Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Tanıtım Sunumu Atilla ÇAKIR Maliye Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Tanıtım Sunumu Atilla ÇAKIR Maliye Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Tanıtım Sunumu Atilla ÇAKIR Maliye Uzmanı

2 Sunuş Planı Kamu Mali Reform Süreci Bakanlık Teşkilat Yapısı
Bakanlık Yetki, Görev ve Sorumlulukları Bakanlık İnsan Kaynakları Bakanlık Merkez Birimleri ve Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları 2

3 Küresel Vizyon Değişen küresel çerçeve: Hükümetlerin üzerindeki artan baskı Artan küresel rekabet-makro denge ve rekabetçi yatırım ortamı konusundaki talepler Etkin hizmet sunumu, saydamlık ve hesap verebilirlik konusunda artan vatandaş talepleri Mali işlem ve süreçlerin etkinliği ve verimliliği konusunda artan talepler 3

4 Küresel Vizyon Daha güçlü ve yüksek performans sergileyen bir devlet yapısı Büyüme için istikrarın ve yatırım ortamının sağlanması Saydamlık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim ilkelerine uygun hareket edilmesi 4

5 Küresel Vizyon Kamu yönetiminden beklenenler: Performans odaklı yönetim Kamuya hizmet eden ve vaatlerini yerine getiren bir kamu yönetimi Kamu yönetimi sistemlerinin kilit amaçlarının başarılması (Kaliteli beşeri sermaye) 5

6 Küresel Vizyon Bütçe reformları üç temel amaç üzerine oturmaktadır. Bunlar : Mali disipline uyum Kaynakların stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanılması Programların ve hizmet sunumunun etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması 6

7 Nasıl? Kamu kaynaklarını kontrol ederek,
Kaynakların tahsisini planlayarak, Kaynakları yöneterek, Kamu idarelerinin iş süreçlerini yeniden tanımlayarak, Kurumlar arası işbirliği ve bilgi paylaşımını sağlayarak, Veriye dayalı Karar verme süreçlerini destekleyecek Yönetim Bilgi Sistemlerini kurarak. 7

8 Kamu Mali Yönetim Reformu
Bütçe türleri yeniden tanımlanmıştır. Çok yıllı bütçeleme anlayışı hayata geçirilmiştir. Yeni bütçe sınıflandırması uygulamasına geçilmiştir. Bütçenin kapsamı genişletilmiştir. Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde kamu idarelerine önemli esneklikler getirilmiştir. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme yeni sistemin temel ayaklarından biri olmuştur. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri faaliyete geçmiştir. Denetimde ihtisaslaşmanın önü açılmak suretiyle iç denetim sistemi kurulmuştur.

9 Kamu Mali Yönetim Reformu
Kamuda aynı muhasebe sistemi kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu kurulmuştur. Vergi muafiyet, istisna ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri (vergi harcamaları) cetveli bütçe kanunlarına eklenmiştir. Kamu mali yönetimi ve kontrol sistemine ilişkin uygulamayı yönlendirecek ve geliştirecek ikincil ve üçüncül mevzuat çalışmalarına devam edilmiştir.

10 UYGULAMA Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar
Stratejik hedefler Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri UYGULAMA Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi TBMM/Yerel Meclis Hesapverme sorumluluğu

11

12 Teşkilat Yapısı (1) Bakanlığımız ana hizmet birimleri:
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Muhasebat Genel Müdürlüğü Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Milli Emlak Genel Müdürlüğü Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

13 Teşkilat Yapısı (2) Bakanlığımız danışma ve denetim birimleri:
Teftiş Kurulu Başkanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bakanlık Müşavirleri

14 Teşkilat Yapısı (3) Bakanlığımız yardımcı birimleri:
Personel Genel Müdürlüğü Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü

15 Teşkilat Yapısı (4) Bakanlık Taşra Teşkilatı
Bakanlığımız taşra teşkilatı, 81 ilde bulunan Defterdarlıkları vasıtasıyla hizmet vermekte olup, ilçelerde defterdarlıklara bağlı toplam 850 Mal Müdürlüğü bulunmaktadır. Bakanlığımızın taşrada Personel Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ve Muhakemat Müdürlüğü adı altında defterdarlıklara bağlı birimleri bulunmaktadır.

16 Teşkilat Yapısı (5) Bakanlık Bağlı Kuruluşları
Gelir İdaresi Başkanlığı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kefalet Sandığı Bakanlık İlgili Kuruluşları Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Bakanlık İlişkili Kuruluşu Kamu İhale Kurumu Başkanlığı

17 Yetki, Görev ve Sorumluluklar (1)
Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak, Gelir politikasını geliştirmek, Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,

18 Yetki, Görev ve Sorumluluklar (2)
Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak, Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek, Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek, Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilişkin uygulanacak esas ve usulleri belirlemek, Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek.

19 İnsan Kaynakları (1)

20 Denetim Elemanı Sayısı
İnsan Kaynakları-(2) Unvan Denetim Elemanı Sayısı Maliye Müfettişi 144 Hesap Uzmanı 309 İç Denetçi 14 Bütçe Kontrolörü 13 Muhasebat Kontrolörü 109 Milli Emlak Kontrolörü 68 Milli Emlak Denetmeni 196 Muhasebe Denetmeni 193 TOPLAM 1.046

21 İnsan Kaynakları -(3) Unvan Uzman Sayısı Toplam 1.715 Maliye Uzmanı 37
Devlet Muhasebe Uzmanı 129 Devlet Malları Uzmanı 83 Devlet Bütçe Uzmanı 135 Mali Suçları Araştırma Uzmanı 68 Muhasebe Uzmanı 601 Milli Emlak Uzmanı 632 AB Uzmanı 18 Mali Hizmetler Uzmanı 12 Toplam 1.715

22 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

23 Teftiş Kurulu Başkanlığı

24 Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı
Görevler Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş, inceleme, soruşturma ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir. Kurul, kamu harcamaları ve gelirleri ile kamu malları üzerinde, teftiş, vergi ve aklama suçu ve yükümlülük ihlal incelemeleri ile memur ve diğer kamu görevlileri hakkında Kurula gelen iddialar çerçevesinde araştırma ve soruşturma yapmaktadır. Kurul, fonksiyonel anlamda mevzuat ve uygulama konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

25 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı

26 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı
Görevler Hesap Uzmanları Kurulu, vergi kanunları uyarınca mükelleflerin hesaplarını incelemek ve Maliye Bakanı tarafından istenilen etüt ve araştırmaları yapmakla görevli ve yetkili bulunmaktadır. Kurul, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele kapsamında incelemeler ve gelen talepler doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yapmaktadır.

27 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

28 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Görevler Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele Politika oluşturma ve mevzuat düzenleme Mali istihbarat Koordinasyon Yükümlülük denetimleri

29 Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Görevler Stratejik yönetim ve planlama Yönetim bilgi sistemi Ekonomik analiz Mali hizmetler Bütçe ve performans programı Muhasebe, kesin hesap ve raporlama İç kontrol

31 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

32 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
Görevler Devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetleri Hukuk danışmanlığı kapsamında mütalaa verme, Muhakemat hizmetleri kapsamında Devleti ve genel bütçe kapsamındaki idareleri temsil.

33 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

34 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Görevler – 1 Merkezi yönetim kapsamındaki kuruluşların bütçeleri ile ilgili olarak; Bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek Bütçe kanun tasarılarını hazırlamak Bütçe uygulamasına yön vermek Harcama politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak Bakanlığın gider mevzuatına ilişkin tasarılarını hazırlamak Genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak

35 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Görevler – 2 Harcama politikasını etkileyecek taslak, tasarı ve teklifleri inceleyerek Bakanlık görüşünü hazırlamak Mali mevzuata ilişkin kanun tasarı ve teklifleri konusunda TBMM’ye teknik destek sağlamak Kamu istihdam politikasının oluşturulmasına katkı sağlamak, personel istihdamına ilişkin talepleri değerlendirerek vize etmek Gider mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan sorunları çözmek ve tereddütleri gidermek

36 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Görevler– 3 Uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği ile ilişkilere görev alanı içinde katılmak ve katkı sağlamak Genel Faaliyet Raporunu hazırlamak Performans esaslı bütçelemeye ilişkin çalışma ve düzenlemeler yapmak 5018 sayılı Kanun kapsamında mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin yöntem ve standartlar belirlemek, ikincil mevzuatı çıkarmak, eğitim faaliyetlerini yürütmek ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek

37 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Görevler – 4 Mali disiplini sağlamak üzere yürütülen mali kontrol Mali yönetim ve kontrol alanında merkezi uyumlaştırma E-bütçe, görev ve hizmetlerine ilişkin eğitim, rehberlik ve yayın hizmeti Mali mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak

38 Muhasebat Genel Müdürlüğü

39 Muhasebat Genel Müdürlüğü
Görevler - 1 Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe sistemini kurmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, Muhasebe uygulamalarına yön vermek ve uygulamayı izlemek, Genel bütçe kapsamındaki idarelerin muhasebe hizmetlerini yürütmek, Genel bütçe kapsamındaki idarelerin muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bilgi işlem sistemi kurmak ve işletmek,

40 Muhasebat Genel Müdürlüğü
Görevler - 2 Genel bütçe kapsamındaki idarelerin personelinin maaş ve ücretlerini elektronik ortamda hesaplamak ve ödemek, Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin mali işlemlerine yön vermek, muhasebe hizmetlerini yürütmek, Merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını çıkarmak ve Kamu Hesapları Bültenini yayınlamak, Merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısını hazırlamak.

41 Muhasebat Genel Müdürlüğü
Görevler - 3 Genel yönetim sektörüne ilişkin mali istatistikleri derlemek, konsolide etmek ve yayınlamak, Genel bütçeden mahalli idareler ile diğer kurum ve kuruluşlara aktarılacak payları hesaplamak ve ödemek, Devlet muhasebesi standartlarını ve ilkelerini belirlemek üzere kurulmuş olan Devlet Muhasebe Standartları Kurulunun sekretaryasını yapmak, standartları yayımlamak, Kamu hesaplarına güvence verme kapsamında muhasebe işlemleri ile görev alanına giren diğer konuları kontrolörleri ve illerde muhasebe denetmenleri vasıtasıyla denetlemek.

42 Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü

43 Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Görevler - 1 Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek Devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve tekliflerini Devlet gelirleri politikası açısından  inceleyerek görüş bildirmek Uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yürütmek Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliği yapmak

44 Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Görevler - 2 Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak Gelir bütçesini hazırlamak Vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak Ekonomik ve mali gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bu konularda araştırmalar yapmak Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek

45 Milli Emlak Genel Müdürlüğü

46 Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Görevler Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların edinim, yönetim ve elden çıkarma hizmetlerini yerine getirmektedir. Edinim hizmeti kapsamında; satınalma, kamulaştırma, teferruğ ve tefevvüz, trampa, inşaat ve onarım, bağış ve çeşitli kanun ve anlaşmalarla hazineye mal intikali işlemlerini yürütmektedir. Yönetim hizmeti kapsamında; taşınmazların tahsisi, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, ecrimisil ve tahliye işlemlerini yürütmektedir. Elden çıkarma hizmeti kapsamında; Hazineye ait taşınmazların satışı, devredilmesi ve terk işlemlerini yapmaktadır. Bakanlık hizmet binalarının yapımını programlamakta, satın alma işlemlerini yürütmekte ve bunların onarımlarını yapmaktadır.

47 Personel Genel Müdürlüğü

48 Personel Genel Müdürlüğü
Görevler Bakanlık personelinin ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde atama, nakil, ilerleme, terfi, yer değiştirme, intibak, geçmiş hizmet değerlendirmeleri ve emeklilik gibi özlük işlemlerinin yürütülmesi, Disiplin hukukunun gerektirdiği iş ve işlemler ile buna ilişkin kayıtların tutulmasına yönelik hizmetler.

49 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı

50 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı
Görevler Bakanlık personelinin çağdaş yönetim teknikleri ve mali mevzuat konularında bilgilerini artırmak, Bakanlık personelinin modern kamu yönetiminin gereklerine uygun, yenilikçi ve gelişmeye açık birer yönetici olarak yetiştirilmelerini sağlamak, Hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, kurs, panel, konferans ve seminerler düzenlemek, Mali idarenin geliştirilmesi konularında araştırma, inceleme ve anketler yapmak, bunları yayımlamak ve önerilerde bulunmak, Uzmanlık ve denetmenlik yarışma sınavını kazananlar ile yükselme sınavlarında başarılı olan personelin özel programlarla eğitilmesini sağlamak,

51 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

52 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Görevler AB Müktesebatına uyum çalışmaları ile Bakanlığın uluslararası ilişkilerinin koordinasyonu, AB mali yardımlarından azami ölçüde yararlanabilmek amacıyla Bakanlık birimlerinin proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerine destek, Başkanlık tarafından, AB’ye uyum süreci ve dış ekonomik ilişkiler alanındaki gelişmeler hakkında danışmanlık ve eğitim.

53 BAKANLIK BAĞLI, İLGİLİ VE İLİŞKİLİ KURULUŞLARI

54 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

55 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Görevler Kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlama, Karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etme ve çekiliş düzenleme, Karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin verme ve denetleme, Talih oyunlarını ve işletmelerini denetleme.

56 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

57 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Görevler Özelleştirme işlemlerini yürütmek, Özelleştirme programındaki kuruluşların şirket kuruluşlarına, birleşmelerine karar vermek ve yürütmek, Kuruluşların mali, idari ve hukuki yapıları ile ilgili düzenleme yapmak, Özelleştirme Fonunu idare etmek, Her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine yönelik işlemleri yapmak, Kuruluşların sermayelerine konulacak ayni sermayenin değerlemesini yapmak, Özelleştirme Programındaki kuruluşlara finansman sağlamak.

58 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

59 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
Görevler Kamu idarelerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin iç ve dış piyasadan tedarik edilmesi ve dağıtılması, amacıyla kamu idareleri adına merkezi satınalma işlemlerinin yürütülmesi.

60 Kamu İhale Kurumu Başkanlığı

61 Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
Görevler Kamu ihale sistemine ilişkin ikincil mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak ve uygulamayı yönlendirmek, İdarece yapılan işlemlerin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri incelemek, İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası alanda koordinasyonu sağlamak, İhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, Kamu İhale Bültenini yayımlamak Elektronik ihaleye ilişkin düzenlemeleri yapmak, Elektronik kamu alımları platformunun kurulması ve işletilmesi.

62 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

63 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
Görevler Denetlenmiş finansal tabloların sunumunda; finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve yayımlamaktır.

64 Teşekkürler…


"T.C. Maliye Bakanlığı Tanıtım Sunumu Atilla ÇAKIR Maliye Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları