Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Konuşma Konuşma, insanoğlunun en doğal gereksinimlerinden biridir. Gu ̈ nlu ̈ k hayatımızda konuşmanın çok önemli bir yeri vardır. Çu ̈ nku ̈ insan,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Konuşma Konuşma, insanoğlunun en doğal gereksinimlerinden biridir. Gu ̈ nlu ̈ k hayatımızda konuşmanın çok önemli bir yeri vardır. Çu ̈ nku ̈ insan,"— Sunum transkripti:

1 1 Konuşma Konuşma, insanoğlunun en doğal gereksinimlerinden biridir. Gu ̈ nlu ̈ k hayatımızda konuşmanın çok önemli bir yeri vardır. Çu ̈ nku ̈ insan, tek başına değil topluluk halinde yaşayan bir varlıktır. Dolayısıyla başka insanlarla iletişim kurmak zorundayız. Gu ̈ nlu ̈ k konuşmalar, herhangi bir hazırlığa gerek duyulmadan iki ya da daha çok kişi arasında yapılan konuşmalardır.

2 Konuşma, insanoğlunun sahip olduğu en bu ̈ yu ̈ k özelliklerden biridir. İnsanlar, bu özellikleri sayesinde diğer canlılardan ayrılırlar. Konuşma, bir başka deyişle sesli du ̈ şu ̈ nmedir. Zihinden geçen du ̈ şu ̈ ncelerin dış du ̈ nyaya aktarılabilmesi için ses veya yazıya gereksinim vardır. Bu anlamda ses (konuşma); en etkili, en kestirme ve en kolay yoldur. Jest ve mimikler de konuşmayı destekleyen en önemli yardımcı ögelerdir.

3 Sözlu ̈ anlatım terimi, gu ̈ nlu ̈ k hayattaki arkadaş söyleşilerinden iş konuşmalarına, topluluk önu ̈ ndeki söylev ve konferanslardan açık oturum ve panellere geniş bir alanı kapsamaktadır.

4 Konuşma becerisine yeni bir bakış açısı getiren Avrupa Konseyi, bu doğrultuda “Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni”ni hazırlamıştır. Bu çalışma; dile ilişkin du ̈ zey basamaklarını tanımlayan, ulaşılabilir ve kontrol edilebilir hedefler koyan ve tu ̈ m Avrupa u ̈ lkeleri tarafından tanınan bir araç niteliğindedir. Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni; Avrupa’da dil programlarının, program yönetmeliklerinin, sınavların hazırlanması için ortak bir başvuru metni niteliği taşımaktadır. Bu çalışma, dil öğrenenlerin dili iletişim için kullanmalarını ve sağlıklı iletişim için hangi becerileri geliştirmeleri gerektiğini kavratıcı bir biçimde anlatmaktadır.

5 KONUŞMA TÜRLERİ Konuşma; insanın yazıdan önce sahip olduğu, yu ̈ zyıllarca duygu ve du ̈ şu ̈ ncelerini onunla aktardığı temel bir iletişim aracıdır. Konuşma; bireyin sosyal yaşamında iletişim kurmasını, bilgi ve birikimlerini paylaşmasını; duygu, du ̈ şu ̈ nce, hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sağlayan en etkili iletişim aracıdır. Bir konuşma metni ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun söylenmek istenenler başkalarına aktarılmadıkça kişi, iyi bir konuşmacı olamaz. Başarılı bir konuşma; bireyin sözcu ̈ kleri iyi seçmesine, ses ve vu ̈ cut hareketlerini bilinçli kullanmasına ve konuşmanın sunuluş biçimine bağlıdır.

6 Konuşma, bireyin sosyal gereksinimlerini karşılamak u ̈ zere dilin gelişim su ̈ reci içinde gelişir. Çocuk, kendi duygu ve isteklerini ifade etmek için önce ağlar; fakat insani ses özelliklerindeki yeterliliği geliştikçe diğer insanlardan gelen tepkilere karşılık vermek için ses becerilerinin nasıl kullanılacağını keşfeder. Bu ̈ yu ̈ du ̈ kçe konuşmayı oyun alanlarında, evde, okulda, işte, yaşamın değişik ortamlarında kullanır. Birey; kazandığı bu konuşma becerisiyle kendisini çevresine, aynı zamanda çevresini de kendisine göre du ̈ zenlemeyi öğrenir

7 Konuşma, du ̈ şu ̈ ncelerin bir bireyden başkalarına aktarılmasını sağlayan sosyal bir iletişim aracıdır. Bu yönu ̈ yle konuşma; tek yönlu ̈ olarak duygu ve du ̈ şu ̈ ncelerin açığa çıkarıldığı bir anlatım becerisi olmaktan çok konuşan ve dinleyen arasında devam eden etkileşim su ̈ reci içinde du ̈ şu ̈ ncelerin, tutumların ve duyguların aktarımını sağlayan etkileşimsel bir su ̈ re. olarak du ̈ şu ̈ nu ̈ lmelidir.

8 Amaca Göre Konuşmalar Kimi dil eğitimcileri; amaca göre konuşmaları bilgilendirme, ikna ve uyarı amaçlı olmak u ̈ zere u ̈ çe; kimileri de bilgilendirme, ikna, uyarma ve yönlendirme olmak u ̈ zere dörde ayırmaktadır.

9 9 Bilgilendirme Amaçlı Konuşmalar

10 10 Konuşmanın en önemli işlevi, bilgi aktarımını sağlamaktır. Konuşma aracılığıyla birey, başkalarının kendi bilgi ve deneyimlerinden yararlanmasını sağlayabilir. Bilgi amaçlı konuşmalar öyku ̈ leme, açıklama veya betimleme tarzında olabilir. Öyku ̈ leme tarzı konuşmalar; bir olay veya hareketi, etkinliği açıklar; açıklayıcı konuşmalar; özel bir konu, durum veya nesne hakkında bilgi verir; betimleyici konuşmalar ise varlık veya nesnelerin nasıl olduğu / oluştuğu, örgu ̈ tlendiği, du ̈ zenlendiği hakkında bilgi verir.

11 11 Bildiriler, öğretimsel konuşmalar, dersler, konferanslar, yönetici konuşmaları, brifingler, tanıtım konuşmaları, iş göru ̈ şmeleri, toplantı konuşmaları vb. bilgilendirme amaçlı konuşmalardır. Bilgilendirme amaçlı konuşmalarda asıl amaç, sunulan duygu ve du ̈ şu ̈ nceleri dinleyenlere açık bir biçimde aktarmaktır. Bunun için bilgilendirme amaçlı konuşmaların sahip olması gereken iki temel nitelik, açıklık ve somutluktur.

12 12 Bilgilendirme amaçlı konuşmalar için aşağıdaki dört ilkeye uyulması yararlı göru ̈ lmektedir:

13 13 Çekişme ve anlaşmazlık havası yaratılmaması, Dinleyenlerin ilgisini çekecek sorgulayıcı tutumların önemsenmesi, Dinleyenlerin memnuniyetini artıracak sorulara yanıt verilmesi, Sunulan bilgilerin kayda değer niteliklerde olması

14 14 İkna Amaçlı Konuşmalar

15 15 İkna amaçlı konuşmalar; dinleyenlerin inançlarını, du ̈ şu ̈ ncelerini veya eylemlerini etkilemek amacıyla yapılan konuşmalardır. Bu tu ̈ r konuşmalar; özellikle herhangi bir konuda neyin gerçek veya yanlış olduğu, neyin yapılıp yapılmaması gerektiği (siyasi alanlarda) konusunda dinleyenlerin göru ̈ ş, du ̈ şu ̈ nce ve eylem yönlerini etkilemek ve belirlemek amacıyla yapılır.

16 16 İkna edici konuşmalarda başarılı olmak için sadece dinleyenleri inandırmak yeterli değildir, aynı zamanda dinleyenlerin dinleyip de inandıklarını eyleme dönu ̈ ştu ̈ rmeye istekli olmaları sağlanmalıdır. Bunun için ikna amaçlı konuşmalarda aşağıdaki ilkelere dikkat edilmelidir.

17 17 İkna edici konuşmalar; gerçekler, şekiller, tablolar ve örneklerle desteklenmeli, Gerçekler ve iddialar; dikkat çekici, gu ̈ çlu ̈ bir sunumla açıklanmalı, İddialar, insan davranışlarının temelinde yatan belli temel gu ̈ du ̈ leri tatmin etmeli,

18 18 İkna için seçilecek konular; gerçek, samimi ve dinleyiciyi tatmin edici nitelikte olmalı, İkna için değinilecek problemler, çözu ̈ lebilir nitelikte olmalı; çözu ̈ lmesi gu ̈ ç olan sorunlarla dinleyenlerin karşısına çıkılmamalıdır.

19 19 Uyarı / Teşvik Amaçlı Konuşmalar

20 20 Çoğunlukla siyasi etkinliklerde, spor etkinliklerinde ve törenlerde övu ̈ cu ̈, teşvik edici, sosyal ve ahlaki değerlere ilişkin telkin edici konuşmalar ve vaazlar; insanları uyarmak veya teşvik etmek amacıyla yapılan konuşmalardır. Uyarı / teşvik amaçlı konuşmaların özu ̈ nde, dinleyenleri bir ödu ̈ l veya cezadan haberdar etmek amacı vardır.

21 21 Hazırlanma Biçimine Göre Konuşmalar Hazırlanma biçimine göre konuşmalar, temelde hazırlıksız konuşmalar ve hazırlıklı konuşmalar olmak u ̈ zere iki gruba ayrılır.

22 22 Hazırlıksız Konuşmalar Hazırlıksız konuşmalar; gu ̈ nlu ̈ k konuşmalar, söyleşi, tanışma – tanıştırma, soru sorma ve soruya karşılık verme ile özu ̈ r dilemedir. Bu konuşma tu ̈ rlerine gu ̈ nlu ̈ k yaşamda çok sık yaptığımız telefon göru ̈ şmelerini de ekleyebiliriz.

23 23 Gu ̈ nlu ̈ k Konuşmalar Bir gu ̈ nu ̈ n çeşitli zaman dilimlerinde gereksinimlerin karşılanması; isteklerin, duygu ve du ̈ şu ̈ ncelerin belirlenmesi konuşmayı zorunlu kılar. Bu tu ̈ r konuşmalar, önceden bir hazırlık gerektirmeyen konuşmalardır. Bu tu ̈ rdeki konuşmalara gu ̈ nlu ̈ k konuşmalar denir.

24 24 Söyleşi İki veya daha fazla kişinin belli herhangi bir amaç taşımadan, önceden alınmış kararlar olmaksızın yaptıkları karşılıklı konuşmalardır. Bu tu ̈ r konuşmalarda amaç, dostça bir ortamda hoşça vakit geçirmektir. Söyleşi tu ̈ ru ̈ ndeki konuşmalarda dikkat edilmesi gereken kurallar aşağıda verilmiştir:

25 25 Kişi, karşısındakini dinlemeyi bilmeli, Karşıdaki kişiye karşı saygılı olunmalı, konuşanın sözu ̈ kesilmemeli, Söylenen sözler, konuşma ortamında bulunmayan u ̈ çu ̈ ncu ̈ şahısların aleyhinde dedikodu tarzında olmamalı, Konuşulanların doğru olmasına özen gösterilmeli, Muhatap olarak alınan kişilere ismiyle hitap edilmeli, Konuşmalar grup halinde ise tek bir kişi veya birkaç kişiye değil herkese konuşma olanağı sağlanmalı,

26 26 Baskıcı tutum takınmadan karşıdakinin göru ̈ şlerine saygılı olunmalı, Konuşmaya sonradan katılan kişilere, konuşulan konuyla ilgili olarak önceden konuşulanlar anlatılmalı, Yapılan konuşmalar, aynı ortamı paylaşan herkesin ilgisini çekecek özellikte olmalı, Dediğim dedik, inatçı konuşma tarzlarından kaçınılmalı, Konuşma u ̈ slubu ve ses tonu başkalarını rahatsız etmeyecek biçimde olmalı,

27 27 Grup halinde yapılan konuşmaların çekişmeye, tartışmaya ve kutuplaşmaya yol açmamasına özen gösterilmeli, Konuşma sırasında argo sözcu ̈ k ve deyimlerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

28 28 Tanışma -Tanıştırma Kişi, sosyal yaşamın gereği olarak her an yeni insanlarla tanışma ve tanıştırılma durumunda kalabilir. İlk tanışma ve tanıştırılma anları, ileri dönemlerdeki iletişim ve dostlukların devamı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle ilk tanışma ve tanıştırılma anlarında kişi, oldukça içten ve nazik olmaya çalışmalıdır. Tanışmada sonradan gelen kişi önce kendini tanıtır. Diğerleri de memnuniyetlerini belirterek kendilerini tanıtırlar.

29 29 Soru Sorma ve Soruya Karşılık Verme Soru sorulmadan önce izin istenir. İzin verilince soru anlaşılır ve kısa biçimde sorulmalıdır. Soruya karşılık verecek kişi de soruyu anlaşılır ve kısaca yanıtlamalıdır. Sorunun yanıtı bilinmiyorsa açık yu ̈ reklilikle yanıtın bilinmediği belirtilmelidir. Yanlış yanıtlar vererek karşı tarafı aldatmak doğru değildir.

30 30 Özu ̈ r Dileme İnsanlar, bazı zamanlar isteyerek veya istemeyerek bazı yanlış davranış ve tutumlarda bulunabilir, söylenmemesi gereken sözler sarf edebilir veya söyledikleri karşı taraftaki insanlar tarafından yanlış anlaşılabilir. Bu gibi durumları du ̈ zeltmek, hatasını kabullenmek, söylenen yanlış sözden pişmanlık duymak ve bu pişmanlığını karşı taraftaki insanlara iletmek; özu ̈ r dileme yoluyla gerçekleşebilir. Özu ̈ r dilemek; bireyin karşısındaki insanların gönlu ̈ nu ̈ tekrar kazanmasını, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin devam etmesini sağlar.

31 31 Telefon Göru ̈ şmeleri Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda iletişim araçlarındaki yenilikler de gu ̈ nden gu ̈ ne artmaktadır. Özellikle cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla telefon göru ̈ şmeleri daha da artmaktadır. Ancak bu hızlı iletişim olanaklarından yararlanırken gerek sabit gerekse cep telefonlarıyla yapılan konuşmalarda uyulması gereken kurallar aşağıda verilmiştir:

32 32 Telefon göru ̈ şmesinin başında arayan kişi önce aradığı numaranın doğruluğundan emin olmalı, ardından kendisini tanıtarak aradığı kişi veya kişilerin adını vermeli, Göru ̈ şu ̈ lmek istenen kişiye ulaşılınca göru ̈ şenin konusu açık ve anlaşılır bir biçimde açıklanmalı, Telefon göru ̈ şmesinin gereksiz yere uzatılmamasına dikkat edilmeli, Telefon gıru ̈ şmelerinde ses tonunun çevrede bulunan insanların duymayacağı veya en azından rahatsız olmayacağı bir du ̈ zeyde olmasına dikkat edilmeli,

33 33 Telefonda göru ̈ şu ̈ len kişiye karşı saygılı ve kibar olunmalı, kırıcı sözlerden kaçınılmalı, İnsanların toplu olarak bulunduğu konser, tiyatro, sinema, toplantı salonu ve toplu taşıma araçları vb. ortamlarda cep telefonuyla olanaklıysa göru ̈ şme yapılmamalı; zorunlu hallerde konuşma kısa tutularak sonradan göru ̈ şme isteği nazikçe belirtilmeli,

34 34 Araç su ̈ rerken cep telefonunun kullanılmamasına özellikle özen gösterilmeli, bunun bir trafik kuralı olduğu unutulmamalıdır. Telefon göru ̈ şmesi sonunda karşıdaki kişi için iyi dileklerde bulunularak arayandan önce telefon kapatılmamalı, Yolda, sokakta yu ̈ ru ̈ rken cep telefonuyla konuşulmamalı; zorunlu hallerde ses tonu çevredeki insanları rahatsız etmemelidir.


"1 Konuşma Konuşma, insanoğlunun en doğal gereksinimlerinden biridir. Gu ̈ nlu ̈ k hayatımızda konuşmanın çok önemli bir yeri vardır. Çu ̈ nku ̈ insan," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları