Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERL İ K SERV İ S İ ATATÜRK ANAOKULU. TEMEL KAVRAMLAR l. BÜYÜME: Bedenin ya da herhangi bir organın "bir durumdan ba ş ka bir duruma geçi ş inde görülen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERL İ K SERV İ S İ ATATÜRK ANAOKULU. TEMEL KAVRAMLAR l. BÜYÜME: Bedenin ya da herhangi bir organın "bir durumdan ba ş ka bir duruma geçi ş inde görülen."— Sunum transkripti:

1 REHBERL İ K SERV İ S İ ATATÜRK ANAOKULU

2 TEMEL KAVRAMLAR l. BÜYÜME: Bedenin ya da herhangi bir organın "bir durumdan ba ş ka bir duruma geçi ş inde görülen "de ğ i ş iklikler dizisi" anlamına gelir (Binba ş ıo ğ lu, 1990, s.28).Örne ğ in, boyun 50 cm'den 55 cm'ye geçi ş i bir büyüme belirtisidir. Kalp, ci ğ er ve di ğ er iç organların büyümesinde de durum aynıdır. Büyüme, geli ş imin her yönüyle ilgilidir. Vücudun SADECE boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır. Büyüme vücudun de ğ i ş ik organlarında de ğ i ş ik hızda gerçekle ş ebilir. ( Senemo ğ lu, 2007, s.3) Bireyin fiziksel özelliklerindeki de ğ i ş medir.

3 ll. OLGUNLAŞMA: Genetik yapı ve çevre etkileşimi sonucu bireylerde görülen biyolojik değişikliklere olgunlaşma denilir (Selçuk, 1996, s.14). Organizma, fizyolojik olarak bir davranışı, bir iş yapabilecek hale geldiğinde, olgunlaşma gerçekleşmiştir. Olgunlaşmada genetik yapı bireysel özellikler önemlidir. Fakat bazı çevresel koşullarda kısmen etkilidir. Bu konuyu şu şekilde formüle edebiliriz: Olgunlaşma, çevre yaşantılarından ve etkileşiminden bağımsızdır. Olgunlaşma, (kısmen ) bazı çevresel koşullardan etkilenir.

4 lll. HAZIRBULUNUŞLULUK: Kişinin olgunlaşma ve öğrenme sonucu belli davranışları yapmaya hazır olmasıdır (Selçuk, 1996, s.14). Hazır bulunuşluluk olgunlaşma ve öğrenme etkileşiminin bir sonucudur. Örneğin: Bisiklet kullanmak için yeterli hazır bulunuşluluk düzeyinde olan bir çocuk; bisiklet kullanmaya isteklidir, bisikleti kullanmak için gerekli kaslar yeterli olgunluktadır, bisikletin nasıl kullanılacağı ile ilgili öğrenmelere sahiptir, genel sağlık durumu bisiklete binmesine uygundur.

5 IV. KRİTİK DÖNEM (ve ZAMAN) Gelişim psikolojisinde dönem kavramı, belirli yaşlarda ayırıcı özellikleri olan aşamaları anlatmak için kullanılır. Belirli zaman dilimleri içinde belli özellikler öne çıkar. Kritik dönem; organizmanın farklı gelişim dönemlerinde öğrenmeye yada gelişmeye en çok eğilimli, istekli, ve çevredeki uyarıcılara en açık olduğu zaman bölümünü ifade eder.

6 GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL İLKELER: 1.Geli ş im, Kalıtım ve Çevre Etkile ş iminin Bir Bütünüdür: 2.Geli ş im Süreklidir ve belli a ş amalarda gerçekle ş ir: 3.Geli ş im Nöbetle ş e Devam Eder 4.Geli ş im Ba ş tan Aya ğ a, İ çten Dı ş a Do ğ rudur 5.Geli ş im, Genelden Özele Do ğ rudur 6.Geli ş imde Kritik Dönemler Vardır 7.Geli ş im Bir Bütündür 8.Geli ş imde Bireysel Farklar Vardır 9.Geli ş imin Hızı Evrelere Göre De ğ i ş ir 10Ya ş amın De ğ i ş ik Dönemlerinde Farklı Türden Geli ş meler Önem Kazanır

7 Gelişim ( Gelişme ) Gelişim: organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Gelişim bir süreçtir; olgunlaşma ve öğrenme olmadan gelişim sağlanamaz. Örneğin: bir çocuk ağaca tırmanması bir gelişmedir. Çocuk kas ve kemik yapısı yeterli olgunluğa ulaşmadan ağaca tırmanamaz. Kas ve kemik yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra ağaca tırmanmayı öğrenmemişse ağaca tırmanamaz. Demek ki gelişme, olgunlaşma ve öğrenmeyi kapsayan temel bir kavramdır. ( Senemoğlu, 2007, s.3) Gelişim; öğrenme, yaşantı ve olgunlaşma sonucunda bireyde görülen düzenli ve sürekli değişiklikler olarak tanımlanabilir (Selçuk, 1996, s.13).

8 36-48 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN PSİKOMOTOR GELİŞİM Çember etrafında döner. Yuvarlanmakta olan topa tekme atar. Atılan topu yakalar. Yerden zıplayan topu yakalar. Hareket halindeki büyük bir topu aya ğ ı ile durdurur. Parmak ucunda yürür. Ritme uygun dans eder. Plastik çivi tahtasına çivi takar - söker. Yuvarlak çizer. Verilen basit ş ekilleri makasla keser. Oyun hamuru gibi yumu ş ak malzemeleri kullanarak de ğ i ş ik ş ekiller olu ş turur. Çe ş itli malzemelerle baskı yapar. Sıvıları bir kaptan ba ş ka bir kaba bo ş altır.

9 36-48 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL - DUYGUSAL GELİŞİM Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir. Grup oyunlarına katılır. Sırasını bekler. “Lütfen!”, “Te ş ekkür ederim.” gibi nezaket sözcüklerini kullanır. Duygularını ifade eder.

10 36-48 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN DİL GELİŞİMİ Kendi kendine ş arkı, ş iir, tekerleme söyler. Yaptı ğ ı günlük i ş lerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir. Konu ş malarında sıfatları kullanır. Konu ş malarında ki ş i zamirlerini kullanır. Konu ş malarında yer bildiren ifadeleri kullanır. Konu ş malarında ço ğ ul eklerini kullanır. Neden, nasıl, kim gibi sorular sorar. İ ki olayı olu ş sırasına göre anlatır. Duygularını sözel olarak ifade eder.

11 36-48 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN BİLİŞSEL GELİŞİM “Büyük - küçük, az - çok, açık - kapalı, uzun - kısa” kavramlarını ayırt eder. 1' den 10'a kadar sayar. Bire bir e ş le ş tirme yapar. Üç küple köprü yapar. 1'den 10'a kadar olan nesneler içinde istenen sayıdaki nesne ya da nesneleri gösterir. Eksik insan resmine kol ve bacak çizerek tamamlar. Üç parçalı bul yapı tamamlar. Renkleri tanır ve e ş le ş tirir. Resmini gördü ğ ü nesneyi tanımlar. Diz, dil, boyun, kol, parmak gibi beden parçalarını gösterir. Cinsiyetini ayırt eder.

12 36-48 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN ÖZBAKIM BECERİLERİ Kendi kendine yemek yer. Dü ğ mesiz ve ba ğ sız giysileri yardımsız giyer. Giysilerin önünü ve arkasını ayırt eder. Gereksinim duydu ğ unda ba ğ ımsız olarak tuvalete gider. Burnunu mendille siler. Kendine ait e ş yaları toplar.

13 48 - 60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN PSİKOMOTOR GELİŞİM Çizgi üzerinde yürür. Çift ayakla belli bir uzaklı ğ a atlar. Çift ayakla sıçrar. Geri geri çift ayak sıçrar. Tek ayak üzerinde sıçrar. Tek ayak üzerinde birkaç saniye durur. Ayak de ğ i ş tirerek iner ç›kar. Topu kendisi sıçratıp yakalar. Bisiklete biner ve bisikletle kö ş eleri döner. 20 cm yükseklikten atlar. Topuk ve ayak ucuyla yürür. Dokuz blokla kule yapar. Modele bakarak yuvarlak ve kare ş eklini çizer. Çe ş itli ş ekiller çizer ve boyar. Boncuk, makarna vb. nesneleri ipe dizer.

14 48 - 60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL - DUYGUSAL GELİŞİM Adını- soyadını ve ya ş ını bilir. Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davranı ş ları sergiler. Yeti ş kinlerin konu ş malarına katılır. Oyuncaklarını payla ş ır. Grup oyunlarında yeti ş kinlerin liderli ğ ini kabul eder. İ zin ister. Bir sorunu oldu ğ u zaman yardım ister. Övülmekten ho ş lanır. Kendinden küçüklere yardım etmeye kar ş ı isteklidir.

15 48 - 60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN DİL GELİŞİMİ Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir. Birle ş ik cümleler kullanır. Resimdeki saçmalıkları açıklar. Zıt sözcükleri söyler. Konu ş malarında ba ğ laç kullanır. Konu ş malarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır.

16 48 - 60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN BİLİŞSEL GELİŞİM İ nsan resmini 6 ögeyi içerecek ş ekilde çizer. 4 - 8 parçalı bul yapı tamamlar. 1'den 10'a kadar olan nesneler ile rakamlar arasında ili ş ki kurar. Nesneleri ortak özelliklerine göre ( ta ş ıtlar, hayvanlar, büyük / küçük nesneler, a ğ ır / hafif nesneler vb.) sınıflandırır. 1'den 20'ye kadar ezbere sayar. 3'lü, 4'lü e ş it setleri e ş le ş tirir. İ ki yarım daireyi birle ş tirip tam bir daire yapar. Ba ş taki, sondaki ortadaki gibi mekansal konumları ayırt eder. Bir olayı olu ş sırasına göre sıralar. Model olundu ğ unda 10 küpten kule yapar. Nesnelerin neden yapıldı ğ ını söyler. “Neden?” sorusuna cevap verir.

17 48 - 60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN BİLİŞSEL GELİŞİM Dokuları ayırt eder. 8 rengi isimlendirir. Renkleri gruplandırır.. Renkleri tonlarına göre sıralar. Bazı paraları tanır ve isimlendirir. Kısa bir süre önce gördü ğ ü resmi hatırlar. Eksik resimleri modele bakarak tamamlar. Gösterilen resimle ilgili bir öykü anlatır. Öyküdeki 5 ana noktayı hatırlar ve tekrarlar. Neden-sonuç ili ş kilerini kurar. Etkinliklere ba ğ lı olarak günün hangi zamanında oldu ğ unu söyler. Bir nesnenin di ğ erine göre a ğ ır ya da hafif oldu ğ unu söyler.

18 48 - 60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN ÖZBAKIM BECERİLERİ Yardımla saçını tarar. Giysisindeki büyük dü ğ meleri ilikler, çözer. Boyuna uygun bir askıya ceketini ya da hırkasını asar. Ayakkabılarını ba ğ lar ve fiyonk yapar. Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar. Di ş lerini fırçalar. Sofra kurallarına uyar. Yemekle ilgili araç gereçleri uygun kullanır. Sofra kurmak gibi ev i ş lerinde yardımcı olur

19 60 -72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN PSİKOMOTOR GELİŞİM Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür. Ba ş lama ve durma komutlar›na uyarak tempolu yürür. Yardımla sekerek yürür. Topuk ve ayak ucunda geri geri yürür. Parmak ucunda ko ş ar. Yakla ş ık 30 cm yükseklikten atlar. Ritmik olarak seker. Tek ayak üzerinde 8 -10 sn durur. Dü ş meden 10 kez öne do ğ ru çift ayak s›çrar. Ko ş arken yerden bir ş ey alır. Kendi ba ş ına ip atlar. Yardımsız bisiklete biner. Kendi bedeni etrafında döner. Ayak de ğ i ş tirerek merdiven iner ve ç›kar. Ritmik hareketleri yapar.

20 60 -72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN PSİKOMOTOR GELİŞİM Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollar›n› kullan›r. Orta büyüklükteki topu yerde birden fazla s›çrat›r. 1 m yukarı atılan topu yakalar. Kendine do ğ ru zıplatılan topu yakalar. Topu 3 m uzaktaki hedefe do ğ ru atar. Ka ğ ıt üzerine çizilmi. basit ş ekilleri keser. Atma ve tutma davranı ş larını gerektiren etkinliklere katılır. Hamur gibi yumu ş ak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan olu ş an ş ekiller yapar ve bunlardan bir kompozisyon olu ş turur. Baskı ve yapı ş tırma i ş lerini yapar. Yeti ş kin gibi kalem tutar. Model gösterildi ğ inde ka ğ ıdı çapraz ş ekilde katlar. Modele bakarak daire,üçgen, kare ve dikdörtgen çizer. Yatay, dikey, e ğ ri, ve e ğ ik çizgiler çizer ve bunların kombinasyonlarını olu ş turur. İş aret parma ğ ı ile di ğ er elinin parmaklarını sayar. İ smini kopya eder. 1-5 arası rakamları kopya eder. Eksik insan resmini tamamlar.

21 60 -72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL- DUYGUSAL GELİŞİM Duygularını belli eder. Ba ş kalarının duygularını anlar. Araç kullanarak yapı in ş a oyunu oynar. Kurallı oyunların kuralına uyar. Bir oyunun kuralını ba ş kasına açıklar. Aldı ğ ı sorumlulu ğ u yerine getirir. Kendine güven duyar. Yeni ve alı ş ılmamı ş durumlara uyum sa ğ lar. Kendine bir amaç belirleyip davranı ş larını ona göre yönlendirir. Arkada. seçiminde kararlılık gösterir. Belli bir olayı, durumu canlandırır. Kendini ifade etmede özgün yollar kullan›r. Kendi cinsiyetine uygun davran›r. Haklarını korur.

22 60 -72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN DİL GELİŞİMİ Günlük deneyimlerini anlatır. Birbirini izleyen üç emir tümcesinde, istenileni sırası ile yerine getirir. Tekil ve ço ğ ul ifadeleri birbirine dönü ş türerek kullan›r. Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır. Yeni ve bilmedi ğ i kelimelerin anlamını sorar. Bazı sözcüklerin e ş ve kar ş ıt anlamlarını bilir. “Ne zaman, neden, nasıl?” gibi soru sözcüklerini içeren soruları yanıtlar. “Bana tersini söyle” yönergesine do ğ ru yanıt verir. Yer bildiren sözcükleri do ğ ru ve yerinde kullanır. Cümlelerinde “çünkü, daha sonra” gibi ba ğ laçlar kullanır. Birle ş ik cümleler kullanır. Basit ş akalar yapar. Bazı soyut ifadeleri anlar. Evinin ve / veya anne-babasının telefon numarasını söyler.

23 60 -72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN BİLİŞSEL GELİŞİM Bedeninin tüm parçalarının isimlerini söyler. 10 - 25 parçalı yap- bozu tamamlar. İ ki üçgeni birle ş tirerek kare yapar. Aynı dokudaki 6 - 10 nesneyi e ş le ş tirir. Aynı dokudaki 6 - 10 nesneyi gruplandırır. Nesneleri bir özelli ğ ine göre gruplandırır. 1' den 10'a kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ili ş ki kurar. 1' den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak toplama ve çıkartma yapar. Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir. 1' den 10'a kadar olan rakamları sıralar. E ş le ş tirme, ili ş ki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptı ğ ını açıklar.

24 60 -72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN BİLİŞSEL GELİŞİM Basit neden sonuç ili ş kilerini açıklar. Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar. Bir olaydan sonra ne olabilece ğ ini tahmin eder. Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder ve söyler. Nesnelerin kendi içindeki konumunu birinci, ikinci ş eklinde isimlendirir. “En az, en çok, birkaç” gibi miktar bildiren ifadeleri kullan›r. Haftanın günlerini sırasıyla söyler. 20'ye kadar ritmik sayar. “Dün, bugün, yarın” ile ilgili konu ş ur. Be ş harfi isimlendirir. Daha önce dinledi ğ i öyküleri anlatır. Sorulan sorulara kendine özgü cevaplar verir. Ya ş adı ğ ı yerin adresini söyler.

25 60 -72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN ÖZBAKIM BECERİLERİ Günlük i ş lerde sorumluluk alır ve yerine getirir. Yolda yardımsız yürür. Kendi kendine giyinir, soyunur. Giysilerinin dü ğ melerini çözer ilikler. Ayakkabılarını ba ğ lar. Saçlarını tarar. Yeme ğ ini kendi kendine yer. Yemek araç gereçlerini yeti ş kin gibi kullanır. Bıçak kullanır. Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini ta ş ır. Di ş lerini fırçalar. Elini yüzünü yıkar kurular. Tuvalet gereksinimini kendi ba ş ına kar ş ılar. Hava ş artlarına uygun giysiler seçer.

26


"REHBERL İ K SERV İ S İ ATATÜRK ANAOKULU. TEMEL KAVRAMLAR l. BÜYÜME: Bedenin ya da herhangi bir organın "bir durumdan ba ş ka bir duruma geçi ş inde görülen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları