Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PCOS hem adet düzensizliği hem de androjen fazlalığının önemli bir sebebidir. Hirsutizm İrregüler menstrüel siklus Obezite Klasik over morfoloji (USG.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PCOS hem adet düzensizliği hem de androjen fazlalığının önemli bir sebebidir. Hirsutizm İrregüler menstrüel siklus Obezite Klasik over morfoloji (USG."— Sunum transkripti:

1

2 PCOS hem adet düzensizliği hem de androjen fazlalığının önemli bir sebebidir. Hirsutizm İrregüler menstrüel siklus Obezite Klasik over morfoloji (USG ile) Klasik bulguların hepsi olmadığında spesifik tanı kriterleri oldukça tartışmalıdır.

3  Kadınlarda %6,5 - %8 oranda görülen en sık endokrinopatilerden biridir.  ABD’de üreme çağındaki 5 milyon kadını etkilemektedir.  Etiyoloji: multifaktöriyel (genetik komponent, epigenetik, çevresel faktörler) Ma X, Mol Hum Reprod, 2007 Azziz R, J Clin Endocrn Metab, 2005

4  Menstrüel Disfonksiyon Peripubertal periodda başlar ve menarş gecikebilir Oligomenore (yılda 9 menstrüel siklustan daha az) Amenore (≥3 ay menstrüel siklus olmaması) 40 yaşından sonra menstrüel sikluslar daha düzenlidir.

5  Hiperandrojenizm Akne Hirsutizm – Terminal vücut kullanmalarında erkek tipi artış. Etnik variabilite vardır, Asyalılarda daha az görülür. Erkek tipi saç dökülmesi Serum androjen seviyelerinde artış

6  Polikistik overler Bu görüntü nonspesifik olup normal adet gören kadınlarda da görülebilir.

7  Metabolik sorunlar / kardiovasküler risk Aşırı kilolu / obez (%40-85) İnsülin rezistansı (zayıflarda %30, şişmanlarda %70)

8  Tip 2 diabet riski 2 kat  Koroner arter hastalık riski  Nonalkolik steatohepatit

9  Mood Depresyon Anksiyete Yeme bozuklukları Yaşam kalitesi bozukluğu

10 Rotterdam Kriterleri  3 kriterden 2 tanesinin varlığı tanı koymak için yeterli Oligo ve/veya anovülasyon Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandrojenemi bulguları Polikistik overler (USG) PCOS benzeri klinik durumu yapabilen tiroid hastalıkları, nonklasik konjenital adrenal hiperplazi, hiperprolaktinemi ve androjen üreten tümörler elimine edilmelidir.

11

12  Birden çok klasifikasyon kriteri kullanımı klinisyen ve hasta açısından kafa karışıklığına yol açabilir.  2012 National Institutes of Health Evidence – based Methodology Workshop özet raporunda Rotterdam Kriterlerinin kullanımı önerilmiştir.  Rutin olarak önerilmese de AMH kullanılabilir.

13  Polikistik overlerin USG tanısı ilk olarak 1986’da yapıldı.  2-9 mm çapında ≥ 12 folikül ve/veya ≥10mL over hacmi (0,5 x uzunluk x en x kalınlık) – tek overin uyması yeterli  Daha önce önerilen folikül dağılımı, stromal ekojenite artışı ve artmış over volümü kriterlerinin elimine edilmesi önerilmiştir.  Over volümü ve folikül sayısı yaşla azalmaktadır.

14 Homburg R, Hum Reprod 2009

15 Hiperandrojenizm [1] type I classic PCOS Kronik anovulasyon Polikistik overler Hiperandrojenizm [2] type II classic PCOS Kronik anovulasyon Normal overler Hiperandrojenizm [3] ovulatory PCOS Ovulatuar sikluslar Polikistik overler Normoandrojenizm [4] normoandrogenic PCOS Kronik anovulasyon Polikistik overler

16 Guastella et al, Fertil Steril 2010; 2197- 201

17 Abdominal obesite Artmış LH ve LH / FSH oranı Artmış androjenler Artmış insülin ve insülin direnci Abdominal obesite Artmış LH ve LH / FSH oranı Artmış androjenler Artmış insülin ve insülin direnci

18 Guastella et al, Fertil Steril 2010; 2197- 201 Klasik PCOS ve kontroller arasında BMI, bel çevresi, testosteron, insülin. LH genelde normal Klasik PCOS ve kontroller arasında BMI, bel çevresi, testosteron, insülin. LH genelde normal

19 Guastella et al, Fertil Steril 2010; 2197- 201 Tip I’e göre önemli ölçüde düşük LH ve LH / FSH oranları

20 Guastella et al, Fertil Steril 2010; 2197- 201 Hafif testosteron yüksekliği (hala normal sınırlarda) FAI ve DHEAS normal Abdominal obesite yok Normal BMI Artmış LH ve LH / FSH oranı Hafif testosteron yüksekliği (hala normal sınırlarda) FAI ve DHEAS normal Abdominal obesite yok Normal BMI Artmış LH ve LH / FSH oranı

21  2013 Endocrine Society klinik pratik kılavuzunda, premenopozal kadınlarda PCOS tanısı için Rotterdam kriterleri önerilmiş.  Postmenopozal kadınlarda durum daha karmaşık olsa da, iyi dökmante edilmiş uzun süreli oligomenore ve hiperandrojenizm hikayesi ile tanı konulabilir.

22 Hikaye ve Muayene - Rotterdam kriterlerine göre hikaye ve muayene ile birçok hasta PCOS tanısı alır. Adet düzensizliği tipik olarak ‘‘teenage’’ yıllarından başlar. 30 yaşından sonra oligomenore geliştiren kadınlarda PCOS olma olasılığı düşüktür. Serum Androjen Klinik – hirsutizm, akne (klinik hiperandrojenizm bulguları varsa biyokimyasal testlerin gerekliliği tartışmalı) Biyokimyasal – Total testosteron DHEAS (Hızlı ilerleyen hirsutizm) Serbest testosteron (sonuçlar güvenilir değil;total testesteron- SHBGüzerinden equilibrium dialysis ile hesaplanabilir)

23 1) Oligomenore B-hCG Prolaktin - hiperprolaktinemi TSH - tiroid hastalıkları FSH - over yetersizliği AMH LH gerekli değil, FSH/LH gerekli değil 2) Polikistik Overler USG bulgusu nonspesifik.

24 3) Hiperandrojenizm  Nonklasik Konjenital Adrenal Hiperplazi (21- hidroksilaz eksikliği) – elimine etmek için 17 OH progesteron bakılır. Etnik olarak Kuzey Avrupalı Yahudi, Hispanik, Slav, İtalyan kökenli kadınlarda prevalans yüksek (sırasıyla 1:27, 1:40, 1:50, 1:300) Sabah bakılan 17 OH progesteron > 200mg/dl (6nmol/L) Yüksek doz (250mcg) ACTH stimülasyon testi ile konfirme edilmelidir. ACTH sonrası serum 17 OH progesteron değeri 1000mg/dl (30nmol/L) < ise tanı dışlanır.

25  Cushing Sendromu › PCOS benzeri bulgular verebilir: Oligomenore Hirsutizm Obezite › İlave Bulgular: Hipertansiyon Supraklavikular yağlanma Hiperkortizolizm Strialar Proksimal kas zayıflığı

26  Androjen salgılayan tümörler › Androjen üreten over tümörü › Adrenal tümör › Ovarian hipertrikoz Serum testosteron > 150 ng/dl DHEA > 800 mcg/dL (adrenal tümör)

27 Kardiometabolik risk değerlendirmesi  Tip 2 Diabet, dislipidemi, koroner arter hastalığı açısından artmış risk › Kan basıncı, BMI › Açlık lipid profili › 2 saatlik OGTT (açlık ve 2. saat glikoz) veya AKŞ + HbA1C  Androjen Excess Society › Normal Glukoz Seviyesi – Her 2 senede bir kontrol › Bozulmuş glukoz tolerans testi – Yıllık takip › İnsülin Rezistansı PCOS tanı ve tedavi seçimi için gerekli değil (validite edilen test yok)

28

29 Depresyon ve Anksiyete  PHQ-9 depresyon skalası  GAD-7 anksiyete skalası

30 Anovulatuvar Infertilite  Intermenstruel interval 35 gün > ; oligoovulatuvar:  Serum progesteron Düzenli sikluslarda 21.gün Düzenli değilse gelecek siklusun 7-10 gün öncesi

31 İnsülin rezistansı Yüksek LH Foliküle glukoz uptake azalır Alternatif enerji pathway Glikolitik aneorobik pathway Bozulmuş foliküler mikroçevre

32 Yüksek LH Azalmış VEGF Artmış RAS Bozulmuş anjiogenezis Azalmış perifoliküler kan akımı Oksidatif stres, Artmış SOR Azalmış antioksidan kapasite

33

34

35  Hiperandrojenemi semptomlarını yok et  Metabolik bozukluğu, tip 2 diabeti ve koroner kalp hastalığı riskini yönet  Kronik anovülasyon sonrası oluşan endometrial hiperplazi ve endometrial ca riskini yönet  Gebelik istemiyor; Hormonal Kontrasepsiyon – kilo verme  Gebelik istiyor; Ovülasyon indüksiyonu – Kilo vermesi…

36  PCOS heterojen bir endokrin bozukluğudur  Değişik fenotip spektrumu genel bir bozukluğun farklı derecelerinin ifadesi şeklindedir  Bazı bilimsel kuruluşlar hiperandrojenemiyi hastalığın temel koşulu görmektedirler

37

38  Klinik Oligomenore Hiperandrojenemi; akne, hirsutizm Biyokimyasal – serum androjen artışı Tanı – Rotterdam kriterleri Oligomenore Hiperandrojenizm Polikistik overler (USG) 3/2 Bazı bilimsel kuruluşlar hiperandrojenemiyi hastalığın temel koşulu görmektedirler

39 İnsülin rezistansı Yüksek LH Hiperandrojenizm Bozulmuş foliküler mikroçevre Dislipidemi GDM riskinde artış

40  Total testosteron, DHEA (Adrenal kaynaklı)  Oligoovulasyon ve hiperandrojenemiden sadece biri varsa USG ile polikistik over bakılır. Yoksa gerekli değil  Prolaktin, TSH, FSH, AMH ek testler  TA, BMI, AKŞ, 75gr OGTT

41 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER

42  Tanı- Fenotipleri  Patofizyolojisi  Semptomları  Short-term sonuçları  Long-term sağlık riskleri  Benzer semptomlara neden olan diğer durumlar

43  PKOS reprodüktif çağdaki kadınların yaklaşık %5-10’ nu etkiler  Kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur  Klinik olarak hormonal, reprodüktif, metabolik, fenotipik ve psikolojik problemlere neden olur Ma X, Mol Hum Reprod, 2007 Azziz R, J Clin Endocrn Metab, 2005

44 ANOVULASYON WHO sınıflaması  GRUP I: Hipotalamik-pitüiter yetmezlik (hipotalamik amenore)  Stress ile indüklenen  Anoreksia nervosa  Kallmann Sendromu  İzole gonadotropin eksikliği  GRUP II: Hipotalamik-pitüiter disfonksiyon  Normogodotropik, normoestrojenik, anovulatuar ve oligomenoreik kadınlar  Bu grup klasik PCOS ‘ nu içine alır  GRUP III: Ovaryen yetmezlik (Hipergonadotropik hipogonadanizm)

45

46

47 Hiperandrojenizm Polikistik overler Kronik anovulasyon

48  ESHRE/ASRM 2003 Rotterdam kriterleri Oligo-anovulasyon Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandrojenizm USG de PCO görünümü

49

50

51 SHBG production Polycystic ovary syndrome Disordered LH/FSH release Hyperandrogenism Anovulation Ovarian androgen production Hyperinsulinemia

52 Oligo-Anovulation infertility Cardiovascular diseases Hirsutism Obesity Insulin resistance Type-II DM PCOS Endometrial cancer

53 Speroff, Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, Eighth Edition, 2011

54 NIH 1990 AE-PCOS Society Uzun dönem metabolik veya CVS morbidite açısından NIH 1990 Genetik temelin bulunması açısından Roterdam 2003 Anovulatuar infertilite / OHSS riskinin belirlenmesi açısından

55

56

57

58 Transvajinal USG’nin rolü › Anovülasyon riski › Anovülasyon yoksa infertilite riski belirsiz › Gebe kalmak isteyen kadınlarda USG ile ovülasyon takibi


"PCOS hem adet düzensizliği hem de androjen fazlalığının önemli bir sebebidir. Hirsutizm İrregüler menstrüel siklus Obezite Klasik over morfoloji (USG." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları