Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇELİK YAPILAR I ÖĞR.GRV. ERDİNÇ ABİ. DERS İÇERİĞİ  Çelik Yapılara Giriş,  Yapı Malzemesi Olarak Çelik,  Çelik Birleştirme Vasıtaları,  Perçinli Birleşimler,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇELİK YAPILAR I ÖĞR.GRV. ERDİNÇ ABİ. DERS İÇERİĞİ  Çelik Yapılara Giriş,  Yapı Malzemesi Olarak Çelik,  Çelik Birleştirme Vasıtaları,  Perçinli Birleşimler,"— Sunum transkripti:

1 ÇELİK YAPILAR I ÖĞR.GRV. ERDİNÇ ABİ

2 DERS İÇERİĞİ  Çelik Yapılara Giriş,  Yapı Malzemesi Olarak Çelik,  Çelik Birleştirme Vasıtaları,  Perçinli Birleşimler,  Bulonlu Birleşimler,  Kaynaklı Birleşimler,  Çelik Yapı Elemanları Hesabı,  Çekme Çubukları,  Basınç Çubukları,  Dolu Gövdeli Kirişler,  Profil Kirişler,  Yapım Kirişler,  Kirişlerin Mesnetlendirilmesi,  Kirişlerin Birleşimleri.

3 BÖLÜM 1 Çelik Yapılara Giriş

4 Çelik Yapıların Tarihçesi  1779 – 1875  Font Köprüler  1846 – 1890  Dövme Çelik  1890 –  Dökme Çelik Köprü ve Yüksek Yapılar

5  Mühendislik yapılarında yaklaşık 2 yüz yıldan beri kullanılan demir malzemenin tanınması, esasında çok eskiye dayanır. Bu malzeme ile yapılan ilk mühendislik yapıları köprülerdir. İ ngiltere’de Coalbrookdale kasabası yakınında ve Severn nehri üzerinde 1779 yılında inşa edilen 31m açıklıklı kemer köprü, bu alanda ilk örnektir. Kullanılan demir malzeme “font”tur. Çekme mukavemeti çok düşük oldu ğ undan fontun uygulandı ğ ı yapılarda, hep basınç gerilmeleri alacak taşıyıcı sistemlere (Kemer sistemler gibi) gidilmiştir. 1784 yılında, İ ngiltere’de “Cort” isimli bir araştırmacının geliştirdi ğ i “Puddler” adlı fırının devreye sokulmasıyla “dövme çelik” elde edilmiştir. Bunun sonucunda, dolu gövdeli veya kafes kirişli köprü inşaatları devreye girmiştir. 140 m açıklıklı Britannia köprüsü, 131m açıklıklı Weischel köprüsü, dövme çelikle yapılmış yapıtların çarpıcı örnekleridir. “Bessemer”, “Siemens-Martin”, “Thomas” yöntemlerinin 19. asrın ikinci yarısında bulunmasıyla, ham demirin sıvı durumuna getirildikten sonra arıtılması ve “dökme çelik” elde edilmesi sa ğ lanmıştır. Böylece 20. asırdan başlayarak dövme çelik yerini dökme çeli ğ e bırakmış, buna paralel olarak da modern çelik yapı tekni ğ i geliştirilmiş ve bu alanda büyük ilerlemeler sa ğ lanmıştır. Çelik yapılardaki gelişmenin ikinci aşaması, 20. yüzyıl başında “Kaynaklı Birleşimler” in uygulama alanına girmesiyle gerçekleştirilmiştir. Böylece, gerek hal kontrüksiyonu ve karkas yapı, gerekse de köprü olarak çelik malzeme, günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılır duruma gelmiştir.

6 Çelik Yapıların Tarihçesi İ ngilteredeki Coalbrookdale 31mlik köprü

7 Çelik Yapıların Tarihçesi 140 m açıklıklı Britannia köprüsü (1849-1850)

8  İ lk kutu kirişler, 1849-1850 yıllarında Galler'deki Menai bo ğ azı üstüne Britannia köprüsünü kuran Robert Stephenson tarafından kullanıldı. Bu köprüden trenler, dikdörtgen demir tüneller içinde yol alarak geçerlerdi. Sürekli kiriş işlevi gören 140'ar metre uzunlu ğ undaki iki demir tünel, Britannia köprüsünü, dünyanın en büyük kirişli köprüsü haline getirdi. Britannia köprüsü, tüneller içindeki boya, zift ve cüruf karışımının yol açtı ğ ı yangın sonucunda yandı ğ ından, günümüzde yeniden yapılmıştır.

9 Çelik Yapıların Tarihçesi Tacoma köprüsü (Kasım 1940)

10 Çelik Yapıların Tarihçesi Dökme çelik imalat resmi

11  GENEL B İ LG İ LER  Metal dökümü, arzu edilen katı şekilleri elde etmek amacıyla metalleri ergitme ve kalıp adı verilen boşluklara dökerek katılaştırma işlemidir. Parçanın şekli kalıbın şekli ile tayin edilir. Cevherden elde edilen metal ve alaşımdan bloklar veya girintili çıkıntılı parçalar halinde dökülmesinin de ğ işik teknikleri vardır.  Döküm yöntemiyle ürünlerin şekillendirilmesi ço ğ u zaman di ğ er yöntemlere göre çok daha ucuza mal olmaktadır. Bu açıdan döküm yöntemi rakipsizdir.  Döküm sektöründe üretilen ürünlerin cinsi, miktarı ve kaliteleri toplumların ekonomik yapılarıyla de ğ işim göstermektedir. Sanayileşmekte olan toplumlarda, döküm ürünlerinin öncelikle konut, ulaştırma, kent alt yapıları ve tarım aletleri alanlarında yo ğ unlaştı ğ ı görüşür. Sanayileşme olgusuna paralel olarak da döküm sektörü ürünlerinin alt yapılarından ziyade ara malı üreten; enerji, madencilik, kimya, ana metal sanayi gibi sanayi sektörleriyle madeni eşya, elektrikli veya elektriksiz makine imalatı, otomotiv, gemi gibi yatırım malları ve dayanıklı tüketim malı üreten sanayi sektörleri tarafından cins ve miktarı artarak talep edilmeleri söz konusu olmaktadır.  Bu özellikleriyle döküm sektörü sanayileşme, ekonomik ve sosyal gelişmenin anahtarı durumunda olan önemli bir sektördür.  DÖKÜM TEKNOLOJ İ S İ N İ N TAR İ HÇES İ  Dünyada ilk kez döküm üretimi, Anadolu'da tunç (bronz) dökümünün keşfiyle başlamıştır. İ stanbul'dan geçen ticaret yoluyla dünyaya yayılmıştır. Bakır alaşımlarının izabesi, MÖ 4000'li yılların ortalarında keşfedilmiştir. Modern metalurji, Anadolu'da do ğ muştur.  Mezopotamya'da bakıra yüzde bir kaç kalay katılarak yapılan ilk tunç döküm, MÖ 3000'li yılların başında görülmüştür. Ur kentindeki kral mezarlarında bulunan; MÖ 2600 yıllarına ait tunç dökümlerinde kalay yüzdesi 8-10'dur. Kalay tuncu bu tür dökümlerin üretiminde ve daha sonra İ pek yolu olan ticaret yolu boyunca tercih edilen bir alaşım olmuştu. Bu dökümler için gerekli bakır metali Anadolu'dan ve İ ran'daki da ğ lık rezervlerden geliyordu. Anadolu'da keşfedilen Tunç Döküm Teknolojisi, o zamanın toplumunun gelişmesinde kuşkusuz çok önemli bir yere sahip olmuştur. Tunç döküm teknolojisi, batıdan do ğ uya; Orta Asya ve Çin'in kuzey do ğ usuna do ğ ru yavaş yavaş yayılmış, Çinli sanatkarlar bu teknolojiye önemli katkılar yapmışlardır.

12  DÖKÜM TEKNOLOJ İ S İ HAKKINDA B İ LG İ LER  Metal Dökümcülü ğ ünün Ana İ lkeleri: Döküm tekni ğ i, metal veya alaşımların ergitildikten sonra kalıp adı verilen boşlukları tam dolduracak şekilde katılaştırılması suretiyle yapı parçalarının elde edilmesi esasına dayanır. Metallerin sıvı haldeyken sahip oldukları çok yüksek şekil alma kabiliyeti, bu teknik ile de ğ erlendirilir. Bir döküm parçanın elde edilişinde, genel olarak şu sıra izlenir.  1 - Resim Çizimi: Döküm tekni ğ ine ve malzemenin metalurjik özelliklerine uygun olarak şekil ve ölçü tespiti.  2 - Model Yapımı: Kalıplama tekni ğ i ve boyut de ğ işimlerini göz önünde tutarak, kolay işlenen bir malzemeden, dökülecek parçanın bir geometrik benzerini imal etmek. Model üzerinde, esas parça ile ilgisi olmayan, fakat döküm tekni ğ inin gerektirdi ğ i eklentiler bulunur.  3 - Maça Yapımı: Döküm sırasında boş çıkması istenen yerlerde, iç şekillendirmeyi sa ğ layacak özel kumdan yapılmış parçaların yapımı.  4 - Kalıplamak: İ çine döküm yapılacak boşlu ğ u elde etmek amacıyla özel kalıp kumu kullanarak, model şeklinin negatifi olan çukurlukla elde edilmesi. Maça kalıp içine, maça başlarında oturtularak yerleştirilir.  5 - Ergitmek ve Dökmek: Yeterli bir akıcılık kazanacak şekilde ergitilen metal, özel akıtma kanalları vasıtasıyla kalıp içine doldurulur.  6 - Temizlemek: Dökülmüş parçaların katılaşmasından sonra döküm sırasında gerekli oldu ğ u için parçayla birlikte dökülmüş kısımlar kopartılır. Parçaların bütün içve dış yüzeyleri yapışmış kumdan temizlenir, fazlalıklar taşlanır.  7 - Kontrol: Dökülmüş parçalar kimyasal analiz, iç yapı, mekanik özellikler, ölçü ve toleranslar, yüzey düzgünlü ğ ü ve çatlak gibi hususlarda kontrol edilir.

13  DÖKÜM ÇEŞ İ TLER İ  1 - Kum Dökümler: İ lk akla gelen ve en çok kullanılan döküm şeklidir. Başlıca avantajı sınırsız denebilecek kadar de ğ işik ve karmaşık şekillere elverişlili ğ idir. Kum dökümler çok büyük boyutlarda dökülebilmesine ra ğ men minimum büyüklük için pratik bir limit vardır. Bu nedenle çok ince kesitler için tavsiye edilmez. Bir parçadan yeteri kadar isteniyorsa, gerekli eme ğ inin fazla olmasına ra ğ men nispeten ucuz olabilir. Ergimiş haldeyken havayla reaksiyona giren yeni tip birkaç metal dışında hemen bütün metaller bu metotla dökülebilir.  2 - Hassas Kum Dökümler: Kum dökümünde hassasiyetin temini, işlemde bir de ğ işiklikten çok de ğ işkenler üzerine daha yakın bir kontrol ve ocak tekni ğ ine ba ğ lıdır. Böyle bir hassasiyet istendi ğ inde, normal olarak kullanılan yeşil kum bir kenara bırakılarak dikkatler hazırlanmış, fırınlanmış göbekler kullanılır. Hassas dökümlerin ço ğ u Al ve Mg alaşımlarıyla fosfor ve kolay ihtiva eden bronzlarla yapılır. Bu dökümlerin mekanik özellikleri normal kum dökümle imal edilen malzemenin aynıdır.  3 - Kabuk Kalıp Dökümleri: Bazı alaşımlarda daha zor olmasına ra ğ men bu tip döküm, kum döküm yapılabilen bütün metallere uygulanabilir. Alçak karbonlu çeliklerde bazı yüzey hataları görüşüe. Pirinç ve bronzlarda da kurşun ve kalay terlemelerinin olması problemlere yol açar. Mg'un O ve Si di oksitle reaksiyonu bazı tedbirlerle önlenmelidir.  Mekanik özellikler kum dökümdekinden genellikle daha iyidir ve daha yakın bir kontrol imkanı vardır. Kabuk kalıp kuru olarak fırınlandı ğ ında, rutubet yoklu ğ u kalıbın izole etkisini arttırır ve bu, metal yapısının daha düzgün olmasını sa ğ lar. Kabuk kalıpların gözenek geçirgenli ğ i, hava ve meydana gelen gazların çıkışını temin ederek metalde gözenek ve kovukların oluşmasını önler.  4 - Sürekli Kalıp Döküm: Bu dökümlerde parçalar basit olmalıdır. Fakat bazı karmaşık şekilli parçaların dökümü, çelik kalıp ve kum göbekler (yarı sürekli kalıp) kullanarak sa ğ lanabilir. Kalıp malzemesinin sıcaklık limitinin alçak olmasından dolayı bu metot ancak ergime noktası düşük olan alaşımlara uygulanabilir. Daha çok Al alaşımlarında kullanılır. Bakır esaslı alaşımlar, Mg ve bazı özel tedbirler uygulayarak da kır dökme demirler bu işlemde dökülebilir.  Sürekli kalıp dökümleri genellikle yo ğ un, ince taneli ve kum dökümdekinden daha hassas yüzeyli ve toleransları daha elverişlidir. Özellikler üstünde daha iyi bir kontrol sa ğ layabilmek için kalıplar önceden 370-425 derece arasında ısıtabilir.

14  5 - Alıçı Kalıp Dökümü: Bu tip dökümler dökülmüş oldukları alçının düzgünlüğü yansıtırlar. Kalıbın izolasyon kalitesi daha yavaş bir soğuma sağladığından bu, malzemenin çekme mukavemeti ve uzamasının azalması sonucunu doğurur. Alçı kalıp dökümü genellikle fazla miktarda yapılan imalatta kullanılır. Orta büyüklük ve küçük parçalarda çok elverişlidir. Kalıp maliyeti oldukça yüksek olmasına rağmen döküm sonrasında daha az bir işçilik gerektirdiğinden tekrar fiyatın düşerek daha ucuza mal olmasını sağlar.  Kalıp malzemesinin sıcaklık limitlerinden dolayı bu metotla, ergime noktası 1100 derece'nin altındaki alaşımlar dökülebilir. Bunlar Al, Mg alaşımları, sarı pirinç, silisyumlu, berilyumlu, alüminyumlu ve manganezli bronzlar gibi bakır esaslı alaşımlardır. Kurşunun alçı ile reaksiyona girmesinden dolayı bazı ocaklar %1,5 tan fazla kurşun bulunmasını gerektirirken bazılarında hiçbir sorluk olmadan %50 kurşunlu alaşımlar kullanılabilir. İçinde silikon bulunan alaşımlarla daha iyi bir yüzey elde ederek çok karmaşık şekiller dökülebilir. Magnezyum dökümünde özel alçı kompozisyonları ve döküm tekniği kullanılmalıdır.  6 - Pres Döküm: Sadece demir olmayan alaşımlara uygundur. Birçok ihtiyacı karşılayabilmesine rağmen kum döküme oranla daha sınırlıdır. Tonaj sırasına göre kullanılan alaşımlar; çinko, Al, Cu, Mg, Pb ve kalaydır. Bunlar ergime noktalarına göre iki grupta toplanabilir:  Ergime Noktası Alçak: Kalay 214, Kurşun 251, Çinko 386  Ergime Noktası Yüksek: Magnezyum 600, Alüminyum 602, Bakır 871  Ergime noktası yüksek olan grup genellikle soğutulmuş yerlerde veya hava enjekte makinelerinde dökülür. Ergime noktası alçak olan grup ise planjör makinelerinde dökülür. Bütün döküm işlemleri içinde pres döküm muhakkak ki çok büyük imalat ve kalite için uygun olanıdır. Sürekli kalıp dökümlerinde olduğu gibi avantajlarından biriside kalıpta kullanılan çeliğin yüksek ısı iletkenliğidir. Bunun sonucu olan çabuk soğutma, mükemmel bir metalurjik yüzeyin elde edilmesini sağlar. Pres dökümlerde oldukça fazla miktarda gözenekler meydana gelir. Ancak bunların kritik olmayan bölgelerde bulunmasını sağlamak tecrübe ve bilgi işidir.  7 - Diğer Döküm Çeşitleri: Dökümün daha birçok çeşidi vardır. Bunlardan bazıları balmumu, plastik, donmuş civa vs. dir. Balmumu kalıplar ucuz ve çok değişik şekillerin dökümüne elverişli bir tiptir. Plastikler, daha çabuk imalata ve kalıpların önceden hazırlanarak uzun süre saklanabilmesine imkan verir. Diğer döküm şekillerinde kendilerine özgü özellik ve avantajları vardır.

15 BÖLÜM 2 Yapı Malzemesi Olarak Çelik

16 Genellikle Üç Sınıfta Toplanır : a) Demir : Karbon oranı a ğ ırlı ğ ına göre (0-0.002) dir. b) Çelik : Karbon oranı a ğ ırlı ğ ına göre (0.002-0.017) dir. c) Font : Karbon oranı a ğ ırlı ğ ına göre (0.017-0.050) dir.

17 Yapı Malzemesi Olarak Çelik  Demir : Özgül a ğ ırlı ğ ı 7.85 gr /cm³ dir. Yumuşak, dövme demir (anizotrop) ve dökme demir (izolop) olarak üç çeşittir.  Çelik : İ çinde manganez, silisyum, fosfor ve kükürtten ibaret yabancı madde miktarı 0.01 den az bulunan demir- karbon alaşımına adi çelik denir. Bunlar, yumuşak çelik, orta sertlikte çelik ve sert çelik olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

18 Yapı Malzemesi Olarak Çelik  Yumuşak çelikler : Şekillerine ve kullanıldıkları yerlere göre ayrıca; muhtelif kesitli çubuk çelikler; betonarme çelikleri, profiller, saç levhalar olarak da isimlendirilirler.  Özel çelik : Yumuşak çeliklere muhtelif oranda nikel, magnezyum, silisyum, Tungsten, Krom v.s. ilâvesi ile elde edilen çeliklere özel çelik olarak sınıflandırılırlar.

19 Yapı Çeliğinin Mekanik Özellikleri

20 Yapı Çeliği Emniyet Gerilmeleri ve Sabit Yükleme Durumları

21 Yapı Çeliği Emniyet Gerilmeleri ve Değişken Yükleme Durumları

22 Yapı Çeliği Şekilleri (Profilleri)  IPN profili

23 Yapı Çeliği Şekilleri (Profilleri)  IPE profili

24 Yapı Çeliği Şekilleri (Profilleri)  U profil

25 Yapı Çeliği Şekilleri (Profilleri)  L korniyer (köşebent) profiller

26 Yapı Çeliği Şekilleri (Profilleri)  T profiller

27 Yapı Çeliği Şekilleri (Profilleri) Lâmalar :  Dikdörtgen enkesitli çubuklara “lâma” denir.  Dar, geniş ve ince lâmalar diye gruplara ayrılır.  Dikdörtgen yanında lâmanın genişliği ve et kalınlığı yazılmak suretiyle gösterilir.  □ 60.5 – mm cinsinden  Lâmanın genişliği 60 mm ve et kalınlığı 5 mm demektir.

28 Yapı Çeliği Şekilleri (Profilleri) Levhalar :  İnce Levhalar :  İnce Levhalar : t < 3 mm olan saç levhalardır. Sıcakta çinko ile kaplanarak (galvanizleme) ve dalga veya trapez olarak şekil verilip çatı kaplama ve duvar kaplamada kullanılır.  Orta Levhalar :  Orta Levhalar : 3 < t < 4.75 mm olan levhalardır. Hafif çelik yapılarda kullanılır. Normal çelik yapılarda da besleme levhası olarak kullanılır.  Kalın Levhalar :  Kalın Levhalar : 4.75 < t < 60 mm olan levhalardır. Yapım kirişlerde gövde ve başlık levhaları olarak, kafes kirişlerde düğüm levhası olarak, taşıyıcı köprü tabliyesi olarak kullanılırlar. Gösterilişi □8.150.200 şeklindedir. Birinci rakam mm olarak et kalınlığı, diğer iki sayı (mm) genişlik ve uzunluğunu gösterir.

29 Çelik Yapının Faydaları  Üstün Malzeme  Birleşim Tekni ğ i  Konstrüksiyonun Tesirlere Uygunlu ğ u  Tadilat İ mkanı  Sökülebilir  Hızlı İ nşaat

30  +Üstün Malzeme : Yapı malzemesi olarak çelik hiçbir malzemeyle mukayese edilemiyecek kadar iyi özelliklere sahiptir.  +Birleşim Tekni ğ i : Di ğ er hiçbir yapı malzemesinde aynı eşde ğ er emniyette bu kadar çeşit birleşim tekni ğ i yoktur. Perçin, bulon (kaba, uygun, yüksek mukavemetli), kaynak, saç vidası, yapıştırma.  +Konstrüksiyonun Tesirlere Uygunlu ğ u : Hesap teorileri hiç bir malzemede çelik yapılardaki kadar oturmamıştır. İ nşa edilen konstrüksiyonların hemen hepsi büyük bir yaklaşıklıkla hesaplanabilmektedir. Yeni araştırmalar istenmeyen geometrik ve malzeme kusurlarını da dikkate almaktadır.  +Tadilat İ mkanı : Üretim tekni ğ inin de ğ işmesi, kapasitenin arttırılması, köprüde trafik yükünün artması gibi durumlarda takviye veya tadilat kolaylıkla mümkün olur.  +Sökülebilir : Çelik bir yapı sökülerek elemanları başka bir yerde aynı amaçla veya daha de ğ işik bir amaç için kullanılabilir. Bir köprünün bir yerden sökülerek, başka bir yere monte edilmesi veya yüzdürerek taşınıp tekrar monte edilerek kullanılması mümkündür.  +Hızlı İ nşaat : Çalışmaların ço ğ u atölyede geçti ğ i için büyük ölçüde otomasyondan yararlanılarak zaman tasarrufu, kalite zenginli ğ i sa ğ lanır. Montaj sırasında iskele ve kalıba ihtiyaç göstermemesi zaman ve işçilik bakımından ekonomi sa ğ lar.

31 Çelik Yapının Mahsurları  Yangın  Paslanma  Rijitlik – Stabilite

32  +Yangın : Çelik yanan bir malzeme olmadı ğ ı halde 400C’nin üstünde elastisite modülü ve akma sınırı çok düşer. Bunun için yangına karşı çelik yapı izole edilmelidir. Kısa süreli yangınlara maruz olanlarda yangından koruyucu boyalarla boyamak, uzun süreliler ve önemli yapılar için asbestli levhalar veya yangından koruyucu özel levhalarla kaplamak gerekir.  +Paslanma : Normal havadaki paslanmaya karşı endüstri atıklarıyla kirlenmiş havada paslanma daha hızlıdır. Paslanmaya karşı koruma boya, galvanizleme, plastik malzeme ile kaplama veya hava tesirine dayanıklı özel çelikle olur. Pasa karşı koruma artık çelik yapının maliyeti bakımından esaslı bir de ğ er taşımamaktadır.  +Rijitlik-Stabilite : Betonarmenin büyük zati a ğ ırlı ğ ına karşılık sehimlerin küçük olması ve rijitli ğ in büyük olması bir avantajdır. Narin yapının dinamik yükler altındaki davranışı stabilite bakımından tehlikeli olabilir. Nitekim bir asma köprü (1941 Tacoma köprüsü) rüzgar tesiriyle yıkılmıştır. Onun için stabilite çelik yapıda önemli bir konudur.

33 Çelik Yapıların Uygulama Alanları  YÜKSEK YAPILAR  Çok çeşitli krenli ve krensiz depo ve imalat halleri (atölyeler)  Çelik imalat, haddeleme, makine imalat gibi büyük sanayi tesisleri (Seydişehir Alüminyum Tesisleri, İ skenderun Demir-Çelik Tesisleri vs.)  Spor ve teşhir halleri  Uçak hangarları  Enerji üretim tesisleri  Otopark (garaj)  Çok katlı ikamet ve büro binaları (max. 440m yükseklikte yapılmış)

34 Çelik Yapıların Uygulama Alanları  KÖPRÜLER  Demiryolu, karayolu ve kanal köprüleri, Statik sistemlerine göre:  Kiriş köprü (dolu gövdeli veya kafes kiriş) basit, gerber, mütemadi kiriş ve çerçeve tarzı,  Kemer köprü,  E ğ ik gergi çubuklu köprü,  Asma köprü,  Açılır kapanır köprü.

35 Çelik Yapıların Uygulama Alanları  D İĞ ER ÖZEL YAPILAR  Serbest kuleler,  Ankastre direkler,  Radyo ve televizyon verici antenleri,  Enerji nakil hattı direkleri,  Ayaklı su deposu,  Basınçlı borular yakıt tankları (silindirik ve küresel),  Silolar,  Savak ve kanal kapakları,  Asma sistem çatılar,  Büyük açıklıklı kubbeler,  Yürüyen krenler,  Döner kule vinçler,  Dubalı vinçler,  Taşıyıcı iskeleler.


"ÇELİK YAPILAR I ÖĞR.GRV. ERDİNÇ ABİ. DERS İÇERİĞİ  Çelik Yapılara Giriş,  Yapı Malzemesi Olarak Çelik,  Çelik Birleştirme Vasıtaları,  Perçinli Birleşimler," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları