Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TELEKOMÜNİKASYON DÜNYASI VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ ABDULLAH RAŞİT GÜLHAN TELEKOMÜNİKASYON KURUMU KURUL ÜYESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 30 NİSAN 2003.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TELEKOMÜNİKASYON DÜNYASI VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ ABDULLAH RAŞİT GÜLHAN TELEKOMÜNİKASYON KURUMU KURUL ÜYESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 30 NİSAN 2003."— Sunum transkripti:

1 TELEKOMÜNİKASYON DÜNYASI VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ ABDULLAH RAŞİT GÜLHAN TELEKOMÜNİKASYON KURUMU KURUL ÜYESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 30 NİSAN 2003

2 KONU BAŞLIKLARI 1.TELEKOMÜNİKASYON NEDİR? 2.TELEKOMÜNİKASYON KURUMUNUN YAPISI 3.TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE SON HUKUKİ DÜZENLEMELER 4.TELEKOMÜNİKASYON ALANINDAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER 5.TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜMÜZÜN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK ANALİZİ 6.LOKOMOTİF SEKTÖR NEDİR? 7.SORU CEVAP

3 Telekomünikasyon Nedir? “Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektro manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması”

4 Telekomünikasyon Nedir? (2)  Bir önceki slayttaki tarifin ışığı altında Telekomünikasyon cihazları; –İnternetten televizyona, deniz veya yer altından uzaya, kişiselden-kamusala çok geniş spektrumda bir çok cihaz ve sistemi kapsamaktadır.

5 Yeni EU Düzenlemeleri Başarılı bir Hukuki Düzenleme;  Yerli ve Yabancı yatırımcılara yönelik; - piyasaya girişi teşvik eder, - yasal zemini sağlamlaştırır,  Rekabet ortamının gelişmesini ve tüketicilerin tercih kullanabilmelerini teşvik eder,  Piyasa koşullarının yetersiz olması halinde kullanıcıların korunmasını temin edici mekanizmaları oluşturur.

6  Sektöre özgü ilk düzenleyici özerk kurum  Telekomünikasyon ve Radyokomünikasyon(*) alanlarında etkin  Ağustos 2000’de kuruldu  İdari ve Mali özerkliğe haiz  Kurul Kurum’un en üst karar organı (*) Radyo ve Televizyon Frekans Planlaması dahil, R&Tv lisans verilmesi ve içerik denetlemesi hariç Telekomünikasyon Kurumu

7 Özerk Düzenleyici Otorite (NRA)  Hızlı Karar alma ve sorun (dispute) çözme mekanizması,  Sistematik karar verme (appeals) mekanizması  Yetki, adreslemede açıklık, yeterli kaynak ve yetkinlik,  Kararlarında bağımsızlığının sağlanması için yeterli gelir kaynağı ve idari özerklik, ile donanmalıdır. *Doktriner anlamda Etkin düzenlemenin yürürlüğe konması için NRA*;

8 Hukuk Müşavirliği Basın ve Tüketiciler ile İlişkiler Müşavirliği TELEKOMÜN İ KASYON KURULU KURUL BA Ş KANI Tarifeler Dairesi Başkanlığı Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Kurum Başkan Yardımcısı Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı Spektrum İzleme ve Denetleme Dairesi Başkanlığı Teknik Düzenleme ve Standardizasyon Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler ve AB ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kurum Başkan Yardımcısı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanlığı Kurum Başkan Yardımcısı Telekomünikasyon Bölge Müdürlükleri Kurumsal Kalite Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kurum Başkan Yardımcısı

9 29 Ocak 2000’de 4502 sayılı Kanun Meclis tarafından kabul edildi. Bu Kanun ile; Bu Kanun ile;  Bağımsız Telekomünikasyon Kurumu kuruldu.  Bağımsız Telekomünikasyon Kurumu kuruldu.  Türk Telekom’un özelleştirilmesi yolunda önemli bir adım atılarak Kamu İktisadi Teşebbüs (KİT) halinde devlete ait bir şirket haline geldi. Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan regülasyona yönelik görevler Telekomünikasyon Kurumu’na aktarıldı.  Telsiz Genel Müdürlüğü lağvedildi ve bu kurumunda tüm görev ve sorumlulukları Telekomünikasyon Kurumu’na aktarıldı.  Ulaştırma Bakanlığı tarafından yerine getirilmekte olan görev ve sorumlukların önemli bir kısmı Telekomünikasyon Kurumu’na devredildi.  Türk Telekom’un tekel haklarına önemli kısıtlamalar getirildi. Telekomünikasyon Kurumu

10 Kurumsal Aktörler TelekomünikasyonKurumu Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Haberleşme Yüksek Kurulu

11 Telekomünikasyon Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı YetkilendirmeTarife ve Arabağlantı NumaralandırmaSpektrum Planı & Tahsisi Asgari Hizmet belirleme Politika oluşturma TK  UB  Bu yapıda Ulaştırma Bakanlığı’nın son derece önemli görevleri vardır makro anlamda tüm sektörel politikalar Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek, TK’da bu politikalara uygun yekilendirme ve düzenlemeler yapacaktır.

12  Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapının işletimi ile ilgili olarak görev alanına giren konularda yönetmelik çıkartmak veya diğer idari işlemleri yapmak, işletmeciler, aboneler, kullanıcılar ve Türk telekomünikasyon sektörünü etkileyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilgili mevzuata uymasını denetlemek, bu hususta ilgili makamları harekete geçirmek ve gereken hallerde kanunlarda öngörülen yaptırımları uygulamak,  Radyo ve televizyon dahil her türlü yayınların belirlenmiş emisyon noktalarından yapılabilmesini teminen, ortak anten sistem ve tesisleri kurulması ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,  27 nci maddede belirtilen ücretleri, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranını aşmamak üzere belirlemek, değiştirmek, tahsil etmek veya terkin etmek ve bunlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek, Kurumun yıllık bütçesini, gelir gider kesin hesabını, yıllık çalışma programını onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasında aktarma yapmak veya gelir fazlasını talep halinde genel bütçeye devretmeye karar vermek. Telekomünikasyon Kurumu’nun Görevleri

13 Telekomünikasyon Kurumu’nun Öncelikleri  Çağdaş yapılanmanın tamamlanması,  Sektörü kuşatıcı üst düzey politika konseyi oluşturulması ve yapılacak düzenlemelere tarafların görüşlerinin yansıtılması,  Kanunun öngördüğü düzenlemelerin bu çerçevede AB ile uyum gözetilerek hızla hazırlanması,  Kanunda yapılması düşünülen değişiklik teklifi  Kanunda yapılması düşünülen değişiklik teklifi,

14 SEKTÖREL DÜZENLEME TAM REKABET ORTAMI TEKEL Düzenleme Miktarı 1998199019981990 REKABET KANUNU SEKTÖREL DÜZENLEMELER

15  Serbest ve Adil Rekabet ortamını tesis edecek,  Sadece “makul ve istenebilir” durumlarda düzenleme yapacak,  “Etkin Piyasa Gücü” tanımını ve bu tanıma uyan işletmecileri belirleyecek,  İşletmecilere eşit “yakınlıkta” olacak,  Sektöre danışacak,  Toplum refahını artıracak düzenlemeler yapacak: Kullanıcı, devlet, işletmeci.  Denetleyecek ve gerektiğinde ceza yetkisini kullanacak, Kurum Neler Yapacak

16  Tüketicinin “hamisi” olacak,  Ekonomik ve teknik düzenleme; Tarife Düzenlemesi, Ara Bağlantı Genel Düzenlemesi ve Hakemlik, Spektrum Planlama ve Tahsisi, Asgari Evrensel Hizmet Politikaları, Sektörde rekabet ortamının sağlanması ve korunması, Teknik uyumluluk, Kurum Neler Yapacak / 2

17  Rekabetin oluştuğu piyasalara müdahale etmeyecek,  Gereksiz düzenleme yapmayacak,  Lisans ver(e)meyecek,  Hiçbir işletmeciye ayrıcalık tanımayacak,  Kapalı kapılar ardında düzenleme yapmayacak, Kurum Ne Yapmayacak !

18 Hizmet Şebeke Terminal Telefon Sabit Mobil Terminal cihazı Veri Sabit PC Radyo- Televizyon Kablo Uydu Karasal Televizyon Ayrı şebeke Ayrı kural

19 Veri Sabit PC Radyo/ Televizyon Kabo Uydu Karasal Televizyon Telefon Sabit Mobil Terminal cihazı Service Network Terminal Herşeyde Yakınsama Telsiz Uydu Kablo Telekom

20 Günümüzde IP/ATM Optik Omurga Şebeke/Hizmet Yönetimi PCS & 3G Cellular KOBİ& Konut Erişimi Kamu Şebekesi İnternet IP Şebekesinin Paylaşımı Geniş Erişim Broadband Fixed Wireless Bürolar Çeşitli İşyerleriEv ofis veya Mobil Çalışanlar Diğer Tüketiciler İnternet ve WEB Hosting xDSLveya CATV IP VPN over xDSL IP VPN IP VPN FR veya ATM FR veya ATM IP VPN

21 Günümüz mobil telekomünikasyon şebekesi Uygulama Düzeyi Servis Kontrol Düzeyi Uygulama Hizmetler Şebeke Düzeyi İş Düzeyi iAssure iProvision iEngineer Şebeke Elementleri Taşıyıcı Şebeke Düzeyi X X X X X Kontrol Taşıyıcı Packet Data Gateways Home Location Register Mobile Switching Center CDMA2000 & UMTS Baz İstasyonlar Radio Şebeke Kontrollorü

22 2015 yılı için vizyonel haberleşme mimarisi Uygulama Düzeyi Servis Kontrol Düzeyi Şebeke Yönetimi Business Layer iAssure iProvision iEngineer Network Elements Taşıyıcı Şebeke Düzeyi X X Kontrol Taşıyıcı Home Location Register 4G & Beyond Base Stations GigE Genişband Kablolu Erişim Genişband Telsiz Erişim Genişbandlı hizmetler Tümü veri, VoIP W911, Streaming Video UDWDM CPE X Mesh mimari X X X FTTB/H DWDM IPV6 Ötesi Always On OXC X Self - Monitoring Self -Optimizing

23 Neden liberalleşme Telekomünikasyon sektörü rekabete açılırsa: –Türkiye ‘digital divide’dan başı dik çıkacak. –Yaratıcılık ve müteşebbislik gelişecek. –Yabancı yatırım akacak. –Enflasyon azalacak, belki de kalmayacak. –Fiyatlar düşecek. –DAHA DA ÖNEMLİSİ TÜRK TELEKOM VE DİĞER TÜRKİYE TELEKOM ŞİRKETLERİ YURT DIŞINA YATIRIM YAPACAK VE BÖLGESEL GÜÇ HALİNE GELİNECEK.

24 Türkiye’de liberalleşme  Rekabete imkan sağlayan 4502 sayılı kanun çıkalı üç yıldan daha az süre geçmiştir.  Bu sürede İnternet Servis Sağlayıcılara, Uydu Platform, GMPCS ve VSAT İşletmecilerine 100’den fazla yetki verilmiştir.  Tam liberalleşme 1 Ocak 2004’de başlayacaktır.

25 Dünyada liberalleşme  Batı Avrupa ve ABD ile maalesef ortak konumuz kalmadı. Rekabet ve liberalleşmede artık çok ileri durumdalar.  2000 sonu itibariyle temel telekom hizmetlerini rekabete açan ülkeler: Şili, Çin, El Salvador, Gana, İsrail, Meksika, Filipinler, Rusya, Uganda ve tüm Doğu Avrupa.  Türkiye ile hemen hemen beraber tam liberalleşme yapacak ülkeler: Fildişi Cumhuriyeti (2005), Moritus (2004), Senegal (2003), Güney Afrika (2003)

26 Serbestleşmenin Sonuçları Üzerine Bazı Örnekler Arjantin Telekom sektör serbestleşmesi bir ekonomik paradigma olarak seçilmiş ve 3 rakamlı enflasyonda tek hanelere inilmiştir. 1999’da telekom hizmet ve cihaz toplam pazarı 13 milyar doları aşmıştır ve her yıl %20 büyümektedir. Yunanistan Serbestleşme 1996’da başlamıştır. Kısa sürede 25,000 yeni iş açılmıştır. Yunan Telekom OTE, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan gibi tüm özelleştirmeleri almıştır. İrlanda 18 ay içerisinde fiyatlar %30 düşmüştür. 1 seneden kısa süre içerisinde ev başına hat %20 artmıştır.

27 Yabancı yatırımcı açısından Türkiye  Türkiye, geniş ve genç nüfusuyla çok önemli bir pazar olarak görülmektedir.  Türkiye Doğu Avrupa, Kafkaslar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasının tam ortasında yer almaktadır, dolayısıyla tüm bu bölge Türkiye’den kontrol edilebilir.  Maalesef değişken politikalar ve ekonomik belirsizlikler yabancı yatırımcıyı demotive etmektedir.  Tüm olumsuzluklara rağmen yabancılar Türkiye pazarından vazgeçmek istemiyorlar.

28 Bölgesel ICT Pazar büyümesi % olarak 2000-2002 Kaynak: EITO 2001Pazar Büyüklüğü 2001: 2205 milyar Euro 13,0 11,0 8,9 8,2 8,3 7,6 6,7 5,9 6,1 12,4 11,0 9,7 10,4 9,6 8,4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Batı AvrupaABDJaponya Diğer Dünya Ülkeleri Dünya 200020012002

29 Batı Avrupa’da IT ve Telekom Pazarı Büyümesi % olarak 1999-2002 Kaynak: EITO 2001Pazar büyüklüğü 2001: 597 milyar Euro 13,4 10,8 14,3 11,5 11,0 7,2 10,9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1999200020012002 Telekom.IT

30 Bazı Avrupa Ülkelerinde IT Pazar Büyüklüğü(%) 2000-2002 Kaynak: EITO 2001Pazar Büyüklüğü 2001: 275 milyar Euro 12,3 12,5 12,7 9,8 10,2 12,5 11,2 10,6 12,7 11,8 11,3 13,6 10,3 9,6 11,5 11,0 10,9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 FransaAlmanyaItalyaİngiltereİspanyaBatı Avrupa 200020012002

31 Bazı Avrupa Ülkelerinde Telekom Pazar Büyüklüğü (%) 2000-2002 Kaynak: EITO 2001Pazar Büyüklüğü 2001: 322 milyar Euro 15,3 11,0 7,1 10,9 11,1 7,9 14,8 9,2 7,1 15,9 12,0 8,0 19,5 15,9 8,3 14,3 11,0 7,2 0 4 8 12 16 20 24 FransaAlmanyaItalyaİngilterİspanyaBatı Avrupa 200020012002

32 Her yıl Optik Haberleşme kapasite ve ücretler yaklaşık exponansiyonel olarak gelişmekte Kapasite (Gbps) Bandgenişliği Ücreti $(000)/ Gbps 19941995199619971998199920002001 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 $0 $100 $200 $300 $400 Cost/GbpsKapasite

33 Karşılaştırmalı analiz  Sabit hat penetrasyon –Türkiye: % 30 (hane başına: % 120) –Polonya: % 30 (hane başına: % 70) –Portekiz: % 43 (hane başına: % 130) –Yunanistan: % 55 (hane başına: % 150) –Macaristan: % 38 (hane başına: % 90) –Çek Cum: % 40 (hane başına: % 100)

34  Telekom yatırımı / GDP –Türkiye: % 0.5’in altında –Çek Cumhuriyeti: % 2 –Portekiz ve Macaristan: % 1’in üstünde –Polonya ve Yunanistan: % 1 civarında Karşılaştırmalı analiz

35 Telefon Haberleşmesinde Kullanıcı Seçimi 8 14 6 12 10 14 0 5 10 15 Lokal AramaUzak mesafe/Uluslararası Çağrı 2 işletmeci 3-5 işletmeci5’den fazla işletmeci EU Üye Devletlerinde Nüfusun %100’ü arasında seçim hakkına sahip: Kaynak: NRA’lar ve European Commission

36 Uluslararası Çağrı Ücretleri EU ağırlıklı uluslararası çağrı ortalama ücreti 1.33 1.13 1.02 0.81 1.84 1.57 1.43 1.18 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 1998199920002001 € / PPP Ticari KDV hariç Mesken Aboneleri.KDV hariç Kaynak: EU

37 Yerel ve Uzak Mesafe çağrı ücreti (3 dak) Yerel ÇağrıUzak Mesafe Çağrı 13,33 13,04 13,51 14,55 72,69 57,91 45,52 40,31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Ağus. 1998Ağus. 1999Ağus. 2000Ağus. 2001 €-cents, KDV Dahil EU15 ağırlıklı ortalama Kaynak: Teligen

38 Uluslararası Kiralık Hatlar Fiyat Değişim Eğilimi (2 Mb/s için) 1998 - 2001 0% -12% 0% -23% -30% 0% -33% -29% -40% -11% -16% -28% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 1998199920002001 1988’den itibaren % değişim 2 Mb/s uzak EU 2 Mb/s yakın EU 2 Mb/s USA’ye

39 Pazar Paylaşımı (telefon) EU yerleşik (incumbent) operatörlerin ortalama pazar paylaşımı (gelire göre) Kaynak: NRA’lar ve European Commission

40 Pazar Paylaşımı (GSM) EU ortalama GSM operatörlerin pazar paylaşımı 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1998199920002001 Lider operatörDiğerleri Kaynak: EU

41 Batı Avrupa Ülkelerinde nitelikli personel ihtiyacı Kaynak: EITO 2001 Açık (milyon) Açık talebin % Açık (milyon) Açık talebin % ICT1.2012%1.6913% E-iş0.5419%1.9831% Çağrı Merkezi0.119%0.187% Toplam 1.8713%3.8518% 20002003

42 Ülkelere göre ICT alanında nitelikli personel durumu 2000-2003 (milyon) Kaynak: EITO 2001 TalepAçıkTalepAçık Almanya 2.150.282.730.35 Fransa 1.750.182.090.22 İngiltere 1.910.222.350.33 İtalya 1.000.111.260.16 İspanya 0.570.070.750.11 Batı Avrupa 10.401.2113.031.69 20002003

43 Mobil E-Ticaret Gelir Beklentisi (milyar €) Kaynak: EITO 2001B2B:Business to Business; B2C: Business to Customer

44 Niçin Serbestleşme ? Daha hızlı büyüyen, gelişen ve daha iyi hizmet veren serbest telekomünikasyon piyasaları, Telekomünikasyon ağlarını genişletmek ve geliştirmek ve yeni hizmetleri piyasaya sunmak için özel sektör sermayesini çekme ihtiyacı, Hızla gelişen internet hizmetleri ve yeni hizmet sağlayıcıları, Sabit şebekelere alternatifler sağlayan ve telekomünikasyon pazarına yeni hizmet sağlayıcılarını getiren mobil ve diğer telsiz hizmetlerinde gelişme, Hızla gelişen uluslararası telekomünikasyon hizmet ticareti,

45 Serbestleşme Eğilimleri (OECD) 1998 yılında 30 OECD ülkesinin çoğunda gerçekleştirilen reformlar OECD piyasasının yüzde 96’sı rekabete açık, Kalan % 4’lük grupta Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Türkiye 2001 yılı sonunda, tekelin devam ettiği tek OECD ülkesi: Türkiye

46 Telekomünikasyonda rekabetin ilerlemesinin, pazarın büyümesi ve gelişmesi üzerindeki olumlu etkileri, Telekomünikasyonda rekabetin ilerlemesinin, pazarın büyümesi ve gelişmesi üzerindeki olumlu etkileri, Telekomünikasyon gelirleri, önceki tekel şirketler de dahil olmak üzere artması, Telekomünikasyon gelirleri, önceki tekel şirketler de dahil olmak üzere artması, Eski tekellerin rekabetin hemen akabinde gelir artışı; (1997-98) Eski tekellerin rekabetin hemen akabinde gelir artışı; (1997-98) France Telecom (Fransa) % 5.3 France Telecom (Fransa) % 5.3 Telenor (Norveç) % 11.2 Telenor (Norveç) % 11.2 Swisscom (İsviçre) % 5.1 Swisscom (İsviçre) % 5.1 Belgacom (Belçika)% 5.9 Belgacom (Belçika)% 5.9 Deutsche Telecom (Almanya)% 3.4 Deutsche Telecom (Almanya)% 3.4 Eski Tekellerin Gelirleri

47 Temel Hizmet Rekabetine Kapıların Açılması Dünya genelinde temel telekomünikasyon hizmetlerinde rekabete izin veren ülkelerin sayısındaki artış, 1995-2000 Bölgelere göre temel telekomünikasyon hizmetlerinde rekabetin sağlandığı ülkelerin yüzdesi, 1995-2000

48 Avrupa ’da Tekelden Rekabete Geçişin Etkileri (1) 10 dk uluslararası (ABD) 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -50 -60 Aylık (Sabit) ücret 3 dk yerel görüşme 10 dk uzak mesafe 10 dk uluslararası komşu AB ülkeleri 1997-2000 arasında AB ülkelerinde ortalama tarifelerinin değişimi (%)

49 Avrupa’da Tekelden Rekabete Geçişin Etkileri (2) Telekomünikasyon sektöründeki gelişmeyle ortaya çıkan bilgi teknolojileri hızla büyümekte ve Avrupa ekonomisine büyük katkı sağlamakta, Yeni iş olanakları, yeni fırsatlar, yeni ürünler ve yeni hizmetler ortaya çıkmakta, bu süreç te ekonomik büyümeyi ve rekabet düzeyini artırmakta, Avrupa’ da 4 milyonun üzerinde insan bu sektörde çalışmakta, bilgi hizmetleri sektörü AB’deki 4 yeni işten birini yaratmakta, Gelecekteki sektörün istihdam yaratma potansiyelinin daha yüksek olacağı, 2005 yılına kadar Avrupa işitsel görsel pazarının % 70 büyüyeceği ve bunun 300.000 adet yeni istihdam olanağına dönüşeceği tahmin edilmekte AB’de ekonomik büyümeye en önemli katkı telekomünikasyon sektöründen gelmekte, Bu sektörde rekabet yeni teknolojilerin gelişmesine, düşük fiyatların oluşmasına, dolayısı ile ekonomik ve toplumsal faydaların oluşmasına katkı yapmaktadır.

50 Avrupa ’da Tekelden Rekabete Geçişin Etkileri (3) İşletmeci Sayısı Verilen lisanslar ve işletmeci sayılarında önemli artışlar, AB’ne üye ülkelerde; 240’ın üzerinde uzun mesafe ve uluslararası görüşme imkanı sağlayan işletmeci, 180 civarında ulusal ve uluslararası ve 375 civarında ise yerel şebeke hizmetleri veren işletmeci bulunmakta Rekabetin Yaygınlaşması Yasal yükümlü işletmecinin pazar gücünde henüz belirgin bir düşme görülmemekle birlikte pazar analizleri bu işletmecilerin pazar güçlerinin gittikçe azaldığını göstermekte

51 Tekel Süresi Hakkında Düzenlemeler - Türkiye Düzenleme ve YılıTekelin Kalkacağı Tarih DTÖ taahhütü, 199731 Aralık 2005 4502 sayılı Kanun, 200031 Aralık 2003 4673 sayılı Kanun, 2001“Kamu payı % 50 ’nin altına düştüğünde”

52 Türkiye ’de Tekelin Kaldırılmasının Etkileri (1) Türk Telekom A.Ş.’ye Etkileri Türk Telekom tarifelerinin yerel görüşmede maliyet altında olmasından dolayı meydana gelebilecek fiyat artışları olumsuz bir hava yaratabilir. Ancak bu artışlar diğer görüşme fiyatlarında meydana gelecek azalmalarla telafi edilebilecektir. Türk Telekom tarifelerinin yerel görüşmede maliyet altında olmasından dolayı meydana gelebilecek fiyat artışları olumsuz bir hava yaratabilir. Ancak bu artışlar diğer görüşme fiyatlarında meydana gelecek azalmalarla telafi edilebilecektir. Türk Telekom piyasaya yeni giren işletmecilerle rekabet edemezse, hızla pazar payını kaybedip küçülebilir. Türk Telekom piyasaya yeni giren işletmecilerle rekabet edemezse, hızla pazar payını kaybedip küçülebilir. Türk Telekom, beklediği gelirleri sağlayamazsa, planlamış olduğu yatırımları yerine getiremeyebilir, gerekli düzenlemeler yapılmazsa, Türk Telekomun yürüttüğü asgari evrensel hizmetlerde aksamalar meydana gelebilir. Türk Telekom, beklediği gelirleri sağlayamazsa, planlamış olduğu yatırımları yerine getiremeyebilir, gerekli düzenlemeler yapılmazsa, Türk Telekomun yürüttüğü asgari evrensel hizmetlerde aksamalar meydana gelebilir. Tekel hakkının olmaması, özelleştirme sırasında fiyatının düşmesine neden olabileceği endişesi oluşabilir. Tekel hakkının olmaması, özelleştirme sırasında fiyatının düşmesine neden olabileceği endişesi oluşabilir. Daha iyi rekabet edebilmesi için, çalışanların performansını artırıcı önlemler alması gerekeceğinden, özellikle idari personel ve vasıfsız işçiler başta olmak üzere, işten çıkarmalar yaşanabilir. Daha iyi rekabet edebilmesi için, çalışanların performansını artırıcı önlemler alması gerekeceğinden, özellikle idari personel ve vasıfsız işçiler başta olmak üzere, işten çıkarmalar yaşanabilir.

53 Türkiye ’de Tekelin Kaldırılmasının Etkileri (2) Muhtemel Pozitif Etkileri (1) Teknolojik gelişme; Teknolojik gelişme; Ücretlerin düşmesi, Ücretlerin düşmesi, Tüketiciye yeni, kaliteli, istediği içerikte hizmetlerin sunulmasını Tüketiciye yeni, kaliteli, istediği içerikte hizmetlerin sunulmasını Mevcut ağların en iyi ve verimli biçimde kullanılması ile birlikte, kullanıcıların beklentilerinin daha kolay karşılanabilmesi, Mevcut ağların en iyi ve verimli biçimde kullanılması ile birlikte, kullanıcıların beklentilerinin daha kolay karşılanabilmesi, Profesyonel pazarlama politikaları çerçevesinde sunulan hizmetlerin tanıtımı ile yeni teknolojilerin kullanımının özendirilmesi Profesyonel pazarlama politikaları çerçevesinde sunulan hizmetlerin tanıtımı ile yeni teknolojilerin kullanımının özendirilmesi Ülkemizdeki telekomünikasyon pazarının büyümesi, yatırımların artması, ekonomik büyümeye ve istihdama katkı sağlayacak yeni servislerin hizmete girebilmesi için dış finans kaynaklarından yararlanılması Ülkemizdeki telekomünikasyon pazarının büyümesi, yatırımların artması, ekonomik büyümeye ve istihdama katkı sağlayacak yeni servislerin hizmete girebilmesi için dış finans kaynaklarından yararlanılması Liberalleşme ile birlikte devletin yatırımcı kimliği biraz daha geri plana çekilecek, politika belirleyici, düzenleyici ve denetleyici rolleri artarak devam edecektir. Telekomünikasyon altyapısının güçlendirilmesi, ilişkili bulunduğu diğer iş alanlarının gelişimine olumlu katkıda bulunabilecek, internet’in gelişmesi için alternatif yatırım planları ortaya çıkacak, buna bağlı olarak hızla büyüyen “sayısal bölünme”nin etkisi en aza indirilebilecektir. Telekomünikasyon altyapısının güçlendirilmesi, ilişkili bulunduğu diğer iş alanlarının gelişimine olumlu katkıda bulunabilecek, internet’in gelişmesi için alternatif yatırım planları ortaya çıkacak, buna bağlı olarak hızla büyüyen “sayısal bölünme”nin etkisi en aza indirilebilecektir.

54 Türkiye ’de Tekelin Kaldırılmasının Etkileri (3) Muhtemel Pozitif Etkileri (2) Piyasaya girmek isteyen yeni işletmecilere lisans vermek yoluyla lisans ücretleri, vergiler gibi yeni gelir kalemleri ile hazineye ek gelir kazandırmak mümkün olabilecek, Piyasaya girmek isteyen yeni işletmecilere lisans vermek yoluyla lisans ücretleri, vergiler gibi yeni gelir kalemleri ile hazineye ek gelir kazandırmak mümkün olabilecek, Türk Telekom asgari evrensel hizmet zorunluluğu yükünü başka bir işletmeciyle paylaşabilecektir. Türk Telekom asgari evrensel hizmet zorunluluğu yükünü başka bir işletmeciyle paylaşabilecektir. Rekabet eden bir şirkete dönüşmesi ve uluslararası alanlara açılarak gelirlerini artırması sonucu Avrupa ve Asya’da etkin bir güç olabilecek stratejiler geliştirmesi sağlanacaktır.

55 Sonuçlar (1) Dünya’daki tekeller birbiri ardına sona ererken Türkiye’nin tekelci bir politikada ısrar etmesi çok anlamlı değildir. Dünya’daki tekeller birbiri ardına sona ererken Türkiye’nin tekelci bir politikada ısrar etmesi çok anlamlı değildir. Türk Telekom ’un henüz özelleşmemiş olması tekelin kaldırılması açısından bir avantaj olarak düşünülebilir. Aksi takdirde, tekelin kaldırılması için Türk Telekom ’un muhtemel hissedarları bir takım ayrıcalıklar, ek destekler talep edebileceklerdir. Türk Telekom ’un henüz özelleşmemiş olması tekelin kaldırılması açısından bir avantaj olarak düşünülebilir. Aksi takdirde, tekelin kaldırılması için Türk Telekom ’un muhtemel hissedarları bir takım ayrıcalıklar, ek destekler talep edebileceklerdir. Serbestleşmiş bir pazarda rekabet eden, iyi organize olmuş ve kaynaklarını verimli kullanan, karlı bir kuruluşun özelleştirilmesi de çok daha verimli biçimde gerçekleşebilecektir. Serbestleşmiş bir pazarda rekabet eden, iyi organize olmuş ve kaynaklarını verimli kullanan, karlı bir kuruluşun özelleştirilmesi de çok daha verimli biçimde gerçekleşebilecektir.

56 Sonuçlar (2) Yaygın asgari hizmet sadece sabit telefon hizmeti ile kısıtlı kalmayacak aynı zamanda yerini internet ve data servislerine bırakacaktır. Yaygın asgari hizmet sadece sabit telefon hizmeti ile kısıtlı kalmayacak aynı zamanda yerini internet ve data servislerine bırakacaktır. Türk telekomünikasyon sektörünün rekabete açılması ülke gelişimine önemli katkıda bulunacaktır. Serbestleşme sonucunda; sektör açık, şeffaf ve global piyasalarla uyumlu bir yapıya kavuşacaktır. Türk telekomünikasyon sektörünün rekabete açılması ülke gelişimine önemli katkıda bulunacaktır. Serbestleşme sonucunda; sektör açık, şeffaf ve global piyasalarla uyumlu bir yapıya kavuşacaktır. Özerk şirketlerin faaliyet gösterdiği, devlet müdahalesinin minimum seviyede olduğu, kuralların açıkça belirtildiği bir sektörde yapılacak faaliyetler, tüketiciye daha ucuz, verimli ve kaliteli hizmetten faydalanma şansı verecektir Özerk şirketlerin faaliyet gösterdiği, devlet müdahalesinin minimum seviyede olduğu, kuralların açıkça belirtildiği bir sektörde yapılacak faaliyetler, tüketiciye daha ucuz, verimli ve kaliteli hizmetten faydalanma şansı verecektir

57 Sonuçlar (3) Yeni hizmetler için uygulanacak lisans rejiminin, diğer düzenlemeler ile birlikte, tekel kalkmadan önce yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Yeni hizmetler için uygulanacak lisans rejiminin, diğer düzenlemeler ile birlikte, tekel kalkmadan önce yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Serbest rekabetin oluşması için tekel hakkının kaldırılması yeterli değildir. Bunun yanında, yasal yükümlü operatörün etkin gücünü kötüye kullanmasını önleyecek; öldürücü fiyat uygulamaları, yerel ağın kullanıma açılması, arabağlantı, çapraz sübvansiyon, muhasebelerin ayrılması, fiyat zorlamaları, birleşme veya birlikte hareket etme gibi konularda yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Serbest rekabetin oluşması için tekel hakkının kaldırılması yeterli değildir. Bunun yanında, yasal yükümlü operatörün etkin gücünü kötüye kullanmasını önleyecek; öldürücü fiyat uygulamaları, yerel ağın kullanıma açılması, arabağlantı, çapraz sübvansiyon, muhasebelerin ayrılması, fiyat zorlamaları, birleşme veya birlikte hareket etme gibi konularda yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Böylece tekel sonrası hızla rekabet ortamı yaratılmış olacak ve serbestleşmeden beklenen yararlar gecikmeden hayata geçebilecektir. Böylece tekel sonrası hızla rekabet ortamı yaratılmış olacak ve serbestleşmeden beklenen yararlar gecikmeden hayata geçebilecektir.

58 Sonuçlar (4) Bilgi çağının temel gereklerinden olan telekomünikasyonun hızla gelişimi ve yaygınlaştırılması için Türk Telekom ’un, bir an önce yeniden yapılandırılarak, tekel hakkının 31 Aralık 2003 tarihi beklenmeden mümkün olan en kısa sürede sona ermesi uygun olacaktır. Bilgi çağının temel gereklerinden olan telekomünikasyonun hızla gelişimi ve yaygınlaştırılması için Türk Telekom ’un, bir an önce yeniden yapılandırılarak, tekel hakkının 31 Aralık 2003 tarihi beklenmeden mümkün olan en kısa sürede sona ermesi uygun olacaktır. Tekelin kalkması ve pazarın serbest rekabete açılması sağlandığında, telekomünikasyon sadece kendi sektöründeki gelişimi ile kalmayacak, diğer sanayi dallarının gelişiminde de lokomotif görevini yerine getirecektir. Tekelin kalkması ve pazarın serbest rekabete açılması sağlandığında, telekomünikasyon sadece kendi sektöründeki gelişimi ile kalmayacak, diğer sanayi dallarının gelişiminde de lokomotif görevini yerine getirecektir.

59 Abdullah Raşit GÜLHAN argulhan@tk.gov.tr www.tk.gov.tr


"TELEKOMÜNİKASYON DÜNYASI VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ ABDULLAH RAŞİT GÜLHAN TELEKOMÜNİKASYON KURUMU KURUL ÜYESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 30 NİSAN 2003." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları