Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 503-İSG MEVZUATLAR DERSİ Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 503-İSG MEVZUATLAR DERSİ Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta."— Sunum transkripti:

1 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 503-İSG MEVZUATLAR DERSİ Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Sunumu 1

2 Ders Hocası Yrd. Doç. Dr. Sabahattin IŞIK Sunumu Hazırlayanlar 400513059 Hayri AYBAŞ 400513065 Mesut ŞAHİN 2

3 Sunum İçeriği Mesleki Eğitim Nedir ? Mesleki Eğitimin Tarihsel Gelişim Süreci Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler Konu Soruları 3

4 Mesleki Eğitim Nedir ? Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi, ifade eder. 4

5 Mesleki Eğitimin Tarihsel Gelişim Süreci A.Osmanlı İmparatorluğu Dönemi B.1923 ve 1940 Yılları Arasında Geçen Dönem C.II. Dünya Savaşından 1960’a Kadar Olan Dönem D.1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem E.1980 sonrası dönem 5

6 A-Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Ahilik teşkilatı (XIII yy- XX yy) mesleki eğitimin önemli bir kısmını kaplamış durumdaydı. Daha sonra Lonca teşkilatı adıyla anılan Ahilik teşkilatında esnaf, zanaatkar ve çalışanlar bir çatı altında toplanmışlardı. Bu özelliği nedeniyle sanat okulu düzeyindeydiler. Lonca teşkilatına alınanlar eğitim öğretim kurallarına uyarak çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa yükselebiliyorlardı. Ustalık belgesi alanlar iş yeri açabilirdi. 6

7 B-1923 ve 1940 Yılları Arasında Geçen Dönem Ulusal bir mesleki eğitim sisteminin oluşturulması 1923 ile 1940 yılları arasına rastlamaktadır. 16 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı "Tevhidi Tedrisat Kanunu", eğitimle ilgili olarak Cumhuriyet döneminin ilk temel yasasıdır. Söz konusu yasa, eğitim sistemini bütünleştirme ve ikilikten kurtarma amacına sahiptir. Ülke içindeki tüm okullar, Bu yasa ile, Milli Eğitim Bakanlığının yönetimine girmektedir. Ancak, o dönemlerde yönetimleri il özel idarelerine ve belediyelere ait olan meslek okulları, eğitimde bütünlüğü amaçlayan bu yasa kapsamında yer almamıştır. Bununla beraber, söz konusu yasa daha sonra mesleki eğitim kapsamında değerlendirilecek imam-hatip okullarına ilişkin düzenlemelere yer verirken, teknik niteliği olan, ülkenin gereksindiği teknik bilgiye sahip becerili insan gücünü yetiştirecek okullara ilişkin bir düzenlemeyi içermemiştir. 7

8 B-1923 ve 1940 Yılları Arasında Geçen Dönem İl özel idareleri ve belediyeler 1927 yılına kadar meslek okulu açabilmekte ve bu okulların yönetim ve öğretim işlerini yürütebilmekteydiler. Cumhuriyet döneminin mesleki okullarla ilgili ilk yasası olan 26 Mayıs 1927 tarih ve 1052 sayılı "Meslek Mektepleri Hakkında Kanun" ile illere meslek okullarının mali sorumlulukları verilmekte, ancak, program donatım, öğretmen, memurlar ve öğretimle ilgili diğer yetkiler Milli Eğitim Bakanlığına devredilmektedir. 8

9 B-1923 ve 1940 Yılları Arasında Geçen Dönem Meslek okullarının finansmanı 7 Haziran 1935 tarih ve 2765 sayılı Yasayla il özel idareleri ve belediyelerden genel bütçeye kaydırılmıştır. Böylelikle, Milli Eğitim Bakanlığı bu okulların finansmanından sorumlu olmuştur. Daha sonra 16 Haziran 1936 tarih ve 3007 sayılı "Kültür Bakanlığına (Milli Eğitim Bakanlığına) bağlı Ertik (Meslek) okulları Öğretmenleri Hakkında Kanun" ile meslek okullarında görev yapacak öğretmenlerin nitelikleri ile igili olarak belirlemeler yapılarak, öğretmenlerin belli düzeylerde eğitim almış olması zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle öğretmen niteliğinin alt sınırı, meslek alanıyla ilgili bir okuldan diploma almış olmak şeklinde çizilmiştir. Cumhuriyet döneminde ilk olarak diploma ile meslek arasındaki ilişki de bu yasa ile kabul görmekte ve desteklenmektedir. 9

10 C- II. Dünya Savaşından 1960’a Kadar Olan Dönem Bu dönem hızlı bir yayılma ve sistemli bir gelişme dönemi olarak görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı olarak açılan teknik okulların yanısıra diğer bakanlıklara bağlı bazı teknik ve meslek okullarının kendisine bağlanmasıyla eğitimi yöneten Bakanlık konumuna gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okulların diğer bakanlıkların gereksindiği teknik elemanları yetiştirmesini sağlamaya yönelik özel yasalara bu dönemde yer verilmiştir. Örneğin, 10 Temmuz 1945'de yayınlanan 4779 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Teknik Okullarda Yetiştirilecek Askeri Mühendisler Hakkında Kanun" ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullarda askeri mühendis olmak üzere öğrenci okutulması bu dönemde çıkan yasalarla kararlaştırılmıştır. 10

11 D- 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem Mesleki Eğitim Sistemine ulusal bir nitelik kazandırılma çabalarının yoğun bir şekilde yer aldığı bu dönemde, temel sorun, mesleki ve teknik öğretime eğitim sisteminin bütünü içerisinde gereken önemin verilmesi ve ülkenin değişen ekonomisine ve sosyal koşullarına göre yeniden yapılandırılması olmuştur. 11

12 D- 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Bakanlık Makamının 1.3.1960 tarih ve 2180 sayılı kararıyla; genç kız ve kadınlara Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun vatandaşlık bilgileri vermek, evlerini sağlık, ekonomi ve zevk kurallarına göre yönetmek yollarını öğretmek, genç kızları teknolojik bilgi ve becerisi kuvvetli birer vatandaş olarak yetiştirmek üzere açılan her dereceli kız okul ve kursların yönetimini sağlamak, amacıyla kurulmuştur. 12

13 D- 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Makamı'nın 1 Mart 1960 tarih ve 2179 Sayılı kararıyla; Türkiye'nin ekonomik ve ticari sorunlarının bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlamak için ticaret ve turizm alanında okullar, kurslar açmak, seminerler düzenlemek, ticaret ve ekonomi alanlarına nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 13

14 D- 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Makamının 1.3.1960 tarih ve 2180 sayılı kararıyla; büyük sanayi, küçük sanatlar, bayındırlık işlerinin çeşitli kademelerinde çalışan işçi, usta, teknisyen, tekniker ve diğer uzman elemanları yetiştirmek, Türkiye'nin endüstriyel alanda kalkınmasın ayardımcı olacak kurumları kurmak, yönetmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 14

15 D- 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem Türk eğitim sistemini bütün olarak kapsayan ve temel amaç ve ilkelerini belirleyen yasa hala yürürlükte olan 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunu"dur. Milli Eğitim Temel Yasasının Türk milli eğitiminin genel amaçlarını belirleyen maddelerinde mesleki eğitim açısından önem taşıyan ve mesleki eğitime Türk eğitim sisteminin öncelikle yer verdiğini gösteren bazı hükümler bulunmaktadır. 15

16 D- 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem Milli Eğitim Temel Yasasının genel amaçları arasında meslek eğitiminin gereği de yer almıştır. Buna göre her bireyin meslek sahibi olmasını sağlamak Türk Milli Eğitimin genel amaçları arasındadır. 16

17 E-1980 sonrası dönem a- Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 20.6.1977 tarih 2089 sayılı "Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu"nda çırak, kalfa ve ustalara uygulanan sınavlara ve yetiştirme yöntemlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Yasanın 28.maddesine göre kalfalık sınavının amacı, çırakların kendi mesleklerinin içerdiği maharet ve işlemleri yeterli bir emniyet ve ehliyetle ve yalnız başına uygulamaya muktedir olup olmadığı, mesleğinde kullanılan araç ve gereçlerin özellikleriyle bunların işletilmesi ve kullanılmasına ait gerekli meslek bilgilerine sahip bulunup bulunmadığı ve mesleği ile ilgili kuramsal meslek derslerinden kendisine öğretilen konuları iyice kavrayıp kavramadığı hususlarını belirlemektir. Bu yasa mesleki ve teknik öğretim okulları mezunlarına sınavsız ustalık belgesi verilmesine hükmetmiştir. 17

18 E-1980 sonrası dönem b- Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu 05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı ‘’Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’’ ile, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlaması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında tavsiye kararları alınması ve görüş bildirilmesi için "Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu" kurulmuştur. Kurul, ayrıca çeşitli sektör ve branşta çıraklık eğitimi ile meslek eğitimi konusunda eğitim gereksinmelerini belirleme, teknolojik gelişmelerin ve iş hayatındaki değişmelerin meslek eğitimine etkilerini izleme ve bunları Milli Eğitim Bakanlığına bildirme gibi görevlere de sahiptir. 18

19 E-1980 sonrası dönem b- Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu Çıraklık dönemi sonunda kalfalık sınavıyla çırakların, meslekleri ile ilgili bilgi beceri ve iş alışkanlıklarına iş hayatınca kabul edilebilir seviyede sahip olup olmadıkları belirlenmektedir. Kalfalık, çalışanlara becerili işçi statüsü kazandırırken, işyeri açma yetkisi ustalık düzeyindeki beceriye sahip kişilere tanınmaktadır. Kalfalar en az üç yıl çalıştıktan sonra ustalık eğitimi kurslarını ve sınavını başardıktan sonra veya beş yıl çalışıp ustalık sınavını başardıktan sonra ustalık belgelerini alabilmektedirler. 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 E-1980 sonrası dönem b- Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu Meslek lisesi mezunları da usta ünvanını elde edebilmek için en az bir yıl çalışmak ve ustalık sınavına girmek zorundadırlar. Teknik lise mezunları da mesleklerinde en az bir yıl çalışarak bağımsız bir işyeri açabilmektedirler. Bu yasa ile Türkiye'de meslek eğitiminin finansmanında kullanılacak olan "Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu" kurulmuştur. Fonun amacı; örgün, çıraklık ve yaygın eğitim yoluyla mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması, yetiştirilen insan gücünün sayı ve kalite olarak arttırılması, çıraklık eğitimi dahil örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitimin bütün olarak desteklenip geliştirilmesi, mesleki ve teknik alanda iş öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının kamu ve özel bütün işyerlerinde verimliliği artırıcı ilkeler gözetilerek sürdürülmesidir. 24

25 E-1980 sonrası dönem c- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 06.06.2004 tarih ve 25494 sayılı bu yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler. 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. 08.02.2013 tarih 28553 sayılı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 25

26 E-1980 sonrası dönem d- Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 07.10.2006 tarih ve 5544 sayılı bu kanunun amacı ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır. 26

27 E-1980 sonrası dönem e- Meslekî Yeterlilik, Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı bu yönetmeliğin amacı ulusal meslekî yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesi için; teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin belirlenmesi, ulusal yeterlilik çerçevesinin oluşturulması, sınav ve belgelendirme esaslarının belirlenmesi, belgelendirme kuruluşları ile eğitim akreditasyon kuruluşlarının ulusal meslekî yeterlilik kapsamında yetkilendirilmesi ve eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 27

28 E-1980 sonrası dönem f- Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ 31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı bu tebliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde yer alan ve ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilerin mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 03.09.2013 tarih 28754 sayılı tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. 28

29 E-1980 sonrası dönem g- Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı yönetmeliğe göre, İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunludur. Şantiyede yapılacak kontrollerde, ustalar yaptıkları işe uygun yetki belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür. 29

30 Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilebilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 1/1/2015 tarihine kadar müdürlük veya ilgili idareye başvurulması zorunludur. Geçici Ustalık Yetki Belgesi 1/1/2017 tarihine kadar, ustalık yetki belgesi yerine geçer. Bu belgelere haiz olan inşaat ve tesisat işlerinde çalışanlardan, belgelerin geçerlilik süresi içinde ayrıca ustalık yetki belgeleri istenmez. 30

31 31

32 32

33 13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 33

34 13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 17 – (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: e) Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işler. 34

35 13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ Mesleki eğitim zorunluluğu MADDE 5 – (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. (2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz. 35

36 13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ Mesleki eğitimin belgelendirilmesi MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi, b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler, c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi, 36

37 13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ Mesleki eğitimin belgelendirilmesi MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi, d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, 37

38 13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ Mesleki eğitimin belgelendirilmesi MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, 38

39 13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ Mesleki eğitimin belgelendirilmesi MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler, g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri, 39

40 13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ Mesleki eğitimin belgelendirilmesi MADDE 6 – (2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir. 40

41 41

42 13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi MADDE 7 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir. (2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin birörneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır. 42

43 13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ Geçerli sayılan belgeler GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesi kapsamında 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgeleri bu Yönetmelik kapsamında da geçerli sayılır. 43

44 İş güvenligi uzmanına sormuşlar: - Bir daha dünyaya gelirsen hangi mesleği seçerdin? - İmam olurdum. - Neden? - Çünkü mevzuat hiç değişmiyor... 44

45 13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ Ek 1 e göre, Mesleki Eğitim Alınacak İşler;

46 ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ

47 1 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri. 2 Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri. 3 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler

48 METALURJİ SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

49 METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 4 Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler. 5 Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler. 6 Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri. 7 Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri. 8 Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri işlemler). 9 Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler.

50 TAŞ VE TOPRAK SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

51 TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 10 Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler). 11 Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması,kalsinatör, klinker elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri. 12 Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri. 13 Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri. 14 Fayans, porselen ve seramik imaline ait işler. 15 Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler. 16 13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler.

52 METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

53 53 METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 17 Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri. 18 Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler. 19 İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar, makinalar, kazanların imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri. 20 Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi). 21 Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri. 22 Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi). 23 Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri. 24 Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri. 25 10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri. 26 Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri. 27 Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler. 28 Metal yüzeylerde yapılan, mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun, kalay, çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve emaye işleri.

54 AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

55 55 AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 29 Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalarve hızarlarla yapılan işler. 30 Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvcyüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.

56 YAPI İŞLERİ

57 57 YAPI İŞLERİ 31 Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü, tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri. 32 Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işleri. 33 Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı. 34 Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi, bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler. 35 Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri.

58 KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

59 59 KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER 36 Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler. 37 Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler. 38 Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyonişleri. 39 Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri. 40 Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması ve arz işleri. 41 Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri. 42 Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri. 43 Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri. 44 Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri. 45 Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler. 46 Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları, tabanca mantarı benzerleri). 47 Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri.

60 60 48 Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri. 49 Selülozik, sentetik ve her çeşit boya imali işleri. 50 Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri. 51 Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri. 52 Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. 53 Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri. 54 İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri. 55 Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri. 56 Uyuşturucu maddelerin imali işleri. 57 Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler. 58 Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri. 59 Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri. 60 Ham kürkleri işleme ve boyama işleri. 61 Kauçuk ve lastik sanayiinde, lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler. 62 Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.

61 İPLİK, DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

62 62 İPLİK, DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER 63 Çırçır fabrikalarındaki işler. 64 Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri. 65 Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri. 66 Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri. 67 Linolyum ve diğer sert satıhta zemin döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri.

63 KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

64 64 KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 68 Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri. 69 Selüloz üretimi işleri. 70 Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri.

65 GIDA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

66 66 GIDA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 71 Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler. 72 Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama, doldurma ve taşıma işleri.

67 TÜTÜN SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

68 68 TÜTÜN SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 73 İmalathane ve depolardaki aktarma işleri.

69 ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER

70 74 Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler. 75 Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri. 76 Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler.

71 NAKLİYE BENZERİ İŞLER

72 77 Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. 78 El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. 79 Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. 80 En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. 81 Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler.

73 TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ

74 82 Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri. 83 Tarım ilaçları kullanımı işleri

75 ARDİYE VE ANTREPOCULUK

76 84 Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri.

77 HABERLEŞME

78 85 Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım, onarım ve alt yapı işleri.

79 79 ÇEŞİTLİ İŞLER 86 Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri. 87 Sünger avcılığı işleri. 88 Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri. 89 İtfaiye işleri. 90 Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri. 91 Kanalizasyon ve foseptik işleri. 92 Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler. 93 Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler. 94 Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen, manyetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler. 95 Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki her türlü işler.

80 80 96 Her türlü mürekkep imali işleri. 97 Hayvan tahniti işleri. 98 Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri. 99 Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri. 100 Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri. 101 Makinesiz deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler. 102 Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler. 103 Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri. 104 Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri. 105 Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler. 106 Her türlü siloculuk işleri. 107 Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri) 108 Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri. 109 Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri imalat işleri.

81 Sunum Soruları 81

82 1)Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerini aşağıda verilen kurumlardan hangisi denetler? A.Milli Eğitim Bakanlığı B.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C.İŞGÜM D.Sağlık Bakanlığı Cevap : B 2) Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitim aşağıdakilerden hangisidir? A.Formal Eğitim B.İnformal Eğitim C.Mesleki eğitim D.Karma Eğitim Cevap : C 3)Aşağıdaki işlerden hangisinde mesleki eğitim alma zorunluluğu yoktur? A.Arama ve Sondaj İşleri B.Yapı İşleri C.Ev Hizmetleri D.Gıda ile ilgili İşler Cevap: C 82

83 4)Aşağıdaki belgelerden hangisini alanlar mesleki eğitim almış olarak kabul edilemez? A.Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi, B.Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi C.Kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler D.Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği olmayan ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan belgeler, Cevap : D 5)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.İşverenler, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimleri yönetmeliği kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerini istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorunda değildir. B.İşverenler, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimleri yönetmeliği kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak zorundadır C.İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakları işe alırken mesleki eğitim belgesi olmayanları çalıştıramaz D.Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir. Cevap : A 6)Aşağıda verilen iş kollarından hangisinde çalışan personelde mesleki eğitim belgesi zorunluluğu aranmaz? A.Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri. B.Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri. C.Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı. D.Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların faaliyetleri. Cevap : D 83

84 7)Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’ e göre aşağıdakilerden hangisi mesleki eğitim alınacak işlerden değil? A.Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri B.Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi). C.10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri D.Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. Cevap : A 8)Aşağıdakilerden Hangisi Taş Ve Toprak Sanayi İle İlgil İş Kolundan Değildir ? A.Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler) B.Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri. C.Fayans, porselen ve seramik imaline ait işler D.Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri. Cevap : D 9)Aşağıdakilerden hangisi Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden hangisi geçerli değildir. A.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma B.Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları C.Özel kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi, D.Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, Cevap : C 84

85 10)Aşağıdakilerden hangileri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’e göre mesleki eğitim alınacak işlerden değildir? A.Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri B.Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi) C.Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri D.Turistik tesislerde müşteri hizmetleri, servis, organizasyon ve tur düzenleme ve planlama işleri Cevap : D 11)Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik'e göre; Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az............. saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir. Boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? A)8 B)16 C)32 D)64 Cevap : C 12)Aşağıdakilerden Hangisi Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelgede Belirtilen İş Kollarından Biri Değildir? A.İplik, Dokuma Ve Giyim Sanayi İle İlgili İşler B.Gıda Sanayii İle İlgili İşler C.Nakliye Benzeri İşler D.Hazır Gıda Ambalaj İşleri Cevap : D 85

86 Kaynaklar 1)16.03.1924 tarih ve 430 sayılı "Tevhidi Tedrisat Kanunu", 2)26.05.1927 tarih ve 1052 sayılı "Meslek Mektepleri Hakkında Kanun’’ 3)16.06.1936 tarih ve 3007 sayılı "Kültür Bakanlığına (Milli Eğitim Bakanlığına) bağlı Ertik (Meslek) okulları Öğretmenleri Hakkında Kanun’’ 4)10.07.1945 tarih ve 4779 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Teknik Okullarda Yetiştirilecek Askeri Mühendisler Hakkında Kanun 5)14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı "Milli Eğitim Temel Kanun’’ 6)20.06.1977 tarih ve 2089 sayılı "Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu" 7)05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı ‘’Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’’ 8)10.06.2003 tarih ve 4857 sayılı ‘’İş Kanunu’’ 9)06.06.2004 tarih ve 25494 sayılı ‘’Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’’ 10)07.10.2006 tarih ve 5544 sayılı ‘’Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’’ 11)30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı ‘’Meslekî Yeterlilik, Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği’’ 12)31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı ‘’Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ’’ 13)16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı ‘’Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik’’ 14)30.06.2012 tarih 6331 sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ 15)13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ 86

87 Ayırmış olduğunuz zaman ve göstermiş olduğunuz sabır için teşekkür ederiz. 400513059 Hayri AYBAŞ 400513065 Mesut ŞAHİN 87


"TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 503-İSG MEVZUATLAR DERSİ Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları