Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI Prof.Dr.Kayıhan Pala Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI Prof.Dr.Kayıhan Pala Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI Prof.Dr.Kayıhan Pala Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı kpala@uludag.edu.tr

2 1.Son üç yıl içinde, sunumunuzun / makalenizin içeriğiyle ilgili bir sağlık endüstrisi kuruluşundan aşağıdakileri kabul ettiniz mi?  Bir kongre, sempozyum, kurs, panel vb bilimsel programa katılmak için maddi destek aldınız mı? HAYIR  Konuşmacı / Oturum Başkanlığı ücreti (Honoraryum) aldınız mı? HAYIR  Yöneticisi, oturum başkanı, düzenleyicisi olduğunuz eğitim toplantısı vb bir organizasyon için sponsorluk aldınız mı? HAYIR  Araştırmalarınız için fon kullandınız mı? HAYIR  Sizinle birlikte (aynı projede) çalışan personelden birisi, herhangi bir fon kullandı mı? HAYIR  Danışma ücreti aldınız mı? HAYIR TTD ETİK KURULU ÇIKAR ÇATIŞMASI BİLDİRİMİ

3 2.Son üç yıl içinde sunumunuzun / makalenizin içeriğiyle ilgili bir sağlık endüstrisi kuruluşunun çalışanı oldunuz mu? HAYIR 3.Sunumunuzun / makalenizin içeriğiyle ilgili bir sağlık endüstrisi kuruluşuna ait herhangi bir hisse senediniz ya da hisseniz var mı? HAYIR 4.Sunumunuz veya makalenizle ilgili, sağlık endüstrisinin taraf olduğu bir konuda uzman tanık / bilirkişi olarak hareket ettiniz mi? HAYIR 5.Sunumunuzun / makalenizin içeriğiyle ilgili olarak bunların dışında çatışan başka herhangi bir mali çıkarınız var mı? HAYIR 6.Bir tütün endüstrisi kuruluşunun çalışanı oldunuz mu? Ya da böyle bir kuruluşunun taraf olduğu bir konuda uzman tanık veya bilirkişi oldunuz mu? Ya da böyle bir kuruluşa ait hisseniz/hisse senediniz var mı? HAYIR TTD ETİK KURULU ÇIKAR ÇATIŞMASI BİLDİRİMİ

4  Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) ne anlama geliyor?  Ülkemizde gerçekleştirilen ihaleler üzerinden değerlendirme  Diğer ülkelerdeki uygulamalar üzerinden değerlendirme (İngiltere, Kanada vb.)  Sonuç ve öneriler Sunum planı

5 Ek Madde 7- Ek Madde 7- (Ek: 3/7/2005-5396/1 md.) Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığınca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) Değeri yirmi milyon Türk Lirasına kadar olan tesislerin bu madde kapsamında yaptırılmasına Sağlık Bakanınca karar verilebilir. SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987

6  Bu amaçla Maliye Bakanlığınca, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazineye ait taşınmazlar bedelsiz devredilebilir.  Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri Sağlık Bakanlığına bağlı Döner Sermaye İşletmelerince ödenir.  Sağlık Bakanlığının kullanımında bulunan sağlık tesislerinin, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesi; tesislerdeki tıbbî hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında, sözleşmeyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılabilir.  Bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemler, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir. SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987

7 3359 Sayılı Yasanın Ek/7. Maddesi  Sağlık tesislerinin yapımına Yüksek Planlama Kurulu, yenilenmesine Sağlık Bakanlığı karar verir.  İhaleyi alan firmaya bedelsiz Hazine arazisi devredilir.  Yapım işleri kira, yenilemeler ise hizmet ve alanların devri karşılığında yapılır.  Kira ödemeleri döner sermayeden karşılanır.  Sözleşme süresi 49 yıla kadar çıkabilir.  Bu kapsamdaki işlerden Damga Vergisi ve Harç alınmaz.  Bu kapsamda yapılacak ihaleler Kamu İhale ve Devlet İhale yasasına tabi değildir.

8 Hangi tesisler yapılabilir? Entegre sağlık kampüsü, eğitim araştırma hastanesi, devlet hastanesi, özel dal hastanesi, gün hastanesi, sağlık ocağı, klinik otel, rehabilitasyon merkezi, kanser araştırma merkezi, aşı eğitim merkezi, aşı üretim merkezi, aşı araştırma–geliştirme merkezi, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, toplum sağlığı merkezi, organ ve doku bankası, bölgesel kan merkezi, kan ürünleri üretim tesisi, ağız ve diş sağlığı merkezi, tüm kara, hava ve deniz teçhizatları dâhil olmak üzere 112 acil servis komuta kontrol merkezi ile destek birimleri dâhil ilgili tesisin her türlü bölümleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Bakanlığın yapmak ve yaptırmakla yükümlü olduğu ek binalar dâhil sağlıkla ilgili diğer tüm tesisler.

9 İhaleler ve Yıllık Kira Bedelleri  Kayseri : 138 Milyon TL  Ankara/Etlik : 319 Milyon TL  Ankara/Bilkent: 289 Milyon TL = 746 Milyon TL  Bu rakam Sağlık Bakanlığı döner sermaye bütçesinin 20’de biri.  Üç ihalede oluşan borç 18 Milyar 643 Milyon 250 Bin TL.  Bu tutar Sağlık Bakanlığının 2012 yılı bütçesinden yaklaşık 4 Milyar TL fazla.

10 Klasik ihale yönteminden farklı  Erzurum’da 1.200  Erzurum’da acil, ameliyathane ve laboratuar birimi olan 1.200 yataklı hastane ihalesinde 260 Milyon TL yaklaşık maliyet öngörüldü, ihale 193.270.612 TL bedelle tamamlandı  Kayseri’nin 1.5 yıllık kirasıyla 1.200 yataklı hastane yapılabiliyor!...  Kayseri için (toplam 1583 yatak) devletin belirlediği arsa ve işletme bedeli dahil sabit yatırım tutarı 427.454.111 TL  Kayseri için şirketlere 25 yılda ödenecek kiralar toplamı ise 3.443.250.000 TL.  Aradaki fark 3 Milyar 15 Milyon 795 bin 889 TL !

11 Kamu-özel ortaklığının kamu sektörü ile karşılaştırılması Kamu-özel ortaklığı daha pahalı  Sermaye maliyeti: Kamu-özel ortaklığı daha pahalı Kamu-özel ortaklığı daha pahalı ya da aynı  İnşaat maliyeti: Kamu-özel ortaklığı daha pahalı ya da aynı aynı  İşletme/çalıştırma maliyeti: aynı Kamu-özel ortaklığı daha pahalı  İşlem maliyeti: Kamu-özel ortaklığı daha pahalı Kamu-özel ortaklığı daha riskli  Değişkenlik: Kamu-özel ortaklığı daha riskli Kaynak: David Hall (April 2010). PPPs and public infrastructure. Public Services International Research Unit (PSIRU) University of Greenwich, UK www.psiru.org.www.psiru.org

12 İngiltere’de KÖO Uygulamasının Sonuçları  İngiltere’de Parlamento 2011 Nisan ayında;  yolsuzluk,  hatalı muhasebeleştirme,  kamu maliyesi açısından ciddi risk oluşturması,  kamu yararına aykırı uygulamalar konusunda yoğun şikâyetlerin olduğu KÖO uygulamasına yönelik Araştırma Komitesi kurulmasını kararlaştırdı.

13 hizmetin odak noktasını insanın sağlığı değil, elde edilecek kâr oluşturmaktadır  Kamu-özel ortaklığı çerçevesinde çalışan hastaneler, Kanada’nın genel sağlık hizmetleri sistemini eriten, özel ve kâr amaçlı hizmetler vermektedir. Burada hizmetin odak noktasını insanın sağlığı değil, elde edilecek kâr oluşturmaktadır. %83 daha pahalı  İktisatçı Hugh Mackenzie’nin Haziran 2009’da hazırladığı “Önce Kötüydü, Şimdi Daha da Kötü” başlıklı rapora göre, KÖO’ler için yapılan özel borçlanma kamu kesimi borçlanmasına göre %83 daha pahalıya gelmektedir. KÖO: KANADA DENEYİMİ

14  Kamu Hastanesi Temel Taşı Bir: Kamu hastanesi finansmanı daha etkindir.  Kamu Hastanesi Temel Taşı İki: Kamu hastaneleri daha demokratiktir ve Kanada’nın gelişmesine yardım eder.  Kamu Hastanesi Temel Taşı Üç: Kamu hastane sisteminde hastalar için yüksek kalite ve daha rahat erişim söz konusudur. Neden kamu hastaneleri tercih edilmeli?

15 iki  Edinburgh Üniversitesi’nden Prof.Allyson Pollock’a göre hükümetler bir KÖO hastane için iki hastane karşılığı harcama yapmak zorundadır. üç bir  İskoç iktisatçılar Jim ve Margaret Cuthbert de üç kamu hastanesi için gereken kaynakla ancak bir PFI (veya KÖO) yapılabileceğini belirtmektedir. 194 milyon dolar daha pahalı  2008 yılında Ontario’da Genel Denetçi, Brampton’daki William Osler KÖO hastanenin inşaatının herhangi bir kamu hastanesine göre 194 milyon dolar (2003 dolar değeri üzerinden) daha pahalıya geldiğini tespit etmiştir. KÖO HASTANELERİ KAMU HASTANELERİNİN 2-3 KATINA MAL OLUR

16 89 milyon dolar 203 milyon dolar  2009 yılında KÖO Diamond Merkezi’nin toplam nominal maliyetinin (bakım dahil tüm kullanım ömrünün maliyeti) kamusal olarak gerçekleştirilseydi 89 milyon dolar olabileceği tespit edilmiştir; oysa bu tesis için KÖO sistemi çerçevesinde, 203 milyon dolar harcamıştır. %130 daha pahalı  Başka bir deyişle, Vancouver’deki KÖO hastane normalden hemen hemen %130 daha pahalıya gelmiştir. KÖO HASTANELERİ KAMU HASTANELERİNİN 2-3 KATINA MAL OLUR

17 1,482 milyar dolar 2,225 milyar dolar  Québec’te, KÖO McGill Üniversitesi Sağlık Merkezi’nin maliyeti 1,482 milyar dolar olarak tahmin edilirken, bu miktar yüzde 50 artarak 2,225 milyar dolara çıkmıştır. 1,386 milyar 2,515 milyar  KÖO kapsamındaki Montréal Üniversitesi Hastane Merkezi (CHUM) bütçesi Nisan 2006’da 1,386 milyar olarak onaylanmış, ancak KÖO statüsünde kalması durumunda bu bütçenin 2008/2009 yılları için yüzde 81 artışla 2,515 milyar dolara çıkacağı öngörülmüştür. KÖO HASTANELERİ KAMU HASTANELERİNİN 2-3 KATINA MAL OLUR

18 yatak başına maliyet  North Bay KÖO hastanede (Ontario) yatak başına maliyet 1,5 milyon doların biraz altındadır ($1.430.412,17). Oysa Peterborough’da (Ontario) yapılan yeni bir kamu hastanesinde bu maliyet yalnızca 400 bin dolar civarındadır ($398.785,43).  KÖO Royal Ottawa hastanesi, baştaki bütçede 96 milyon dolar öngörülmüşken, 125 milyon dolara mal olarak açıldı. Ontario yönetimi 22 yıl 8 ay süreyle ödeme yapacaktır. Ontario Sağlık Koalisyonu, 2005 yılında iktisatçı Hugh Mackenzie tarafından yapılan bir araştırmayla Royal Ottawa KÖO hastanenin, geleneksel veya yerleşik kamusal yaklaşımla 174 milyon dolar daha ucuza mal olabileceğini göstermiştir. KÖO HASTANELERİ KAMU HASTANELERİNİN 2-3 KATINA MAL OLUR

19 7 milyon pound fazladan ödeme  Ulusal Halk Sağlığı Politikaları Merkezi’ne göre, Birleşik Krallıktaki PFI Worchestershire Akut Hastanesi salt PFI statüsü nedeniyle 2005/2006’da 7 milyon pound fazladan ödeme yapmıştır.  İngiliz şirketi “Carillion” – Ontario Brampton William Osler KÖO hastane ile Ottawa’daki Royal Ottawa KÖO hastanenin parçası – BK’deki Swindon KÖO veya PFI hastanesini finanse ve inşa etmiştir. Baştaki tahmini maliyet 330 milyon pound olarak öngörülmüşken gelen eklerle birlikte maliyet 720 milyon pound olarak gerçekleşmiştir. KÖO’da fazla ödeme

20 114 milyon 194 milyon dolar daha pahalı  Mevcut KÖO hastanelerle ilgili olarak yapılan bağımsız değerlendirmeler, bu hastanelerin, kamu eliyle yapılmış olması durumuna göre ortama 114 milyon ve 194 milyon dolar daha pahalıya geldiklerini göstermiştir. 2,9 milyar dolar daha fazla  Bunun anlamı, bugün Kanada’da yapılmakta olan hastaneler için, bu hastanelerin kamu eliyle yapılması durumuna göre 2,9 milyar dolar daha fazla ödeneceğidir. KANADA SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINDA NASIL 2,9 MİLYAR DOLAR ZARARA UĞRAYACAK?

21  Yönetimler KÖO sistemindeki özel konsorsiyumlara “garanti” verdiklerinde kamu fonları heba olmakta, yönetimler de güç duruma düşmektedir. Kamu Hizmetleri Uluslararası Araştırma Birimi (PSIRU) araştırmacısı David Hall, KÖO projeleriyle ilgili bu garantörlüğün yönetimleri çok güç duruma düşürmesinden kaygı duymaktadır. HÜKÜMET “GARANTİSİ” KAMU FONLARININ İSRAFI DEMEKTİR

22  2010-2020 döneminde; sağlık hizmetlerinin altyapısı için yaklaşık olarak 3.6 trilyon dolar harcama yapılacağı tahmin ediliyor.  Aynı dönemde altyapı harcamalarının dışında toplam sağlık harcamalarının 68.1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Sermayenin Sağlık Alanına İlgisi

23 %58  Birleşik Krallıkta ilk 12 PFI hastane projesi hissedarlarına ortalama %58 getiri sağlamıştır. yüzde 15-25  İngiltere’deki bir tıp dergisinde 1999 yılında yayınlanan bir makale, bu ülkedeki KÖO hastanelerin yılda yüzde 15-25 oranında kâr ettiklerini belirliyordu.  İskoç hükümet yetkililerine göre bir KÖO konsorsiyumu 70 milyon pounda mal olan bir hastaneden 90 milyon pound kâr etmektedir. Dev kârlar

24  KÖO hastane sözleşmeleri genellikle gizli, kamu denetiminden uzaktadır.  Uluslararası bir neoliberal kurum olan Uluslararası Para Fonu (IMF) bile “PPP finansmanında saydamlık gerektiğine” işaret ediyordu.  Ontario Sağlık Koalisyonu KÖO Brampton hastanesi sözleşmesi için mahkemeye gitmiştir. Başvuru sonucunda, 2000 sayfalık sözleşmeyi görme haklarının olduğunu kabul ettirmişlerdir. Ne var ki sözleşmenin ana bölümleri ya çıkartılmıştı ya da üzeri çizilmişti. KÖO HASTANE SÖZLEŞMELERİNİN GİZLİLİĞİ

25

26  Kâr amaçlı KÖO hastane şirketleri “indirim oranlarını” kamu hastaneciliğini aslında olduğundan daha pahalı gösterecek şekilde yapay olarak yüksek gösterebilmektedir. İndirim oranları aslında yalnızca sermayenin uygun maliyetini göstermeyi amaçlar.  Loxley 2010 yılında göstermiştir ki, KÖO analizinin (veya para karşılığı elde edilen değer raporunun) baştan savma yapılması durumunda kamusal karşılaştırma göstergeleri hep daha maliyetli görünecektir, çünkü varsayılan risk aktarımı hep büyük olacaktır. KAMU HASTANELERİNDEKİ MALİYETLERİN VE İNDİRİMLERİN ŞİŞİRİLEREK YANSITILMASI

27  Haziran 2010’da Québec Genel Denetçisi (GD) Renaud Lachance, Québec KÖO ajansının Montréal Üniversitesi hastanesi araştırma merkezi için yanlı bir maliyet analiz veya “para karşılığı elde edilen değer raporu” hazırladığını ortaya koymuştur.  GD, Ontario’daki Brampton KÖO hastanede kamusal tedarik yaklaşımıyla ilgili maliyet tahminlerinin projenin ömrü dikkate alındığında 634 milyon dolar şişirildiğini belirlemiştir. Böylece, aslında hiç de öyle olmadığı halde kamu hastanesi KÖO’e göre çok daha pahalı gösterilmiştir. KAMU HASTANELERİNDEKİ MALİYETLERİN VE İNDİRİMLERİN ŞİŞİRİLEREK YANSITILMASI

28  Uzun vadeli – 30 yıl veya daha uzun—sözleşmeler hem demokratik değildir hem de yanıltıcıdır. Uzun vadeli sözleşmelerde çoğu kez sözleşmenin sonuna itilen ek giderler yer alır. 30 yıllık bir sözleşme demokratik değildir; çünkü bir siyasetçinin faal olabileceği sürenin ötesindedir. Öyle ki, önemli giderler gündeme geldiğinde bu işlerin altındaki siyasetçiler çoktan sahneden çekilmiş olacaktır ve zamanında yapılan yanlışların faturası da torunlarımıza çıkacaktır. KÖO HASTANE SÖZLEŞMELERİ ÇOK UZUN SÜRE GEÇERLİ!

29  KÖO hastane işine giren şirketlerle resmi yetkililer, olası çıkar çatışmalarında birbirlerini kollayabilirler. Peki, resmi yetkililere, örneğin belirli bir KÖO hastane sözleşmesi yapıldığı takdirde emekliliklerinden sonra şirketlerde iş vaadinde bulunulabilir mi? Bir örnek, daha önce BC yönetiminde resmi görevi olan Mike Marasco’nun şimdi bir KÖO şirketi olan “Plenary Health”ın CEO’su olmasıdır. «RESMİ YETKİLİLER» KÖO HASTANE KONSORSİYUMLARINA ÇOK YAKIN GÖRÜNEBİLİYOR

30  Tony Blair’in eski sağlık işleri danışmanı Simon Stevens daha sonra bir ABD şirketi olan United Health’ın Avrupa kolu başkanı olmuştur. Eski Sağlık Bakanı Patricia Hewitt Bupa, Alliance Boots ve Cinven’den 25 özel hastane satın alan özel bir şirkete danışmanlık yaparak 100 bin poundun üzerinde para kazanmaktadır. 2006 ile 2009 yılları arasında BK’deki 37 kamu görevlisi kamudan ayrıldıktan sonra iki yıl içinde özel sektörde iş bulmuştur. «RESMİ YETKİLİLER» KÖO HASTANE KONSORSİYUMLARINA ÇOK YAKIN GÖRÜNEBİLİYOR

31  Allyson Pollock: “Şirketlerin KÖO hastanelerinden kâr elde edebilmelerinin tek yolu hastane personelinden kısıntıya gitmektir”  Ontario’daki Brampton (William Osler) hastanesi eski CEO’su Bob Richards da “(bir KÖO’te) ödenen 1 milyon dolarlık her borç 10 hemşirenin işinden olması anlamına gelir” demişti.  İngiltere Tabip Odasına göre (BMA), “sağlık hizmetlerine ayrılan büyük fonlar buradan alınmaktadır… hasta bakımı için gereken kaynaklar buradan çekilerek özel şirketlere sunulmaktadır”. BMA Kanada’ya KÖO hastane politikasından vazgeçmesi uyarısında bulunmuştur. HASTANE ÇALIŞANLARI İŞLERİNDEN ÇIKARILIYOR

32 Kirayı ödemek için işten çıkarmalar başladı  Nisan 2011’de yayımlanan Avam Kamarası raporunda Quenn Alexandra hastanesinin, kira ödemelerinin neden olduğu mali güçlükleri aşmak için 700 personeli işten çıkardığı belirtildi  Peterborough ve Stamford Hastaneleri Birliği kira ödemelerine bağlı olarak hekimler ve hemşireler de dahil 300 kişiyi işten çıkardı. http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-hampshire-12677338

33  KÖO hastaneler Kanada’nın kimi yörelerinde toplam hastane yatak sayısını azaltmış, böylece erişilebilirliği sınırlamıştır. Ayrıca, birçok KÖO hastane hastalardan çok uzak mekânlarda bulunmaktayken kamu hastaneleri hastalar için daha fazla yatak ve daha fazla hizmet sağlamaktadır. DAHA AZ YATAK VE KÖO HASTANELER  Daha fazla sayıda yatak sözü vermelerine karşın KÖO hastanelerde yerlerini aldıkları kamu hastanelerinden daha az sayıda yatak bulunmaktadır. KÖO SİSTEMİNDE HASTALARIN HASTANE HİZMETLERİNE ERİŞİMİ GÜÇLEŞİYOR

34  British Columbia ve Ontario Sağlık Koalisyonları, genel nüfusta artış olmasına karşın, bu illerde yeni açılan KÖO hastanelerin daha önceki kamu hastanelerinden daha az yatak kapasitesine sahip olduğunu saptamıştır.  Ontario Genel Denetçisi 2008 yılında Brampton’daki William Osler KÖO hastanenin yalnızca 479 yatakla hizmete girdiğini (toplamda 608 yatak) belirlemiştir. Oysa kamu hastanesinin yenilenmesi çerçevesinde öngörülen yatak sayısı 716 idi. HASTANE YATAK SAYILARI AZALIYOR

35  Daha küçük kamu hastaneleri KÖO’ler yüzünden kapandıkça acil hastane bakım hizmetleri de giderek daha erişilmez olmaktadır.  Ontario ve British Columbia’daki KÖO hastaneler kentsel yerleşimlerde bulunmaktadır veya belirli bir bölgenin tümüne hizmet verecek büyük hastane olarak tasarlanmıştır. Daha küçük ve kırsal kesimlerdeki kamu hastaneleri ya yeni KÖO’lerin açılmasından önce veya bu sırada kapanmıştır. Küçük yerleşimlerdeki hastalar en yakın KÖO hastaneye ulaşmak için zaman zaman saatler süren yolculuklar yapmak zorunda kalmaktadır. ÇOK UZAKLARDA, ERİŞİLEMEZ VE MERKEZİLEŞMİŞ KÖO HASTANELER

36  Birleşik Krallık 8 PFI (veya KÖO) hastaneden vazgeçmiştir.  Sheffield’deki PFI kadın hastanesi kamu finansmanı kapsamına dönmüştür.  Southend Hastanesi NHS Vakfı 2007 yılı sonunda PFI veya KÖO sistemini terk ederek gene kamu finansmanına dönmüştür.  Beş yıllık planlama döneminden sonra giderek yükselen maliyetler nedeniyle Londra’daki KÖO Royal Brampton Hastanesinden vazgeçilmiştir.  Bombardier başkanı ve CEO’su Pierre Beaudoin 2010 yılı Mayıs ayında KÖO finansmanının çok daha pahalı olduğunu ve iyi bir çözüm oluşturmadığını açıklamıştır. KÖO modeli tüm dünyada giderek geçersizleşmektedir

37  Sağlık alanında Kamu-Özel Ortaklığı uygun bir finansman yöntemi değildir. Bu yöntemle yurttaşın cebinden küresel sermayeye kaynak aktarılmaktadır.  Sağlık Bakanlığı bu yöntemden hemen vaz geçmeli, devlet hastanelerinin kamu finansmanı ile yapılması/yenilenmesi sağlanmalıdır.  Üniversiteler, sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları eşitlik, adalet ve verimlilik için taraf olmalı, Hükümetin bu girişimden vaz geçmesi için çaba göstermelidir. Sonuç ve öneriler

38 Arsa Hazine’den, kira döner sermayeden, yetmedi hizmetleri de verelim, artanı da KDV’den düşelim.

39 teşekkürler


"SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI Prof.Dr.Kayıhan Pala Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları