Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K İ MD İ R ? ESERLER İ ? Jean Piaget (1896 - 1980) yılları arasında yaşamış olan İ sviçreli ünlü psikolog. Genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K İ MD İ R ? ESERLER İ ? Jean Piaget (1896 - 1980) yılları arasında yaşamış olan İ sviçreli ünlü psikolog. Genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanında."— Sunum transkripti:

1

2 K İ MD İ R ? ESERLER İ ?

3 Jean Piaget (1896 - 1980) yılları arasında yaşamış olan İ sviçreli ünlü psikolog. Genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanında çı ğ ır açıcı çalışmalar yapmış olan Piaget çocukta düşünce ve dil gelişiminin bir süreklilik içinde de ğ il de, evrelerden geçerek oluştu ğ unu ve birey çevre ilişkilerinde etkin bir şekilde yapılandı ğ ını ortaya koymuştur.

4

5 Dış dünyadan yalnızca izlenimler almakla kalmayıp zekasını etkin bir tarzda yapılandıran çocukta bilişsel yapı, Piaget'ye göre, dört evrede gerçekleşir: - Duyusal motor dönem (0-2 yaş) - İ şlem öncesi dönem (2-7yaş) - Somut işlemler dönemi(7-11) - Soyut işlemler dönemi(11 Yaş ve üzeri)

6 DAH İ ÇOCUK Piaget İ sviçre’nin Fransız kesimindeki, şarap ve saatleriyle tanınan Neuchatel bölgesinde yetişti. (1896-1980) Babası ortaça ğ bilimleri profesörüydü. Küçük yasta do ğ a bilimleriyle yakından ilgilenen dahi bir çocuktu. 10 yaşındayken gerçekleştirdi ğ i gözlemler yalnızca üniversite kitaplarında açıklamaları bulunabilecek türde çalışmalardı. Kitaplık görevlisinin kendisine bir çocukmuş gibi davranmasına son vermek

7 amacıyla albino serçelerin görüş gücü üzerine kısa bir not yayımladı ve amacına ulaştı. Doktorasını hayvan bilim konusunda yapan Piaget, herhangi bir şeyi kavramanın tek yolunun o şeyin nasıl evirildi ğ inin anlaşılması oldu ğ unu savunan görüşünü ortaya attı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Piaget ruhbilimle ilgilenmeye başladı. Zürich’e giderek Carl Gustav Jung & apos;un derslerine katıldı, ardından Paris’e giderek mantık ve ruhsal bozukluklar konusunda e ğ itim görmeye başladı.

8 Alfred Binet ‘nin çocuk ruhbilimi laboratuarında Theodore Simon ile birlikte çalışan Piaget aynı yaştaki Paris’ li çocukların do ğ ru-yanlış seçenekli zekâ testlerinde benzer yanlışlar yaptıklarının ayırdına vardı. Onların uslama sürecinden son derece etkilenen bilim adamı çocu ğ un kafa yapısının özüne inilerek insanın ö ğ renme sürecinin su yüzüne çıkartılabilece ğ ini öne sürdü. Bu arada İ sviçre’li bilim adamları, çocukları oynarken inceden inceye gözleyip kullandıkları sözcükleri ve sergiledikleri davranış biçemlerini kaydetmeye başladılar.

9 Temel Eserleri : Le Langage et la Pensée chez l’Enfant - Çocukta Dil ve Düşünce La Représentation du Monde chez l’Enfant - Çocukta Dünya Tasarımı Introduction à l’Épistemologie génétique - Genetik Epistemolojiye Giriş La Naissance de l’Intelligence - Zekânın Do ğ uşu

10 B İ L İ ŞSEL GEL İ Ş İ M KURAMI Kuramın Genel Tanıtımı: E ğ itim konusunda “düzeltici biri” sayılmasa da, Piaget günümüzde e ğ itime yeni bir çehre getirilmesini hedefleyen eylemlerin temelini oluşturan çocuk düşünce biçimini su yüzüne çıkarttı. Bu açıdan ele alındı ğ ında, Piaget’in çocukların düşünce biçimini ilk kez ciddiye alan bir bilim adamı oldu ğ u söylenebilir.

11 Piaget'in geliştirdi ğ i kuramın özünde, çocukların bilgiye ulaşma yöntemlerinin derinliklerine inilmesinin genelde bilginin nasıl oluşup gelişti ğ ine ışık tutaca ğ ı görüşü yatmaktadır. Bu görüşün gerçekten de bilginin daha iyi kavranmasına neden olup olmadı ğ ı ise, Piaget ile ilgili her şey gibi, tartışmalı bir konudur.

12 Piaget’in üzerinde durdu ğ u ilk kavram “zekâ”dır. Piaget zekâyı organizmanın çevreye uyum yapabilme yetene ğ i olarak tanımlar ve zekice davranmak organizmanın yaşamı için en uygun koşulları sa ğ lamaktır.

13

14 Piaget’ye göre çocuk, dünyanın pasif alıcısı de ğ ildir. Bilgiyi kazanmada aktif bir role sahiptir. Ayrıca, de ğ işik yaşlardaki çocukların ve yetişkinlerin dünyaları birbirinden farklıdır. Piaget bu farklılı ğ ın nedenlerini incelemiş ve bireyin dünyayı anlamasını sa ğ layan bilişsel süreçleri açıklamaya çalışmıştır.

15 1.ZEKA Piaget, zekanın bir takım test maddeleriyle belirlenmesine karşıdır. Ona göre zekice davranmak, organizmanın yaşamı için en uygun koşulları sa ğ lamaktır. Di ğ er bir deyişle zeka, organizmanın çevreye etkin bir şekilde uyum sa ğ lamasına yardım eder; gerek organizma, gerekse çevre sürekli de ğ işti ğ inden, bu ikisi arasındaki zekice etkileşimler de de ğ işmek zorundadır. Zekice etkinlik, var olan her durumda, organizmanın en iyi koşullarda yaşamasını sa ğ lamaya yöneliktir.

16 Kısaca Piaget’ye göre her canlı yaşayabilmek için kendine en uygun koşulları bulmaya çalışır. Bunu gerçekleştiren temel etkende onun zekasıdır. Organizma, de ğ işen olgunlaşma düzeyine ve çevresiyle etkileşimlerine ba ğ lı olarak de ğ işik yaşantılar kazanır. Dolayısıyla organizmanın zeka düzeyine ba ğ lı olarak gösterdi ğ i performansta da farklılıklar vardır.

17 2.ŞEMA Bireyin do ğ umdan itibaren çevresinde bulunan olgu, olay ve nesneleri tanımlamak için zihninde oluşturdu ğ u algı çerçevesidir. En temel zihinsel yapıdır Yeni gelen bilginin yerleştirilece ğ i bir çerçevedir. Örgütlenmiş davranış ve düşünce kalıplarıdır. Bireyin ö ğ renme aracıdır. Bebek do ğ du ğ unda ilk şeması reflekssif nitelik taşır. Yani ilk kullandı ğ ı şema yakalama ve emme şemasıdır

18 Örne ğ in : 2 aylık bir bebe ğ in eline aldı ğ ı her şeyi a ğ zına götürmesi. Ancak 2–3 yaşındaki bir çocuk eline aldı ğ ı nesneyi sallar, çevirir, yan yana veya üst üste formlar oluşturabilir. Çünkü olgunlaşma ve yaşantılar sonucu şemaları de ğ işmiş ve gelişmiştir.

19 Şema kavramını somutlaştıran bir örnek: Köye bir gezi sırasında, kırda yayılan koyunları ilk kez gören çocuk “baba köpeklere bak” der. Açıkça görülüyor ki koyunlar çocu ğ un bildi ğ i köpek ölçütlerine en uygunudur. Koyun uyarıcısıyla karşılaştı ğ ında, onu kendisinde var olan uygun şema içine yerleştirmiştir. Ancak koyunlarla etkileşimde bulunup yeni yaşantılar kazandıktan sonra, koyunun köpek olmadı ğ ını anlayıp onun için yeni bir şema, kategori oluşturacaktır.

20 3.ADAPTASYON Bireyin çevresinde meydana gelen de ğ işimlere uyum sa ğ lamasıdır. Örnek: Sürekli olarak direksiyonu solda olan arabaları kullanan bir kişinin direksiyonu sa ğ da olan arabaları kullanabilmesi için daha önce oluşturdu ğ u araba sürme şemasını de ğ iştirmesi gerekir. Uyum sa ğ lama mevcut şemaların çevreye karşı bir tepki olarak de ğ işim ve gelişim göstermesidir Piaget’e göre uyum sa ğ lama 2 çeşittir:

21 1.Özümleme: Bireyin yeni karşılaştı ğ ı bir durumu var olan şema içine yerleştirmesidir. Örnek: küçük çocu ğ un sehpaya masa demesi, ilk kez gördü ğ ü kertenkeleye yılan demesi, Örnek olarak çocu ğ un koyunları köpek şeması içine yerleştirmesi bir özümleme örne ğ idir.

22 2.Uyumsama: Yeni şemaların oluşturulması sürecidir. Örnek: ilk kez gördü ğ ü kaplana kedi diyen bir çocu ğ un daha sonra kaplanın kediden daha büyük, daha hızlı bir hayvan oldu ğ unu ö ğ renip zihninde yeni bir kaplan şeması oluşturması

23 4.OLGUNLAŞMA Piaget’e göre olgunlaşma önce fiziksel büyüme ile ilgilidir. Fiziksel büyüme de zihinsel gelişimi sa ğ lar. Olgunlaşma bazı bilişsel süreçlerin, fiziksel yeterliliklerin artmasına ba ğ lı olarak gelişmesidir.

24 Örnek: Okuma yazma davranışını kazanmak için belli bir yaşa ulaşmak gerekir. Organizma boy ve kilo olarak fiziksel gelişimini tamamlamak zorundadır. Yaklaşık 6–7 yaşlarında da zihinsel faaliyetler gelişerek okuma yazma düzeyine ulaşılır. Yeterli fiziksel olgunlaşma meydana gelmeden dil gelişimi gerçekleşmez. Kalem tutmak için ince motor kaslarını yeterli olgunluk düzeyine erişmiş olması gerekir. Topa vurmak için bacak kaslarının yeterli olgunluk düzeyine erişmiş olması gerekir.

25 5.ÖRGÜTLEME Özümleme ve uyumsama süreçleri sonunda yeni edinilen her şema daha önceki şemalar arasına alınarak tüm yapının yeniden düzenlenmesidir. Örgütleme : Süreçleri tutarlı ve sistematik hale getirmek için birleştirme Koordinasyon sa ğ lama Fikirler ve eylemleri birleştirme eylemidir

26 Örnek: yeni do ğ anlar ellerine bir obje aldı ğ ında onu görebilir ve tutabilirler. Buradaki görme ya da tutma eylemi koordineli bir görme ve tutma eylemi de ğ ildir. Ancak koordinesiz birkaç emme ve yakalama etkileşiminden sonra bebek istedi ğ i nesneyi yakalama ve emme davranışı gösterebilir. Bu şekilde düzensiz etkileşimden organize edilmiş etkileşime geçiş söz konusudur.

27 6.DENGELEME Özümleme ve uyumsama süreçleri sonucunda çeşitli düzenlemeler çerçevesinde dinamik bir dengeye ulaşma sürecidir. Birey özümleme yapamadı ğ ı zaman bir dengesizlik oluşur ve birey bundan rahatsız olur ve düzenleme sürecine girer, dengesizlikten çıkıp yeni bir denge durumu oluşturur. Dengeleme süreci bireyin çevreye uyumunu ve dengeye ulaşmasını sa ğ lar.

28 Dengeleme dura ğ an de ğ ildir. Bir dengesizlik söz konusu oldu ğ unda özümleme ve uyumsama yoluyla dengesizlik giderilir ve yeni denge durumu sa ğ lanır. Ö ğ renme büyük ölçüde organizmanın dengesinin bozulmasına ve dengenin yeniden daha üst düzeyde kurulmasına ba ğ lıdır

29 1.OLGUNLAŞMA Piaget’e göre olgunlaşma önce fiziksel büyüme ile ilgilidir. Fiziksel büyüme de zihinsel gelişimi sa ğ lar. Olgunlaşma bazı bilişsel süreçlerin, fiziksel yeterliliklerin artmasına ba ğ lı olarak gelişmesidir. Örnek: okuma yazma davranışını kazanmak için belli bir yaşa ulaşmak gerekir. Organizma boy ve kilo olarak fiziksel gelişimini tamamlamak zorundadır. Yaklaşık 6–7 yaşlarında da zihinsel faaliyetler gelişerek okuma yazma düzeyine ulaşılır.

30 Yeterli fiziksel olgunlaşma meydana gelmeden dil gelişimi gerçekleşmez. Kalem tutmak için ince motor kaslarını yeterli olgunluk düzeyine erişmiş olması gerekir. Topa vurmak için bacak kaslarının yeterli olgunluk düzeyine erişmiş olması gerekir.

31 2.YAŞANTI Fiziksel ve sosyal çevreyle gerçekleşen her türlü etkileşimdir. Geçirilen yaşantılar bilişsel gelişim ile do ğ rudan ilgilidir. Zengin etkileşim ortamı bilişsel gelişime olumlu etki yapar. İ lk önce anne-babasının yürümeye çalışan bebe ğ in geçirdi ğ i yaşantılar sonucu yürüme davranışını yardım almadan gerçekleştirmesi

32 3.SOSYAL ETK İ LEŞ İ M Bireyin çevresindeki insanlarla birtakım yaşantılar geçirmesi, fikir alışverişinde bulunmasıdır. Bireyin çevresiyle her türlü iletişimi sosyal etkileşimdir. Aile, ö ğ retmen, arkadaş çevresi, komşuluk ilişkileri, tv ile kurdu ğ u her türlü etkileşim sırasında birçok kavram ö ğ renir. Örnek: kelebe ğ e “kelebek” demek Kitaba “kitap” demek

33 4.DENGELEME Yeni gelen bilginin oluşturdu ğ u dengesizlik bilişte gerilim yaratır. Bu yüzden biliş sürekli dengeleme e ğ ilimindedir. Dengesizlik ö ğ renmeyi do ğ urur. Ö ğ renmeden sonra denge sa ğ lanır. Bu noktada bireysel farklılıklardan söz edilebilir. Bazı insanlar dengeyi kolayca sa ğ larken bazılarında dengeleme daha geç olabilir ve ö ğ renme süreleri farklılık gösterir.


"K İ MD İ R ? ESERLER İ ? Jean Piaget (1896 - 1980) yılları arasında yaşamış olan İ sviçreli ünlü psikolog. Genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları