Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHALE AŞAMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHALE AŞAMASI."— Sunum transkripti:

1 İHALE AŞAMASI

2 Zarfların ve Belgelerin Kontrolü
Zarflar açılmadan evvel yaklaşık maliyet açıklanır. İhale teklif zarfları, hazır olanların önünde incelenerek, usulüne uyun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve tutanağa bağlanır. (Değerlendirme dışı bırakılan zarfların ön ve arka fotokopisi alınmak ve idarece görülmüştür şerhi konulmak suretiyle iade edilebilir.)

3 Teklif Zarfı Zarfın üzerine yazılacak hususlar:
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir (kaşe). İdarenin adının yazılması adresi anlaşılır yapıyor, yani adreste karışıklığa meydan vermiyorsa cadde sokak ismi belirtilmediği için değerlendirme dışı bırakılamaz. (2008/UM.Z-1371) Ortak girişimlerde zarfın üzerinin ortaklardan biri tarafından doldurulması ve imzalanmasında sakınca yok. (2006/UH.Z-270) 3

4

5 Zarfların ve Belgelerin Kontrolü
Zarflar istekliler huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve zarfın içerisinden çıkan belgeler kontrol edilerek zarf açma ve belge kontrol tutanağına işlenir. İsteyen isteklilere komisyon üyeleri tarafından imzalı zarf açma ve belge kontrol tutanağı verilir.

6

7 Zarfların ve Belgelerin Kontrolü
Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak düzenlenmelidir.

8

9

10 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede, 6 ncı madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: İhale konusu işin; [ekteki cetvelde yer alan kısmını/ ekteki cetvelde yer alan kısımlarını] bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ Teklif edilen toplam bedel, para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.” Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyen hallerde idare bu dipnota yer vermeyecektir. Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

11 Karar Tarihi : 17.03.2011 Karar No : 2011/UY.II-1004
“İnceleme konusu durumda, başvuru sahibi tarafından teklif edilen bedel rakam ile “ ,00 TL” olarak yazılmış ve bu bedel yazı ile yazılırken sehven “birmilyonsekizyüzel lüçbin TL” olarak yazılmıştır. Bedele ilişkin yazılan ifade, teklif edilen bedeli anlaşılmaz kılmamakta ve yazılan ifadeden rakam ile yazılan bedel dışında başka bir bedel anlaşılmamaktadır; diğer bir ifadeyle, anılan ifade teklif fiyatına ilişkin tereddüt doğuran bir sonuç ortaya çıkarmamaktadır. “

12 Geçici Teminat ve Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmaz. Yabancı para cinsinden nakit teminat alınması, ihalede yabancı para cinsinden teklif alınsa dahi, mümkün değildir. Teminatlar değiştirilebilir mi? Geçici teminatların teklifin geçerlilik tarihiden en az 30 gün daha fazla süreli olması gerekir (İdareler 30 günden fazla süre belirleyemez) Yukarıdaki ifade şu şekilde değişmiştir. Teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, …. Tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminat mektupları da standart forma uygun olmak zorundadır. 12

13 Teklif Mektubunda Bulunması Zorunlu Hususlar
İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması (ortak girişimlerde ortakların tamamı) 4734 sayılı Kanunun10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname Teklif mektubu standart forma uygun olmak zorundadır. 13

14 2010/UH.III-3371 nolu karar … sunulan teklif mektubunun, standart formun 6 ncı maddesinde yer alan; “…bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz” cümlesini içermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. … yer verilmeyen cümlenin amacının sağlanmış olduğu anlaşıldığından, söz konusu hususun teklifin esasına ilişkin bir aykırılık teşkil etmeyeceği ve teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. … teklif mektubundaki tutar ile ( ,39 TL) ekli teklif cetvelindeki tutarın ( ,29 TL) farklı olduğu, bu nedenle, teklifin geçerli kabul edilmesine ilişkin idare işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

15 2010/UH.III-3371 nolu karar İhalede birim fiyat teklif cetvelinde üç satıra yer verildiği, ancak, teklif fiyata dahil masraflar arasında farklı ücret gruplandırmasının olması nedeniyle bazı isteklilerin teklif cetvellerini üçten fazla satıra yer vermek suretiyle oluşturduğu, idarenin de tüm teklifleri bu yönüyle geçerli kabul ettiği görüldüğünden, eşit muamele ilkesi yönüyle teklif mektubunun eki teklif cetvellerinin incelenmesinde, belirtilen hususlar bakımından idare işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

16 Teklif mektubu zorunlu unsurları taşımakla birlikte standart forma uygun değilse ? (2007/UM.Z-892)
Hizmet alım ihalesinde hizmet yerine yapım işine ait teklif mektubu standart formunun verilmiş olması esasa etkili aykırılık değil (2008/UH.II-4541) İhale götürü bedel olduğu halde isteklilerin teklif mektubu ekinde açıklama mahiyetinde birim fiyat cetvelleri koymaları ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına engel değil (2008/UH.Z-1337) 16

17 Birim fiyat teklif cetveline fiyatlar yazılmış olsa ancak teklif mektubunda yazılı değilse ihale dışı bırakılmalı Birim fiyat teklif cetvelinin imzasız olması KİK tarafından ihale dışı bırakılma sebebi olarak kabul edilmektedir. Teklif cetvelin sayısı birden fazla ise, ilk sayfa imzalanmadan son sayfanın imzalanmış olması halinde de ihale dışı bırakılmalı. (2007/UY.Z-2977) 17

18

19

20

21 Zarfların ve Belgelerin Kontrolü
İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır. Teklif zarflarının hiçbirisi uygun değilse, yaklaşık maliyet açıklanmaz. Kısmi teklife açık ihalelerde, her bir kısmın yaklaşık maliyeti de açıklanır. Hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez.

22

23

24 Zarfların ve Belgelerin Kontrolü
Komisyonca Oturum Kapatılır

25 Tekliflerin ve Yeterlik Belgelerinin Değerlendirilmesi
Net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. Standart formu yok. Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda KİK010.0/… numaralı standart form ile tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

26 Tekliflerin ve Yeterlik Belgelerinin Değerlendirilmesi
Bilgi eksikleri tamamlatılır.

27 Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması
Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, Bilgi tamamlamayanların geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ancak idare tarafından bilgi tamamlama yoluna gidilirse teminat gelir kaydedilmeyecektir. Bilgi tamamlama için idareler tarafından en az 2 gün verilmek durumundadır. Aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı. 27

28 Bilanço ve gelir tablosunda yer alan karın birbirine uygun olmaması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir. (2009/UH.I-1378) “39,200-TL. gibi bir ifadenin yanlış olduğu değerlendirildiğinden ve idare tarafından sorulması üzerine, ilgili bankanın genel müdürlüğünce gönderilen yazıda da, tereddüte düşülmesi halinde teyit verilebileceğinin belirtildiği, ayrıca Kurum kayıtlarına tarihinde alınan başvuru sahibinin eksik belge tamamlama yazısı ekinde sunmuş olduğu ve geçici teminat mektubunu düzenleyen banka şubesinin yazısında da sehven yapıldığının ifade edildiği göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler çerçevesinde, bahse konu geçici teminat mektubunun usulüne uygun olup olmadığına karar vermeden önce ilgili bankasından teyit ettirilerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. (2009/UH.III-1490)

29 “Başvuru sahibi tarafından ibraz edilen iş deneyim belgesinde mührün bulunmamasının iş deneyim belgesini düzenleyen idareden kaynaklandığı anlaşıldığından söz konusu eksikliğin anılan Kanun hükmü uyarınca bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılması yönünde işlem tesis edilmesi gerekirken söz konusu işlemler tesis edilmeden belirtilen gerekçeyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır. (2009/UY.I-1484)” İhaleye katılma şartı olarak istenilmesi gereken belgelerin istenilmemesi halinde, bu belgeler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacaktır. “başvuru sahibinin bilanço ve gelir tablolarındaki TÜRMOB kaşesinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi kapsamında tamamlanmasının istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” 2010/UM.I-40

30 Yeterlik Değerlendirilmesi
Yeterlik kriterlerine uygun olup olmadığı incelenir. İhaleye katılamayacak olanlar değerlendirme dışı bırakılır. İhaleye katılan tüm isteklilerin yasaklılık kontrolü yapılır.

31 İhale Dışı Bırakılma c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. 2008/UH.Z-2727 “506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Tüzel Kişiliği Haiz İşverenlerin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olduğunun Kabulü İçin İhale Tarihi İtibariyle En Az ,80 YTL Tutarında Borcunun Bulunması Gerekmekte Olduğundan,  ,55 YTL Borcu Olan Firmanın, Bu Borcunun ,80 YTL’nin Altında Olması Nedeniyle Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olarak Değerlendirilemeyeceği Hakkında.” Şimdi ise bu tutar ,75 TL’dir. Alt yüklenicinin borcu olduğu tespit edilirse ? 2007/UM.Z-2636 Alt işveren için ,50 TL’ye kadar SSK borcu yoktur kabul edilecektir. 31

32 d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
Toplam TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir. İsteklilerin yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacaktır. Nakil durumunda, bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye verilecektir. 32

33 f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. Müfettiş raporuna istinaden ihale dışı bırakılabilir (2008/UH.II-4352) Sayıştay sorgularına istinaden ihale dışı bırakılabilir mi? İstekliye daha önce yaptığı iş nedeniyle dava açılmışsa ihale dışı bırakılabilir, yargı kararı bulunmasına gerek yok. (2007/UH.Z-4041) Hakkında yasaklama kararı verilen istekli, yasaklılık süresinin bitiminden sonra kararı veren idarenin ihalesine katılırsa, idarenin takdir hakkı bulunmaktadır.

34 İhale Dışı Bırakılma Yaptırımları
17’nci maddeye göre yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında yasaklama kararı alınacak, geçici teminatları gelir … 11’inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belli olan bir kişinin ihaleye katılması halinde hakkında yasaklılık kararı alınacak geçici teminatları gelir … 10 uncu madde kapsamında sözleşme imzalanmadan önce istenilen belgeleri vermezse nasıl hareket edilecek, verirse nasıl hareket edilecek, verdiği belgeler gerçeği yansıtmıyorsa nasıl hareket edilecek? 34

35 Karar Tarihi : 11.04.2011 Karar No : 2011/UY.I-1267
“Her üç isteklinin de tel ve faks numaralarının aynı olması, her üç teklifin de aynı merkez tarafından hazırlandığının kesin bir kanıtı niteliğindendir. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanunun 17 maddesi anlamında ihaleye dolaylı teklif vererek ihale kararını etkileyici davranışta bulunan Muzaffer Oflaz, Trans-Of Ulusal Nakliyat İnşaat Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kervan İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, aynı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca geçici teminatlarının irat kaydedilmesi ve haklarında anılan Kanunun 58 nci maddesi uyarınca yasaklama işlemi tesis edilmesi gerekmektedir.”

36 Karar Tarihi : 21.03.2011 Karar No : 2011/UY.III-1054
“İstekli tarafından sunulan teklif mektuplarının birebir aynı olduğu, aynı fiyat teklifini içerdiği tespit edilmiş olup, anılan durumun Kanunun yukarıda belirtilen hükümleri çerçevesinde aynı istekli tarafından birden fazla teklif sunulması şeklinde değerlendirilemeyeceği,”

37 Tekliflerin Değerlendirilmesi
Aritmetik Hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Aşırı düşük tekliflerle ilgili olarak sorgulama yapılır.

38 İhalenin İptali İdare, ihale komisyonunun kararı üzerine, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Komisyon kararında iptale yönelik gerekçelere yer verilmesi gerekmektedir. Firmalara bildirimde gerekçe belirtilmesine gerek yoktur. İdarenin iptal kararları şikayet konusu olmamaktadır. İptal kararı bütün isteklilere bildirilir. Standart formu bulunmaktadır: “Bütün başvuruların veya tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptal kararının bildirilmesi formu.”

39

40 02/02/2009 Tarih ve 2009/UY.I-502 sayılı kararda ihalenin iptal gerekçelerinin kanuna aykırı olduğu iddiası üzerine “4734 sayılı Kanunun5812 sayılı Kanun ile değişik 56 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilmektedir. Bu kapsamda bulunmayan ihalenin idarece, şikayet ve itirazen şikayet başvurusu olmadan iptal edilmiş olması nedeniyle görev yönünden başvurunun reddi gerekmektedir.”

41 İhalenin Verilmesi İhale en düşük teklif sahibine (Fiyat dışı unsurlar varsa, bunlar da dikkate alınmak suretiyle,) verilir. 1. ve 2. en avantajlı isteklilerin yasaklılık teyitleri gerçekleştirilir. Buna ilişkin belgelerle birlikte ihale komisyonu karar tutanağı ihale yetkilisine aynı zamanda sunulur. Yasaklılık teyitleri EKAP üzerinden yapılmakta olup, yapılan teyitlerin çıktısı onaya sunulmalıdır. Her iki isteklinin de yasaklı çıkması halinde ihale iptal edilir. Yasaklı çıkan istekli yerine bir başkası alınmaz.

42

43 İhalenin Verilmesi İhale yetkilisi, ihale komisyonu karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale sonucu ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. Tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. Standart formu bulunmaktadır. İhale sonucu bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

44

45

46 Sözleşmeye Davet ve Sözleşmenin İmzalanması
İhale bedeli, mal ve hizmet alımları için bir milyon, yapım işleri için iki milyon TL’nin üzerinde olan sözleşme tasarıları ön mali kontrole tabidir. En geç 10 iş günü içerisinde kontrol edilir. İhale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini (ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi) izleyen 3 gün içinde, kesin teminatı vermek suretiyle 10 gün (21 b ve c de 5 gün) içerisinde sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. Üzerine ihale yapılan isteklinin sözleşmeye davet edilmesine ilişkin form düzenlenir.

47

48 Bildirimler İmza karşılığı elden
İadeli taahhütlü mektupla (Postaya verilmesini takip eden 7. gün). Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde fiili tarih esas alınır. Elektronik Ortamda (aynı gün teyit zorunlu.) Faksla (aynı gün teyit zorunlu) Elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde teyit aranmaz. 48

49 “Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin 30. 01
“Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurusu üzerine on gün içinde idarece bir karar alınmadığı, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir. (2009/UY.III-1497) ”

50 Sözleşmeye Davet ve Sözleşmenin İmzalanması
Kesin teminat alınır. Sözleşmenin imzalanacağı zaman ikinci teyit yapılır. Sözleşme imzalanan istekli ile ikinci en avantajlı teklif sahibinin geçici teminatı, sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir. Diğerlerininki daha önce iade edilir. Teklifi geçersiz olanların hemen iade edilir. İhale sonuçları sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde Kuruma bildirilir. Bu işlem EKAP üzerinden yapılmaktadır.


"İHALE AŞAMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları