Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Tanıtım Sunumu Atilla ÇAKIR Maliye Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Tanıtım Sunumu Atilla ÇAKIR Maliye Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Tanıtım Sunumu Atilla ÇAKIR Maliye Uzmanı

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı 22 Bakanlık İnsan Kaynakları Sunuş Planı Bakanlık Yetki, Görev ve Sorumlulukları Bakanlık Teşkilat Yapısı Kamu Mali Reform Süreci Bakanlık Merkez Birimleri ve Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları

3 Strateji Geliştirme Başkanlığı 3  Değişen küresel çerçeve: Hükümetlerin üzerindeki artan baskı  Artan küresel rekabet-makro denge ve rekabetçi yatırım ortamı konusundaki talepler  Etkin hizmet sunumu, saydamlık ve hesap verebilirlik konusunda artan vatandaş talepleri  Mali işlem ve süreçlerin etkinliği ve verimliliği konusunda artan talepler 3 Küresel Vizyon

4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 4  Daha güçlü ve yüksek performans sergileyen bir devlet yapısı  Büyüme için istikrarın ve yatırım ortamının sağlanması  Saydamlık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim ilkelerine uygun hareket edilmesi 4 Küresel Vizyon

5 Strateji Geliştirme Başkanlığı 5  Kamu yönetiminden beklenenler: Performans odaklı yönetim  Kamuya hizmet eden ve vaatlerini yerine getiren bir kamu yönetimi  Kamu yönetimi sistemlerinin kilit amaçlarının başarılması (Kaliteli beşeri sermaye) 5 Küresel Vizyon

6 Strateji Geliştirme Başkanlığı 6  Bütçe reformları üç temel amaç üzerine oturmaktadır. Bunlar :  Mali disipline uyum  Kaynakların stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanılması  Programların ve hizmet sunumunun etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması 6 Küresel Vizyon

7 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7  Kamu kaynaklarını kontrol ederek,  Kaynakların tahsisini planlayarak,  Kaynakları yöneterek,  Kamu idarelerinin iş süreçlerini yeniden tanımlayarak,  Kurumlar arası işbirliği ve bilgi paylaşımını sağlayarak,  Veriye dayalı Karar verme süreçlerini destekleyecek Yönetim Bilgi Sistemlerini kurarak. 7 Nasıl?

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı 8 Kamu Mali Yönetim Reformu  Bütçe türleri yeniden tanımlanmıştır.  Çok yıllı bütçeleme anlayışı hayata geçirilmiştir.  Yeni bütçe sınıflandırması uygulamasına geçilmiştir.  Bütçenin kapsamı genişletilmiştir.  Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde kamu idarelerine önemli esneklikler getirilmiştir.  Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme yeni sistemin temel ayaklarından biri olmuştur.  Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri faaliyete geçmiştir.  Denetimde ihtisaslaşmanın önü açılmak suretiyle iç denetim sistemi kurulmuştur.

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı 9 Kamu Mali Yönetim Reformu  Kamuda aynı muhasebe sistemi kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.  İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu kurulmuştur.  Vergi muafiyet, istisna ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri (vergi harcamaları) cetveli bütçe kanunlarına eklenmiştir.  Kamu mali yönetimi ve kontrol sistemine ilişkin uygulamayı yönlendirecek ve geliştirecek ikincil ve üçüncül mevzuat çalışmalarına devam edilmiştir.

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı 10 Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi UYGULAMA TBMM/Yerel Meclis Hesapverme sorumluluğu

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı 11

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı 12 Teşkilat Yapısı (1) Bakanlığımız ana hizmet birimleri :  Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü  Muhasebat Genel Müdürlüğü  Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü  Milli Emlak Genel Müdürlüğü  Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

13 Strateji Geliştirme Başkanlığı 13 Teşkilat Yapısı (2) Bakanlığımız danışma ve denetim birimleri :  Teftiş Kurulu Başkanlığı  Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı  Strateji Geliştirme Başkanlığı  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  Bakanlık Müşavirleri

14 Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Teşkilat Yapısı (3) Bakanlığımız yardımcı birimleri :  Personel Genel Müdürlüğü  Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  Özel Kalem Müdürlüğü

15 Strateji Geliştirme Başkanlığı 15 Teşkilat Yapısı (4) Bakanlık Taşra Teşkilatı  Bakanlığımız taşra teşkilatı, 81 ilde bulunan Defterdarlıkları vasıtasıyla hizmet vermekte olup, ilçelerde defterdarlıklara bağlı toplam 850 Mal Müdürlüğü bulunmaktadır. Bakanlığımızın taşrada Personel Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ve Muhakemat Müdürlüğü adı altında defterdarlıklara bağlı birimleri bulunmaktadır.

16 Strateji Geliştirme Başkanlığı 16 Teşkilat Yapısı (5) Bakanlık Bağlı Kuruluşları  Gelir İdaresi Başkanlığı  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü  Kefalet Sandığı Bakanlık İlgili Kuruluşları  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Bakanlık İlişkili Kuruluşu  Kamu İhale Kurumu Başkanlığı

17 Strateji Geliştirme Başkanlığı 17 Yetki, Görev ve Sorumluluklar (1)  Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,  Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,  Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,  Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,  Gelir politikasını geliştirmek,  Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,

18 Strateji Geliştirme Başkanlığı 18 Yetki, Görev ve Sorumluluklar (2)  Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,  Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,  Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,  Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilişkin uygulanacak esas ve usulleri belirlemek,  Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek.

19 Strateji Geliştirme Başkanlığı 19 İnsan Kaynakları (1)

20 Strateji Geliştirme Başkanlığı 20 İnsan Kaynakları-(2) UnvanDenetim Elemanı Sayısı Maliye Müfettişi144 Hesap Uzmanı309 İç Denetçi14 Bütçe Kontrolörü13 Muhasebat Kontrolörü109 Milli Emlak Kontrolörü68 Milli Emlak Denetmeni196 Muhasebe Denetmeni193 TOPLAM1.046

21 Strateji Geliştirme Başkanlığı 21 İnsan Kaynakları -(3) UnvanUzman Sayısı Maliye Uzmanı37 Devlet Muhasebe Uzmanı129 Devlet Malları Uzmanı83 Devlet Bütçe Uzmanı135 Mali Suçları Araştırma Uzmanı68 Muhasebe Uzmanı601 Milli Emlak Uzmanı632 AB Uzmanı18 Mali Hizmetler Uzmanı12 Toplam1.715

22 Strateji Geliştirme Başkanlığı 22 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

23 Strateji Geliştirme Başkanlığı 23 Teftiş Kurulu Başkanlığı

24 Strateji Geliştirme Başkanlığı 24 Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı Görevler  Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş, inceleme, soruşturma ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir.  Kurul, kamu harcamaları ve gelirleri ile kamu malları üzerinde, teftiş, vergi ve aklama suçu ve yükümlülük ihlal incelemeleri ile memur ve diğer kamu görevlileri hakkında Kurula gelen iddialar çerçevesinde araştırma ve soruşturma yapmaktadır.  Kurul, fonksiyonel anlamda mevzuat ve uygulama konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

25 Strateji Geliştirme Başkanlığı 25 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı

26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 26 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Görevler  Hesap Uzmanları Kurulu, vergi kanunları uyarınca mükelleflerin hesaplarını incelemek ve Maliye Bakanı tarafından istenilen etüt ve araştırmaları yapmakla görevli ve yetkili bulunmaktadır.  Kurul, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele kapsamında incelemeler ve gelen talepler doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yapmaktadır.

27 Strateji Geliştirme Başkanlığı 27 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

28 Strateji Geliştirme Başkanlığı 28 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Görevler  Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele  Politika oluşturma ve mevzuat düzenleme  Mali istihbarat  Koordinasyon  Yükümlülük denetimleri

29 Strateji Geliştirme Başkanlığı 29 Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 30 Strateji Geliştirme Başkanlığı Görevler  Stratejik yönetim ve planlama  Yönetim bilgi sistemi  Ekonomik analiz  Mali hizmetler Bütçe ve performans programı Muhasebe, kesin hesap ve raporlama İç kontrol

31 Strateji Geliştirme Başkanlığı 31 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

32 Strateji Geliştirme Başkanlığı 32 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Görevler  Devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetleri  Hukuk danışmanlığı kapsamında mütalaa verme,  Muhakemat hizmetleri kapsamında Devleti ve genel bütçe kapsamındaki idareleri temsil.

33 Strateji Geliştirme Başkanlığı 33 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

34 Strateji Geliştirme Başkanlığı 34 Görevler – 1  Merkezi yönetim kapsamındaki kuruluşların bütçeleri ile ilgili olarak;  Bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek  Bütçe kanun tasarılarını hazırlamak  Bütçe uygulamasına yön vermek  Harcama politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak  Bakanlığın gider mevzuatına ilişkin tasarılarını hazırlamak  Genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

35 Strateji Geliştirme Başkanlığı 35 Görevler – 2  Harcama politikasını etkileyecek taslak, tasarı ve teklifleri inceleyerek Bakanlık görüşünü hazırlamak  Mali mevzuata ilişkin kanun tasarı ve teklifleri konusunda TBMM’ye teknik destek sağlamak  Kamu istihdam politikasının oluşturulmasına katkı sağlamak, personel istihdamına ilişkin talepleri değerlendirerek vize etmek  Gider mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan sorunları çözmek ve tereddütleri gidermek Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

36 Strateji Geliştirme Başkanlığı 36 Görevler– 3  Uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği ile ilişkilere görev alanı içinde katılmak ve katkı sağlamak  Genel Faaliyet Raporunu hazırlamak  Performans esaslı bütçelemeye ilişkin çalışma ve düzenlemeler yapmak  5018 sayılı Kanun kapsamında mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin yöntem ve standartlar belirlemek, ikincil mevzuatı çıkarmak, eğitim faaliyetlerini yürütmek ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

37 Strateji Geliştirme Başkanlığı 37 Görevler – 4  Mali disiplini sağlamak üzere yürütülen mali kontrol  Mali yönetim ve kontrol alanında merkezi uyumlaştırma  E-bütçe, görev ve hizmetlerine ilişkin eğitim, rehberlik ve yayın hizmeti  Mali mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

38 Strateji Geliştirme Başkanlığı 38 Muhasebat Genel Müdürlüğü

39 Strateji Geliştirme Başkanlığı 39 Muhasebat Genel Müdürlüğü Görevler - 1  Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe sistemini kurmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,  Muhasebe uygulamalarına yön vermek ve uygulamayı izlemek,  Genel bütçe kapsamındaki idarelerin muhasebe hizmetlerini yürütmek,  Genel bütçe kapsamındaki idarelerin muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bilgi işlem sistemi kurmak ve işletmek,

40 Strateji Geliştirme Başkanlığı 40 Muhasebat Genel Müdürlüğü Görevler - 2  Genel bütçe kapsamındaki idarelerin personelinin maaş ve ücretlerini elektronik ortamda hesaplamak ve ödemek,  Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin mali işlemlerine yön vermek, muhasebe hizmetlerini yürütmek,  Merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını çıkarmak ve Kamu Hesapları Bültenini yayınlamak,  Merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısını hazırlamak.

41 Strateji Geliştirme Başkanlığı 41 Muhasebat Genel Müdürlüğü Görevler - 3  Genel yönetim sektörüne ilişkin mali istatistikleri derlemek, konsolide etmek ve yayınlamak,  Genel bütçeden mahalli idareler ile diğer kurum ve kuruluşlara aktarılacak payları hesaplamak ve ödemek,  Devlet muhasebesi standartlarını ve ilkelerini belirlemek üzere kurulmuş olan Devlet Muhasebe Standartları Kurulunun sekretaryasını yapmak, standartları yayımlamak,  Kamu hesaplarına güvence verme kapsamında muhasebe işlemleri ile görev alanına giren diğer konuları kontrolörleri ve illerde muhasebe denetmenleri vasıtasıyla denetlemek.

42 Strateji Geliştirme Başkanlığı 42 Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü

43 Strateji Geliştirme Başkanlığı 43 Görevler - 1  Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak  Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek  Devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve tekliflerini Devlet gelirleri politikası açısından inceleyerek görüş bildirmek  Uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yürütmek  Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliği yapmak Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü

44 Strateji Geliştirme Başkanlığı 44 Görevler - 2  Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak  Gelir bütçesini hazırlamak  Vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak  Ekonomik ve mali gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bu konularda araştırmalar yapmak  Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü

45 Strateji Geliştirme Başkanlığı 45 Milli Emlak Genel Müdürlüğü

46 Strateji Geliştirme Başkanlığı 46 Milli Emlak Genel Müdürlüğü Görevler  Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların edinim, yönetim ve elden çıkarma hizmetlerini yerine getirmektedir.  Edinim hizmeti kapsamında; satınalma, kamulaştırma, teferruğ ve tefevvüz, trampa, inşaat ve onarım, bağış ve çeşitli kanun ve anlaşmalarla hazineye mal intikali işlemlerini yürütmektedir.  Yönetim hizmeti kapsamında; taşınmazların tahsisi, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, ecrimisil ve tahliye işlemlerini yürütmektedir.  Elden çıkarma hizmeti kapsamında; Hazineye ait taşınmazların satışı, devredilmesi ve terk işlemlerini yapmaktadır.  Bakanlık hizmet binalarının yapımını programlamakta, satın alma işlemlerini yürütmekte ve bunların onarımlarını yapmaktadır.

47 Strateji Geliştirme Başkanlığı 47 Personel Genel Müdürlüğü

48 Strateji Geliştirme Başkanlığı 48 Personel Genel Müdürlüğü Görevler  Bakanlık personelinin ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde atama, nakil, ilerleme, terfi, yer değiştirme, intibak, geçmiş hizmet değerlendirmeleri ve emeklilik gibi özlük işlemlerinin yürütülmesi,  Disiplin hukukunun gerektirdiği iş ve işlemler ile buna ilişkin kayıtların tutulmasına yönelik hizmetler.

49 Strateji Geliştirme Başkanlığı 49 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı

50 Strateji Geliştirme Başkanlığı 50 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı Görevler  Bakanlık personelinin çağdaş yönetim teknikleri ve mali mevzuat konularında bilgilerini artırmak,  Bakanlık personelinin modern kamu yönetiminin gereklerine uygun, yenilikçi ve gelişmeye açık birer yönetici olarak yetiştirilmelerini sağlamak,  Hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, kurs, panel, konferans ve seminerler düzenlemek,  Mali idarenin geliştirilmesi konularında araştırma, inceleme ve anketler yapmak, bunları yayımlamak ve önerilerde bulunmak,  Uzmanlık ve denetmenlik yarışma sınavını kazananlar ile yükselme sınavlarında başarılı olan personelin özel programlarla eğitilmesini sağlamak,

51 Strateji Geliştirme Başkanlığı 51 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

52 Strateji Geliştirme Başkanlığı 52 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Görevler  AB Müktesebatına uyum çalışmaları ile Bakanlığın uluslararası ilişkilerinin koordinasyonu,  AB mali yardımlarından azami ölçüde yararlanabilmek amacıyla Bakanlık birimlerinin proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerine destek,  Başkanlık tarafından, AB’ye uyum süreci ve dış ekonomik ilişkiler alanındaki gelişmeler hakkında danışmanlık ve eğitim.

53 Strateji Geliştirme Başkanlığı 53 BAKANLIK BAĞLI, İLGİLİ VE İLİŞKİLİ KURULUŞLARI

54 Strateji Geliştirme Başkanlığı 54 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

55 Strateji Geliştirme Başkanlığı 55 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Görevler  Kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlama,  Karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etme ve çekiliş düzenleme,  Karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin verme ve denetleme,  Talih oyunlarını ve işletmelerini denetleme.

56 Strateji Geliştirme Başkanlığı 56 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

57 Strateji Geliştirme Başkanlığı 57 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Görevler  Özelleştirme işlemlerini yürütmek,  Özelleştirme programındaki kuruluşların şirket kuruluşlarına, birleşmelerine karar vermek ve yürütmek,  Kuruluşların mali, idari ve hukuki yapıları ile ilgili düzenleme yapmak,  Özelleştirme Fonunu idare etmek,  Her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine yönelik işlemleri yapmak,  Kuruluşların sermayelerine konulacak ayni sermayenin değerlemesini yapmak,  Özelleştirme Programındaki kuruluşlara finansman sağlamak.

58 Strateji Geliştirme Başkanlığı 58 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

59 Strateji Geliştirme Başkanlığı 59 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Görevler  Kamu idarelerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin  iç ve dış piyasadan tedarik edilmesi ve  dağıtılması, amacıyla kamu idareleri adına merkezi satınalma işlemlerinin yürütülmesi.

60 Strateji Geliştirme Başkanlığı 60 Kamu İhale Kurumu Başkanlığı

61 Strateji Geliştirme Başkanlığı 61 Kamu İhale Kurumu Başkanlığı Görevler  Kamu ihale sistemine ilişkin ikincil mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak ve uygulamayı yönlendirmek,  İdarece yapılan işlemlerin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri incelemek,  İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası alanda koordinasyonu sağlamak,  İhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, Kamu İhale Bültenini yayımlamak  Elektronik ihaleye ilişkin düzenlemeleri yapmak,  Elektronik kamu alımları platformunun kurulması ve işletilmesi.

62 Strateji Geliştirme Başkanlığı 62 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

63 Strateji Geliştirme Başkanlığı 63 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Görevler  Denetlenmiş finansal tabloların sunumunda;  finansal tabloların ihtiyaca uygun,  gerçek,  güvenilir,  karşılaştırılabilir,  anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve yayımlamaktır.

64 64 atilla.cakir@sgb.gov.tr


"T.C. Maliye Bakanlığı Tanıtım Sunumu Atilla ÇAKIR Maliye Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları