düzenlenir. 53

55 Görev Giderleri ve Hizmet Alım GiderleriI Mahkeme harç ve giderleri Terör ve terörle mücadeleden do ğ an zarar ödemeleri Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmet giderleri Sigortalılara yapılacak tazminat ödemeleri Vergi, resim, harç ve benzeri giderlere ilişkin ödemeler Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretleri Tarifeye ba ğ lı ödemeler Kurs ve toplantılara katılma giderleri Seçim giderleri 54

56 Görev Giderleri ve Hizmet Alım GiderleriII Fahri konsolosluklar aidat ve giderleri Telif ve tercüme ücretleri Avukatlık hizmet bedelleri Proje yarışma ödülleri ile proje teşvik ve destekleme giderleri Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım ve onarım giderleri Ulaştırma ve haberleşme giderleri Taşıma giderleri Kiralar Çeşitli hizmet alımları 55

57 Tarifeye ba ğ lı ödemelerde I Komisyon giderlerinin ödenmesinde - Harcama talimatı - Fatura (Banka komisyon ücretlerinde dekont) Kovuşturma giderlerinin ödenmesinde - Mahkeme kararı veya yetkili organların kararı - Çeşitli Ödemeler Bordrosu İ lan giderlerinin ödenmesinde; - Harcama talimatı, - Fatura, - İ lanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla (gazete, radyo, televizyon ve benzeri araçlar) yapıldı ğ ına ilişkin yazı veya tutanak, 56

58 Tarifeye ba ğ lı ödemelerde II Sigorta giderlerinin ödenmesinde; - Harcama talimatı, - Sigorta poliçesi veya zeyilname, Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde; - Harcama talimatı, - Fatura, ödeme belgesine ba ğ lanır. 57

59 Avukatlık hizmet bedellerinin ödenmesinde I 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İ ç Hizmet Kanunu hükümlerine göre hakkında dava açılan kişiler için tutulan avukat ücretlerinin ödenmesinde; - İ lgili bakanın onayını taşıyan özel komisyon kararı - Fatura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ve görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretleri ve di ğ er masraflarının ödenmesinde; - İ lgilinin beraat etti ğ ine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı - Dava ile ilgili yapılan masraflara ait fatura 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca, terörle mücadelede görev alanlar için tutulan avukatlara yapılacak ücret ödemelerinde; - Harcama talimatı - Fatura 58

60 Avukatlık hizmet bedellerinin ödenmesinde II 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca satın alınan avukatlık hizmet bedellerinin ödenmesinde; Yönetmeli ğ in “Çeşitli Hizmet Alımları” başlıklı 46 ncı maddesinde belirtilen belgeler aranır. Bu belgeler: - Taahhüt dosyası, - Fatura (sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname), - Hizmet İ şleri Hakediş Raporu * Ancak ihtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hallerde, 4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası gere ğ ince 4734 sayılı Kamu İ hale Kanununun 22 nci maddesinin (h) bendine göre satınalınan avukatlık hizmet bedelleri ödemelerinde ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı aranır. 59

61 Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım ve onarım giderlerinin ödenmesinde Fatura, Taahhüt Dosyası Hizmet İ şleri Hakediş Raporu ödeme belgesine ba ğ lanır. 60

62 Ulaştırma ve haberleşme giderlerinin ödenmesinde I Tekel niteli ğ indeki telefon, teleks, telefaks ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının kullanım ve abone giderleriyle telgraf ve posta pulu bedellerinin ödenmesinde; -Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi- özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış fatura, Bir ba ğ lantıyla ulaşılan (telefon, kablo, internet vb.) televizyon ve benzeri araçların abone giderleri ile bilgisayar haberleşmesi ve haber ajansları abonelik giderleri gibi bilgiye abonelik giderlerinin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası, - Fatura, 61

63 Ulaştırma ve haberleşme giderlerinin ödenmesinde II Tekel niteli ğ inde olmayan veya ihale mevzuatına göre temin edilen telefon, teleks, telefaks ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının her türlü hat kullanım ve abone giderlerinin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası, - Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış fatura, ödeme belgesine ba ğ lanır. 62

64 Taşıma giderlerinin ödenmesinde I İ hale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası - Fatura -Hizmet İ şleri Hakediş Raporu * Yurtdışından yaptırılacak taşıma işlerine ait giderlerin ödenmesinde, yukarıdaki belgelere ilaveten taşıma senedinin (konşimento) aslı ile bilgisayar sistemi bulunmayan idarelerce yürütülen işlemlerde teslim ka ğ ıdının (ordino) onaylı bir örne ğ inin de ödeme belgesine ba ğ lanması gerekir. 63

65 Taşıma giderlerinin ödenmesinde II Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde; - Onay belgesi - Fatura Erlerin serbest celp ve sevklerinde, gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtaları ile yapacakları seyahatlerle ilgili taşıma ve yiyecek bedellerinin ödenmesinde; - Sevk Erleri Taşıma Ücreti ve Yiyecek Bedeli Da ğ ıtım Bordrosu ödeme belgesine ba ğ lanır. 64

66 Kiraların ödenmesinde Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası - Fatura Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası - Fatura - Hizmet İ şleri Hakediş Raporu ödeme belgesine ba ğ lanır. 65

67 Çeşitli hizmet alımlarının ödenmesi İ hale veya do ğ rudan temin usulüyle yapılan; - Bakım, onarım, danışmanlık, araştırma ve geliştirme, muhasebe, anket, temizlik, tarımsal mücadele, a ğ açlandırma, erozyon kontrolü, yemek hazırlama ve da ğ ıtım, toplantı, kurs, koruma ve güvenlik, sigorta, etüt ve proje, harita ve kadastro, plân, imar uygulama, basım ve yayım, foto ğ raf, film alımları, bilgisayar hizmet alımları (gayrimaddi hak olarak alınan yazılım ve donanımlar hariç) ve benzeri hizmet alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası - Fatura (sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname) - Hizmet İ şleri Hakediş Raporu ödeme belgesine ba ğ lanır. 66

68 Temsil ve Tanıtma Giderleri Yabancı konuk ve heyetlerin a ğ ırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve a ğ ırlama giderlerinin ödenmesinde; - Harcama talimatı - Fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon - Mihmandar Hesap Cetveli ödeme belgesine ba ğ lanır. Ziyafete ilişkin temsil ve a ğ ırlama giderlerinin ödenmesinde alınacak harcama talimatında, davetli ve misafirlerin sayısı ile mihmandarın yapaca ğ ı harcamaların neleri kapsayaca ğ ı belirtilir. 67

69 Mal, Malzeme ve Gayri Maddi Hak Alım Giderleri Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alım giderleri Elektrik, su, do ğ algaz ve benzeri tüketim giderleri Sanat eseri alımları 68

70 Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alım giderlerinin ödenmesinde Taahhüt dosyası Fatura Muayene ve kabul komisyonu tutana ğ ı Taşınır işlem fişi ödeme belgesine ba ğ lanır. * Yurtdışından yapılacak alımlarda yukarıdaki belgelere ilaveten; Dövizin bankaca yurt dışına transfer edildi ğ ine ilişkin belge Taşıma senedi (konşimento) 69

71 Elektrik, su, do ğ algaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteli ğ indeki elektrik, su, do ğ algaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde; -Fatura Tekel niteli ğ inde olmayan ve ihale mevzuatına göre temin edilen elektrik, su, do ğ algaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası - Fatura ödeme belgesine ba ğ lanır. 70

72 Sanat eseri alımları I 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeli ğ i gere ğ ince, müzelere alınacak taşınır kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin giderlerin ödenmesinde; - Harcama talimatı - Fatura - De ğ erlendirme komisyonu kararı - Taşınır işlem fişi Devlet resim ve heykel sergilerinde, usulüne uygun olarak kurulan seçici kurul tarafından seçilerek alınması kararlaştırılan resim, tablo ve heykel bedellerinin ödenmesinde; - Harcama talimatı - Fatura - Seçici kurul kararı - Taşınır işlem fişi 71

73 Sanat eseri alımları II Sanatçılardan, kurum veya kuruluşlardan satın alınacak her türlü resim, tablo ve heykel bedellerinin ödenmesinde; - İ lgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı, - Fatura, - Taşınır işlem fişi, ödeme belgesine ba ğ lanır. 72

74 Di ğ er Giderler 4734 Sayılı Kamu İ hale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamındaki alımlar İ darelerin kendilerine ba ğ lı döner sermayelerden yapacakları alımlar Dış temsilciliklerce yapılan harcamalar Ödünç verme ve yardım Borç ödemeleri 73

75 4734 Sayılı Kanununun 3.md. kapsamındaki alımlara ilişkin ödemeler I 3/a bendinde belirtilen ürün alım bedellerinin ödenmesinde; - Onay belgesi, - Fatura, - Düzenlenmesi gereken hallerde sözleşme, - Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutana ğ ı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, - Taşınır işlem fişi, ödeme emri belgesine ba ğ lanır. 74

76 4734 Sayılı Kanununun 3.md. kapsamındaki alımlara ilişkin ödemeler II 3/e bendinde sayılan kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımlarının ödenmesinde; - Onay belgesi - Kamu ihale mevzuatında belirtilen parasal limiti aşan mal ve hizmet alımlarında alım komisyonu kararı - Düzenlenmesi gereken hallerde protokol - Fatura - Hizmet alımlarında Hizmet İ şleri Hakediş Raporu - Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutana ğ ı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge - Mal ve malzeme alımlarında taşınır işlem fişi ödeme belgesine ba ğ lanır. 75

77 4734 Sayılı Kanununun 3.md. kapsamındaki alımlara ilişkin ödemeler III 3/c bendine göre uluslar arası anlaşmalar gere ğ i sa ğ lanan dış finansman gerçekleştirilecek alımların ödenmesinde; - Harcama talimatı - Şartnameler (teknik şartname hariç) - İ lanın yapıldı ğ ına ilişkin tutanak - Kredi anlaşmasında öngörülmüş ise kreditör onay belgesi - Teminata ilişkin alındının onaylı örne ğ i - Karara ilişkin damga vergisi alındısı - Ayrıca, kullanılan dış finansmanın bütçeleştirildi ğ ine ilişkin Dış Proje Kredileri Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İ lişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen bildirim formları ödeme belgesine ba ğ lanır. 76

78 DMO dan ve idarelerin kendilerine ba ğ lı döner sermayelerden yapacakları alımların ödenmesinde Onay Belgesi, - Fatura, -Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutana ğ ı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, - Taşınır işlem fişi, ödeme belgesine ba ğ lanır. 77

79 ORTAK ve SON HÜKÜMLER

80 4734 Sayılı Kamu İ hale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlar Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak di ğ er belgeler Vize veya uygun görüş alınması gereken hallerde aranacak belgeler Taşınır işlem fişine ilişkin istisnai hükümler Ola ğ anüstü hallerde ve yeni bir giderin ortaya çıkması halinde yapılacak düzenlemeler 79

81 4734 Sayılı Kamu İ hale Kanununun 22 / (d) md. gere ğ ince yapılacak alımların ödenmesinde Do ğ rudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde; - Onay Belgesi - Piyasa Fiyat Araştırması Tutana ğ ı - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme - Fatura - Muayene ve kabul komisyonu tutana ğ ı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge -Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi ödeme belgesine ba ğ lanır. Aranılacak di ğ er belgelerin detayı Yönetmeli ğ in 63.md. de belirtilmiştir. 80

82 Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak di ğ er belgeler Duruma göre aşa ğ ıda belirtilen belgeler de ödeme belgesine ba ğ lanır. - Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, - Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay, - Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri, - Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge. Söz konusu belgelerin onaylı birer nüshaları muhasebe biriminde saklanan taahhüt dosyalarına eklenmek üzere ayrıca alınır. 81

83 Vize veya uygun görüş alınması gereken hallerde aranacak belgeler Kamu idarelerinin yapacakları harcamalarında, ilgili mevzuatında vize veya uygun görüş alınmasının belirtildi ğ i hallerde, duruma göre: - vize yazısı veya cetveller ile - uygun görüş yazıları ilk ödemeye ait ödeme belgesine ba ğ lanır. Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmedi ğ i halde, harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen alımların ödenmesinde: - uygun görülmedi ğ ine ilişkin görüş yazısının da ödeme belgesine ba ğ lanması gerekir. 82

84 Taşınır işlem fişine ilişkin istisnai hükümler I Satın alındı ğ ı andan itibaren tüketimi yapılan su, do ğ algaz, kum, çakıl, bahçe topra ğ ı, bahçe gübresi ve benzeri madde alımları Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar Do ğ rudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz ve ya ğ alımları Dergi ve gazete gibi süreli yayın alımları için Taşınır İ şlem Fişi düzenlenmez. 83

85 Taşınır işlem fişine ilişkin istisnai hükümler II Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlı ğ ı ve Sahil Güvenlik Komutanlı ğ ı dahil) Milli İ stihbarat Teşkilatı Emniyet Genel Müdürlü ğ ü tarafından yapılacak savunma ve güvenlik amaçlı taşınır alımlarında, taşınırların girişine ilişkin düzenlenecek belgenin ödeme belgesine ba ğ lanması hususunda, 5018 Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen Yönetmelik hükümleri saklıdır. 84

86 Ola ğ anüstü hallerde ve yeni bir giderin ortaya çıkması halinde yapılacak düzenlemeler Savaş hali ile idari ve askeri sebeplerle tahliye durumunda veya ola ğ anüstü di ğ er hallerde yapılması zorunlu olan ivedi giderlerin ödenmesinde, Mevzuat de ğ işikli ğ i nedeniyle ortaya çıkan yeni bir giderin bu Yönetmelikte de ğ işiklik yapılıncaya kadar ödenmesinde, Ödeme belgesine ba ğ lanacak kanıtlayıcı belgeleri giderin çeşidine göre ayrı ayrı belirlemeye Maliye Bakanlı ğ ı yetkili kılınmıştır. * Do ğ al afetler nedeniyle alınacak tedbirler ile yapılacak yardımlara ilişkin harcamalar 25/9/2005 tarihli ve 25947 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet Harcamaları Yönetmeli ğ inde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. 85

87 TEŞEKKÜRLER


"MERKEZ İ YÖNET İ M HARCAMA BELGELER İ YÖNETMEL İĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları