Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişsel Gelişimi.  Bebek niçin sakladığınız oyuncağı bulma çabasını göstermez?  Çocuklar niçin kendi kendileriyle konuşurlar?  Çocuklar niçin 1 kilo.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişsel Gelişimi.  Bebek niçin sakladığınız oyuncağı bulma çabasını göstermez?  Çocuklar niçin kendi kendileriyle konuşurlar?  Çocuklar niçin 1 kilo."— Sunum transkripti:

1 Bilişsel Gelişimi

2  Bebek niçin sakladığınız oyuncağı bulma çabasını göstermez?  Çocuklar niçin kendi kendileriyle konuşurlar?  Çocuklar niçin 1 kilo demirin 1 kilo pamuktan daha ağır olduğunu düşünür?  Kız çocuğu niçin bebeğiyle oynarken onunla sanki canlıymış gibi konuşur?

3  İlk çalışmalar: ‘zeka düzeyi’ ve ‘düşünme hızı’ ilişkisi  1930’lar - Arnold Gesell: • Olgunlaşmanın önemi • Farklı niteliklere sahip dönemlerin varlığı ve her dönemin gelişim ödevlerinin yerine getirilmesi  ELEŞTİRİ  Bireysel farklılıkların ve çevresel yaşantıların göz ardı edilmesi

4 • Piaget, bilişsel gelişimi, biyolojik ilkelerle açıklamıştır. Piaget’e göre gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşiminin bir sonucudur. • Bu gelişimi etkileyen ilkeler:  Olgunlaşma  Yaşantı  Uyum  Örgütlenme  Dengeleme

5  Bilişsel gelişim, olgunlaşma ve yaşantı kazanma arasındaki sürekli etkileşimin bir ürünüdür.

6 Zeka Şema Örgütleme Adaptasyon Dengeleme Özümleme Uyumsama (Düzenleme)

7  ٭ Piaget’e göre zeka, çevreye uyum yapabilme yeteneğidir. (iyi uyum= iyi zeka)  ٭ Piaget: Örgütleme ve uyum sağlama insanın doğuştan getirdiği iki temel eğilimdir.

8  Örgütleme: Süreçleri sistematik ve tutarlı hale getirme ve bu amaçla birleştirme, koordinasyon sağlama, fikirleri ve eylemleri birleştirme eğilimidir. - Her bir uyum haraketi, organize edilmiş bir davranışın parçasıdır.  Adaptasyon (Uyum Sağlama) : Çevreye uyum sağlama. (yeni duruma göre şema değiştirme)  Örnekler veriniz...

9 Şema: Örgütlenmiş davranış veya düşünce örtüsüdür. Çocuğun etkileştikçe geliştirdiği davranış ve düşünce kalıplarıdır. - Şema en temel zihinsel yapıdır, yeni gelen bilginin yerleştirileceği bir çerçevedir. - Çevreye uyum sağlamayı sağlar. - Yeni öğrenilecek bilgi daha önceki şema içinde özümlenilir ve öğrenilir. - Şemalar sürekli olarak olgunlaşma ve yaşantı kazanma yoluyla değişmeye uğrayıp yeniden organize edilebilir.  Örnekler veriniz...

10  Özümleme: Bireyin, yeni karşılaştığı durumları olayları vs. Kendisinde önceden var olan bilişsel yapılara (şemalara) yerleştirerek uyumununu sağlayan bilişsel bir süreçtir.  Uyumsama (Düzenleme): Mevcut şemayı yeni durumlara, objelere, olaylara göre yeniden biçimlendirme, şekillendirme sürecidir.  Örnekler veriniz....

11 Dengeleme: Bireyin özümleme ve düzenleme yoluyla çevremize uyum sağlayarak dinamik bir dengeye ulaşması sürecidir. - Dengeleme süreci bireyin çevreye uyumunu ve dengeye ulaşmasını sağlar. - Her dengesizlik özümleme ve düzenleme yoluyla giderilir ve yeni bir denge durumu sağlanır.  Örnekler veriniz....

12  Duyusal Motor dönem(0-2 yaş)  İşlem öncesi dönem(2-7 yaş)  Somut işlemler dönemi(7-12 yaş)  Soyut işlemler dönemi(12 yaş +)

13  Birey bu dönemleri sırasıyla geçirmektedir.  Evreler bir hiyerarşi oluştururlar.  Gelişim oranlarında farklılıklar vardır.  Gelişim kuramları her evre için tipik olan gelişim özelliklerini belirtmektedir.  Bu dönemler geçişli bir özelliğe sahiptir. Bir dönemden diğerine geçerken her iki dönemin özellikleri görülebilir.  Ergenlik dönemi ve sonrasına denk gelen soyut islemler dönemine bazı yetişkinler ulaşmayabilir. NİÇİN?  Bu dönemler farklı kültür ortamlarında farklı yaşlarda görülebilir.

14  Bu dönemin başlıca özellikleri: - Motor ve duyusal etkinlikler yoluyla bilgi edinilir. - Motor etkinliklerin koordinasyonu gelişir. - Duyusal etkinliklerin koordinasyonu gelişir. - Nesne devamlılığı kazanılır. - Taklit yeteneği gelişir ve oyunlar oynar. - Konuşma ve sembolik düşünce başlar. - Karmaşık olmayan zihinsel işlemler başlar. - Kendisini nesnelerden ayırt eder. - Döngüsel tepkiler ortaya koyar.

15  Nesne Devamlılığı: Nesnelerin görülebilir ya da ulaşılabilir olmasa dahi var olduğunun bilinmesi özelliğidir.  Taklit: Bir davranış örneğini ya da modeli takip ve kopya etme yeteneğidir.  Sembolik Düşünce: Çocukların öncelikle, nesne ve olayları zihinsel olarak sembolleştirmesi ve resmedmesi

16  Başlıca özellikler: Sembolik dönem (2-4 yaş) - Dil kullanmayı, nesneleri imgeler ve sözcükleri belirtmeyi öğrenir. - Nesneleri tek bir özelliğe göre sınıflar. - Düşünceler ve konuşmalar ben-merkezlidir. - Mantık yürütmede tümevarım ya da tümdengelim yollarını kullanamazlar. - Konuşmalarda animizm ve kolektif monolog tarzı görülür. - Kişilerin sürekliliği oluşur.

17  Animizm: Doğadaki cansız nesnelere canlıymış gibi davranmak. (tahta parçasını araba yapmak)  Kolektif Monolog: Bir grup içinde çocukların birbirlerine karşılık vermeden kendilerine göre bir seyler konuşmaları.

18 Sezgisel dönem (4-7 yaş) - Problemler mantık kurallardan ziyade sezgilere dayalı olarak çözülür. - Sıralama ve sayı uygunluğunu kavrayamaz. - Korunum henüz gelişmemiştir. - Çocuklar işlemleri tersine çeviremezler (tersine dönebilirlik) - Tek yönlü mantık kullanılır - Çocuklar (5 yaş) fikirlerini düzgün bir şekilde uzun cümlelerle ifade edebilmektedirler.

19  Korunum: Herhangi bir nesne ya da nesne gurubunun fiziksel biçimi ya da mekândaki konumu değiştiğinde, nesnenin miktar, sayı, alan, hacim vb. özelliklerinin değişmeyeceği ilkesidir. - Madde korunumu (6-7 yaş); - Uzunluk korunumu (6-7 yaş); - Nitelik değişmezliği (6-7 yaş); - Sayıların korunumu (7 yaş); - Alan korunumu (7 yaş); - Ağırlık korunumu (9-12 yaş); - Hacim korunumu (11-12 yaş)

20 Başlıca özellikler: - Nesnelerin yüzeysel özelliklerine bakmak yerine mantıksal çıkarsamalar yapmak söz konusudur. - Nesneler arası değişmeyen ilişkiler nesneyi görmeden mantık yoluyla kavranabilir. - Tersine dönebilirlik ve korunumla ilgili sınırlılıklar giderilir. - Sıralama ve sınıflama yeteneği gelişir. Sınıf içermesi yapılabilir. - Benmerkezciliğin yerini sosyal davranış almaya başlar. - Soyut kavramlar konuşulabilir ama içerik olarak kavramada problem olabilir.

21 Dönemin başlıca özellikleri: - Nesne ve olaylar göz önünde olmadığı halde soyut düşünülebilir. - Hipotezler vasıtasıyle düşünülebilir. (Eğer X... ise, o zaman Y... olur) - Analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde soyutlamalar yapılabilir. - Soyut problemler sistematik olarak sınanabilir. - Ulaşılan sonuçlar hakkında genellemeler yapılabilir. - Soyut bağlamlardan tamamen sıyrılmış kavramlar oluşturulur. (Oran, enerji vs.) - Duygu ve düşüncelerin sembollerle aktarıldığı etkinliklere (resim, müzil vs.) ilgi artar ve uğraş olarak seçilir. - Ergen benmerkezciliği. (ergenin ona bakılması ve gözlenildiğini düşünmesi)

22  Bireyin motor gelişimi ve dil gelişimi arasında bir ilişki var mı?  Bireyin dil gelişimini etkileyen faktörler nelerdir?

23  Çocuklar dili öğrendikleri gibi öğrenirler.  Pekiştirilen sesler kullanılır.  Dil taklit edilerek öğrenilir.  Dil yalnızca taklit ve pekiştireçle öğrenilebilir mi?

24  Chomsky, McNeill, Lenneberg’e göre dil gelişimi biyolojik ve psikolojik temellidir.  İnşanlar doğuştan dil öğrenebilecek mekanizmaya sahiptir.  Belirili aşamaları geçen ve olgunluğa ulaşan birey konuşmayı öğrenir.  Dil öğrenmede ‘temel yapı’ (sözcüklerin anlamını kavrama), ‘yüzeysel yapı’ (konuşulan sözcükler) içeren süreçlerin ve bilişsel gelişimin gerçekleşmesi gerekir.

25  Dil gelişimi yaşa göre nasıl değişme gösterir? Dil gelişim Dönemleri 1) Agulama Evresi (0-1yaş) Ses var mana yok. -Ağlama evresi (0-2 ay): ağlama ve sesler -Babıldama evresi (2-5 ay): ünlü+ünsüz (ba, ma, agu...) -Çağıldama (Heceleme) (6-12 ay) evresi: konuşma organları olgunlaşmış ve öğrenmeyle yeni kelimeler öğrenilir. 2) Tek sözcük evresi (12-18 ay) tek sözcükle duygular ifade edilir. 3) Telegrafik Konuşma Evresi (18-24 ay) 2-3 sözcükle şahıs ve zaman ekleri olmayan ifadeler (süt anne ver) 4) İlk Gramer Evresi (24-60 ay) dilbilgisi kurallarına uygun cümleler kurulur. - Dilde genellemeler görülür (kitap-lık. –lık eki eklenir oyuncaklık)

26 • Öğrencilerin içinde bulundukları dönemin özelliklerini göz önünde bulundurmak. • Soyut kavramları somut materyallerle desteklemek. • Bireysel farklılıkları ve öğrenci potansiyelini göz önünde bulundurmak. • Öğrenci dikkatini toplamak, öğrenciyi farklı materyallerle güdülemek. • İlköğretimin her basamağında farklı dönemlerde bulunan öğrencilere göre öğretimi farklılaştırmak

27  6-7 yaşlarında okuma yazma yanında telaffuz çalışmaları yapmak.  İlköğretim 4.-5. sınıflarda soyut düşünceyi geliştirmek için bağımsız çalışmalar vermek; okumayı geliştirmek & sevdirmek için okul dışı okumayı teşvik etmek.  6.-8. sınıflarda - Bilimsel çalışma yapmaya yönelik merak ve ilgiyi artırmak - Soyut kavramları somutlaştırmak ve bazı derslerde deneyler yapmak. - Derslerde kuramsal tartışmalara yer vermek - Türkçe öğretiminde farklı yazı çalışmalarıyla dil kullanımını geliştirmek. - Sosyal Bilimler öğretiminde neden-sonuç tartışmaları yapmak. - Soyut düşünceyi uygulamaya koymakta yardımcı olmak.


"Bilişsel Gelişimi.  Bebek niçin sakladığınız oyuncağı bulma çabasını göstermez?  Çocuklar niçin kendi kendileriyle konuşurlar?  Çocuklar niçin 1 kilo." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları