Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hüseyin İ lhan 02.04.2012 Necla Özdemir Konferans Salonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hüseyin İ lhan 02.04.2012 Necla Özdemir Konferans Salonu."— Sunum transkripti:

1 Hüseyin İ lhan 02.04.2012 Necla Özdemir Konferans Salonu

2 Avrupa Birli ğ i Bologna Süreci Yüksek ö ğ retimin yeniden yapılandırılması Eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme çalışmaları Fakültemizin stratejik amaç ve hedeflerini, süreçleri, performans göstergelerini, performans hedeflerini ve maliyetini kısa ve orta vadeli planlarda belirlemek, izlemek ve özde ğ erlendirme yaparak iyileştirme planları ve eylemleri Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 2

3 SENATOYÖNET İ M KURULUSTRATEJ İ K PLANESOGU-ADEKADEK DANIŞMA KURULLARIFAKÜLTE ADEK KURULLARIBÖLÜM/B İ R İ M KOM İ SYONLARIESK İ ŞEH İ R OSMANGAZ İ ÜN İ VERS İ TES İ Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 3

4 4

5 5

6  Programın eğitim amaçları yazılmalı,  Program çıktıları/yeterlikleri belirlenmeli,  Belirlenen program çıktılarına ulaşmak için hangi derslerin verilmesi gerektiğine karar verilmeli,  Her bir ders için “Öğrenme Kazanımları” yazılmalı,  Ders öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için gerekli iş yükü ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS ) kredileri hesaplanmalı,  Ders öğrenme çıktıları/kazanımları ile program çıktılarının/yeterliliklerinin uyumu için Program Kalite Güvence Sistemi kurulmalı Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 6

7  Ders saatlerinin azaltılması  1 Sınıf 921 saat  691 saat  2 Sınıf 899 saat  674 saat  3 Sınıf 1065 saat  799 saat  Dikey entegrasyon  Anatomi  Fizyoloji, Biyokimya  Fizyopatoloji  Patoloji  Propödetik  Yakınma, Semptom, Bulgular, Tanı  Yatay entegrasyon (Bir dersten önce alınması gereken dersler)   İç Hastalıkları - Cerrahi, Çocuk Hastalıkları - Çocuk Cerrahisi, Kardioloji - Kalp Damar Cerrahisi, Nöroloji - Beyin Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları – Göğüs Cerrahisi Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 7

8 Ders planında dersin oluşturulması; Amaç + Hedef + Öğrenim Kazanımları  Amaç  Öğrencinin öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyandır.  Eğitim süreci sonunda mezunlardan gerçekleştirmeleri beklenen davranışları tanımlayan genel, bir cümlelik ifadelerdir.  Hedefler  Kazandırmak istediğimiz özellikler. Hedef eğiticinin öğrencide öğretim süreci sonunda kazanmasını beklediği özelliktir.  Öğrenim Kazanımları  Öğrenme süreci tamamladıktan sonra, başarılı olmuş bir öğrencinin, neleri bilmesi, anlaması ve/veya yapabilmesi gerektiğini açıklayan ifadelerdir. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 8

9

10  Nelerin öğretileceği ölçülebilir biçimde ifade edilmelidir.  Dersin amacı program çıktılarıyla uyumlu olmalıdır.  Kullanılabilen fiiller: Bilmek, Anlamak, Belirlemek, Kavramak, Aşina olmak Örnek:  “kadın genital organlarının siklik değişimlerinin öğretilmesi kavranması ” Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 10

11 Örnek:  Konu:Konjenital Malformasyonlar  Amaç:  Malformasyon tarifi, ilgili kavramların açıklanması ve malformasyon gelişim etkenlerinin açıklanması (Ölçülebilir değil)  Malformasyon tarifini yapmak, ilgili kavramları açıklamak ve malformasyon gelişimini kavramak Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 11

12  Amaçlar genellikle eğiticinin bakış açısından dersin genel içeriğini ve yönünü belirtmek üzere yazılır. Örnek: Bir dersin amacı  “öğrencilere sindirim sisteminin temel özelliklerini tanıtmak”,  “tıp tarihine genel bir giriş yapmak” veya  “solunumun temel dinamiklerini anlamak” olabilir. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 12

13 Örnek:  Konu: Baş ağrısı  Amaç: Bu ders sonunda öğrenciler baş ağrısının birinci basamakta sık görülen nedenleri ve uygun yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 13

14

15  Öğrenci davranışına dönük olmalıdır. Eğiticinin yapacakları hedef olamaz. O nedenle hedefler öğrenci davranışına dönüştürülecek ve öğrenme özelliğini belirtecek şekilde yazılmalıdır. Örnek:  Çocuklarda pnömoni nedenlerini öğretebilme (Yanlış)  Çocuklarda pnömoni nedenlerini açıklayabilme (Doğru) Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 15

16  Hedef cümlelerin sonuna hedefin bulunduğu basamağın özelliğine uygun sözcükler gelir.  Hedef cümlelerin sonunda “bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş, ilgililik, farkındalık, hoşgörürlük” gibi sözcüklerden biri ya da “_bilme” fiiliyle biten bir birleşik cümle bulunmalıdır.  Örnek:  Yenidoğan sarılığının biyokimyasal temellerini söyleyebilme ve tanıda kullanabilme Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 16

17  Hedefler öğrenme ürününü dile getirmelidir. Öğrenme sürecine dönük ifadeler hedef olamaz.  “yapar,çizer, bilir” ya da “yapmalı, öğretmeli, yapmak, bilmek” gibi fiillerle hedef yazılamaz.  Örnek:  “öğrenci bilimsel yöntemi kullanır” ifadesi yanlıştır. Çünkü burada bir öğrenme ürünü değil bir süreç söz konusudur. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 17

18  Konu başlıkları hedef olamaz. Örnek:  Sıvı-elektrolit denge bozukluğu (Yanlış)  Sıvı-elektrolit denge bozukluğunu tanıyabilme ve düzeltebilme (Doğru)  Hedefler birbirini tamamlayıcı, yani binişik/bitişik olmalıdır. Bir hedefin kapsamının bittiği yerde bir diğeri başlamalıdır.  Hedefler birbirini destekler nitelikte olmalıdır. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 18

19 Örnek:  Kan basıncını ölçebilme  Koltuk altı ateşini ölçebilme  Dakikadaki nabız sayısını ölçebilme  … Örnek:  Asit-baz dengesi hakkında bilgi verilmesi (Yanlış)  Asit-baz dengesini kavrayabilme (Doğru) Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 19

20

21 Öğrenme çıktısı/kazanımı nedir? Bir öğrenme sürecinin (ders) sonunda öğrencinin  bilmesi,  yapması,  uygulaması gerekenler (bilgi, beceri, tutumlar, değer vb.) Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 21

22 Öğrenme çıktıları;  Öğrencinin,  neleri bileceği, kavrayacağı,  neleri yapacağının,  nelere yetkin olacağının açık, gözlenebilir, ölçülebilir tanımlarıdır. “Öğrencim, dersin sonunda hangi bilgi, beceri ya da tutumlara sahip olmalıdır?” Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 22

23 Öğrenme çıktısı yazımında sık tekrarlanan hatalardan biri, amaçların eğitici açısından ifade edilmesidir. Öğrencilerin sindirim sistemi hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olma (Yanlış) Sindirim sisteminin nasıl çalıştığını kendi ifadeleriyle açıklama (Doğru) Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 23

24 İyi yazılmış öğrenme çıktıları, öğretme-öğrenme süreci sonunda kazanılacak öğrenme ürününü betimlerler. Öğrenme çıktıları, öğrencinin süreçte ne bileceği, ne anlayacağı, ne yapabileceğini ifade eden bilgi ve beceriler bütünüdür. Bir anlamda, süreçte öğrenciden ne beklenildiği konusunda öğrenciye ipuçları verir. Süreç içinde yapılacakları değil, süreç sonunda kazanılacakları ifade ederler. Sınıfta hücre bölünmesini gösteren bir film izleme (Yanlış) Hücre bölünmesinin fazlarını açıklayabilme (Doğru) Hücrelerin insan vücudundaki işlevlerini açıklama (Doğru) Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 24

25 Öğrenme çıktılarının diğer önemli bir niteliği, açık ve anlaşılır olmasıdır. İyi belirtilmiş bir öğrenme çıktısında, belirlenen eylemi ya da davranışı açıkça tanımlayan bir fiil bulunmalıdır. Sindirim sistemini bilme (Yanlış) Sindirim sistemini oluşturan organların işlevlerini açıklayabilir. (Doğru) Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 25

26 Öğrenme çıktılarının dördüncü özelliği ölçülebilir (gözlenebilir) olmasıdır. Öğretme-öğrenme etkinliği sonunda kazanılacak davranışın ölçülebilir-gözlenebilir bir fiille ifade edilmesi gerekir. Aksi halde, davranışın oluşup oluşmadığını belirlemek mümkün olmayacaktır. Yaratıcı düşünme (Yanlış) Orijinal bir endüstriyel ürün tasarlayabilir. (Doğru) Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 26

27  Konu başlıkları öğrenim çıktısı olamaz. Örnek: Konu: Temel radyoterapi Amaç: Hedefefler: Öğrenim Çıktıları: 1. Radyasyon onkolojisinin kanser tedavisindeki yeri 2. Moleküler ve hücresel radyobiyolojik temeller 3. Radyoterapi-moleküler etkileşme 4. Radyoterapi fiziği Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 27

28  Ders:Temel Radyoterapi  Amaç: Onkolojik tedavi yaklaşımı olarak radyoterapinin tümör ve normal doku üzerindeki moleküler, hücresel ve organ düzeyindeki etki mekanizmalarının kavranması  Hedefler:  Radyoterapinin moleküler, hücresel etki mekanizmalarını kavrayabilme  Radyoterapinin normal doku üzerine olan etkilerini kavrayabilme  Radyoterapinin tümör dokusu üzerine olan etkilerini kavrayabilme Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 28

29  Öğrenim Çıktıları/kazanımları:  Radyoterapinin moleküler düzeyde etki mekanizmalarını açıklayabilir.  Radyoterapinin hücresel düzeyde etki mekanizmalarını açıklayabilir.  Radyoterapinin normal doku üzerine olan etkilerini açıklayabilir.  Radyoterapinin tümör dokusu üzerine olan etkilerini açıklayabilir. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 29

30  Öğrenim Çıktıları/kazanımları: Radyoterapinin;  moleküler düzeyde etki mekanizmalarını açıklayabilir.  hücresel düzeyde etki mekanizmalarını açıklayabilir.  normal doku üzerine olan etkilerini açıklayabilir.  tümör dokusu üzerine olan etkilerini açıklayabilir. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 30

31 Öğrenme çıktılarının sonuna “bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş, farkındalık” gibi sözcüklerden biri getirilmeli ya da cümle “…-ebilme, _ebilir” ifadesi ile sonlandırılmalıdır. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 31

32  Gözlenebilir ve ölçülebilir fiiller belirlenmeli; “…çizebilme, …gösterebilme, …problem çözebilme, …açıklayabilme, …örnek verebilme, …hatırlayabilme, …tasarlayabilme, …uygulayabilme, …eleştirebilme, …karşılaştırabilme, …çalıştırabilme, listeleyebilme, …kullanabilme” gibi. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 32

33  Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak gibi belirsiz terimlerden kaçınılmalıdır.  Her bir öğrenme çıktısına, dersin içeriğini belirten bir ifade ile başlanılıp eylemin amacını bildirdikten sonra cümle, bir eylem fiili ile bitirilmelidir.  Her bir öğrenme çıktısı için tek bir fiil kullanılmalıdır. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 33

34  Öğrenim çıktısı yazılırken kullanılacak olan fiiller, o dersin sınavlarında sorulabilecek olan soruların içeriği ile uygun olmalıdır. (tanımla, hesapla, yorumla, göster, analiz et, değerlendir, tartış vs. gibi) Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 34

35 Örnek:  Ders: Aile Hekimliğinin Temelleri  Bu ders sonunda örenciler aile hekimliğinde sık görülen sağlık sorunlarının birinci basamaktaki sevk ölçütlerini tartışabilir. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 35

36 Örnekler:  Bir problemi çözmenin olası yolları içinden en uygun olanına karar verebilme.  Verilen bir tarihî konuda bir araştırma planlayabilme.  Gözlenmiş bir olgunun sebebini açıklamak için hipotezler oluşturabilme.  Uygun istatistik yöntemleri kullanarak bir testin güvenilirliğini hesaplayabilir.  Bilişim teknolojilerini kendi alanında kullanabilir. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 36

37  Mayoz ve mitoza uğrayan hücrelerin genotipini tahmin etme  Reaksiyonları ekzotermik ve endotermik olarak sınıflandırma  Klinik tanıyı belirlemek için kanıta dayalı tıbbın ilkelerini uygulama  Hasta eğitimi programı organize edebilir.  Hastalarla iyi ilişkiler kurmaya karşı isteklilik gösterme  Aseptik tekniği kullanarak cerrahi pansuman yapabilir. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 37

38  Tıp bilişimi teknolojilerini tanır (tanıması beklenir).  Bilişim teknolojilerinin sağlık alanındaki uygulamalarını fark eder/ açıklar (açıklaması beklenir).. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 38

39 Tanımlama Listeleme Adlandırma Tanıma Söyleme Yazma Belirtme Hatırlama Betimleme Hesaplama Ayırt etme Eşleştirme Sıralama Gruplama Seçme Uygulama Çalıştırma Gösterme Yorumlama Kullanma Çözme Ayırt etme Ölçme Sorgulama Envanter yapma Sınıflandırm a Birleştirme Kurma Ölçme Sorgulama Tasarlama Geliştirme Açıklama Sonuçlandır ma Karar verme Savunma Tayin etme Yargılama Tahmin etme Eleştirme Karşı çıkma Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez De ğ erlendirme Bloom Taksonomisi Ö ğ renme tipleri Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 39

40 Duyma Dinleme Gözlemleme Hissetme Tatma İzleme Taklit etme Tekrar etme Kopyalama Rehberle yapma Gözlem altında yapma Gösterme Tamamlama Otomatik olarak yapma Uyarlama Yeniden örgütleme Değiştirme Gözden geçirme Birleştirme Planlama Yaratma Oluşturma Uyarılma Klavuzlama Beceri haline getirme Duruma uydurma Yaratma Bloom Taksonomisi Ö ğ renme tipleri Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 40

41 Farkına varma Dikkat etme Gözleme İlgilenme Razı olma işbirliği yapma Kabul etme Gönüllü olma Benimseme Sorumluluk duyma Özen gösterme Tercih etme Düzenleme Uyarlama Karşı koyma Düzeltme Yer alma Destekleme Savunma Koruma Hizmet etme Zorlama Alma Tepkide Bulunma De ğ er verme Örgütleme Kişilik haline getirme Bloom Taksonomisi Ö ğ renme tipleri Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 41

42 Dr Hüseyin İ lhan /4403 0532.221 66 53 hilhan@ogu.edu.tr Bu sunumun ppt ve doc dosyalarına http://tip.ogu.edu.trhttp://tip.ogu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ders amaç, hedef ve ö ğ renim kazanımları nasıl yazılır? 42


"Hüseyin İ lhan 02.04.2012 Necla Özdemir Konferans Salonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları