Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Elektronik İhale Uygulamaları (e-ihale) Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Elektronik İhale Uygulamaları (e-ihale) Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Elektronik İhale Uygulamaları (e-ihale) Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı ausenmez24@gmail.com

2 2Alattin ÜŞENMEZ İhalelerde Uyulması Zorunlu Hususlar (e teklif verilmesi) Sadece açık ihale usulü ile yapılan mal alımı ihalelerinde teklifler elektronik ortamda alınabilir. Sadece açık ihale usulü ile yapılan mal alımı ihalelerinde teklifler elektronik ortamda alınabilir. Bu durumda elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez. Bu durumda elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez.

3 3Alattin ÜŞENMEZ İhalelerde Uyulması Zorunlu Hususlar (EKAP’a Kayıt) İdareler, İdareler, ***tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihalelere katılmak veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak doküman indirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, EKAP’a kayıt olmak zorundadır. EKAP’a kayıt olmak zorundadır.

4 4Alattin ÜŞENMEZ İhalelerde Uyulması Zorunlu Hususlar (EKAP’ın Kullanılması –e imza) EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve ihalelere katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” ve/veya e-imza kullanılır. EKAP üzerinden doküman indirmek ve e-teklif sunmak için e-imza kullanılması zorunludur. EKAP üzerinden doküman indirmek ve e-teklif sunmak için e-imza kullanılması zorunludur. e-imza sahibinin, KİK ile imzalanan protokolde; gerçek veya tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişinin olması gerekmektedir. e-imza sahibinin, KİK ile imzalanan protokolde; gerçek veya tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişinin olması gerekmektedir.

5 5Alattin ÜŞENMEZ İhale Hazırlık İşlemleri Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı açık ihale usulü ile ihale edilen mal alımı ihalelerinde “Açık İhale Usulü ile İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin “Açık İhale Usulü ile İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin esas alınması gerekmektedir.

6 Alattin ÜŞENMEZ6 İdari Şartnamede e İhale Seçeneği

7 7Alattin ÜŞENMEZ İdari Şartname Hazırlık Aşaması (e ihalede numune istenilmesi) Mal alımı ihalelerinde, isteklilerden numune istenilmesi durumunda, Mal alımı ihalelerinde, isteklilerden numune istenilmesi durumunda, numunelerin ihale tarih ve saatinden sonra sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin teslim alınması ve değerlendirilmesine ilişkin düzenleme idari şartnamede yapılır. Numunelerin ihale tarih ve saatinden önce sunulması yönünde düzenleme yapılamaz. Numunelerin ihale tarih ve saatinden önce sunulması yönünde düzenleme yapılamaz.

8 8Alattin ÜŞENMEZ Teknik şartnameler Teknik şartnameler, idareler tarafından hazırlanarak Kurumun belirlediği elektronik formatta EKAP’a yüklenir. Teknik şartnameler, idareler tarafından hazırlanarak Kurumun belirlediği elektronik formatta EKAP’a yüklenir. Ancak, yüklenecek teknik şartname Kurum tarafından izin verilen büyüklükten fazla olamaz. Ancak, yüklenecek teknik şartname Kurum tarafından izin verilen büyüklükten fazla olamaz. EKAP’a yüklenmek istenen teknik şartnamenin izin verilenden büyük olması halinde, EKAP’a yüklenmek istenen teknik şartnamenin izin verilenden büyük olması halinde, ***yükleme yapılmadan bu durum belirtilerek EKAP’taki teknik şartname bölümü onaylanır.

9 9Alattin ÜŞENMEZ Tek. Şart. EKAP’a Yüklenememesi (Teknik Şartnamenin KİK’e Gönderilmesi) Teknik şartnamenin izin verilen büyüklüğü aşması veya Kurumun belirlediği elektronik formata uygun olmaması nedeniyle EKAP üzerinden yüklenememesi durumunda; Teknik şartnamenin izin verilen büyüklüğü aşması veya Kurumun belirlediği elektronik formata uygun olmaması nedeniyle EKAP üzerinden yüklenememesi durumunda; İhale ilanının EKİB’de yayımlanabilmesi için, İhale ilanının EKİB’de yayımlanabilmesi için, --- CD ortamına aktarılan dokümanın (teknik şartname dahil) KİK’e gönderilmesi, --- teknik şartnamenin KİK tarafından duyurulan internet adresi üzerine yüklenmesi gereklidir.

10 10Alattin ÜŞENMEZ Tek. Şart. EKAP’a Yüklenememesinin Olumsuz Sonuçları Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi durumunda Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen 5 günlük ilan süresi indiriminden yararlanılamaz. Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi durumunda Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen 5 günlük ilan süresi indiriminden yararlanılamaz. Doküman e-imza kullanılarak Doküman e-imza kullanılarakindirilemez.

11 11Alattin ÜŞENMEZ Tek. Şart.nin EKAP’a Yüklenememesi (Zeyilname Düzenleme-İhale Erteleme) Teknik şartnamenin, önceden EKAP üzerinden yüklenmiş olmasına rağmen, Teknik şartnamenin, önceden EKAP üzerinden yüklenmiş olmasına rağmen, zeyilname yapılması nedeniyle izin verilen büyüklüğü aşması durumunda, zeyilname yapılması nedeniyle izin verilen büyüklüğü aşması durumunda, ***ön yeterlik son başvuru ve/veya ihale tarihi 5 günden az olmamak üzere Kanunun 29 uncu maddesine göre ertelenmelidir. ***ön yeterlik son başvuru ve/veya ihale tarihi 5 günden az olmamak üzere Kanunun 29 uncu maddesine göre ertelenmelidir. Bu durumda, düzenlenen zeyilname, dokümanı satın alanlara ve e-imza ile indirenlere, Bu durumda, düzenlenen zeyilname, dokümanı satın alanlara ve e-imza ile indirenlere, posta yoluyla gönderilmeli veya imza karşılığı elden tebliğ edilmelidir.

12 12Alattin ÜŞENMEZ Dokümanın Satın Alınması ve EKAP Üzerinden İndirilmesi İhaleye katılmak için ihale dokümanının idarece her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın alınması, İhaleye katılmak için ihale dokümanının idarece her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın alınması, *** EKAP üzerinden münferiden e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi, zorunludur. zorunludur.

13 13Alattin ÜŞENMEZ Dokümanın EKAP Üzerinden İndirilmesi (e ihalede) Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihalelerde, Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihalelerde, EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin, ihale dokümanını e-imza kullanarak EKAP üzerinden indirmeleri zorunludur. ihale dokümanını e-imza kullanarak EKAP üzerinden indirmeleri zorunludur. ***Bu durumda “Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde EKAP Üzerinden e-İmza Kullanılarak Doküman İndirilmesine İlişkin Form” EKAP üzerinden düzenlenir. EKAP üzerinden düzenlenir.

14 14Alattin ÜŞENMEZ Tek. Şart.nin EKAP’a Yüklenememesi (Dokümanın Alınması) Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ve teknik şartnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ve teknik şartnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, ----dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğinin “Doküman Satın Alındığına İlişkin Form” ile idareden satın alınması zorunludur. “Doküman Satın Alındığına İlişkin Form” ile idareden satın alınması zorunludur.

15 15Alattin ÜŞENMEZ Dokümanın e-imza ile Alınması (Doküman Bedeli) Dokümanın, Dokümanın, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi durumunda, doküman satın alınmış sayılır ve doküman bedeli ödenmemelidir.

16 16Alattin ÜŞENMEZ Satışı Yapılan Doküman ile EKAP’ta Hazırlanan Doküman İdarece satışı yapılan dokümanın İdarece satışı yapılan dokümanın EKAP’ta hazırlanan dokümana EKAP’ta hazırlanan dokümana uygun olması zorunludur. Dokümanlar arasında farklılık bulunması halinde Dokümanlar arasında farklılık bulunması halinde EKAP’ta hazırlanan doküman esas alınır.

17 17Alattin ÜŞENMEZ Dokümanda Değişiklik Yapılması İhale dokümanında, değişiklik yapılması gerekirse, İhale dokümanında, değişiklik yapılması gerekirse, ***bu değişikliklere ilişkin zeyilname aynı gün EKAP’a kaydedilir ve daha önceden dokümanı satın alanlara bildirilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise zeyilname, Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise zeyilname, e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olan gerçek ve tüzel kişilere EKAP üzerinden gönderilir.

18 18Alattin ÜŞENMEZ Dokümanda Açıklama Yapılması Dokümanda açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, Dokümanda açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, açıklama yapılması halinde; yapılan açıklamalar aynı gün EKAP’a kaydedilir. Yapılan açıklama, daha önceden dokümanı satın alanlara bildirilir. Yapılan açıklama, daha önceden dokümanı satın alanlara bildirilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise yapılan açıklama, Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise yapılan açıklama, e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olan gerçek ve tüzel kişilere, EKAP üzerinden gönderilir.

19 19Alattin ÜŞENMEZ TekliflerinElektronik Ortamda Alındığı İhalelerde

20 20Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin hazırlanması e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlanır. e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlanır. e-teklif: Elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanarak e-teklif: Elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanarak ***istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce e-imza ile imzalanmış teklif.

21 21Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin hazırlanması (Belgelerin Taranması) İlan ve ihale dokümanında, İlan ve ihale dokümanında, EKAP üzerinden sorgulanması mümkün olmayan katılım ve yeterlik belgelerinin KİK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde (??????) bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulacağı yönünde düzenleme yapılır. e-teklif kapsamında sunulacağı yönünde düzenleme yapılır.

22 22Alattin ÜŞENMEZ Banka Referans Mektubu Banka referans mektubu Banka referans mektubu KİK ile “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan elektronik ortamda alınabilir. KİK ile “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan elektronik ortamda alınabilir. Elektronik ortamda banka referans mektubu düzenlenmesi halinde, Elektronik ortamda banka referans mektubu düzenlenmesi halinde, “Banka Referans Mektubu Bilgileri Formu” banka tarafından düzenlenerek talebi halinde ilgiliye verilir.

23 23Alattin ÜŞENMEZ Banka Referans Mektubu (EKAP’a Aktarılması) Elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgiler, Elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgiler, banka tarafından e-imza kullanılarak EKAP’a aktarılır. Banka referans mektubuna Banka referans mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verilir, *****bu numara istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir. *****bu numara istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.

24 24Alattin ÜŞENMEZ Banka Referans Mektubu (Elektronik Olmayan) Elektronik ortamda alınmayan banka referans mektupları Elektronik ortamda alınmayan banka referans mektupları ***bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e- teklif kapsamında gönderilmelidir.

25 25Alattin ÜŞENMEZ Geçici teminatlar Geçici teminat mektupları KİK ile Geçici teminat mektupları KİK ile “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan elektronik ortamda alınır. Elektronik ortamda geçici teminat mektubu düzenlenmesi halinde Elektronik ortamda geçici teminat mektubu düzenlenmesi halinde “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” banka tarafından düzenlenerek talebi halinde ilgiliye verilir.

26 26Alattin ÜŞENMEZ Geçici teminatlar (EKAP’a Aktarılması) Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna ilişkin bilgiler, Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna ilişkin bilgiler, ***banka tarafından e-imza kullanılarak EKAP’a aktarılır. Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verilir ve bu numara istekli tarafından banka tarafından ayırt edici bir numara verilir ve bu numara istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.

27 27Alattin ÜŞENMEZ Geçici teminatlar (Elektronik Olmayan) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler, bilgisayarda taratılarak, bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.

28 28Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin gönderilmesi (e imza) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra ***e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. Ortak girişimlerde Ortak girişimlerde e-teklifin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur.

29 29Alattin ÜŞENMEZ e-teklifin şifrelenmesi EKAP, e-imza ile imzalanmış e-teklifi EKAP, e-imza ile imzalanmış e-teklifi KİK’e göndermeden önce şifreleme işlemi yapar. Şifreleme sonucunda EKAP tarafından oluşturulan e-anahtar, Şifreleme sonucunda EKAP tarafından oluşturulan e-anahtar, istekli tarafından kaydedilir. (e-anahtar: Şifreleme ve/veya şifre açma verisi,)

30 30Alattin ÜŞENMEZ e-anahtarın gönderilmesi- önemi Teklife ilişkin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, Teklife ilişkin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilir. Bu tarih ve saate kadar Bu tarih ve saate kadar **** e-anahtarları gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31 31Alattin ÜŞENMEZ e-teklifin/e-anahtarın EKAP’a alınma zamanı e-teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP’a alınma zamanı, e-teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP’a alınma zamanı, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

32 32Alattin ÜŞENMEZ Tanımlar Zaman damgası: Zaman damgası: Bir elektronik verinin, --- üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, --- alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, ESHS tarafından e-imzayla doğrulanan kayıd, ***Atom saati: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan saati,

33 33Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin EKAP’a iletilememesi & açılamaması durumu EKAP’tan kaynaklanan teknik problemlerden veya olağanüstü durumlar nedeniyle, EKAP’tan kaynaklanan teknik problemlerden veya olağanüstü durumlar nedeniyle, EKAP’a erişimin uzun süreli sağlanamamasından dolayı ihale tarih ve saatine kadar e-tekliflerin EKAP’a iletilemediğinin, EKAP’a erişimin uzun süreli sağlanamamasından dolayı ihale tarih ve saatine kadar e-tekliflerin EKAP’a iletilemediğinin, tekliflerin açılma tarih ve saatinde e-tekliflerin açılamadığının, tekliflerin açılma tarih ve saatinde e-tekliflerin açılamadığının, ***idare tarafından KİK’e bildirilmesi veya KİK tarafından tespit edilmesi durumunda, ---Kamu İhale Kurumu ihale tarih ve saatini ve/veya tekliflerin açılma tarih ve saatini en fazla beş iş günü erteleyebilir.

34 34Alattin ÜŞENMEZ İhale/tekliflerin açılma tarih ve saatinin ertelenmesi Erteleme yapılması durumunda; Erteleme yapılması durumunda; ihalenin ertelendiği EKAP üzerinden idare ile isteklilere ve/veya istekli olabileceklere bildirilir ve EKAP üzerinden görülebilir. Bu erteleme süresinde de Bu erteleme süresinde de *** teknik problemlerin çözülememesi ---EKAP’a erişimin sağlanamaması durumunda idare tarafından ihale iptal edilir.

35 35Alattin ÜŞENMEZ İhale/tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihalelerin, Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihalelerin, ihale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce iptal edilmesi durumunda, e-teklifler ve bunlara ilişkin e-anahtarlar, e-teklifler ve bunlara ilişkin e-anahtarlar, ---iptali izleyen iki iş günü içerisinde ---iptali izleyen iki iş günü içerisinde idare tarafından EKAP üzerinden silinir.

36 36Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin açılması e-teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale tarihini izleyen ilk iş günü ihale saatiyle aynı saatte e-teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale tarihini izleyen ilk iş günü ihale saatiyle aynı saatte istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır. e-anahtarının bozuk olması veya virüs içermesi gibi nedenlerle e-anahtarının bozuk olması veya virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir.

37 37Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin açılması (Belge Kontrolü) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı, İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı, ** teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı, kontrol edilir.

38 38Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin açılması ( Belge Kontrol Tutanağının Düzenlenmesi) Geçici teminat mektuplarının değerlendirilmesi; Geçici teminat mektuplarının değerlendirilmesi; ***geçici teminat tutarının teklif bedelinin % 3’ünü karşılayıp karşılamadığı, --- geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi, EKAP tarafından kontrol edilmesi suretiyle yapılır. EKAP tarafından kontrol edilmesi suretiyle yapılır. EKAP üzerinden “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” düzenlenir. EKAP üzerinden “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” düzenlenir.

39 39Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin açılması (teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet) İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır ve EKAP üzerinden İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır ve EKAP üzerinden “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. ***Hazırlanan bu tutanaklar, durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır.

40 40Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin açılması (ilk oturumun kapatılması) Hazırlanan tutanakların çıktısı Hazırlanan tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Bu aşamada; Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, ***teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

41 41Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin değerlendirilmesi (oturumlar) İhale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanır. İhale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Ancak bu durumda her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda ---e-teklifinin açılamadığı veya belgelerinin eksik olduğu, ** geçici teminatının uygun olmadığı, tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve buna ilişkin kayıt yapılır. ve buna ilişkin kayıt yapılır.

42 42Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin değerlendirilmesi (Eksik Belge) EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle, EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle, ***bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde, ***bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde, Bu eksik belgeler ve ekleri, Bu eksik belgeler ve ekleri, *idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. *idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

43 43Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin değerlendirilmesi (Belge Değerlendirme Şekli) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, ***e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

44 44Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin değerlendirilmesi (Bilgi Tamamlattırma) Bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde, Bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde, **teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bilgi eksikliği bulunması halinde idare tarafından bilgilerin tamamlanması istenir. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanması için 2 iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanması için 2 iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

45 45Alattin ÜŞENMEZ e-tekliflerin değerlendirilmesi (Uygun Olmayan Belgelere Yapılacak İşlem) Teklif değerlendirme işlemleri sonrasında, EKAP üzerinden Teklif değerlendirme işlemleri sonrasında, EKAP üzerinden “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak” hazırlanır ve bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

46 46Alattin ÜŞENMEZ İhalenin karara bağlanması Yapılan değerlendirme sonucu ihale, Yapılan değerlendirme sonucu ihale, ** ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. EKAP üzerinden “İhale komisyonu kararı tutanağı” düzenlenir. EKAP üzerinden “İhale komisyonu kararı tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonu kararının bir çıktısı alınarak İhale komisyonu kararının bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur.

47 47Alattin ÜŞENMEZ İhalenin kararının onaylanması (Yasaklılık Teyidi) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, *** ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı EKAP üzerinden teyit edilir ve buna ilişkin belge ihale komisyon kararına eklenir. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz ve ihale iptal edilir. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz ve ihale iptal edilir.

48 48Alattin ÜŞENMEZ İhalenin kararının onaylanması İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. Onay ve iptal işlemleri, Onay ve iptal işlemleri, ayrıca EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

49 49Alattin ÜŞENMEZ Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde, İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda da aynı şekilde bildirim yapılır. İhalenin iptal edilmesi durumunda da aynı şekilde bildirim yapılır.

50 50Alattin ÜŞENMEZ Sözleşmeye Davet Taahhüt Edilen Belgeler-Tarama Yapılan Belgeler Şikayet sürelerinin bitiminden sonra ihale üzerinde kalan istekli sözleşmeye davet edilir. Şikayet sürelerinin bitiminden sonra ihale üzerinde kalan istekli sözleşmeye davet edilir. İhale üzerinde kalan istekli tarafından ihale tarihinde İhale üzerinde kalan istekli tarafından ihale tarihinde ----Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ihale dışı bırakılma durumlarında olmadığını gösteren belgelerden ----Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ihale dışı bırakılma durumlarında olmadığını gösteren belgelerden **elektronik ortamda EKAP üzerinden sorgulanamayanlar ile -- tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde bunlara ek olarak; ***bilgisayarda taratılarak sunulan belgeler sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulur. sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulur.

51 51Alattin ÜŞENMEZ İsteklinin Belgeleri Sunmaması İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edildiği halde, İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edildiği halde, *** gerekli belgeleri sunmaması, ***Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi, ***Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi, halinde; halinde; ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Gerekli belgeleri sunmayan istekli hakkında ayrıca, Gerekli belgeleri sunmayan istekli hakkında ayrıca, yasaklama hükümleri uygulanır. yasaklama hükümleri uygulanır.

52 52Alattin ÜŞENMEZ Yasaklılık Teyidi 2. En Avantajlı Teklif Sözleşmenin imzalanacağı tarihte Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklılık teyidi yapılır. ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklılık teyidi yapılır. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanamaması halinde idare, İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanamaması halinde idare, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalayabilir. İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra EKAP’ta kayıt altına alınır. İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra EKAP’ta kayıt altına alınır.

53 53Alattin ÜŞENMEZ e-ihale ve EKAP Sonraki Aşamalar

54 54Alattin ÜŞENMEZ Elektronik teklif (e teklif) tüm sektörlere yaygınlaştırılacak, Elektronik teklif (e teklif) tüm sektörlere yaygınlaştırılacak, Tüm satın alma kalemleri sayısallaştırılacak, Tüm satın alma kalemleri sayısallaştırılacak, Elektronik katalog kullanılabilecek, Elektronik katalog kullanılabilecek, Şikayet başvuruları ve sözleşme yönetimi elektronik ortamda yapılacak, Şikayet başvuruları ve sözleşme yönetimi elektronik ortamda yapılacak, Akreditasyon- sertifikasyon sistemi oluşturulacak, Akreditasyon- sertifikasyon sistemi oluşturulacak, EKAP’ın Adli Sicil ile entegrasyonu sağlanacak, EKAP’ın Adli Sicil ile entegrasyonu sağlanacak, Dinamik satın alma sistemi (DAS) kurulacak, Dinamik satın alma sistemi (DAS) kurulacak, Elektronik eksiltme yapılabilecek, Elektronik eksiltme yapılabilecek, e-ihale ve EKAP Sonraki Aşamalar

55 55Alattin ÜŞENMEZ EKAP’ a Bağlı Kurulabilecek Sistemler EKAP’ın EKAP’ın Öğrenilmesinin ve Takibinin YapılmasınınÖnemi

56 56Alattin ÜŞENMEZ Dinamik Alım Sistemi (DAS) Dinamik alım sistemi, Dinamik alım sistemi, **** piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda alımında kullanılabilir. Dinamik alım sisteminin süresi, Dinamik alım sisteminin süresi, 48 aydan fazla olamaz. (DAS)’da yapılacak ihalelerde (DAS)’da yapılacak ihalelerde Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanılacaktır.

57 57Alattin ÜŞENMEZ Elektronik Eksiltme İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, ***açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan pazarlık usulü ihalede ***tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra ***tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir.

58 58Alattin ÜŞENMEZ Elektronik Eksiltme (Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır?) Elektronik eksiltme ancak; Elektronik eksiltme ancak; *** ihale konusu alımın ----bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde kullanılabilir. Yeterli kabul edilen istekliler, Yeterli kabul edilen istekliler, elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir.

59 59 TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com


"1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Elektronik İhale Uygulamaları (e-ihale) Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları