Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Yaklaşık Maliyet Hesaplanması ve şartname hazırlanması “

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Yaklaşık Maliyet Hesaplanması ve şartname hazırlanması “"— Sunum transkripti:

1 “Yaklaşık Maliyet Hesaplanması ve şartname hazırlanması “
Şenol KARAŞ ( İnş.Müh.)

2 SUNUMUMUZDA 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNİN YAKLAŞIK MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE TEKNİKŞARTNAME HAZIRLANMASI ÜZERİNDE DURULACAKTIR.

3 YAKLAŞIK MALİYET İHTİYACI NERDEN DOĞDU ?
2886 NOLU ESKİ İHALE YASASINDA İHALE ÖNCESİ 1. KEŞİF YAPILIR BUNUNLA İHALEYE ÇIKILIRDI. 1.KEŞİF İHTİYACA UYGUN AVAN PROJE ÜZERİNDEN YAPILIRDI. İHALE SONRASI UYGULAMA PROJELERİ ÇİZİLİR, UYGULAMA PROJESİ BAZ ALINARAK, 2. KEŞİF ÇIKARTILIRDI. 1. VE 2. KEŞİFLER MUKAYASELİ KEŞİF YAPILARAK GERÇEK MALİYET ARTIŞI VEYA EKSİLİŞİ HESAPLANIR, BUNA GÖRE ONAY ALINIRDI.

4 YAKLAŞIK MALİYET GEREKSİNİMİ ;
ŞAYET ARTIŞ % 30 DAN FAZLA OLURSA FAZLALIK KISIM İÇİN AYRI BİR İKMAL İHALESİ YAPILMASI GEREKLİYDİ. BUDA İŞLERİN BİTMESİNİN ÖNÜNDE BÜYÜK ENGEL OLUŞTURUYOR, SUİSTİMALLERE NEDEN OLUYORDU. MÜTEAHHİT ÖDEMELERİ HAKEDİŞLERE DAYANIYOR, HAKEDİŞ HAZIRLAMASI ZAMAN ALDIĞI GİBİ YOLSUZLUKLARA AÇIK OLURDU. İŞ BİTİMİNDE KESİN HESAP YAPILIR ÇOĞU ZAMAN HAKEDİŞLERDE FAZLA ÖDEMELER YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKARDI, BUDA MAHKEMELİK OLAYLARIN ÇOĞALMASINA NEDEN OLURDU

5 AYRICA HÜKÜMETLERİN YILLIK BÜTÇE VE PLANLARI ÖNCEDEN ONAYLANDIĞI İÇİN İŞLERİN BİTİRİLMESİ ÖDENEK YOKLUĞUNDAN UZARDI. BU VE BENZERİ BİR ÇOK NEDENDEN İHALE KANUNUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ İHTİYACI DOĞDU VE 4734 SAYILI İHALE KANUNU ÇIKARILDI. YENİ KANUN PROJESİ VE ÖDENEĞİ OLMAYAN İŞLERİN İHALE EDİLEMEYECEĞİ HÜKMÜNÜ GETİRDİ.

6 BU HÜKÜM UYGULAMA PROJELERİNİN ÖNCEDEN ÇİZİLMESİ VE BUNLARA DAYALI YAKLAŞIK MALİYET HESABINI ZORUNLU KILDI, AYNI ZAMANDA ANAHTAR TESLİMİ İHALE YÖNTEMİ ÇOĞUNLUKLA BENİMSENDİ, İHALE BEDELİNİN ÖNCEDEN BİLİNMESİ GEREKLİLİĞİ DOĞDU, ÖDEMELERİN YAPILABİLMESİ İÇİN PURSANTAJ OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU DOĞDU VE TABİDİRKİ PURSANTAJ OLUŞTURABİLMEK İÇİN MALİYETLERİN BİLİNMESİ GEREKTİ. BÖYLEÇE YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMA HAYATIMIZA GİRDİ TABİ BU PROJECİLERİ ZORLUYAN BİR UNSUR OLDU , ÇÜNKÜ 2886 SAYILI YASAYA GÖRE PROJECİLERİN BÖYLE BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTU HAKEDİŞ VE KESİN HESABI ŞANTİYEDE GÖREVLİ MÜHENDİSLER YAPARDI.

7 Yaklaşık Maliyet Nedir?
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEMDE, KAMU KURUMLARININ YAYINLADIĞI BİRİM FİYATLARA DAYANILARAK HAZIRLANAN “TAHMİNİ BEDEL” UYGULAMASI; PİYASA FİYATLARINI GERÇEKÇİ OLARAK YANSITMADIĞI İÇİN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE BİRLİKTE “YAKLAŞIK MALİYET” ADINI ALMIŞ VE UYGULAMADA YAPILAN ÇEŞİTLİ DEĞİŞİKLİKLER İLE BİRLİKTE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

8 YAKLAŞIK MALİYET 4734 sayılı Kamu İhale kanunu MADDE 9-. Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

9 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler MADDE 8 – (1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. (2) Ön ilan yayımlanmadan önce yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktar veya kapsam esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi gerekiyorsa yeniden hesaplanır. (3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

10 (4) İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. (5) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı teklifler ile birlikte açıklanır. (6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda hesaplatılabilir.

11 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti MADDE 9 – (1) Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir: a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur. b) Proje zorunluluğu; bina işlerinde uygulama projesi, diğer işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işler ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir.

12 c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır. ç) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir. d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar. e) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.

13 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi MADDE 11 – İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir. (2) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin hesap cetveli ve icmal tablosu hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle ihale onay belgesine eklenir. (3) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda yaklaşık maliyeti oluşturan unsurlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan ilgili endeksler üzerinden güncellenir.

14 YAKLAŞIK MALİYETİN ÖNEMİ
İHALE YASASI GEREĞİ BİR İŞİN İHALE EDİLEBİLMESİ İÇİN YAKLAŞIK MALİYETİNİN YETKİLİLERCE BİLİNMESİ GEREKİR, AKSİ TAKDİRDE ÖDENEĞİ ÇIKARILAMAZ, YAKLAŞIK MALİYET GİZLİDİR. İHALE MAKAMI VE HAZIRLIYANLARDAN BAŞKASI ÖĞRENEMEZ, BAŞKASINA SIZDIRILMASI VERİLMESİ SUÇDUR. YASAYA GÖRE CEZAYI GEREKTİRİR.

15 YAKLAŞIK MALİYET DOĞRU VE EKSİKSİZ YAPILMALIDIR, ÇÜNKÜ İŞ YAKLAŞIK MALİYETE GÖRE İHALE EDİLİR, ŞAYET TEKLİFLER YAKLAŞIK MALİYETTEN YÜKSEKSE İHALE KOMİSYONUNUN YETKİSİNDE OLDUĞU HALDE ÇOĞUNLUKLA İHALE İPTAL EDİLİR. İHALE SONRASI MÜTEAHHİT ÖDEMELERİ YAKLAŞIK MALİYETE GÖRE OLUŞTURULACAK PURSANTAJA DAYANILARAK YAPILIR. YAKLAŞIK MALİYET DOĞRU VE DÜZGÜN OLMAZSA YAPIM AŞAMASINDA ÖDEMELERDE VE DOLAYISI İLE İŞİN BİTİRİLMESİNDE SORUNLAR ORTAYA ÇIKAR. YAKLAŞIK MALİYET İŞİN KALİTESİNE DOĞRUDAN ETKİ EDER, YAKLAŞIK MALİYETİN UNSURLARINDAN OLAN ŞARTNAMELER İMALATLARI TAM TANIMLANMAZSA İMALAT KALİTESİ DÜŞEBİLİR.

16 YAKLAŞIK MALİYETİ OLUŞTURAN UNSURLAR;
1.KEŞİF SAYFASI 2.METRAJ 3.PROFORMA FATURALAR 4.ÖZEL İMALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 5.GENEL TEKNİK ŞARTNAME DEN OLUŞUR

17 YAKLAŞIK MALİYET KEŞİF SAYFALARI GENEL TEKNİK ŞARTNAME METRAJLAR
ÖZEL İMALATLAR TEKNİK ŞARTNAME GENEL TEKNİK ŞARTNAME KEŞİF SAYFALARI

18 FİYATLARIN OLUŞTURULMASI KEŞİF HESABI PURSANTAJIN OLUŞTURULMASI
YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASI METRAJ YAPILMASI FİYATLARIN OLUŞTURULMASI KEŞİF HESABI PURSANTAJIN OLUŞTURULMASI TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI

19 Metrajın Tanımı Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına gelmektedir. İnşaat sektöründe ise metraj, yapıyı meydana getiren bütün elemanların teker teker ölçülerek, uzunlukların metre ( m ), alanların metrekare ( m2 ), hacimlerin ( m3 ), ağırlıkları ( kg ) veya ton ( t ) ve sayılabilenlerin ( ad ) cinsinden hesaplanma işlemine metraj denir. Bir yapının maliyetinin bulunması için; metraj, fiyat analizi keşif denilen işlemler sırasıyla yapılır. Metrajın hatalı yapılması yapı maliyetinin hatalı yapılmasına sebep olur.

20 . Metraj Çeşitleri Genelde iki çeşit metraj vardır. Birincisi yapının projeleri üzerinden yapılan metrajdır. Buna ön keşife esas metraj denir. İkincisi yapı tamamlandıktan sonra bitmiş yapının üzerinden alınan ölçülerle yapılan metrajdır. Buna da kesin keşife esas metraj denir.

21 • Yapı elemanlarının ölçümünde hangi birimlerin kullanılacağı kararı
METRAJ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR • Yapı elemanlarının ölçümünde hangi birimlerin kullanılacağı kararı • Sıkça karşılaşılan bazı elemanların metrajının unutulması veya 2 kez hesaplanmasıdır. • Bunu önlemek için metraja başlarken yapıda aynı boyuttaki benzer elemanlar aynı renge boyanmalı veya harf ya da rakamlarla kotlanmalıdır.

22 .Eleman boyutları belirlenirken, en ve boylar planlardan yükseklikler kesitten alınmalıdır
• Ölçü rakamlarının kullanışında virgül ve boyutlanmaya önem verilmeli • Hataları azaltmak için metraj cetvelleri kullanılmalı

23 Metraj Cetvellerinin Doldurulması
• Metraj yapılacak elemanlar, taşıyıcı eleman aksları, kat veyerisimleri ile yeterince tanımlanmalı • Aynı özellikte bir yapı elemanının yapının tümündeki miktarı brüt olarak, sonra eleman içindeki boşluklar bir arada ve hangi elemana ait oldukları açıklanarak hesaplanmalı • Yapının birden fazla bölümünde bulunan elemanların metrajında, her bölüme ait eleman miktarları ara toplamlar olarak belirlenmeli

24 Metraj Yapma Kuralları
-Doğru bir şekilde metraj yapmak için metraj yapma kurallarını bilmek ve metraj cetveli kullanmak gereklidir. - Herhangi bir imalat unutulmamalıdır. Yapı elemanlarının ölçüm birimleri doğru bilinmelidir. Kamu inşaatlarında metrajın nasıl yapılacağı , Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “ Birim Fiyat Tarifleri “ isimli kitapta açıklanmıştır - Boyutlar ve miktarlar ölçüm birimlerine uygun yazılmalı

25 Hatalı Doğru 15 YTL ,00 YTL 2 m ,00 m 2,5 m ,50 m2 3,50 m ,500 m3 4,5 kg ,500 kg - Metraj yapılan kısımları planlarda işaretlemelidir. Benzer boy, en ve yükseklik, alan ve hacimler benzer adetlerle çarpılmalıdır. Metrajda boyutları metre cinsinden yazılmalı ve hesaplanmalıdır. Matematiksel işlemleri hatasız yapmalıdır. - Yapı elemanlarını anlaşılır bir şekilde sembol ile ifade edilmelidir.

26

27 FİYATLARIN TESPİTİ YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 10 – (1) İdarelerce, ihale konusu işin yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde; a) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar, b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler, c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler, ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler, d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri, esas alınır.

28 (2) İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler. (3) İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir. (4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları dikkate alınmaz.

29 KEŞİF YAPMA 1. Önemi Bir yapının maliyet bedelinin yapı yapılmadan önce bilinmesi gereklidir. Yapı sahibi mali hazırlığını maliyet bedeline göre yapmalıdır. Aksi halde beklenmedik sorunlarla karşılaşılır. Yapının bitim tarihi gecikir, başkaca yükümlülükler yerine getirilmediği için maddi zararlar meydana gelir. Bu nedenle yapının maliyet bedelinin gerçekçi olarak önceden bilinmesi çok önemlidir ve zaruridir. Yapı sahibi kamu kurumu ise yapı, maliyet bedeline göre ihale edilir. Yapının maliyet bedeline göre bütçeden kaynak istenir.

30 2.. Tanımı Bir yapının maliyet bedelini bulmak için yapılan hesapların tümüne keşif denir. Keşfin esasını metraj ve birim fiyatlar oluşturur. Metraj sonucunda bulunan malzeme miktarları kendisine ait birim fiyatlarla çarpılarak toplanması neticesinde bulunan değere keşif bedeli denir.

31 YAKLAŞIK MALİYET HESABI

32 PURSANTAJ ORANLARI

33 TEKNİK ŞARTNAMELER 1-Genel teknik şartnameler 2-Özel teknik şartnameler

34

35 Teknik Şartname (İhale ve Muayene ve Kabul Komisyonu Açısından)
Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olmasına dikkat edilmelidir. Muayene ve kabul komisyonunun da teknik şartnameye göre KABUL YAPACAĞI unutulmamalıdır.

36 Teknik Şartnamenin İdarece Hazırlanamaması
Yapılacak olan işin özelliği nedeniyle teknik şartnamenin idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Danışmanlık Hizmet Alımı olarak hazırlattırılabilir. *** Böyle bir durumda; öncelikle Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesi, Daha sonra teknik şartnameye göre asıl işin ihalesinin yapılması gerekecektir

37 Teknik Şartname (Genel Kriterler)
İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartname mutlaka hazırlanmalıdır. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, ----verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, *** rekabeti engelleyici hususlar içermemesi Ve Bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

38 Teknik Şartname (Satış sonrası servis hizmetleri)
Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme SÖZLEŞME TASARISInda (Garanti Bölümü)/TEKNİK ŞARTNAMEDE yapılabilir. Fakat Bu hizmetlerin, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi halinde; aday veya istekli tarafından sunulacak belgeler ve kriterler, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilmelidir.

39 Tekliflerin Sunulmasına Yönelik Düzenleme
Teknik şartnamede tekliflerin nasıl sunulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmemelidir. Teknik şartnameyi hazırlayan personel: İlgili mevzuatına göre teklif ile birlikte sunulması gereken belgelerin(kalite standardı, izin, ruhsat, yetki belgesi) olması durumunda, ***Bunlara teknik şartnamede değil, ihale dokümanlarını hazırlayan birime göndereceği “bilgi notunda” yer vermelidir.

40 ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Piyasa araştırması veya teklif alınarak oluşturulan fiyatların nasıl yapılacağı, birimi, nakli, işçilik, malzeme , zayiatı dahil , yapım şartları hiç tereddüt bırakmayacak şekilde tanımlanmalıdır. İmalatların teknik tarifi, kullanılacak malzemelerin özellik ve standartları belirtilmeli, standardı yok ise şartnamesi ve özellikleri anlatılmalı, belirtilen özellikler deneysel ve ölçülebilir olmalı

41 MAHAL LİSTELERİ Yapı Mezuatı kitabında gösterilen örneğe uygun olarak Tesisat dahil detaylı hazırlanmalı, yapılacak imalatın cinsi ve yeri belirtilecektir. İnce imalatların tamamı gösterilecek

42 YAPIM İŞLERİNDE ENÇOK KARŞILAŞILACAK İMALATLAR
-Yaklaşık maliyete girecek miktarlarının tespiti , hesaplanması

43

44

45 Y.23.241: PLASTİK DOĞRAMA İMALATLARI
TS5358 e uydun sert plastikten yapılır Metal takviyeleri TS914 e uygun pasa dayanıklı sıcak daldırma metodu ile yapılmış U veya kutu profil Takviye sac kalınlıkları 1,5mm geniş açıklıklarda 2mm ye çıkarılabilir PVC ağırlığına; plastik doğrama malzemesi, EPDM plastik conta,silikon esaslı macun, tespit vidaları, birleşim parçaları, profil içindeki diğer takviyeler dahildir. %7 kadar fazla ödeme yapılabilir. Cam, Menteşe, ispanyolet, kol, kilit, vasistas vb. aksesuarlar ayrı ödenir.

46

47

48 KAZI ile Y /5B aralığındaki pozlarda el ile ve makine ile yapılan pozlar bulunmaktadır. Kazının hacmi proje üzerinden hesaplanır. Kazı pozlarının tariflerinde yapım şartları açıklanmıştır.

49 DUVAR İŞLERİ Tuğla duvar :Y.18.001/C01 ile başlayan pozlarda
Gazbeton duvar : Y /01C01 ile başlayan pozlarda Bimsbeton duvar :Y /20C01 ile başlayan pozlarda Alçıpanel duvar ve tavan levhaları : /A1 ile başlayan pozlarda NOT : Duvarlarda 0,10 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

50 ÇATI İŞLERİ Ahşap oturtma çatı yapılması; projesinden yatay düzlemdeki iz düşümü m2 olarak hesaplanır. Y /A02 Kiremit çatı örtüsü çatının yatay ölçüsü m2 olarak hesaplanır. 1 m2 ye 17 adet kiremit Alaturka kiremitte 1 m2 ye 60 adet Y /A10 Kiremit mahya yatay uzunluk olarak ölçülür alaturka kiremitte 4 adet, marsilya tipinde 3,5 adet

51 ÇATI İŞLERİ Metal vb. çatı örtüleri yatay değil meyilli alan üzerinden hesaplanır. Y / Çatı arasında cam yünü ( izocam) ısı yalıtımı yapılması Bölgenin sıcaklık durumuna göre kalınlık seçilir.

52 ÇATI İŞLERİ ile pozları arasında çinko, PVC yağmur suyu olukları , yağmur suyu iniş boruları, çatı dereleri, imalatları bulunmaktadır. Çinko levha 10 nolu 0,5 mm kalınlık 7 kg ağırlık 12 nolu 0,6 mm kalınlık 8 kg ağırlık 14 nolu 0,7 mm kalınlık 9,5 kg ağırlık

53 ÇİNKO LEVHAYI SAC, TENEKE VB LEVHALARDAN AYIRT EDEBİLME
Çinko, alüminyum, paslanmaz çelik ametal olduğundan mıknatıs tutmaz, teneke, sac paslanabilir levha malzemeler ve metal olduğundan mıknatısı tutar.

54 LAMİNAT İLE LAMİNE ARASINDAKİ YAPISAL FARKLILIKLAR
Laminat ; Sıkılaştırılmış talaş üzerine reçine emdirilmiş kağıt baskıdır. Dünyada parke olarak değil alt başlığında kullanılır güzel görünüşlüdür. Üst katman cila tabakası Kağıt tabaka HDF tabakası (Kimyasallar karıştırılıp preslenmiş odun talaşı) Denge kağıdı

55 LAMİNAT İLE LAMİNE ARASINDAKİ YAPISAL FARKLILIKLAR
Lamine : % 100 ağaç olan malzemedir Üst katman optimum 4mm ağaç Orta katman 8 mm ağaç Alt kısım 2 mm ağaç

56 BİNALARDA YALITIM İŞLERİ
Dış cephede, zemine oturan döşemelerde XPS ve EPS levhalar ile yalıtım yapılması Y /001 ile Y /008 pozları arasında sıralanmış Projesine ve ısı hesabına uygun olanı seçilir.

57 KAZIDAN ÇIKAN MALZEMELERİN TAŞINMASI
1-Taşınacak mesafe 10 Km den küçükse F=0,00017xKx√Mxd ( M metre cinsinden) 2-Taşınacak mesafe 10 Km den büyükse F=Kx(0,0007xM+0,01)xd ( M kilometre) K= poz nolu motorlu araç taşıma katsayısı d= malzeme yoğunluğu

58 ÖRNEK- Bilecik DDY istasyonundan 15 km mesafede yapılan okul inşaatı için 1 Ton Demirin nakliye bedelinin hesaplanması M>10,M=15 km, d=1,K=183 F=Kx(0,0007xM+0,01)xd = 3,75 Karabük-Bilecik vagon ücreti =37,36 Toplam =41,11 % 25 müteahhit karı =10,27 Yükleme, boşaltma,istif /1=3,48 Toplam ………………………=54,86 1 Ton demirin inşaat mahalline taşınması bedeli 54,86 Ton/TL Fabrikadan alınan malzemelerin yükleme bedeli düşülür.

59 FİYAT ANALİZİ Bazı imalatların Birtim Fiyatı piyasa araştırması yapılarakta belirlenebilir.
Önce yapılacak işin tanımı, teknik tarifi yapılarak düzenlenen bir piyasa araştırması belgesi ile o işi yapan kurum veya kişilerden fiyatlar talep edilir. Talep edilen fiyatların içinde her türlü malzeme, montaj, yatay düşey taşıma, nakliye dahil KDV hariç olarak en az üç fiyat alınır, fiyatların ortalamasına en fazla % 25 yüklenici karı ilave edilerek fiyat belirlenmiş olur.

60 ÖRNEK-Ertuğrulgazi İlkokulunda yapılacakdış cephe gizli vidalı kompozit kaplama işinde kullanılacak olan kompozit levhaların m2 fiyatının piyasa araştırması yapılarak tespit edilmesi PA-1 Gizli vidalı kompozit cephe kaplaması yapılması PİYASADAN ALINAN TEKLİFLER 1. Teklif……….65 TL/m2 2.Teklif……….73 TL/m2 3.Teklif……….80 TL/m2 3 Teklif ortalaması = 72,67 TL/m2 % 25 müteahhit karı…=18,18 TL/m2 Toplam…………….= 90,85 TL/m2 Gizli vidalı kompozit levhalarla giydirme dış cephe kaplamasının yapılmasının 1 m2 sinin fiyatı90,85 TL/m2 dir.

61

62

63

64

65

66

67

68 İŞ İSKELESİ DUVARLAR İÇİN İŞ İSKELESİ
Bir yerde kurulan iş iskelesi o mahalldeki tüm işlerin yapıldığı kabul edilerek bedeli bir kere ödenir. 3m den yüksek duvarlar için ödenir 3m den alçak duvarlar için ödenmez. ÖLÇÜ: İskelenin oturduğu zemin ile işin en üst noktası arasındaki mesafe ile yatay uzunluk çarpımı ….m2

69 İŞ İSKELESİ Tavanlar için
Bir mahalde tavan için iş iskelesi kurulmuş ise o mahalde bulunan iç duvarlar için iş iskelesi verilmez 3m den yüksek tavanlar için ödenir 3m ve 3m den alçak tavanlar için ödenmez. Bir mahalde sıva için iş iskelesi kurulmuş ise boya için iş iskelesi ödenmez. Not : Tavan ile iskelenin oturduğu yüzey arasındaki mesafeden 1.50 m düşülerek bulunan yükseklik iskele yüksekliği kabul edilir o mahalin hacmi olarak hesaplanır……m3

70

71

72

73

74 Temelde drenaj

75

76

77 İMALATLARIN POZ ARALIKLARI
Y / /13 : Beton imalatları Y /02 – Y /06 : Zemin iyileştirme ( Jet grout) 16.080/MK – /MK : Bordür, taş, blokaj, parke taşı 18.351/MK – /A/MK : Madeni dilatasyon – Y /012: Her türlü ısı ve su yalıtımı – /4C : beton katkı işleri – : Kalıp işleri

78 İMALATLARIN POZ ARALIKLARI
Y / : Laminat yer döşemeleri, ahşap parke, küpeşte ve lambriler – : Kapı pencere doğramaları Y – Y Beton çelik/demir işleri Y – Y : Demir inşaat işleri Y –Y : demir kapı/ pencere korkuluk işleri Y – /9 Plastik doğrama imalatları 23.243/ /02 : plastik alüminyum asma tavan işleri

79 İmalatların poz aralıkları
– : Tenekecilik işleri ( Yağmur oluğu, iniş borusu yağmur deresi vb. ) 25.001/ : Boya, badana ve cila 25.116/A : PVC esaslı döşeme ve spor salonu döşeme kaplamaları 26.005/001A /MK : Her türlü duvar/ döşeme /merdiven basamakları seramik, granit, porselen, mermer,traverten vb kaplama malzemeleri ile kaplama yapılması

80 İmalatların poz aralıkları
27.101/MK /A . Derzler ve sıvalar – /MK : Mozayik ve şap işleri Y /A : cam işleri A01-A13 : Kapılar için aksesuarlar B01-B18 : Pencereler için aksesuarlar C01-C04 : Pencereler için aksesuarlar ( idarelerin yazılı izni )

81 FAYDALANILABİLECEK BİRİM FİYAT KİTAPLARI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DSİ / DLH / İGDAŞ / MSB / PTT / TEDAŞ / VAKIFLAR KÜLTÜR ORMAN VE SU İŞLERİ KARAYOLLARI İLLER BANKASI

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Plywood

92 Kontrplak

93 Kontrplak

94 Tahta

95

96

97

98

99 Mdf Plak

100 Mdf Plak

101 Taşyünü

102 Taşyünü

103 İzocam

104

105

106


"“Yaklaşık Maliyet Hesaplanması ve şartname hazırlanması “" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları