Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI EĞİTİM SEMİNERİNE H O Ş G E L D İ N İ Z.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI EĞİTİM SEMİNERİNE H O Ş G E L D İ N İ Z."— Sunum transkripti:

1

2 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI EĞİTİM SEMİNERİNE H O Ş G E L D İ N İ Z

3 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ SORUNLAR VE TEREDDÜTLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN EN KISA VE DOĞRU ADRES ryilmazer@muhasebat.gov.tr VEYA tasinir@muhasebat.gov.tr@muhasebat.gov.tr TEL: (0312) 415 16 46

4 5018 sayılı Kanunda TAŞINIRLAR KAMU KAYNAĞI OLARAK TANIMLANMIŞTIR KANUNA GÖRE KAMU KAYNAĞININ; ETKİN, VERİMLİ, EKONOMİK, OLARAK - KULLANILMASI, - YÖNETİLMESİ, - VE HESABININ VERİLMESİ, ESASTIR.

5 Bu çerçevede, 5018 sayılı Kanunda; 1)Sorumluluk yetkiyi kullanana yüklenmiştir. 2) Kusursuz sorumluluk kaldırılmıştır. 3) Kanunla verilen yetki çerçevesinde; kamu kaynağını kullanan, kamu kaynağını yöneten, Ve kamu kaynağının edinilmesi, kullanılması ve yönetilmesi konularında emir ve talimat verenlerin, Bu işlemlerden dolayı sorumlu olarak hesap vermeleri öngörülmüştür.

6 Taşınır Mal Yönetmeliğinin dayanağı, 5018 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesidir. Maddede; “...Taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, maliye bakanlığınca hazırlanacak ve bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” hükmüne yer verilmiştir.

7 YÖNETMELİK (Md:1) ; Bütün taşınırların kayıt altına alınmasını, Muhafazasını, İdareler arasında bedelsiz devir ve tahsisini, Yönetimini, Görevli ve sorumluların belirlenmesini, Hesabının verilmesini, Düzenlemektedir.

8 TA Ş INIR 1-EDİN 2-KAYDET 3-YÖNET 4-HESABINI VER YETKİLİ MERCİLER

9 İDARELER YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER - 5018 KAPSAMINDA DEĞİL. -ANCAK; DSBM YÖNETMELİĞİ 27.MADDESİ İLE KAPSAMA DOLAYLI OLARAK ALINDI. MADDE HÜKMÜNE GÖRE: -KAYITLARA ALINMASINDA, -VERİLMESİNDE, -İZLENMESİNDE,TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNE TABİ. TSK, MİT VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIRLARI KAPSAMDA DEĞİLDİR..

10 TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI Yönetmelik; Tüketim Madde ve Malzemelerini, Makine, Cihaz ve Aletleri, Taşıtları, Ve Demirbaşları, kapsamaktadır. Maddi Olmayan Duran Varlıklar içinde yer alan telif hakları ve yazılımlar yönetmelik kapsamında değildir. Bunlar yalnızca muhasebe (260) kayıtlarında izlenir.

11 KAPSAMDAKİ TAŞINIRLARIN KAYDEDİLECEĞİHESAPLAR TAŞINIRIN MUHASEBE KAYITLARI Tüketim Malzemeleri 150 Tesis Makine ve Cihazlar 253 Taşıtlar 254 Demirbaşlar 255

12 ÖNCELİKLE YAPILMASI GEREKENLER 1-Programı edinilmeli (KBS- TKYS) 2-Taşınır Kayıt ve Kont. Yetkilileri görevlendirilmeli, 3-Konsolide görevlileri belirlenmeli, 4-Harcama Birimleri ve Ambarları kodlanmalı, 5-Harcama Birimleri, İstek Birimleri ve yetkilileri sistemde tanımlanmalı, 6-Sayım ve Değer Tespit Komisyonları ile Devir Kurulları oluşturulmalı, 7-Fiili envanter yapılmalı, belgeleri düzenlenmeli, 8-Mevcut taşınırlar, envanter ve muhasebe kayıtlarına kaydedilmeli, 9-Harcama Birimleri, Ambarlar ve Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilileri Sayıştay’a bildirilmelidir.

13 TEMEL İLKE VE ESASLAR Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre; Bütün taşınırlar kayıt altına alınacak, Her kayıt belgeye dayandırılacak, Kayıtlar Elektronik Ortamda Tutulacak, Kayıtlar yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulacak, Kayıtlar Harcama Birimleri İtibarıyla olacak, Taşınır Hesabı Harcama Birimleri İtibarıyla Verilecek, Taşınır Yönetim Hesabını Harcama Yetkilisi verecektir.

14 Harcama Birimi ve Harcama Yetkilisi Harcama Birimi; Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimleri ile ödenek gönderilmek suretiyle harcama yetkisi verilen taşra birimleridir. Harcama Yetkilisi;Harcama biriminin en üst yöneticisidir.

15 GÖREVLİ VE SORUMLULAR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA; HARCAMA YETKİLİSİ, TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ, KONSOLİDE GÖREVLİSİ, MUHASEBE YETKİLİSİ, KENDİSİNE DAYANIKLI TAŞINIR ZİMMETLENEN PERSONEL, Görevli ve sorumlu olarak karşımıza çıkmaktadır.

16 HARCAMA YETKİLİLERİ HARCAMA YETKİLİLERİ, taşınırların; Hukuka uygun olarak edinilmesinden; etkili, ekonomik, verimli olarak kullanılması ve yönetilmesinden (5018/8-11- 32-48), Kayıtların usulüne uygun olarak, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan, Taşınır Yönetim Hesabını ilgili mercilere göndermekten, Kayıp ve noksanlıklarda, meydana gelen zararın kusurlu olanlardan tazmininden, Görevli ve sorumlu olup, gerektiğinde, kayıt ve işlemleri kontrol etmeye yetkilidir.

17 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ (md:6) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri; Harcama Yetkilisi tarafından, memuriyet ve çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın görevlendirilir. (D.S.İşletmeler bu hükme tabi) Taşınır kayıt ve işlemlerinde Harcama yetkilisine karşı sorumludur. Ancak, kendi kusuru nedeniyle ambarlarında meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan doğrudan sorumludur. Sorumluluklarındaki ambarları devretmeden görevlerinden ayrılamazlar.

18 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ (md:6) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri; Edinilen taşınırları teslim al ır, Tüketime ve kullanıma ver ir, Giriş ve çıkış kayıtlarını tut ar, Ambarlarda; taşınırların ıslanmasına, bozulmasına, çalınmasına karşı gerekli tedbirleri al ır, Ambar sayımı nı ve stok kontrolünü yap ar, Harcama biriminin ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı ol ur, Yönetim Hesabı Cetvellerini hazırla r.

19 KONSOLİDE GÖREVLİSİ Konsolide Görevlileri; merkez, Bölge, il ve gerektiğinde ilçede görevlendirilir. Görevlendirmeye, idarenin oradaki en üst yöneticisi yetkilidir. Kamu idaresinin harcama birimlerince düzenlenen taşınır hesaplarını, kurumsal sınıflandırmaya göre ilçe, il, bölge, merkezde konsolide eder ve bir üstteki konsolide görevlisine gönderirler.

20 KONSOLİDE İŞLEMİ Konsolide işlemi, aynı kurumsal sınıflandırma içindeki harcama birimlerinden alınan taşınır hesap cetvellerindeki bilgilerin, tek cetvelde toplanmasıdır. örnek; 15.01.30.62- İl Sağlık Müdürlüğü (Temel Sağlık Hizmetleri) kurumsal kodunda sınıflandırılarak say2000i sisteminde kodlanmış aynı ilçe ve ildeki harcama birimlerine ait taşınır hesapları il bazında bir cetvelde gösterilmesidir.KONSOLİDE ÖRNEK.docKONSOLİDE ÖRNEK.doc

21 MUHASEBE YETKİLİLERİ TMY Md:30 ve 34 gereğince; muhasebe birimine gönderilen belgelere dayanılarak; 1- Taşınırların muhasebe kayıtlarını belgelerine uygun olarak tutmakla, 2- Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol ederek onaylamakla, Görevlidir.

22 Kullanılmak Üzere Taşınır Teslim Edilen Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu (MD:5)  Veriliş Amacına Uygun Olarak Kullanmak,  Muhafaza Etmek Ve Kaybolmasını Veya Zarar Görmesini Önlemek,  Görevden Ayrıldığında veya İhtiyaç Kalmadığında İade Etmek,  Kişisel kasıt, kusur veya ihmali sonucunda taşınıra verilen zararı ödemek.

23 Stok Yönetimi STOK, Kamu idaresinin kamu görevini yerine getirirken ihtiyaç duyduğu taşınır mallardır Taşınırlar kamu kaynağıdır. Genel hükümler çerçevesinde kamu idareleri kamu kaynağının; Etkin, Verimli, Ekonomik, Kullanılmasından sorumlu ve bu konularda yetkili mercilere hesap vermek zorundadır.

24 İYİ BİR STOK YÖNETİMİ İÇİN HARCAMA BİRİMİNE BAĞLI HİZMET BİRİMLERİNİ TESPİT EDİNİZ HER HİZMET BİRİMİNDEKİ ASGARİ PERSONEL SAYISINI BELİRLEYİNİZ İŞ ARTIŞI VEYA AZALIŞI OLAN DÖNEMLERİ BELİRLEYİNİZ PERSONEL BAŞINA VE HİZMET BİRİMLERİ İTİBARIYLA ORTALAMA TÜKETİM MİKTARINI BELİRLEYNİZ BELİRLİ TÜKETİM MALZEMELERİNDEN AYLIK, ÜÇ AYLIK VE YILLIK DÖNEMDE ORTALAMA TÜKETİM MİKTARINI TESPİT EDİNİZ DAYANIKLI TAŞINIRLAR İTİBARIYLA ORTALAMA YENİLENME (KULLANIM) SÜRESİNİ BELİRLEYİNİZ. BU VERİLERE GÖRE İHTİYAÇ PLANLAMASINI YAPINIZ VE AHP GÖRE ALIM YAPILMASI İÇİN ÖNERİDE BULUNUNUZ ASGARİ STOK SEVİYESİ BELİRLEYİNİZ

25 ASGARİ STOK SEVİYESİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri, Asgari stok seviyesini harcama yetkilisi ile belirlemelidir. Asgari stok seviyesi belirlenirken; Doğrudan temin veya ihale süreçleri, Malın teslim süresi, Muayene ve kabul işlem süresi, Bu süreçlerde hizmet birimlerince ihtiyaç duyulacak asgari malzeme miktarı, Mutlaka dikkate alınmalıdır. Asgari (Kritik) stok seviyesine gelindiği anda, satınalma birimi bilgilendirilmelidir.

26 Kullanılacak Defterler (MD:9) Defterler: 1-Tüketim Malzemeleri Defteri (1Örnek), (DS İşlet. 18 Ör: Stok Hareketleri D.) 2- Dayanıklı Taşınırlar Defteri (2 Örnek), 3- Müze Defteri (3 Örnek), 4- Kütüphane Defteri (4 Örnek).

27 Tüketim Malzemeleri Defteri 150- İlk Madde ve Malzemeler hesap grubunun altında detaylandırılan tüketim malzemeleri ile yedek parçalar kaydedilir. Kayıtlar “İlk giren- ilk çıkar” esasına göre yapılır. Tü.Mal.Def.Kayıt örnekleri.xls

28 İLK GİREN – İLK ÇIKAR METODUNA ÖRNEK GİRİŞÇIKIŞ S.NoCinsiB.Fi.MiktarTutarS.NoCinsiB. Fi.MiktarTutar 1F.Kağıt10,001501500,001(1.T)F.Kağıt10,0050500,00 2 F.Kağıt 8,00100800,002(2.T.) F.Kağıt 10,0075750,00 3 F.Kağıt 13,0075975,003(3.T) F.Kağıt 10,0025250,00 4 F.Kağıt 11,0050550,004(3.T) F.Kağıt 8,0040320,00 5 (4.T)F.Kağıt8,0060480,00 6 (4.T) F.Kağıt 13,0020260,00 7 (5.T) F.Kağıt 13,0055715,00 8 (5.T) F.Kağıt 11,00555,00 9F.Kağıt

29 Düzenlenecek Belge ve Cetveller (MD:10) Belgeler: 1. Taşınır İşlem Fişi (TİF) (5; 5/A-DS:16) Giriş ve çıkış kaydına esas belgedir. İstisnalar dışında, edinilen bütün taşınırlar için TİF düzenlenmesi zorunludur. TİF düzenlenmeden hiçbir giriş veya çıkış kaydı yapılamaz.

30 TİF’lerin İmzalanması Giriş TİF’lerinin “SOL” tarafı, Çıkış TİF’lerinin “SAĞ” tarafı, Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkililerince imzalanır. Giriş TİF’inin “Teslim Edilmiştir” bölümü, ilgisine göre; satıcı, satınalma memuru, kargo görevlisi, Çıkış TİF’inin “Teslim Alınmıştır” bölümü ise ambardan taşınırı teslim alan görevli, tarafından imzalanır.ÖRNEK TİF.docÖRNEK TİF.doc

31 Hangi Hallerde TİF Düzenlenmez (MD:10) Aşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez. 1. Satınalındığı andan itibaren tüketimi yapılan; su- doğalgaz- kum-çakıl-toprak-gübre vb. 2. Servislerinde yapılan onarımlarda kullanılan yedek parçalar ile taşıt depolarına konulan akaryakıt, LPG, 3. Mutfak tüpleri, yangın tüpleri ve yazıcı kartuş dolumu (oksijen tüpleri) 4. Dergi, gazete gibi süreli yayınlar. DİKKAT! Bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolananlar ile ciltlenerek arşivlenenler için TİF düzenlenmesi zorunludur.

32 Döner Sermayelerde; D.S.İşletmeler Bütçe ve Muha. Yönetmeliğinin 126.Md. sekizinci fıkrası gereğince; Ambar konusunu oluşturmayan, Derhal tüketilebilecek şekilde, günlük ihtiyaca yönelik olarak satın alınarak doğrudan tüketime verilen ilk madde ve malzemeler, Ekmek, sebze, meyve gibi madde ve malzemeler, İçin TİF düzenlenmeyecektir. VUK göre belirlenen, doğrudan gider yazılan limit altındaki (2010 için 680 TL) demirbaşlar için TİF düzenlenmesi gerekir. Ancak, bunlar Nazım Hesaplarda izlenecektir.

33 Y Ö K YAZISINA GÖRE YAPILAN UYGULAMA -YÖK BAŞKANLIĞININ 17/6/2008 –15789 SAYILI YAZISINDA; DEPOYA GİRİŞİ YAPILMAYAN VE DOĞRUDAN TÜKETİME VERİLEN TAŞINIRLAR İÇİN TİF DÜZENLENMEYECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR. MALİYE BAKANLIĞININ YÖK’E GÖNDERDİĞİ 14/04/2010 –5277 SAYILI YAZI İLE, YANLIŞ OLAN BU DURUMUN DÜZELTİLMESİ İSTENİLMİŞTR.

34 İşlem Türüne Göre Dayanak Belgeler Giriş veya Çıkış TİF’lerinin düzenlenebilmesi için; Satın almalarda ve Değer artışlarında; fatura, Bağış/Hibelerde; varsa sözleşme,yoksa harcama yetkilisi/ üst yöneticinin kabul onayı, Bedelsiz devirde; protokol veya karşı tarafın vereceği TİF, İadelerde; iadeye ilişkin yazı, İç üretimde; üretime verilen malzemelere ait TİF in bir nüshası ve Değ.Tespit Kom. Tutanağı, Sayım noksanı ve fazlalarında;Say.Tutanağı,

35 İşlem Türüne Göre Dayanak Belgeler (Devam) Tüketim çıkışlarında; Taşınır İstek Belgesi, Satış ve bağışlarda; yetkili makamın veya organın onay veya kararı, Çalıntı, kayıp, yok olma,hurdaya ayırmalarda; Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı, Dayanak belge olarak, düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ekine bağlanır.

36 Düzenlenecek Belge ve Cetveller (MD:10) Belgeler (Devamı) 2.Zimmet FİŞİ (6; 6/A)Defter, Belge ve Cetveller.xlsDefter, Belge ve Cetveller.xls 3. Taşınır İstek Belgesi (7 Örnek-) ( DS:17 Örn. İhtiyaç Pusulası) 4.Dayanıklı Taşınırlar Listesi (8), 5.Taşınır Geçici Alındısı (9), 6.Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (10), 7.Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (11), 8.Sayım Tutanağı (12) (DS:33/A ve33/B tutanakları ve 33/C Fire Döküm Cetveli).

37 Düzenlenecek Belge ve Cetveller (MD:10) Belgeler (Devamı) 9.Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (13), 10.Harcama Birimi Taşınır Yön. Hes. Cetveli, 11.....Taşınır Hesap Cetveli (15), 12.Taşınır Kesin Hesap Cetveli (16), 13.Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (17), 14. Müze/ Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (18), 9-10 örnekler DS işletmelerince düzenlenmez. (11/3/1969 tarih ve 3357-2 sayılı Sayıştay G.K.K.)

38 Taşınırların kayıt zamanı ve kayda esas değer Taşınırlar edinildiğinde giriş, elden çıkarıldığında çıkış kaydedilir. Giriş ve çıkışta kayda esas değer; Satın alma ve Değ.artışında maliyet bedeli, Diğer hallerde varsa kayıtlı değeri, kayıtlı değeri yok ise D.T.K. tespit edilen değer, Bedel Tespit edilemiyor ise (GYMY)iz bedeli. Esas alınarak kayıt yapılır.

39 Birim Maliyet Bedeli GYMY md.24’e göre birim maliyet bedeli; -Alım bedeli + ödenen giderler (vergi,resim, harç + nakliye +sigorta) den oluşur. Birim Maliyet Bedeli= (Toplam mal bedeli + giderler)/ Mal adedi Örnek: 10 adet makineye mal bedeli 100.000, KDV 18.000, nakliye 5.000, sigorta için de 2.000 YTL ödenmiş ise, bir adet makine bedeli=125.000/10=12.500 YTL olur. KDV Mükellefi ise= 107.000/10=10.700 YTL. Olacaktır. (Dolayısıyla KDV TİF’te gösterilmeyecektir.) DİKKAT!!! Birden fazla çeşit mal için faturada gösterilen ortak giderler toplamı, her mala orantılı olarak dağıtılır. Giderlerin orantılı dağıtımı.doc

40 Değer Tespit Komisyonu (MD:13) Değer tespit komisyonları; Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur. Değer tespit komisyonları; Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, İşin uzmanı iki kişi, olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

41 DEĞER TESPİT KOMİSYONU BAŞKAN Harcama Yetkilisinin görevlendireceği uzman kişi ÜYE Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkilisi ÜYE Görevlendirilecek Uzman kişi

42 Değer Artırıcı Harcamalar (MD:14) Dayanıklı taşınırların; 1. Niteliğini veya kullanım şeklinin değiştirilmesi, 2. Hizmet kalitesi ve sağlanan faydanın artırılması, Amacıyla yapılan limit üstü harcamalar ilgili taşınırın maliyetine eklenecektir. (2009 için 14.000; Gerektiğinde Kasım ayında güncel limit duyurulacak) (DS İşl. için limit yok) Örnek: Kamyonun Tankere, Minibüsün ambulansa dönüştürülmesi gibi... DİKKAT!!! YENİDEN DEĞERLEME İLE DEĞER ARTIRICI HARCAMALARI KARIŞTIRMAYINIZYeniden Değerleme.docYeniden Değerleme.doc

43 TAŞINIR UYGULAMASI 1-GİRİŞ ŞEMASI.doc 2-KULLANIM.doc 3-ÇIKIŞ.doc 4-uygulama şeması.docuygulama şeması.doc

44 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ GİRİŞ İŞLEMLERİÇIKIŞ İŞLEMLERİ Taşınır İşlem Fişi Tüketim Malzemeleri Defteri Taşınır İstek Belg. Taşınır İşlem Fişi MUHASEBE KAYDI Dayanıklı Taşınırlar Defteri Tüketim Malzemeleri Defteri Dayanıklı Taşınırlar Defteri Zimmet Fişi KDTOTutanağı Dayanıklı Taşınırlar Defteri Hurda-Kayıp-Çalıntı-Ölüm GİRİŞÇIKIŞ TÜKETİM - KULLANIM ???

45 Giriş İşlemleri (MD:15-21) 1-Satınalma Girişi 2-Bağış /Hibe Girişi 3-Bedelsiz Devir Alma a) Ambarlar Arası Devir Girişi b) H arcama birimleri arasında devir girişi c) D iğer kamu idarelerinden devir girişi 4-iç İmkanlarla Üretim Girişi 5- İade Girişleri 6- Değer Artışlarının Girişi 7- Sayım Fazlası Girişleri 8- Kayıt Düzeltme Girişleri (Hata Düzeltme)

46 SATINALMA Satın almalarda dikkat edilecek hususlar; Uygun bütçe tertibinden (E-Kod) alınmalı, Uygun taşınır koduna kaydedilmeli, Örneğin, kurşun kalem aldınız; Kaydedeceğiniz taşınır kodu:150.01.01.06 Ödenek (E-Kodu) :3.1.1.1, 3.1.6.1, 3.1.7.1, 3.1.8.1, 3.1.9.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.90, 5.3.1.7, 6.2.2.1, 6.2.7.1, 6.2.8.1, 6.2.9.1 Olabilir. Bu e.kodlar dışında kodlardan kurşun kalem alınması halinde say2000i sisteminde işlem yapılamaz.kopya yansima2009.xlskopya yansima2009.xls

47 SATINALMA (DEVAM) Şayet; bütçe ekonomik kodlarına göre alım yapabilme mümkün iken, alınan taşınır ilgili taşınır koduna kaydedilmiş ve say2000i de işlem yapılamıyorsa; Duzenleme@muhasebat.gov.trDuzenleme@muhasebat.gov.tr adresine ekonomik kod ve taşınırın kaydedildiği kod bildirilerek, kural setine eklenmesi talep edilmelidir. En geç 24 saat içinde sorun halledilir.

48 SATINALMA (DEVAM) Muayene ve kabul işlemine tabi ise; “Taşınır Geçici Alındısı” (Örnek:9) düzenlenir ve emanet olarak alınır. Kayıtlara alınmaz. Kullanıma verilmez. Kabulü yapılarak ambara teslim edilenler, rapora dayanılarak kayıtlara alınır. Muayene ve kabul işlemine tabi değilse; “Taşınır İşlem Fişi” (Örnek: 5,5/A) düzenlenerek giriş kayıtları yapılır.

49 SATINALMA (DEVAM) Merkezi alımlarda taşınırlar; Merkezde teslim alınmışsa hemen, Taşrada muayenesi yapılarak teslim alınmışsa, teslim alındığına ve envanter girişi yapıldığına ilişkin TİF’ ler geldiğinde, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek merkez kayıtlarına giriş yapılır. Düzenlenen TİF merkezden yapılan ödemelerde, ödeme emri belgesi ekine bağlanır.

50 TUBİTAK PROJELERİDPT VE BAP PROJELERİSAN-TEZ PROJELERİ 22/4/2009-27208 R.G. yayınlanan Yönetmeliğin 10/5-6 fıkraları gereğince; 1- Satın alınan taşınırlar için TİF düzenlenir. 2-Taşınırlar projeyi yürüten kurum kayıtlarına alınır. 3-TUBİTAK’ca yurtdışından alınan taşınırlar projeyi yürüten kuruma, üniversiteye devredilir. 4-Özel bir ticari şirket tarafından yürütülen projelerde, dayanıklı taşınırlar proje sonunda TUBİTAK tarafından kuruluşa satılabilir. 5-Satış yapılamazsa kamu idarelerine bedelsiz devredilebilir. 1- (2547/Ek-28 Md) DPT; Ün Büt. Konulan proje ödeneklerinin Kul. Usul ve Es. /9-2 fıkrasına göre (01/01/2010’dan geçerli) -TİF düzenlenerek Yükseköğretim Kurumunun kayıtlarına alınır. -Dayanıklı taşınırlar proje yöneticisine veya görevlendireceği kişiye zimmetlenir. -Tüketim malzemeleri doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına verilir. 2- Bil.Ar.Projeleri kapsamında alınan taşınırlar, 10 /4/ 2002 tarih ve 24772 R.G. Yönetmelik Md:15 e göre; -ilgili birim kayıtlarına alınır ve kullanıcısına zimmetlenir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen projelere ilişkin taşınırlar;5/7/2007- 26573 R.G. Yönetmeliğin, 1- 22 nci maddesine göre,Projeden alınan taşınırlar proje sonunda sözleşme hükümlerine göre Bakanlığın onayı ile; a) proje çalışmalarını yürüten yüksek öğretim kurumuna, b) veya proje ortağı firmaya, devredilebilir. 2- 27 nci maddesi hükmüne göre ise taşınır bedelleri ödemesinde TİF aranmayacaktır. Dolayısıyla 22 nci maddeye göre devir sırasında TİF düzenlenip kayıtlar alınır. AB HİBE PROJELERİ Maliye Bakanlığınca belirlenen usul esasların 9 uncu maddesine göre; -Proje kapsamında alınan taşınırlar, a)Önce kendi kayıtlarına alınmakta ve muhasebesinde izlenmektedir. b)Proje bitiminde kayıtlardan çıkarılarak, gider kaydıyla kuruma ve diğer kamu idarelerine devredilebilir.

51 Bağış yoluyla edinilen taşınırların kaydı Kamu idareleri ayni (taşınır) bağış ve yardım kabul edebilir.(5018/40) Yapılan bağış ve yardımın kabul edildiğine ve kayıtlara alınmasına ilişkin harcama yetkilisi veya üst yönetici onayı gerekir. Taşıt bağışının kabul edilmesi, 237/10 madde gereğince (T) Cetvelinde gösterilmesi ve BKK alınmasına bağlıdır. Kayıtlara alınan bağışlar gelir yazılır, ancak bütçe gelir hesapları ile ilişkilendirilmez.

52 KAMU İDARELERİNE YAPILAN BAĞIŞLARIN KABULÜ Maliye Bakanlığının (BÜMKO) 7/10/2008 tarihli 15582 yazısında; “...bağış ve yardım yoluyla sağlanan ayniyatın kullanımının kurum bütçesine ilave yük getireceği dikkate alındığında, üst yöneticinin onayının aranmasında yarar bulunduğu değerlendirilmektedir.” denilmektedir. Maliye Bakanlığınca (Muhasebat) Adalet Bakanlığına verilen cevapta; “...bağış ve yardım olarak edinilen taşınırın kullanımının kurum bütçesine bakım-onarım ve işletme giderleri yönünden ilave yük getireceği dikkate alındığında üst yöneticinin uygun görüşünün aranmasının uygun olacağı,” belirtilmiştir. BUNA GÖRE BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÜST YÖNETCİ VEYA YETKİ DEVRİ HALİNDE HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDA KABUL EDİLMELİDİR.

53 TAŞIT BAĞIŞ VE HİBELERİNİN KABÜLÜ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu idarelerinde; ( T ) Cetvelinde gösterilmiş olması (237/10) B.K.Kararı alınmış olması (237/10 ve MYBK/9 Md) Mahalli idarelerde; Meclis Kararı (237/10) Sosyal Güvenlik Kurumlarında; Yönetim Kurulu Kararı, Gerekir. Bu durumda ayrıca üst yönetici veya harcama Yetkilisi onayı aranmaz.

54 Devir alınan taşınırlar Merkezden gönderilenler, muhasebe kaydıyla say2000i den hesaben geldikten sonra, Genel bütçeli diğer idarelerden alınanlardan; Farklı muhasebe biriminden hizmet alınması halinde say2000i den hesaben geldikten sonra, Aynı muhasebeden hizmet alınması halinde, taşınır tesliminde hemen, kayıtlı değerleriyle, Farklı bütçeli idarelerden (Özel bütçe-belediye vb) alındığında taşınır teslim alındığında, Değ.Tes. Kom belirlenen değer üzerinden, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.

55 İade, iç üretim ve sayım fazlası taşınırların Girişi İade tüketim malzemelerinde söz konusudur ve çıkış kaydına esas bedelle giriş kaydedilir. İç imkanlarla üretilen taşınırlar, üretimde kullanılanların çıkış değerinden aşağı olmamak üzere D.T.Komisyonunca belirlenen değerle giriş kaydedilir. Sayım Fazlası taşınırlar ise; son bir yılda giriş varsa bu değer, yoksa D.T.Komisyonunca belirlenen değerle giriş kaydedilir.

56 Çıkış işlemleri Md:22-28) 1- Tüketim çıkışı 2- Bağış / Hibe yapılanlar çıkışı 3- Bedelsiz devredilenlerin çıkışı: a)Harcama birimleri arasında devir b) Diğer kamu idarelerine devir 4-Satışı Yapılanların çıkışı 5- Hurdaya ayrılanların çıkışı 6-Sayım Noksanlarının çıkışı, 7- Kayıt Düzeltme çıkışı (Mükerrer ve hatalı girişlerin çıkışı)

57 Tüketim suretiyle çıkış işlemleri Tüketim madde ve malzemeleri Taşınır İstek Belgesi ile talep edilir.Taşınır İs.Bel.xlsTaşınır İs.Bel.xls Verilen taşınırlar TİF ile çıkış kaydedilir. Tüketim maddelerinin çıkışında “ilk giren- ilk çıkar” metodu uygulanır. Giren ve çıkan tüketim malzemeleri 1 örnek numaralı deftere kaydedilir.

58 KULLANIM ÇIKIŞLARI KULLANIMA VERİLME SURETİYLE ÇIKIŞ: Dayanıklı taşınırların kullanıcılarına verilmesi işlemi olup, Bu suretle ambardan çıkarılan taşınırlar idarenin mülkiyetinden kesin olarak çıkmış kabul edilmez. Bu taşınırlar, kullanıcıları adına zimmetlenir ve kayıtlarda izlenir.

59 Kullanım suretiyle çıkış işlemleri Taşıtlar ile iş makinelerinin kullanıma verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi, Makine ve cihazlar ile demirbaşların kullanıcılarına verilmesinde is 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi, Ortak kullanım alanlarına konulacak demirbaşlar için 8 örnek numaralı Dayanıklı Taşınırlar Listesi, düzenlenir. Bu liste ortak kullanım alanından sorumlu kişi tarafından imzalanmalıdır.

60 Satış suretiyle çıkış İhtiyaç fazlası ve ölü stok satışı (7/5472 sayılı BKK), Mevcut taşıtların tasfiyesi (2006/10193 sayılı BKK) Satışa ilişkin mevzuat (5018/44 e göre Kanunla düzenlenecektir. 2886 sayılı Kanun hükümleri bu yönüyle devrededir. 4916 sayılı Kanunun 37 inci maddesi satışa idareleri yetkili kılmaktadır. 4916 sk..doc4916 sk..doc Satışlarda parasal sınır 2010 için 2.750 TL

61 YURTDIŞI BAĞIŞ VE YARDIMLARI Yurtdışı bağış ve yardımları; Özel mevzuata (3212 s.k.TSK ait ihtiyaç fazlası araç ve gerecin dost ve müttefik ülkelere yardım olarak verilebilecek) göre, Sosyal, Kültürel ve İşbirliği anlaşmalarına dayanılarak, Savaş veya doğal afetler nedeniyle insani amaçlarla, Yapılabilir. Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır. BKK ya da Başbakan veya bakan onayı gerekir. İçişleri Bakanlığının 2005/38 sayılı Genelgesi ile TÜRK KIZILAY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yetkili kılınmıştır. Teslimi takiben çıkış kaydedilmelidir. YURTDIŞI BAĞIŞ.doc

62 Kullanılmaz Hale Gelme Nedeniyle Çıkış Yıpranma, kırılma, bozulma halinde; teknisyen raporu veya kırılma-bozulma nedenlerini gösteren bir tutanak düzenlenir, Bu belgelere dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır. Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (2010 için 5000 tl) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır. Kayıtlı değerleriyle TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır. Kasıt, kusur veya ihmal varsa rayiç bedeli ilgiliden tazmin edilir.

63 Yok Olma (Kayıp-Çalıntı-Ölüm) Nedeniyle Çıkış Kayıpta; Tutanak veya yazılı bildirim. Çalınmış ise; emniyet birimince durum tespit tutanağı düzenlenmesi gerekir. Canlı taşınırların ölümünde; ölüm nedeni gösterilen veteriner raporu aranır. Bu belgelere dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır. Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (2010 için 5000 tl) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır. Kayıtlı değerlerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır. Kasıt, kusur veya ihmal varsa rayiç bedeli ilgiliden tazmin edilir.

64 Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış Sayım Tutanağı düzenlenir. kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı hazırlanır. Tutanak, harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır (5000 TL) Kayıtlı değerleri üzerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır.

65 FİRELERİN ÇIKIŞI Olağan firelerde sorumluk aranmaz. Fire Oranları.docFire Oranları.doc Ancak olağan firelerin uzman kişilerden oluşan komisyon tarafından belirlenmesi veya meslek kuruluşlarından alınan olağan fire oranlarının mal miktarına uygulanması gerekir. Olağan Fireler sayım tutanaklarında ayrıca gösterilir. Sayım Tutanağı düzenlenir. Buna dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır. Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (2010 için 5000 tl) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır. Kayıtlı değerleri üzerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır.

66 Hurdaya ayırma (MD:28) Ekonomik olma dığı veya kullanılmasında yarar görülme diği için ilgililerce hizmet dışı bırakılması önerilen taşınırların hurdaya ayrılmasına komisyon karar veri r. Komisyon Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur. En az üç kişidir. Komisyon, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hurdalara ilişkin açıklamalarını dikkate almalıdır.Hurda tarifi.docHurda tarifi.doc H urdaya ayrılmasına karar verilenler için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Harcama yetkilisi veya üst yöneticini onayı üzerine TİF ile kayıtlardan çıkarılır. Hurda değeri olanlar 294 hesaba alınır.(Hurda satışı;2001/15 Başbakanlık Tebliği) Ekonomik değeri olmayan hurda taşınırlar yetkili komisyonlarca imha edilir.HURDALAR.docHURDALAR.doc

67 Elden Çıkarılacak Taşınırlar Hurda Değeri Olan Veya Satışı Planlanan Taşınırlar İlgili Stok Ve Varlık Hesaplarından Çıkarılır. Bu Taşınırlar Elden Çıkarılana Kadar; 150 Hesabında takip edilen tüketim malzemeleri 157-Diğer Stoklar hesabında, 253, 254, 255 de takip edilenler ise 294-Elden Çıkarılacak Stok ve MDV.Hesabında, İzlenir.

68 TAŞINIRLARIN DEVRİ Harcama biriminin kendi ambarları arasındaki devirlerde; TİF düzenlenir, Parasal sınır yoktur, Yapılan işlem muhasebe kaydını etki etmediğinden, düzenlenen TİF muhasebe birimine gönderilmez.

69 TAŞINIRLARIN DEVRİ Kamu İdaresinin kendi harcama birimleri arasında devrinde; TİF düzenlenir. Parasal sınırlara uyulur (2010;13.500 TL) Ayrıca, devreden ve devralan harcama birimleri; Aynı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, TİF muhasebe birimine gönderilmez. Farklı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, Mutlaka gönderilir.

70 TAŞINIRLARIN DEVRİ Genel bütçeli idareler arasında yapılan taşınır devirlerinde; TİF düzenlenir, Parasal sınırlara uyulur (2010; 2.750 TL) Aynı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, TİF muhasebe birimine gönderilmez.(Devralan gönderir) Farklı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, say2000 den hesaben devri için Mutlaka gönderilir.

71 TAŞINIRLARIN DEVRİ Farklı bütçeli idareler (Genel bütçe- Özel bütçe-belediye-özel idare) arasındaki devirlerde; TİF düzenlenir, Parasal sınırlara uyulur,2010 Parasal sınırlar.doc (2010 için; 2.750 TL)2010 Parasal sınırlar.doc Devreden ve devralan idarelerce düzenlenen TİF ilgili muhasebe birimlerine gönderilir. Veren idare gider(630), alan idare gelir (600) yazar.

72 Döner Sermayeli İşletmelerden İdarelerine Devir 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Mad.çıkarılan Yönetmelik”in 7 inci maddesi gereğince; döner sermaye gelirleriyle alınan araç, gereç ve öteki demirbaş eşya (canlı demirbaş hariç) her mali yılın sonunda üniversiteye devredilmektedir. Bu işlem gider kaydıyla yapılır. Ancak Kurumlar Vergisi Mükellefi olan DS İşletmeleri amortisman tüketim süresi dolmadan devredemez.

73 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir işlemleri 5 yılını tamamlamış, İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan, Diğer idarece ihtiyaç duyulan ve kullanımı ekonomik olup, mali yük getirmeyen taşınırlar bedelsiz devire konu olur. Kamu idarelerince desteklenen projeler veya uluslar arası organizasyonlar için alınan taşınırlar ile tüketim malzemelerinin devrinde 5 yıl şartı aranmaz. Aynı Kamu idaresinin harcama birimleri arasındaki devirlerde de 5 yıl şartı aranmaz.

74 Bedelsiz devir işlemleri (Devam) Devir yetkisi kullanımında parasal sınırlar uygulanır. Devredilen/devralınan taşınırlar için TİF düzenlenerek kayıtları yapılır. Bedelsiz devir esasları 1 sayılı Tebliğle belirlenmiştir. Bakanlıkça KBS de “İhtiyaç Fazlası Taşınırlar” modülü oluşturmuştur. Veri girişi ve taşınır sorgulaması bu modülden yapılacaktır.

75 İhtiyaç fazlası taşınır modülü kullanımı Veri Girişi ve Devir yapılabilmesi için yetkilendirme gerekir. Yetkilendirme.docYetkilendirme.doc Yetkilendirme yapılmadan sorgulama yapılabilir. Yetkilendirilenlerin Modülü kullanmasıModülün kullanımı.doc:Modülün kullanımı.doc www.muhasebat.gov.tr

76 TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DEVRİ Taşıt ve İş makinelerinin devri için, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır. Bakanlık uygun görüş taleplerinde; 237/13 md. gereğince “Taşıt Muayene Ve Kontrol” raporu (140 nolu Tebliğ eki), İhtiyaç fazlası olduğuna ve kullanım alanı kalmadığından bedelsiz devrinde sakınca olmadığına ilişkin idare yazısı (Mahalli idarelerde Meclisi kararı), Karşı idarenin resmi talebi (Mahalli idarelerde Meclisi kararı), Taşıt veya iş makinesinin ruhsat ve tescil belgeleri fotokopisi, aranmaktadır.

77 Taşınırların muhasebe kaydı Dayanıklı taşınırların giriş ve çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde, Tüketim malzemelerinin çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler üçer aylık dönemler itibarıyla TÜKETİM ÇIKIŞLARI LİSTESİ.docTÜKETİM ÇIKIŞLARI LİSTESİ.doc Muhasebe birimine gönderilir. Ancak, satınalınan taşınırlar ile Değer artışına ilişkin TİF’ler ödeme emri belgesi ekinde gönderildiğinden tekrar gönderilmez.

78 Sayım işlemleri Kamu idarelerine ait taşınırlar; 1. Yeni görevliye devirde, 2. Yıl sonlarında, 3. Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda sayılır. Sayımlar Sayım Kurulu tarafından yapılır. Sayım kurulu harcama yetkilisi tarafından kurulur ve en az üç kişiden oluşur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kurulun üyesidir.

79 Sayım İşlemleri (MD:32) Kurul sayımdan önce TKKY’ni giriş ve çıkışı yapılmayan işlemler konusunda uyarır Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre, Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı Dayanıklı Taşınırlar Listesine göre, Kişiler üzerine zimmetli taşınırların sayımı Zimmet Fişlerinden, yapılır Sayım sonuçları Sayım Tutanağına kaydedilir.Defter, Belge ve Cetveller.xlsDefter, Belge ve Cetveller.xls

80 Sayım sonucuna göre yapılacak işlemler (MD:32) Sayımda fazla çıkanlar TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Sayımda noksan çıkanlar için öncelikle Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Tutanak onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir.Defter, Belge ve Cetveller.xlsDefter, Belge ve Cetveller.xls Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin hesabıdır.

81 Taşınırların Noksan Çıkmasında Kasıt- Kusur ve İhmali olanlar Harcama Yetkililerince; Sayımda noksan bulunan taşınırların kaybında kasıt, kusur veya ihmal olup olmadığı incelettirilir. Kasıt, kusur veya ihmal varsa, kamu zararı rayiç bedel üzerinden sorumlularına tazmin ettirilir. Olağan firelerde sorumluluk aranmaz. Tazmin konusunda 657/13 Md ye göre çıkarılan Yönetmelik ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

82 Devir işlemleri (MD:33) TKK Yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında yeni TKKY’ne devir yapılır. Devir vermeyen veya veremeyenlerin devri Devir Kurulu marifetiyle yapılır. Devir Kurulu harcama yetkilisi tarafından, en az üç kişiden kurulur. Devir Kuruluna Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri üye olarak katılır. Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenir. Kısa süreli (10 günü geçmeyen) geçici ayrılmalarda ambarlar kapatılabilir.

83 Taşınır Yönetim Hesabı (Md:34) Taşınır yönetim hesabı TKKY tarafından hazırlanarak harcama yetkilisine teslim edilir. Taşınır yönetim hesabı; 1. Önceki yıldan devreden, 2. Yılı içinde edinilen, 3. Yılı içinde çıkan 4. Ertesi yıla devredilen, Taşınırları gösterecek şekilde, Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenerek hazırlanır. (DS İşletmeler düzenlemez)

84 Taşınır Yönetim Hesabı (Md:34) Taşınır Yönetim Hesabı hazırlanmadan önce, Aralık ayının ikinci yarısında; Envanter kayıtları ile muhasebe kayıtları arasındaki farklar giderilmelidir. Envanter kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında küsuratların yuvarlanmasından oluşan farklar, Kuruş Farkları Raporu düzenlenerek giderilir. Kuruş farkları tablosu.docKuruş farkları tablosu.doc DS İşletmeler, 11/3/1969 tarih ve 3357-2 sayılı GKK gereğince ayrıca hesap vermezler.

85 Taşınır Yönetim Hesabı (Md.34) Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur; 1. Yıl sonu sayım tutanağı, 2. Taşınır sayım ve döküm cetveli, 3. Harcama Birimi Taşınır Y.H.Cetveli 4. TİF’in son sıra numarasını belirtir tutanak. Taşınır Yönetim Hesabı, Harcama Yetkilisi tarafından Sayıştay’a verilir, Bir nüshası da konsolide görevlisi’ne gönderilir..

86 Taşınır Kesin hesabı Taşınır Kesin Hesabı SGB tarafından, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri konsolide edilmek suretiyle hazırlanır. Bütçe kesin hesabı ekinde Maliye Bakanlığına verilir. Yönetim ve kesin hesap Şeması-1.doc

87 TAŞINIR KOD LİSTESİ Taşınırlar, Muhasebe Hesap planına uygun olması için II nci Düzey Detayda kodlanmıştır. Ancak, Maliye Bakanlığı 39 uncu maddenin verdiği yetkiye dayanarak V. nci Düzeye kadar detay kodlar vermiştir. 01/01/2008 tarihinden geçerli kod kistesi uygulanmaktadır.1.1.2008 kod listesi.xls1.1.2008 kod listesi.xls İdareler M.Bakanlığınca belirlenen kodların daha altında (Sağa doğru) detay kodlar açabilmektedir.ALT DETAY AÇMA.xlsALT DETAY AÇMA.xls DS İşletmeler I. Düzey detayda hesap planı oluşturacaktır.

88 Dayanıklı taşınırların numaralanması (MD:36) Dayanıklı Taşınırlara sicil numarası verilir. Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur: 1. Taşınır kodu, 2. Giriş kaydına esas yılın son iki rakamı, 3. Defterdeki giriş sıra numarası, Örnek:HP Compac nx9010 diz üstü bilgisayar, 2007 yılında 5. Sırada girmiş ise; Sicil numarası: 255.02.01.01.02.07.005

89 Harcama birimi ve ambarların kodlanması Harcama birim kodu iki gruptan oluşur. 1. Kurumsal sınıflandırmadaki kodudur. 2. (000) üç karakterdir ve harcama birim sayısını gösterir. Buna göre Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı harcama birim kodu: 15.01.00.23. 923 Ambar kodu: 01, 02, 03..... Olur.

90 İL MÜFTÜLÜK 07 86 00 6235001 BÖLGE İDARE MAH. 08 01 00 6253001 VALİLİK 10 01 00 6224001 İL NÜFUS MÜD. 10 01 31 0029001 MEB STRATEJİ GELİŞTIRME BAŞKANLIĞI 13 01 00 2392301 İL MİLLİ EĞİTİM MÜD. 13 01 00 6229001 ÖĞRETMEN EVİ MÜD. 13 01 00 1329301 İMAM HATİP LİSESİ 13 01 37 6258001 TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ 14 81 33 6225101 DEVLET HASTANESİ 15 01 31 6210101 SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAVİ.HİZ) 15 01 31 6225001 TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 17 01 00 6226001 SANAYİ TİC.İL MÜD. 19 01 00 6225001 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ 21 01 32 6240101 İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 22 01 00 6225001 MUHTELİF KAMU İDARELERİNE GÖRE ÖRNEKLER

91 AMORTİSMAN UYGULAMASI Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde 1 sayılı G.Y.M.Y Genel Tebliğinde belirlenen esaslara göre amortisman ayrılır. (DS İşletmeler V.U.K. göre) AMORTİSMAN ORANLARI.xlsAMORTİSMAN ORANLARI.xls Amortisman uygulaması muhasebe birimlerinin sorumluluğundadır. İdareler amortismana tabi taşınırların sicil numaralarını muhasebe birimine bildirmekle yükümlüdür. Limit altındaki taşınırlara (2009: 14.000 TL) %100 amortisman uygulanır. Bedelsiz devir alınan taşınırlar aynı şekilde amortismana tabi tutulur.

92 YENİDEN DEĞERLEME UYGULANACAK MI? Değerlemeye ilişkin hükümler: 1) GYMY/Madde:28; son üç yılık fiyatlar düzeyindeki değişim toplamı KURUL’un (DMSK) belirlediği oranı geçerse, her hesap dönemi sonu itibarıyla Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre yeniden değerleme yapılacaktır. 2) MİBMY Madde:163/ 2- c);...son üç yıllık fiyatlar genel düzeyindeki değişim toplamı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre belirlenen oranı geçerse, her hesap dönemi sonu itibarıyla Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır. 1) DMS KURULU ORAN BELİRLEMEMİŞTİR 2) MALİYE BAKANLIĞI USUL VE ESAS BELİRLEMEMİŞTİR. SONUÇ: YENİDEN DEĞERLEME ŞİMDİLİK YAPILMAYACAKTIR

93 YÖNETMELİĞİ HAZIRLAYAN RAMAZAN YILMAZER TARAFINDAN KALEME ALINMIŞ AÇIKLAMALI KİTAP GENİŞLETİLMİŞ II.BASKI 25 TL KARGO YOLUYLA EDİNMEK İÇİN MALİYE MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Garanti Bankası Yenişehir Şubesi’ne (IBAN TR77 0006 2000 4110 0006 6787 37) -Ziraat Bankası Kızılay Şubesi’ne (IBAN TR14 0001 0006 8539 0401 7850 01) Numaralı Hesaba bedelini yatırın ve Kitabın fiyatına ait dekontun ya da isteklerin, kitabın adı belirtilerek; siparis@malikilavuz.com adresine mail göndermek veya 312 212 39 96 numaralı faksa sipariş formunuzu geçmekle de temin edebilirsiniz.siparis@malikilavuz.com


"TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI EĞİTİM SEMİNERİNE H O Ş G E L D İ N İ Z." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları