Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAKARYA FIRAT KARAKTERLER İ N TANITILMASI Sakarya-Fırat, Osman Sınav tarafından yapılıp 2009 yılından itibaren TRT'de yayınlanmaya ba ş layan Türk aksiyon-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAKARYA FIRAT KARAKTERLER İ N TANITILMASI Sakarya-Fırat, Osman Sınav tarafından yapılıp 2009 yılından itibaren TRT'de yayınlanmaya ba ş layan Türk aksiyon-"— Sunum transkripti:

1

2 SAKARYA FIRAT KARAKTERLER İ N TANITILMASI Sakarya-Fırat, Osman Sınav tarafından yapılıp 2009 yılından itibaren TRT'de yayınlanmaya ba ş layan Türk aksiyon- dram televizyon dizisi. Dizinin çekimleri Isparta'nın Atabey ilçesinde yapılmaktadır.

3  OSMAN KANAT SAKARYA FIRAT 27 – 30 ya ş, uzman çavu ş, bekâr, gönüllü asker. Sınava ailesinden habersiz girerek kazanıp isteyerek asker olmu ş. Keskin ni ş ancı. Ordunun, özellikle Albay Hüsamettin’in gözbebeklerinden. Hem karakolda, hem de özel operasyonlarda kendini göstermi ş. Ne ş eli, e ğ lenceli, dost canlısı… Gülüm Mahmut’a merhametle karı ş ık bir sevgisi var. Annesi, O’nu memleketindeki Zeliha ile ba ş göz etmek istiyor ama Osman pek oralı de ğ il…

4  ALBAY HÜSAMEDD İ N YAVUZER 48–55 ya ş larında. Sadece silahlar üzerinde de ğ il, terörün kökenleri üzerinde de dü ş ünen, sıkça kuralları yıkan, ordunun önemli adamlarından biri. Babacan, akıllı, umur görmü ş bir adam. Osman’ı pek sever. Ba ş arılı operasyonlara imza atıyor. Asker babası, zor zamanlarda hep onların yanında tatlı-sert bir üslubu var. SAKARYA FIRAT

5  DURAL İ BA Ş ÇAVU Ş Astsubay ba ş çavu ş 45 ya ş larında… Trabzonlu… E ğ lenceli biri. Gülen yüzümüz. Karadenizli. Gocunmaz, yüksünmez. Emeklili ğ ine günler kala, hala da ğ dadır. Arada patlar, arada a ğ lar. Co ş kulu, saf, ama samimi bir adam. Üç kız çocu ğ u ve karısı onu bekliyor. Emeklili ğ inde bıyık bırakıp bırakmama ikilemi ve kendi kendine attı ğ ı tiradlarla me ş hur. Askeri tecrübesi oldukça iyi.. Yıllardan beri ş arkta terörle sava ş ıyor.

6  ER MAHMUT KARAKUM 22 ya ş ında, Diyarbakırlı. Terörden yana o da dertli, herkesle iyi ili ş kiler kurmu ş, sevilen; iyi niyetli bir er. Gülüm Mahmut, bir bakıma birli ğ i olu ş turan çocuklar için bir karde ş lik sınavı, kökeni itibariyle. SAKARYA FIRAT

7  BAKIR 38–40 ya ş larında, Necla’ya marazi, takıntılı bir ş ekilde a ş ık. Yılanın ba ş ı. Bir yandan teröre organik anlamda destek veriyor, di ğ er yandan İ stanbul’daki belli mahfillerle çok sıkı fıkı. Belediye ihalelerinden mazot kaçakçılı ğ ına, her halta bakıyor. Ama asıl i ş tigal sahası uyu ş turucu. Bir dava adamı devrimci, bir düzene saygılı siyasi maskesi takıyor. Ama her halde kıyıcı, zalim, ruhsuz ve psikopat bir adam. Hayatta sevdi ğ i tek ş ey Necla. SAKARYA FIRAT

8  Kerküklü Süleyman 35 ya ş larında. Kerkük Türkmenlerinden. Baas rejimi döneminde, Irak ordusunda üste ğ men. Ancak ülkenin i ş gali ile birlikte, onun ailesi de savrulmu ş, da ğ ılıp gitmi ş. Sadece annesi Keklik ve ye ğ eni Esma kalmı ş onunla. Ş imdi, Türkiye lehine hem Irak’ta, hem de sınırlarımız içinde faaliyet gösteriyor. Kerkük bilinci yüksek, Türkmen kültürüne a ş ık, deli dolu bir adam. Osman Kanat’ın hem çok sıkı bir dostu, hem silah arkada ş ı, hem de onunla en çok didi ş en isim. SAKARYA FIRAT

9  İ BRAH İ M KANAT 56–57 ya ş larda, temiz, iyi, i ş inde gücünde, iyi niyetli bir adam. Ekonomik durumu iyi; çift çubuk, ba ğ bahçe sahibi… Osman’la ilgili beklentisi bu i ş leri çekip çevirmesi iken, yine de o ğ lunun tercihine ses çıkarmıyor. Her ş artta “vatan sa ğ olsun” diyebilen babalardan. SAKARYA FIRAT

10  FATMA KANAT 56–57 ya ş larda, temiz, iyi, i ş inde gücünde, iyi niyetli bir adam. Ekonomik durumu iyi; çift çubuk, ba ğ bahçe sahibi… Osman’la ilgili beklentisi bu i ş leri çekip çevirmesi iken, yine de o ğ lunun tercihine ses çıkarmıyor. Her ş artta “vatan sa ğ olsun” diyebilen babalardan. SAKARYA FIRAT

11  MÜRSEL A Ğ A 60 ya ş civarında. Yedi göbek a ğ a. Bir yanda sarsılan a ğ alık kurumu, otorite kayması ya ş ayan köy halkı, ailesinin sorunları, öbür yanda da Mürsel a ğ a… Zorlanan, ama geleneksel insani de ğ erlerini, içinde do ğ du ğ u sistemi ya ş atmaya çalı ş an bir adam. Adalet Partili. Ailesine de, köyüne de büyük enerji sarf ederek sahip olabiliyor. Ama hala kudretli, zengin ve saygı duyulan bir adam. Onun trajedisi, evlatları. SAKARYA FIRAT

12  BATTAL GÜMÜ Ş 1090310635 HER Ş EY VATAN İ Ç İ N…

13


"SAKARYA FIRAT KARAKTERLER İ N TANITILMASI Sakarya-Fırat, Osman Sınav tarafından yapılıp 2009 yılından itibaren TRT'de yayınlanmaya ba ş layan Türk aksiyon-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları