Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE İNTERNET ÖZ- YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Mustafa SIRAKAYA Danışman: Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE İNTERNET ÖZ- YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Mustafa SIRAKAYA Danışman: Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE İNTERNET ÖZ- YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Mustafa SIRAKAYA Danışman: Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunması, 20 Ocak 2011

2 Giriş

3 3 Problem Durumu Teknolojinin hızlı değişimi, internet kullanımında da ciddi artışlara yol açmıştır.

4 4 Problem Durumu (2) Araştırmalara göre üniversite öğrencilerinin aşırı internet kullanımıyla ilgili problemler geliştirmeye daha eğilimli olmalarında, – bulundukları yaş aralığı (16-24 yaş), – eğitim düzeyleri (TÜİK, 2010), – üniversite yerleşkelerindeki hızlı ve kolay internet erişimi, – bulundukları gelişimsel dönem (Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007), – ve interneti yalnızlık, kaygı, depresyondan uzaklaşmak için kurtuluş olarak görmeleri (Beard ve Wolf), etkili olmaktadır.

5 5 Problem Durumu (3) Üniversite döneminde aşırı internet kullanımı nedeniyle sosyal becerilerini geliştiremeyen öğretmen adaylarının, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde sorunlar yaşaması kaçınılmazdır. Aşırı internet kullanımı nedeniyle sosyal, ailevi ve mesleki problemlerle karşılaşan bir öğretmen, – öğrencileriyle sağlıklı iletişim kurma ve – onlara doğru bir model olma konusunda da sorunlar yaşayacaktır.

6 6 Problem Durumu (4) Öğretmen yeterlilik düzeylerinin, öğrencilerin okula karşı tutum ve davranışlarıyla ilişkili olduğu, öğretmen yeterlilik düzeyindeki artışın öğrencilerin – okula ve – öğrenme materyallerine olan ilgilerini artırdığı bilinmektedir (Tschannen- Moran vd., 1998; Akt: Gürol ve Aktı, 2010).

7 7 Problem Durumu (5) Ayrıca gelişen teknolojiyle birlikte, internet tabanlı eğitim hızla yaygınlaşmakta ve bu hızlı yaygınlaşma öğretmen yeterliliklerinde değişime yol açmaktadır. Bu durum öğretmen adaylarının yeterli ve etkili birer öğretmen olmalarında internet öz-yeterlik düzeylerinin giderek önem kazanan bir paya sahip olması anlamına gelmektedir.

8 8 Araştırmanın Önemi Öğretmen adaylarının, problemli internet kullanımı ve internet öz-yeterlik düzeylerinin araştırılması, onların mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunların önlenmesi açısından önemli görülmektedir.

9 9 Kavramlar Problemli İnternet Kullanımı: – Problemli internet kullanımı, sosyal, akademik/mesleki olumsuz sonuçlar doğuran bilişsel ve davranışsal belirtilerden meydana gelmiş, çok boyutlu bir sendromdur (Caplan, 2005). İnternet Öz-yeterliği: – İnternet öz-yeterliği, bir kullanıcının internet kullanımındaki yeteneğine dair algısıdır (Tsai ve Tsai, 2003).

10 10 Araştırma Soruları Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımı ne düzeydedir? Öğretmen adaylarının internet öz-yeterlikleri ne düzeydedir? Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımları internet öz- yeterlik düzeylerine göre farklılaşmakta mıdır?

11 11 Araştırma Soruları (2) Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımı – cinsiyetlerine göre – bilgisayar sahibi olma durumuna göre – kaç yıldır internet kullandığına göre – günlük internet kullanım süresine göre farklılaşmakta mıdır? Öğretmen adaylarının internet öz-yeterlikleri – cinsiyetlerine göre – bilgisayar sahibi olma durumuna göre – kaç yıldır internet kullandığına göre – günlük internet kullanım süresine göre farklılaşmakta mıdır?

12 Yöntem

13 13 Yöntem Araştırma Modeli: – Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem: – Araştırmanın örneklemini, 2009/2010 döneminde Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan Sınıf Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği, bölümlerinde eğitim gören 2. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.

14 14 Yöntem (2) Veri Toplama Araçları: – Kişisel Bilgi Formu – Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği (Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007) – İnternet Öz-yeterlik Ölçeği (Küçük, 2002)

15 15 Yöntem (3) Verilerin Analizi: – Bilgisayar ortamına aktarılan verilere SPSS 15.0 paket programı kullanılarak, yüzde ve frekans dağılımları, bağımsız grup t testi, tek yönlü varyans analizi ve, LSD testi uygulanmıştır.

16 Bulgular

17 17 Problemli İnternet Kullanımı Ölçek Maddelerixss 12. Planladığımın dışında fazladan bir dakika bile interneti kullanmıyorum3,821,179 7. İnternete gerekmedikçe girmekten kaçınıyorum2,991,325 1. İnternet bağlantımı kesmeye her karar verdiğimde kendi kendime “birkaç dakika daha” diyorum 2,751,146 30. İnternet kullanırken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum2,701,336 2. İnternette geçirdiğim zaman çoğunlukla uyku süremi azaltıyor2,331,370 5. İnternette ismimi gizlemek beni daha özgür kılıyor2,331,248 6. Çok istememe rağmen interneti uzun süre kullanmaktan bir türlü vazgeçemiyorum 2,231,235 26. İnternette kendimi çok özgür hissediyorum2,201,170

18 18 İnternet Öz-yeterliği Ölçek Maddelerixss 8. Bir web sayfasından metin kopyalayıp Word’e yapıştırırken8,452,159 3. Adresi yazarak bir web sitesine ulaşırken7,922,229 2. Bir web sitesinden metin okurken7,862,208 4. Sık kullandığınız web sitelerini daha sonra yeniden erişmek amacıyla kaydederken 7,622,497 7. Web sayfasından bir depolama aracına (sabit diske, usb bağlantılı harici bir diske vb.) görsel bir medya indirirken (kaydederken 7,472,590 6. Bir veya daha fazla anahtar sözcük kullanarak bir internet aramasını yürütürken 7,402,337

19 19 Ölçek Ortalama Puanları ÖlçeklerNxss Problemli İnternet Kullanımı23064,0420,90 İnternet Öz-yeterliği23066,6116,13 Ölçeklerden alınan puan ortalamalarına göre öğretmen adaylarının, – orta düzeyde problemli internet kullanımına – yüksek düzeyde internet öz-yeterliğe sahip oldukları görülmektedir.

20 20 Cinsiyete Göre Analizler ÖlçeklerCinsiyetnxsssdtp Problemli İnternet Kullanımı Erkek10568,9518,76 2283,36,001 Kadın12559,9222,31 İnternet Öz-yeterliği Erkek10567,2015,01 228-,50,611 Kadın12566,1117,05 Öğretmen adayları arasında cinsiyete göre; – Problemli internet kullanımından anlamlı bir farklılık varken, – İnternet öz-yeterliğinde ki farklılığın anlamlı olmadığı görülmektedir.

21 21 Bilgisayar Sahibi Olma Durumu Ölçekler Bilgisayar var mı? nxsssdtp Problemli İnternet Kullanımı Evet13168,0622,51 2283,36,001 Hayır9558,2222,31 İnternet Öz-yeterliği Evet13170,3515,78 2244,17,000 Hayır9561,5615,44 Bilgisayar sahibi olmanın öğretmen adaylarında, – Problemli internet kullanımı ve – İnternet öz-yeterlik düzeylerini, anlamlı derecede artırdığı görülmektedir.

22 22 Ne Kadar Zamandır İnternet Kullanıldığına Göre ÖlçeklerVaryans kaynağı Kareler toplamı sd Kareler ortalaması Fp Problemli İnternet Kullanımı Gruplar arası926,6923308,897,705,550 Grup içi98145,531224438,150 Toplam99072,224227 İnternet Öz-yeterliği Gruplar arası4179,52631393,175 5,713,001 Grup içi54621,789224243,847 Toplam58801,316227 Ne kadar zamandır internet kullanıldığına göre öğretmen adayları arasında, – Problemli internet kullanımı bakımından anlamlı farklılaşma olmazken, – İnternet öz-yeterlik düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılık görülmektedir.

23 23 Günlük İnternet Kullanım Süresine Göre Analizler ÖlçeklerVaryans kaynağı Kareler toplamı sd Kareler ortalaması Fp Problemli İnternet Kullanımı Gruplar arası19714,66136571,554 18,869,000 Grup içi78012,089224348,268 Toplam97726,750227 İnternet Öz-yeterliği Gruplar arası4705,24331568,414 6,456,000 Grup içi54419,437224242,944 Toplam59124,680227 Günlük internet kullanım süresine göre öğretmen adayları arasında, – Problemli internet kullanımı ve – İnternet öz-yeterlik düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılık görülmektedir.

24 24 İnternet Öz-yeterlik Düzeyine Göre Problemli İnternet Kullanımı ÖlçeklerVaryans kaynağı Kareler toplamı sd Kareler ortalaması Fp Problemli İnternet Kullanımı Gruplar arası269,2682134,634,306,736 Grup içi99756,297227439,455 Toplam100025,6229 İnternet öz-yeterlik düzeylerine (düşük / orta / yüksek) göre öğretmen adayları arasında, problemli internet kullanımı bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

25 Sonuçlar ve Öneriler

26 26 Sonuçlar Öğretmen adaylarının – gerekli görmedikçe internete girmekten kaçınmalarına rağmen, – interneti kullanım süresini kontrol etmekte güçlük yaşadıkları, – uzun kullanım süresini azaltmayı istedikleri görülmektedir. Cinsiyet bakımından – erkek öğretmen adayları kadın öğretmen adaylarına göre – daha fazla problemli internet kullanımı eğilimi göstermektedirler.

27 27 Sonuçlar (2) Bilgisayar sahibi öğretmen adaylarının olmayanlara göre – problemli internet kullanımına daha yatkın oldukları anlaşılmaktadır. Problemli internet kullanımı kaç yıldır internet kullanıldığına göre farklılaşmazken, günlük kullanıma göre farklılaşmakta ve – günlük kullanım süresi arttıkça problemli internet kullanımı da artmaktadır.

28 28 Sonuçlar (3) İnternet öz-yeterlik ölçeğine verilen yanıtlardan, öğretmen adaylarının en çok – web sayfalarından kelime işlemciye içerik kopyalama konusunda kendilerine güvendikleri anlaşılmaktadır. İnternet öz-yeterlikleri bakımından öğretmen adayları arasında cinsiyete göre bir farklılaşma görülmezken, – bilgisayar sahibi olmanın internet öz-yeterliği artırdığı anlaşılmaktadır.

29 29 Sonuçlar (4) İnterneti kaç yıldır kullandığı ve günlük internet kullanımı süresi arttıkça, – öğretmen adaylarının internet öz-yeterliklerinde anlamlı bir artış olmaktadır.

30 30 Öneriler Öğrenim görülen Eğitim Fakültelerinde belli aralıklarla problemli internet kullanımı tespitine yönelik testler yapılarak, olası mağduriyetlerin önlenmesi için çalışmalar başlatılabilir. Farklı fakülte öğrencilerinin durumlarının tespiti ve kontrol altında tutmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Problemli internet kullanımının kişisel ve psikolojik durumlarla ilişkisinin tespiti için, nitel olarak daha derinlemesine çalışmalar yapılabilir.

31 31 Öneriler (2) Problemli internet kullanımının azaltılması amacıyla bir yetişkin olma yolunda ilerleyen öğretmen adaylarının başarılı bir kimlik geliştirmelerine yönelik üniversitelerde etkili öğrenci kişilik hizmetleri verilebilir. Öğretmen adaylarının internet öz-yeterliklerini artırmak için, araştırma amaçlı internet kullanımını artıracak ödev ve projeler verilebilir.

32 32 Teşekkür Ederim…


"ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE İNTERNET ÖZ- YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Mustafa SIRAKAYA Danışman: Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları